menu denk mee beslis mee maak mee

Verhalen in het landschap

Project voor talentontwikkeling in beeldende kunst

Stichting O18
15 september 2018 tot 15 september 2019
animatie, beeldend 3D, film, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen
€12.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Mooie doorstart voor Johannes Bosgra

Door Peter Hiemstra op ma 12 aug

Een van de drie winnende 'Verhalen in het Landschap' is opgemerkt door het VPROprogramma 'Tegenlicht'. Een mooie doorstart voor Johannes Bosgra!...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Verhalen in het landschap

Project voor talentontwikkeling in beeldende kunst

afbeelding van Peter Hiemstra

Ingediend door:

Peter Hiemstra

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe krijgen we veel publiek naar onze tentoonstellingen?

Wat ga je doen?: 

Om te beginnen: Meedenkers: bedankt! Gaandeweg krijgt ons project meer vorm en meer participanten. Gaandeweg krijgt het ook meer inhoud.

We gaan publiek trekken op de volgende wijze

=> Bezoekers van Open Stal 2018 informeren over ons project d.m.v. folders op diverse locaties. De kracht van Open Stal is dat er vrijwel geen drempels zijn tussen professionele kunstenaars, kunstliefhebbers en amateurs. Er is een positieve ambiance met een open houding naar experiment.

=> Een artikel schrijven voor de LF2018 krant die in augustus verschijnt. Medio juli kregen we bij monde van Tjeerd van Bekkum, directeur van LF 2018, steun voor de realisatie van 'Verhalen in het landschap' in de jaren 2018-2019.

=> De regionale dagbladen interesseren voor een groot artikel. Dankzij de participatie van Open Stal hebben we goede ingngen.

=> En we gaan een vooraankondiging doen van de bijzondere expositie 'Verhalen in het landschap' die we van 7 t/m 28 oktober organiseren in het CAV gebouw in Oldeberkoop. Het CAV-gebouw is een heel bijzondere locatie!

Het thema

Het landschap is momenteel een hot item in de provincie Friesland. De natuur staat onder druk van de economische ontwikkelingen. Er is veel discussie over het verdwijnen van de weidevogels. Er is in Friesland geen landschap dat nog niet is aangeraakt, niet is getekend door menselijke bemoeienis. En hoe hoe gaan we verder?

Politiek en bedrijfsleven gebruiken woorden, cijfers, algoritmes om besluiten te nemen die effect hebben op het levensperspectief van ons allemaal. Kunstenaars gebruiken beeldtaal en daarmee zijn ze misschien wel beter in staat onze aandacht te richten op datgene wat van belang is voor ons dagelijks leven en onze toekomst in Friesland. Ze leggen in ieder geval de nadruk anders. (Remember: "alles van waarde is weerloos")

Verhalen zijn zo oud als de mensheid en kunnen op vele manieren worden verteld.

Het thema “Verhalen in het landschap” kan zowel zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. Als afspiegeling van de werkelijkheid, reflectie, maar ook als idee, concept, abstractie of illusie. Aldus biedt het thema mogelijkheden voor kunstenaars en amateurs uit alle beeldende disciplines. En dat willen we graag, opdat iedereen kan meedoen!

Deelnemers

We zoeken creatieve mensen, in Friesland wonend en/of daar geboortig die op beeldende wijze hun verhaal in/over het landschap weten neer te zetten. Creatief/ geestig/ beeldend/ talentvol. Het gaat niet om een schoonheidswedstrijd. Het gaat om uitdrukking, gevoel, stemming, indruk.

We gaan deze mensen vinden via:

 1. Mond- tot mond reclame in onze persoonlijke netwerken in de wereld van kunst en cultuur; niet in de laatste plaats ook tijdens open stal

 2. Adressenbestanden van kunstenaars, kunstkringen en cursusgroepen

 3. Onze contacten in Asielzoekerscentra

 4. Website

 5. Facebook- pagina

 6. Folders

Samenwerkingspartners

De eigenaar van het CAV -gebouw Oldeberkoop, ooit de trots van de Coöperatieve Agrarische Vereniging. Het gebouw kan gezien worden als industrieel cultureel erfgoed, met de potentie terug te groeien naar iets groots. De hoop in het dorp is dat dit gebouw een nieuwe passende functie krijgt. Het is voor het eerst dat de eigenaar kon worden overgehaald tot een expositie.

OPEN STAL staat voor de oudste kunstroute in Nederland. Sinds 1971 jaarlijks 4 weken in de zomer dankzij samenwerking tussen kunstenaars (toentertijd voornamelijk “import”) en vrijwilligers (uit het dorp Oldeberkoop en de streek rondom). De stichting Open Stal brengt producenten en kopers van kunst, makers en ruimtes, gasthuizen en bezoekers tot elkaar middels vrijwilligers.

Open Stal heeft altijd een thema als kapstok. In 2019: “De mens wikt...” De meest talentvolle deelnemers aan “Verhalen in het landschap” krijgen hier hun expositie. Dan wordt ook de balans opgemaakt over wat dit project ons, deelnemers en samenwerkingspartners, heeft opgeleverd. Daarbij zijn zeker ook betrokken als inspirator en monitor Bert Looper (Tresoar) en Cees Buisman (Wetsus)

Tresoar is HET archief van Friesland. Bert Looper zet zich op bijzondere wijze in voor het cultureel erfgoed met veel aandacht voor de beeldende kunsten daarin. Zijn historische zoekvraag is altijd actueel: hoe wij manieren vinden om dat wat van betekenis is voor mensen in nieuwe vormen voort te zetten.

Wetsus in Leeuwarden, is HET European centre of excellence for sustainable water technology, a facilitating intermediary for trendsetting know-how development. Cees Buisman betoogt op vele manieren dat kille wetenschap alleen niet voldoet om duurzame ontwikkeling veilig te stellen. Vandaar de stelling dat kunstenaars misschien wel beter dan wetenschappers in staat zijn onze aandacht te richten op datgene wat werkelijk van belang is voor menselijk overleven.

De eigenaar van het CAV gebouw, het stichtingsbestuur 'Open Stal', de directeur van Wetsus en de directeur van Tresoar hebben allemaal hun medewerking toegezegd. Hiernaast blijven we netwerken. We hebben deelgenomen aan de zomerexpeditie van 'De Reis' (project voor cultuurinnovatie), contacten gelegd met Keunstwurk en de contacten met LF2018 versterkt.

Wat gaan we doen?

Wij bieden een podium aan amateur- en (jonge) professionele beeldende kunstenaars in Friesland en geven op onalledaagse wijze hun ontwikkeling een impuls. Enige voorwaarde is dat je geboren bent of woont in Friesland.

Vijf meesters in de kunsten en twee wetenschappers inspireren de deelnemers hun talent en hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Dit met de volstrekte bereidheid ook de eigen inzichten te bevragen zodat er een kruisbestuiving kan plaatsvinden.

De Meesters zijn: Christiaan Kuitwaard- tekenen/schilderen, Tjibbe Hooghiemstra- gemengde technieken, Tryntsje Nauta- fotografie, Anne Feddema- schilderen/poezie, Gerrit Terpstra- ruimtelijk.

De Wetenschappers zijn: Bert Looper, historicus en Tresoar-directeur en Cees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie en directeur Wetsus.

Het proces van talentontwikkeling

De deelnemers stappen in op de inspiratiedag en leveren elk maximaal drie werkstukken voor de startexpositie. Dit werk is onderwerp van een werkbespreking o.l.v. een van de meesters. Daarnaast kan elke deelnemer tijdens de inspiratiedag en de verdiepingsdag actief deelnemen aan de workshops in het veld en de lezingen volgen van de wetenschappers.                                                                            De startexpositie duurt een maand en ook de meesters doen hier aan mee met eigen werk. Zij vormen samen een jury en kiezen 14 talentvolle deelnemers die een Masterclass krijgen. Het publiek kiest de 15de.                                                                                          De deelnemers aan de Masterclass bepalen, na de nodige speed-dates, in onderling overleg met de meesters wie met wie gaan werken. De verwachting van wie je het meest kunt leren en op welke manier is daarbij van belang.                                                                                Het werk dat wordt gemaakt gedurende de maanden dat de masterclasses plaatsvinden wordt in het voorjaar van 2019 getoond in een vervolg expositie. Ook dit werk wordt weer aan een jurering onderworpen.                                                                                              De beste twee krijgen vervolgens een eigen plek in 'Open Stal' 2019. De overige dertien doen mee aan een groepstentoonstelling in 'Open Stal'. Deze ruimte vormt het decor voor de verrijkingsbijeenkomst waarbij we de uil van Minerva nog eenmaal over het landschap laten vliegen. Tot slot wordt het hele project verantwoord via een slotpublicatie met foto's en conclusies.

Leer- en ontwikkellijnen geordend naar vier ‘sleutels’:   

 • het landschap beleven (zintuigen; lagen in het landschap)
 • het landschap verbeelden (beeldaspecten, vormen, taal)
 • het landschap vertalen (materiaal, techniek, invalshoeken)
 • het landschap verbeteren (betekenis, waarden, normen)

Kernactiviteiten:

 • kritisch vernuft en creativiteit aanspreken –> lezingen door wetenschappers
 • beeldanalyse –> elke deelnemer op maat tijdens bespreking van het geëxposeerde werk
 • vaardigheden vergroten –> workshops o.l.v. Meester kunstenaars
 • wedstrijd waarbij receptieve cultuurparticipanten actief worden betrokken

Resultaat 1: vijftien deelnemers gaan (gemiddeld 3 op 1!) werken met vijf meesters.

Resultaat 2: drie deelnemers die de grootste ontwikkeling hebben doorgemaakt krijgen een solo in Open Stal, twaalf van de vijftien deelnemers tonen een werk in een groepsruimte in Open Stal 2019.

Resultaat 3: bewustwording van het landschap en de positie die wij daarin innemen met onze verhalen, publicatie met resultaten, conclusies en aanbevelingen.

 

Hieronder puntsgewijs de deelactiviteiten en de beoogde opbrengst voor de deelnemers.

INSPIRATIEDAG

Locatie: Kale Duinen Appelscha; duur: de hele dag.

INHOUD

Luisteren, kijken, wandelen, brainstormen, dichten, verzamelen, samenwerken.                                                                                        Lezing: historicus Bert Looper schetst verschillende manieren om naar het landschap te kijken. Hij kan hierbij o.a. putten uit zijn publicatie ‘Hier ligt de zee, over taal, kunst, landschap en Friese identiteit’.                                                                                                        Workshops: deelnemers gaan met de meesters het veld in en voeren opdrachten uit in het landschap.                                                        1 Schilder/dichter Anne Feddema is in staat de deelnemers vanuit verschillende perspectieven met verhalen in het landschap aan het werk te zetten. Beeldend schilderen, schrijvend beelden oproepen.                                                                                                                   2 Schilder/tekenaar Christiaan Kuitwaard kan de deelnemers leren hoe je kunt vormgeven door het zichtbare weg te laten. De werking van licht en schaduw, vorm en restvorm, lijn en vlak.

Resultaat: aan het eind van de dag hebben de deelnemers inspiratie opgedaan voor verhalen in het landschap en technische ervaring om die op een professionele wijze te verbeelden.

STARTEXPOSITIE

Locatie: CAV gebouw Oldeberkoop, industrieel erfgoed. Periode: 7 t/m 28 oktober 2018.                                                                            Dit gebouw heeft grote open ruwe ruimten die zeer geschikt zijn om alle kunstenaars een plek te geven en veel publiek te verwelkomen. Het door de deelnemers ingeleverde werk wordt professioneel getoond. Het werk van de Meesters neemt een centrale plek in, bij wijze van 'hoekstenen'. Aldus krijgen de deelnemers hun podium, met als resultaat dat ze hun werk in een nieuwe context kunnen bekijken.              De expositie duurt drie weken. Het publiek wordt ingeschakeld om in die periode 'het beste werk' te kiezen. Het resultaat hiervan is de publieksnominatie van een kandidaat voor de Masterclasses.                                                                                                                   De jury, bestaande uit de Meesters, kiest aan het einde van de tentoonstellingsperiode in totaal 14 kunstenaars met de meest aansprekende werken. Deze 14 deelnemers mogen de Masterclasses volgen, samen met de publieksfavoriet.

Nominatie: Aan het eind van de tentoonstelling worden de vijftien deelnemers aan de Masterclasses bekend gemaakt.

VERDIEPINGSDAG                                                                                                                                                                              Locatie: CAV gebouw Oldeberkoop. Datum: 20 oktober 2018.

INHOUD

Het programma is opgebouwd uit receptieve, reflectieve en actieve componenten.                                                                                    Lezing: Cees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie, houdt een pleidooi voor een nieuwe kijk op landschap en omgeving. Hij kan hierbij o.a. putten uit zijn publicatie ‘De mens is geen plaag, over het gevaar van een onttoverde wereld’.                              Werkbespreking: alle deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun werk te bespreken met de meesters. Dit gebeurt in groepjes in een dynamisch proces. Anne Feddema, Christiaan Kuitwaard en Tjibbe Hooghiemstra zijn hiervoor beschikbaar.                                      Workshops: deelnemers gaan met de meesters aan het werk.                                                                                                                 1 Fotografe Tryntsje Nauta daagt de deelnemers uit om te kijken naar ‘de andere kant van het Landschap’, dit te fotograferen of anderszins vast te leggen.                                                                                                                                                                                      2 Gerrit Terpstra (ruimtelijk/mixed media) gaat ruimtelijk werken met de deelnemers in de tweede workshop. De weergave van een landschap in 3D: hoe kan dat?

Resultaat: de deelnemers hebben een bredere kijk op hun eigen werk gekregen en inspiratie opgedaan om te gaan experimenteren met nieuwe invalshoeken. De genomineerden gaan een nieuwe fase in.

DE MASTERCLASSES

15 deelnemers, 5 Meesters. Duur: minimaal 4 dagdelen. Periode: winter 2018-2019.

Elke deelnemer krijgt begeleiding op maat bij de verdere ontwikkeling van het eigen werk. Inhoud en vormgeving van de masterclasses wordt bepaald door de behoefte van de deelnemers en de leerontwikkeling die de Meesters hen kunnen bieden. In een gezamenlijke startbijeenkomst wordt met elkaar kennis gemaakt via speeddates, het delen van contactgegevens en elkaars agenda's en mogelijkheden. Naar aanleiding van de gesprekken en de meegebrachte documentatie wordt zichtbaar waar de eerste hulp- of begeleidingsvraag van de deelnemers ligt waarbij ze houvast of ondersteuning zoeken. Zo worden de contouren duidelijk aan wat voor soort masterclass de deelnemer behoefte heeft en hoe die door de meesters kan worden ingevuld. Dit kan uitmonden in de begeleiding van enkele deelnemers door een Meester, maar er kan ook worden gekozen voor een teamtraject waarbij groepjes worden gevormd waarin intensief wordt samengewerkt en de deelnemers ook reageren op elkaars werk.

Resultaat: De deelnemers ontwikkelen het inzicht op hun eigen beeldtaal en produceren nieuw werk.

INZET NIEUWE MEDIA

Op de website van Verhalen in het landschap zijn de vorderingen te zien zodat ook deelnemers die niet zijn geselecteerd voor de masterclasses het traject kunnen volgen, evenals het publiek. Er wordt tevens verslag gedaan van het verloop op Facebook en Instagram.

SLOTEXPOSITIE

Locatie: onbekend. Datum: 14 april t/m 5 mei 2019.

INHOUD

Het nieuwe werk van de masterclasskunstenaars wordt met werk van de Meesters tentoongesteld.                                                Beoordeling: welke ontwikkeling hebben de kunstenaars doorgemaakt; hoe is die zichtbaar in het werk. Jurering door de Meesters. 

Resultaat: twee deelnemers die zich gedurende de masterclasses het sterkst hebben ontwikkeld krijgen een expositie in de Kunstroute 'Open Stal' en ontvangen elk 500 euro voor de bekostiging daarvan. De dertien overige krijgen de mogelijkheid om elk met één werk deel te nemen in een groepsexpositie als onderdeel van die Kunstroute.

Stichting Open Stal verzorgt al 47 zomers lang een kunstmanifestatie in Oldeberkoop (Fr). Jaarlijks trekt dit evenement zo'n 10.000 bezoekers; een uitgelezen plek voor talenten om hun werk te presenteren aan het publiek.

OPEN STAL

Locatie: het hele dorp Oldeberkoop. Datum: 20 juli t/m 18 augustus 2019.

INHOUD

Het thema van Open Stal 2019 luidt: 'De mens wikt... ' Het werk van de twee winnaars van de Masterclasses wordt opgenomen in de catalogus en krijgt een bijzondere plaats in de kunstroute. De andere dertien deelnemers aan de masterclasses doen mee in een groepstentoonstelling in Open Stal 2019

VERRIJKINGSBIJEENKOMST

Locatie: in de ruimte van de groepsexpositie van de deelnemers aan de masterclass. Periode: tijdens Open Stal.

INHOUD

De invloed van de mens op het landschap.                                                                                                                                              Inleiders: Bert Looper/Cees Buisman; land art kunstenaar Paul de Kort; een vertegenwoordiger van LTO Nederland.                                    Zij houden elk een lezing vanuit hun visie op Verhalen in het landschap. Looper of Buisman nemen een filosofisch standpunt in, Paul de Kort praat over zijn kunstzinnige ingrepen in het landschap en de vertegenwoordiger van LTO spreekt voor de beroepsgroep van de boeren en tuinders. Na hun lezing volgt een forumdiscussie. De bijeenkomst is openbaar en gratis toegankelijk.

Resultaat: een hoger bewustzijn van de circulariteit van processen en onze rol daarin.

PUBLICATIE

Tot slot wordt het hele project verantwoord via een slotpublicatie met foto's en conclusies.

In deze publicatie laten we de uitgangspunten van het project nog eens zien en doen we met behulp van tekst en fotomateriaal verslag van de voortgang. In dit verslag evalueren we het verloop van het project en de resultaten. Inclusief conclusies en aanbevelingen voor een vervolgproject. Het verslag is gereed tijdens de verrijkingsbijeenkomst in Open Stal 2019. De stevige organisatie van Open Stal biedt ons de mogelijkheid om ons talentontwikkelings- en participatieproject op regelmatige basis terug te laten keren. Tevens willen we deze presentatie gebruiken als springplank voor uitbreiding van het project naar Groningen.

SAMENWERKING

 • Stichting O18 werkt samen met de onderstaande organisaties.
 • Stichting Open Stal. Deze draagt bij met inzet van hun vrijwilligers, expertise en biedt een podium aan de winnaars.
 • LF2018: samenwerking op het gebied van communicatie en netwerk.
 • Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum. Het instituut voor het vertellen van verhalen in Friesland. Directeur Bert Looper levert medewerking d.m.v. een lezing.
 • Wetsus, academische omgeving en ontmoetingsplaats met nationale en internationale wetenschappers en professionals op het gebied van watertechnologie. Directeur Cees Buisman levert medewerking d.m.v. een lezing.
 • Keunstwurk, de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de Friesland. We vragen hen hun netwerk en expertise in te zetten voor de benadering van het voorgezet onderwijs en cultuurmakers in Friesland.
 • Centra voor de kunsten en amateur kunstverenigingen in Friesland benaderen we met de vraag hun cursisten actief uit te nodigen voor dit project.
 • Asielzoekerscentra in de provincie Friesland benaderen we met de boodschap dat de daar wonende kunstenaars kosteloos deel kunnen nemen aan dit project.
 • It Fryske Gea en Staatsbosbeheer Zuidoost Friesland.
 • Landschapsbeheer Friesland.
 • Vrijwilligers vanuit amateurverenigingen voor beeldende kunst en het dorp Oldeberkoop.
 • Omrop Fryslân, radio en tv. in Friesland

TOT SLOT

Stichting O18 kwam in 2016 tot stand vanuit de behoefte van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, ondernemersvereniging Oldeberkoop en de organisatie van Open Stal, om in het jaar van Leeuwarden Friesland Culturele hoofdstad van Europa 2018 (LF2018) culturele evenementen te organiseren.

Dankzij de steun van de gemeente Ooststellingwerf ontwikkelde O18 het kunst- en cultuurplan Open Deuren, bedoeld voor Zuidoost Friesland. In dit plan werken we meerdere projecten uit, waaronder ons project Verhalen in het landschap. Via Verhalen in het landschap wordt invulling gegeven aan het provinciaal beleid betreffende talentontwikkeling en cultuurparticipatie.

BEREIK

Aantal activiteit, aantal deelnemers, aantal bezoekers.

1 Inspiratiedag               75                   75

1 Startexpositie           200                3000

1 Verdiepingsdag        120                  500

5 Masterclasses           15                     15

1 Slotexpositie              20                 2500

1 Open Stalexpo            2               10.000

1 Verrijkingsdag          100                   100

BEGROTING

De bijdrage van het FCP en de andere subsidiënten worden ingezet voor de volgende posten:                                               Projectorganisatie O18

Locatie CAV-gebouw inrichten 2018 en 2019                                                                                                                             Verlichting locatie 2018 en 2019                                                                                                                                                      Voorzieningen parkeerterrein                                                                                                                                                                Vrijwilligers opbouw, inzameling, afbouw, terrein etc.                                                                                                                      Beoordelingen                                                                                                                                                                                      Prijzen                                                                                                                                                                                                 Prijsuitreiking                              Inspiratiedag                                                                                                                                                                    Verdiepingsdag                                                                                                                                                                                Verrijkingsdag                                                                                                                                                                                     Meesters                                                                                                                                                                                             Masterclasses (Meesters)                                                                                                                                                                     Docenten                                                                                                                                                    Publiciteit                                                                                                                                                                                            Diversen                                                                                                                                                                                                  Gevraagd subsidiebedrag:

Provincie friesland € 14.500 toegekend                                                                                                                                                                                                               Prins Bernhard Cultuurfonds € 2.500 toegekend

Fonds Kring Bercoop € 2.500 toegekend 

 Fonds Cultuurparticipatie € 12.500 aanvraag

Locatie(s):                                                                                                                                                                                           Oldeberkoop en omgeving

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Verhalen in het landschap laten jullie amateurs in de beeldende kunst samenwerken met elkaar en met professionals.
 
Jullie presenteren een doordacht en gelaagd plan, waarbij de deelnemers een concrete verdiepingsslag kunnen maken in hun een eigen ontwikkeling. Ook laat je hen kennis opdoen over nieuwe sectoren en onderwerpen als de ecologie. Deze kennis kunnen de deelnemers weer doorvertalen naar hun eigen werk. De samenwerkende culturele en maatschappelijke organisaties zijn al in een vroegtijdig stadium aangehaakt en zouden na afloop een direct netwerk voor de deelnemers kunnen vormen. Het effect van deze ambitie zou je kunnen vergroten door ook nu al na te denken over de mogelijkheden voor een duurzamere samenwerking. 

De aanvraag zou daarnaast sterker zijn geweest als je meer zicht had gegeven op het wervingsproces van de deelnemers. Daar ben je summier over, terwijl je toch flinke aantallen wilt bereiken. 

Al met al sluit jullie plan in voldoende mate aan bij de doelstellingen van JMHM.
Veel succes bij de uitvoering van jullie activiteiten!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Verhalen in het landschap zetten jullie in op een talentontwikkelingstraject met wedstrijdelement voor beeldende makers in Friesland. Centraal thema binnen het project is het landschap – naar ik begrijp een hot item in Friesland – waaraan jullie een hedendaagse invulling willen geven. Hiertoe wordt deelnemers een solide traject geboden waarbinnen ruimte is voor maatwerk en experiment. De artistiek-inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door vijf meesters met elk een andere discipline en aangevuld door twee wetenschappers; een interessante keuze. Met hun inzet dagen jullie de deelnemers uit en proberen hen buiten hun reguliere comfortzone te laten treden. Dit belooft een waardevolle ontwikkeling, die ook na afloop van het project beklijft. Sterk zijn de bewuste samenwerking met Treasoar, dat juist die verhalen van Friesland vertelt, en de aansluiting bij het programma van LF2018. Het is het onderzoeken waard of hierbinnen nog andere landschapsprojecten zijn waarmee jullie kunnen uitwisselen en wellicht nieuwe kansen creëren. Wel had ik graag meer gelezen over wie jullie beoogde deelnemer nou concreet is en hoe dit project aansluit op hun behoeften. Echter, ik lees dat er lokaal al draagvlak is voor het project vanuit Stichting Open Stal en de amateurverenigingen wat vertrouwen geeft in de aansluiting. Kortom, jullie hebben een mooie slag geslagen doorheen de Denk mee-fase.

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Peter, jullie hebben het projectplan bondiger en helderder gemaakt. De vernieuwing en het experiment mogen echter nog een stuk concreter. Je geeft aan dat jullie eigenheid in die verhalen in het landschap zit, maar hoe dan precies? Denken jullie bijvoorbeeld aan Friese verhalen, actuele of historische zoals het verhaal van Redbad dat dankzij de gelijknamige film weer volop in de belangstelling staat? En hoe maak je dat vervolgens op vernieuwende wijze onderdeel van het project? Ook ontbreekt nog informatie over jullie deelnemers. Wie zijn zij, hoe bereiken jullie hen en hoe weet je dat dit traject aansluit op hun wensen? Laat tot slot bij de genoemde samenwerkingspartners ook zien of er al contact is gelegd en welke wederzijdse kansen jullie kunnen creëren. Een echte samenwerking is voor beide partijen gunstig.

afbeelding van Peter Hiemstra

Dag Anne, de laatste poging om met ons project aan te sluiten op de rehgeling van FCP. Ik hoop snel van jullie te horen.

 

afbeelding van Anne Arninkhof

Hoi Peter, dank voor je toelichting. Desondanks is nog niet goed scherp welke ontwikkeling de deelnemers naar verwachting zullen doormaken. Je zit nu heel erg op het concept van het traject, en niet op de ontwikkellijn die daarbinnen wordt doorgemaakt. Daar komt bij dat jullie signatuur voor dit (talent)ontwikkelingstraject nog niet helder is. Als landelijk Fonds zien wij natuurlijk aanvragen voor menig ontwikkeltraject voorbijkomen en ook de thematiek van het landschap is sinds mensenheugenis van groot belang in de kunst. Dus wat onderscheid jullie met dit traject? Voor de aansluiting bij de regeling is het dus van belang om hier nog een slag op te maken, anders vrees ik dat jullie plan nu nog te weinig kansrijk is.

afbeelding van Minke Postma

N.a.v. de vraag hoe veel publiek te trekken: Om te beginnen alvast alle (10000) bezoekers van open stal 2018 uitnodigen via een aantrekklijke folder.

afbeelding van Ben Kolle

prachtig en mooi project

afbeelding van Peter Hiemstra

Dag Anne, dank voor jouw reactie. Het ontwikkelingstraject van de deelnemers is niet eenduidig. Dit komt door de verschillende beginsituaties. Een deelnemer kan een jaar les gehad hebben op een kunstencentrum, een andere deelnemer  heeft vijf jaar kunstacademie gevolgd. De ontwikkeling van deze twee deelnemers zal tijdens het project verscillend verlopen. Beiden hebben de behoefte aan ontwikkeling van hun liefhebberij/vak. Door een interessant, gedifferentieerd programma aan te bieden wordt in beider behoefte voorzien.

De inspiratiedag kent een lezing van een uur, en twee workshops van anderhalf uur. Tussendoor is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die aan bod komen. De dag wordt afgesloten door een muzikant of een dichter die vanuit een andere discipline het thema belicht. De verdiepingsdag heeft een andere opzet. We gebruiken hierbij de componenten receptief, reflectief en actief. Door deze afwisselend in te zetten en het werk van de deelnemers centraal te stellen krijgt iedereen informatie en skills om zijn/haar werk verder te ontwikkelen. De  workshops worden evenals bij de inspiratiedag klassikaal gegeven met opdrachten die de wijze van werken van de meesters als uitgangspunt hebben.

De masterclasses hebben weer een andere inhoudelijke vorm. Het werk van de deelnemers staat nu centraal. In vier dagdelen wordt in kleine groepjes gewerkt waarbij het werk wordt besproken. Er vindt uitwisseling plaats tussen meester en deelnemer en deelnemers onderling. Meesters geven opdrachten om thuis te werken. Het gemaakte werk wordt een volgende bijeenkomst geanalyseerd. Al naar gelang het verloop van deze masterclasses wordt het traject bepaald. Het is tenslotte geen wiskunde maar een individuele begeleiding van een kunstzinnig traject. Er wordt toegewerkt naar de eindexpositie van de 15 masterclassdeelnemers waarbij ook het presenteren van eigen werk aan de orde komt. De deelnemers aan de masterclass zullen de grootste ontwikkeling doormaken omdat zij intensief, persoonlijk begeleid worden. Naast het ontwikkelen van het gebruik van techniek, materialenkennis en  formele beeldaspectenis is de inhoudelijke bewustwording van het eigen werk een belangrijk punt.

Zo hebben we een mooie doorlopende lijn van een inspiratiemoment en een verdieping  naar een persoonlijke ontwikkeling. Voor degene die het hele traject doorlopen is er veel te halen maar ook de deelnemers die stoppen bij de verdiepingsdag hebben handvatten gekregen waar ze verder mee kunnen. 

De kruisbestuiving tussen liefhebbers en professionals vindt op alle niveaus plaats. Iemand die voor de eerste keer exposeert werkt in een workshop naast een ervaren kunstenaar. De meesters geven hun kennis en vaardigheden door in de worksops maar worden verrast door de originele kijk-en werkwijze van een onbevangen deelnemer. In de masterclasses vinden gesprekken plaats die zowel de deelnemer als de meester doet nadenken over het vak van kunstenaar. In het project vinden veel ontmoetingsmomenten plaats waar een bjzndere dynamiek heerst. Het is aan de projectorganisatie om de voorwaarden te scheppen om die ontmoetingsmomenten te creeren.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Peter, welkom terug op JMHM! Als adviseur van het Fonds denk ik graag mee om de plannen aan te scherpen. Met Verhalen in het landschap zetten jullie in op een (talent)ontwikkelingstraject voor beeldende amateurs en professionals. In de plannen wordt uitvoerig ingegaan op het totaalconcept, maar ik lees graag nog meer over de workshops en masterclasses waarin actief wordt gemaakt. Want hoe lang duren deze, hoe wordt er begeleid, wat passeert er concreet de revue en welke ontwikkeling wordt doorgemaakt? Ook lees ik graag hoe al deze activiteiten onderling op elkaar aansluiten, een ontwikkelingstraject bevat natuurlijk een weloverwogen groeimodel. Daarnaast ben ik benieuwd hoe de onderlinge kruisbestuiving tussen amateur en professioneel gestimuleerd gaat worden. Wat zijn jullie ideeën hierover? En nog belangrijker wat zijn de behoeften van jullie beoogde deelnemers, hebben zij al mee kunnen denken? Ik lees graag meer!