menu denk mee beslis mee maak mee

Disclaimer

 

Disclaimer

Op deze site wordt u informatie aangeboden omtrent de doelstellingen en activiteiten van het Fonds voor Cultuurparticipatie alsmede de mogelijkheden om voor ondersteuning door het fonds in aanmerking te komen. Hoewel de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en beheerd, kan het fonds niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig, juist en actueel is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin is het Fonds voor Cultuurparticipatie aansprakelijk voor enige (in)directe schade in welke vorm of omvang ook als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie afkomstig van deze website.

Copyright

Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Copyright van zowel tekst als beeld berusten bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en de auteurs en fotografen.

Zie ook onze privacy policy.