menu denk mee beslis mee maak mee

Theaterproject "Verhalen op de boerderij"

Wij willen een unieke theatervoorstelling maken...

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes
25 januari 2018 tot 24 juni 2018
dans, muziek, theater
jongeren, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€7.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

mei - laatste voorbereidingen

Door Gerard Bakker op ma 11 jun

Mei begon met het volgende bericht in de groepsapp van de spelers/makers: "Cees, de SRV-wagen moet nog aan de lader! Weet niet of 'ie 't anders...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Theaterproject "Verhalen op de boerderij"

Wij willen een unieke theatervoorstelling maken op het erf van het Rundveemuseum en zorgboerderij met (historische) verhalen uit het dorp Aartswoud.

afbeelding van Gerard Bakker

Ingediend door:

Gerard Bakker

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen een locatievoorstelling maken met een grote spelersgroep én enthousiaste vrijwilligers achter de schermen om de verhalen, die in het dorp leven, tot een levend monument te maken. Hoe maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de locatie?

Wat ga je doen?: 

Verhalen op de Boerderij wordt een locatievoorstelling op en rond de boerderij waar jarenlang de karakteristieke boer Aat Grootes woonde en werkte, samen met zijn vrouw Alie en hun kinderen Piet, Marijke en Gré. Het dorp kende de familie en de familie kende het dorp.

Na het overlijden van Aat en Alie is het erf in handen gekomen van de Intermaris (woningcorporatie) die de langshuistolp, een Rijksmonu-ment, intern heeft verbouwd en verhuurd aan de Prinsenstichting met als doel bewoning voor hun negen jonge cliënten. Op een deel van het erf is een recht van opstal gevestigd ten behoeve van Stichting Rundveemuseum Aat Grootes die er een museum en veestal heeft gebouwd met als o.a. als doel om deze jonge cliënten een waardevolle rol te geven binnen de taken (zorgboerderij) van dit "levende"  museum.

In 2018, wanneer het vijfjarig bestaan van deze samenwerking gevierd wordt, wordt ook een plek gegeven aan alle verhalen van het dorp: met theater, dans, muziek en vertelkunst krijgen amateurkunstbeoefenaars de kans om het lokale en immaterieel erfgoed op een artistieke wijze door te geven: een mooie manier om de geschiedenis levend te houden!
Deelnemers aan "Verhalen op de Boerderij" zullen zelf aan de slag gaan met de verzamelde verhalen. Ze zullen deze omzetten in theatertekst, in poëzie, in liedteksten, choreografieën of in nieuwe verhalen. De artistieke kwaliteit wordt bewaakt door twee professionele theatermakers van Stichting Culture Staten die we gevraagd hebben vanwege de inspirerende theaterprojecten die zij maakten met de 'community' in andere dorpskernen.

Het Rundveemuseum zoekt steeds naar nieuwe en verschillende mogelijkheden om de overdracht van verhalen over het boerenleven tot stand te brengen. Met het idee om een voorstelling te maken op en rond de boerderij wordt voor het museum een nieuwe manier aange-grepen om haar educatieve taak uit te voeren en dorpsgenoten gelegenheid te bieden daaraan bij te dragen. Daarnaast is het ook een mooi middel om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en (nieuw) publiek te ontmoeten. De samenwerkingen die het Rundveemuseum nu zal aangaan met amateurkunstenaars, verenigingen, dorpsgenoten en professionele theatermakers nodigen uit om in de toekomst het erfgoed ook op creatieve wijze te blijven delen. Hierdoor wordt het museum niet alleen een plaats waar het erfgoed bekeken kan worden, maar wordt het van tijd tot tijd ook een podium voor de verhalen die bij ons erfgoed horen.

Deze multidisciplinaire voorstelling zal zich afspelen in het West-Friese dorp Aartswoud in Noord-Holland, gelegen in de gemeente Opmeer met ruim 11.300 inwoners. De speellocatie is op het gezamenlijke erf van het Rundveemuseum en de zorgboerderij. Een wisselwerking tussen de zorgboerderij - waar de negen cliënten wonen - en het Rundveemuseum, met de verschillende boerderijdieren én oudhollandse koeienrassen, bestaat al. Een mooie samenwerking waar mens en dier dichtbij elkaar komen. De kerk en de kroeg zijn om de hoek en het West-Friese landschap strekt zich uit tot aan de horizon. Kortom, wij staan in het centrum van een levendige gemeenschap met veel betrokkenheid.

Het dorp Aartswoud kent een rijke cultuur, een stevige gemeenschap met de nodige activiteiten, veel enthousiastelingen én vele verhalen. De voorstelling zal dan ook genoeg support krijgen vanuit verschillende hoeken. Leden van de toneelverenigingen uit de dorpen Aartswoud, Hoogwoud, De Gouwe en De Weere, verschillende betrokken personen en enthousiaste muzikanten uit de regio hebben al laten weten graag mee te willen doen aan dit project.
Onlangs hebben Kirsten en Heleen hun artistiek inhoudelijke plannen, samen met de vrijwilligers van het Rundveemuseum, gepresenteerd in één van de lokalen van het museum. Een uitnodiging voor deze avond was verstuurd via e-mail en heeft in de regionale krant gestaan, maar ook mond-tot-mondreclame deed z'n werk. Aan het eind van deze informatieavond hebben we op een intekenlijst 31 deelnemers (spelers/zangers/dansers) kunnen noteren. Zij komen van de verschillende toneel- of dansverenigingen, maar ook van koren, en zéker waren er ook enthousiaste mensen die aangaven nog nooit 'iets' met toneel gedaan te hebben, maar het nu wel eens wilden proberen. Naast deze 31 spelers noteerden we ook 6 mensen die aangaven zich met decor en techniek te willen deelnemen en 10 mensen die zich willen bezighouden met hand- en spandiensten, maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld de fotografie/vastlegging van het (hele) project, de PR en het verzamelen van verhalen. 

DE AANLEIDING
Tijdens de kerstmarkt afgelopen jaar werd er, samen met de cliënten van de zorgboerderij een Kerstspel in de stal opgevoerd.  Sommige jongeren acteerden, andere jongeren bouwden mee aan het decor en de tribune en op deze bijzondere speelplek (de stal met de koeien van het Rundveemuseum) en door een mooie samenwerking tussen amateurspelers uit het dorp, de jongeren en een professionele regisseur ontstond er een voorstelling die het publiek wist te raken. Na de voorstelling kwamen ook de verhalen los!
Om al die verhalen niet verloren te laten gaan, en om de amateurkunstenaars uit de omgeving, samen met de cliënten van de zorgboerderij, de kans te geven om mee te werken aan een heel bijzondere voorstelling in de cross-over tussen Erfgoed en Podiumkunst, hebben we twee professionele theatermakers van Stichting Culturele Staten gevraagd om met ons een voorstelling te maken op het erf van het Rundvee-museum.
Dat er veel te vertellen is, over het dorp Aartswoud, over de boer Aat Grootes, over het leven op het platteland, bleek wel toen we een paar sleutelfiguren uit het dorp vroegen ons een middag van verhalen te voorzien. Aan de grote tafel in de voortuin van de zorgboerderij haalden mannen en vrouwen, oud en jong, herinneringen op en wisten zelfs elkaar nog te verbazen met verhalen die nog niet iedereen kende. De uitnodiging om al deze geschiedenis te gebruiken als materiaal voor de te maken voorstelling wekte nieuwsgierigheid op, maar ook enthou-siasme. De meeste van hen hadden nog niet eerder aan een theaterproject meegewerkt, maar stonden zeer open voor een mooi proces. De amateurkunstenaars aan de tafel werden enthousiast van de verhalen en de mogelijkheden die bij dit eerste, verkennende gesprek al naar boven kwamen.

 

Hoe ga je te werk?: 

DOEL
Het doel van dit project is om een multidisciplinaire voorstelling te maken met lokale  amateurkunstbeoefenaars, de cliënten van de zorgboerderij en verhalenvertellers (dorpsbewoners), waarbij het leven in een plattelandsdorp, en in het bijzonder het leven van Aat en Alie Grootes uit Aartswoud, centraal staat.
De amateurkunstbeoefenaars halen hun inspiratie uit de verhalen die (nog) leven in het dorp, en worden door middel van professionele theatermakers en vormgevers uitgedaagd om deze verhalen om te zetten in artistieke inhoud van de voorstelling.

DOELGROEPEN
De theatermakers van Stichting Culturele Staten vinden het belangrijk dat de projecten die zij begeleiden bestaan uit een samenwerking tussen amateurs en professionals (op welk gebied dan ook) om op deze manier kwaliteit, maar ook ontwikkeling van de deelnemers te kunnen bieden. De beoogde doelgroepen, die zullen meemaken aan de locatievoorstelling Verhalen op de Boerderij zijn:

  • De gemeente Opmeer kent vele verenigingen, maar ook veel amateurkunstbeoefenaars die hun hobby niet in verenigingsverband beoefenen. Door iedereen uit de regio uit te nodigen mee te werken aan deze bijzondere locatievoorstelling, stellen we een gelegenheidsgroep samen van beginners en gevorderden, van oud en jong én van mensen die verschillende disciplines beoefenen. Niet alleen de deelnemers óp het 'toneel', maar ook de vrijwilligers áchter de schermen dagen we uit om op een andere plek en met andere tegenspelers hun talent verder te ontwikkelen. Door samenwerking zetten we de deelnemers aan elkaar te inspireren en van elkaar te leren.
  • Om de verhalen te verzamelen hebben we in Aartswoud en omgeving mensen ontmoet die bij ons aan tafel willen aanschuiven. Graag willen wij hun verhalen optekenen: de verhalen van vroeger, de geheimen van het dorp, de streken van de jeugd, persoonlijk leed, smakelijke roddels, humoristische voorvallen, geschiedenisverhalen en dromen over de toekomst. Alle verhalen en alle verhalenvertellers zijn welkom op de momenten die wij daarvoor inrichten. Door op deze manier te werken creëren we meteen een platform van betrokkenen bij ons project.
  • De afgelopen vijf jaar werkt het Rundveemuseum intensief samen met de cliënten van de zorgboerderij van de Prinsenstichting die op hetzelfde erf wonen en werken. Graag geven we de cliënten de kans om op welke manier dan ook te participeren in dit project. Tijdens het proces zal blijken of enthousiaste cliënten als speler of als vrijwilliger bij de voorstelling betrokken willen worden.
  • Naast de deelnemers die een rol zullen hebben in de voorstelling, hebben we ook vrijwilligers nodig die zich willen bezighouden met de facilitaire zaken rondom de voorstellingen. Deze vrijwilligers willen we zoveel mogelijk lokaal benaderen. Op de zorgboerderij in Aartswoud en bij het Rundveemuseum zijn veel vrijwilligers die aangegeven hebben om betrokken te zijn bij dit project.
  • De voorstellingen zijn geschikt voor publiek tussen de 10 en de 100 jaar. We zullen dit publiek vooral bereiken via de spelers en de verenigingen/instellingen die meewerken aan de voorstelling, maar ervaring leert dat mensen vaak geïnteresseerd zijn in verhalen over hun eigen regio. Dit maakt dat we ook vooral lokaal veel mensen zullen oproepen om naar deze voorstellingen te komen bezoeken.

Wat gaan we doen?

HET PROJECT
In de ontwerpfase van het project worden de randvoorwaarden gesteld: Wat zijn de logistieke eisen van de locatie waar de voorstelling plaatsvindt? De betrokken vrijwilligers van het Rundveemuseum zijn zeer enthousiast en zullen, samen met de professionals, afspraken maken over voorstellingsdagen, tijden, de (on-)mogelijkheden van het terrein. Ook zal er een publiciteitsplan worden gemaakt, in eerste instantie voor het werven van deelnemers, in tweede instantie voor het werven van publiek.
De dorpsgenoten die wij hebben gesproken bij de verkennende bijeenkomsten worden uitgenodigd voor een aantal verhaalmiddagen in het Rundveemuseum om (nogmaals) hun verhaal te komen doen, waarbij we ervan uitgaan dat elke verhaalmiddag nieuwe mensen zullen aansluiten. Ook hebben we een aantal sleutelfiguren uit het dorp aan ons verbonden. Deelnemers (die al hebben aangegeven mee te willen maken) worden ook voor deze middagen uitgenodigd, zodat ze de verhalen uit de 'eerste hand' horen.
Met de opbrengst van deze verhaalmiddagen stellen de theatermakers van Culturele Staten een artistiek inhoudelijk uitgangspunt op. Dit uitgangspunt zal begin januari 2018 z'n vorm hebben. Hierdoor is het voor de deelnemers mogelijk om tijdens de repetities ook nog eigen verhalen in te brengen, maar is er al wel een startpunt gemaakt voor de vórm van de voorstelling, zodat er concreet gewerkt kan worden met het materiaal en de deelnemers zich niet hoeven te verliezen in een veelheid aan mogelijkheden. Dit startpunt wordt door de theatermakers van Culturele Staten gepresenteerd tijdens een inloopavond waarbij iedereen welkom is. Naar aanleiding van deze presentatie kunnen deelnemers zich aanmelden om mee te spelen, maar ook de vrijwilligers 'achter de schermen' kunnen zich dan opgeven voor het productieteam. Met een locatievoorstelling als dit is er een belangrijke én grote taak weggelegd voor een groot team van vrijwilligers, aangezien het erf vanzelfsprekend niet ingericht is als theaterlocatie.

Vanaf eind januari 2018 starten de repetities dan echt en dan zal ook de productiegroep beginnen om de organisatie van de voorstelling voor te bereiden. 

Omdat de groep spelers zeer divers zal zijn (verschillend in ervaring, in niveau, in kunstdiscipline, in leeftijd), en omdat een groepsproces ook een start moet maken, zodat de verwachtingen van de deelnemers een gezamenlijk uitgangspunt hebben, willen we de eerste drie repetities de vorm geven van workshops, mogelijk zelfs in verschillende kunstdisciplines. Op die manier ontdekken de professionals het niveau van de deelnemers en kunnen zij hun plannen en repetities afstemmen op de groep. Daarna starten de wekelijkse repetities (op de speellocatie!) zodat de voorstelling kan groeien en vorm krijgt. Er zullen ongeveer twintig wekelijkse repetities plaatsvinden van tweeënhalf uur.
De repetitiefase wordt afgesloten met een aantal 'doorlopen', en in deze periode komt de inhoud van de voorstelling samen met de productiekant van de voorstelling. De voorstelling vindt plaats in juni 2018.

Er wordt gedurende het hele proces in verschillende groepen gewerkt: vanuit het museum is er een jubileumcommissie en een pr-commissie actief. Deze commissies zullen, indien nodig, aangevuld worden met nieuwe vrijwilligers. De voor dit project geformeerde productiegroep bestaat uit vrijwilligers van het Rundveemuseum en van de zorgboerderij, aangevuld met dorpsbewoners of bijvoorbeeld de vrijwilligers van de (toneel-)verenigingen. Vrijwilligers uit de regio, die al eerder hebben meegewerkt aan een locatievoorstelling, zullen gevraagd worden om zich aan te sluiten, zodat zij hun ervaring kunnen inzetten en daarmee de 'nieuwe' leden kunnen inspireren.  De productiegroep houdt zich bezig met alle organisatorische zaken rondom de voorstelling, als ook met (het maken van) de kostuums, decor, rekwisieten. De spelersgroep komt wekelijks bij elkaar voor de repetities en organiseert naar het eind van de repetitieperiode toe wellicht ook een repetitieweekend. De groepen worden begeleid en aangestuurd door de theatermakers van Culturele Staten, die al vaker dergelijke processen hebben begeleid en zorgen dat iedereen in z'n kracht kan werken.

De voorstellingen vinden plaats in de zomer van 2018 op het erf van Rundveemuseum Aat Grootes. De voorstelling wordt bezocht door publiek uit de regio, en de ervaring leert dat een dergelijke locatievoorstelling in de omgeving kan rekenen op mooie bezoekersaantallen. De voorstelling zal dan ook meerdere keren gespeeld worden. Het blijkt altijd weer waardevol om de voorstelling niet eenmalig te laten pieken, maar de deelnemers de kans te geven om, met elkaar, te groeien in de voorstelling.
Aan het einde van het traject, wanneer de voorstellingen achter de rug zijn, is er een evaluatie voor alle groepen en zal het museum ruimte bieden aan mensen die graag bij het museum betrokken willen blijven als speler.

(Immaterieel en materieel) erfgoed en theater bieden in dit project de kans aan veel verschillende mensen om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en te ontdekken hoe mooi het is om in een samenwerkingsproject -en hopelijk ook nog daarna- deel te mogen nemen aan kunst, cultuur en erfgoed.

WERKWIJZE
Eind januari starten de repetities. Deze vinden elke week plaats op een vaste avond en op het erf van het museum, in de stal en in de overige museumruimtes die beschikbaar zijn. In het begin zal de focus liggen op het ontdekken wat de spelers nodig hebben om goed in dit project te kunnen staan. In die zin worden de eerste drie bijeenkomsten georganiseerd als workshops, waarbij de professionals met verschillende opdrachten kijken naar de ervaring van de spelers en welke handvatten zij nodig hebben om zich in dit project te kunnen ontwikkelen, en in hoeverre ze elkaar kunnen inspireren. De ene speler heeft misschien een keer meegewerkt aan een klucht bij één van de plaatselijke toneelverenigingen, andere deelnemers hebben welllicht iets meer ervaring met het maken van locatietheater. Een zanger kan het nodige ontdekken over acteren en een danser kan iets leren over vertelkunst.  Natuurlijk nodigen wij ook mensen uit zonder podiumervaring en die niet verbonden zijn aan een vereniging, maar wél graag van de kans gebruik maken om kennis te maken met het maken van theater. We hopen deze laatste groep zodanig te motiveren dat ze daarna zullen aansluiten bij een vereniging of zich als vrijwilliger aan het museum willen verbinden.

Tijdens de repetities staat spelplezier en verwondering voorop, immers voor veel deelnemers is het werken aan een voorstelling een hobby en, in dit geval, is het een mooie kans om mee te mogen werken aan een bijzonder project. Daarnaast krijgen de deelnemers de kans om in een geheel nieuwe setting te mogen werken aan hun eigen spelervaring. Tijdens de 'normale' repetities bij een vereniging is er vaak niet veel tijd om te ontdekken waar de eigen kracht of uitdaging ligt. Er moet immers binnen korte tijd een stuk op de planken komen. Tijdens het repetitieproces in het project Verhalen op de Boerderij is meer tijd om te werken aan individuele uitdagingen. Doordat twee professionele theatermakers, met elk hun eigen artistieke en inhoudelijke kwaliteiten, de repetities leiden, kan er ook in kleinere groepen gewerkt worden, waardoor er meer aandacht is voor de individuele talentontwikkeling, zonder het groepsproces te doorbreken. Deelnemers hebben meer gelegenheid om aan te geven waaraan zij willen werken of wat zij willen ontdekken, en krijgen handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
Er zal veel gewerkt worden vanuit improvisatie én vanuit de locatie. Hierbij gebruiken de theatermakers van Culturele Staten gerichte spelopdrachten met als basis de verhalen die verzameld zijn. De deelnemers worden uitgedaagd om veel, en discipline-overschrijdend te gaan samenwerken en de locatie te onderzoeken/te gebruiken en zo te komen tot mooie scènes die uiteindelijk een plek kunnen krijgen in de voorstelling.
Tijdens het afmonteren van de voorstelling zullen de deelnemers te maken krijgen met professionele regie: ze worden begeleid in het ontwikkelen van hun eigen verhaallijn en personage, er zal gewerkt worden aan verschillende spelvaardigheden (fysiek spel, statusverschillen, tekstbehandeling en samenspel). We zullen, waar nodig, ook andere professionals inzetten als er dieper inhoudelijk gewerkt moet worden aan muziek of dans.
Aan het einde van het repetitieproces worden verschillende doorlopen gepland. Dan is het ook tijd dat de overige onderdelen aan de productiekant geregeld zijn (kostuums, decor en rekwisieten). Het productieteam zal gedurende hún proces worden begeleid door één van de professionals met verschillende productievergaderingen en het verdelen van verantwoordelijkheden.

Ons doel is bereikt als de deelnemers met elkaar een unieke ervaring hebben mogen beleven, die hen aanzet om individueel of groepsgewijs op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun spel en hun 'makersschap' verder te blijven ontwikkelen. Dit kan zijn door een keer een grensverleggende activiteit te volgen, of als toneelgroep te durven kiezen voor een ander vertrekpunt voor een voorstelling. Nieuwe samenwerkingen en ideeën zullen we de ruimte geven om door te ontwikkelen. Anderzijds is het doel bereikt wanneer we de verhalen 'van de boerderij' eer aan hebben gedaan met een mooi, levend monument dat deelnemers en publiek nog lang zal heugen en waardoor dorpsbewoners met elkaar in gesprek blijven.

 

Met wie werk je samen?: 

Door samen te werken met professionele theatermakers van Culturele Staten voor zowel het script, de repetitiefase en de volledige begeleiding werken wij toe naar zes volwaardige theatervoorstellingen.

Met de inzet van de Prinsenstichting hopen wij in dit project ook ruimte te bieden aan een minder vanzelfsprekende doelgroep deelnemers. De jongeren die wonen en werken op de zorgboerderij leven grotendeels begeleid, en werken aan hun eigen ontwikkeling om uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken. Zij zorgen voor de dieren en het terrein, ook maken de jongens mooie producten in de werkplaats. Zij hebben allemaal hun eigen verhaal. Een aantal van de cliënten wil actief meedoen aan de voorstelling, zowel voor als achter de schermen en de theatermakers van Culturele Staten zullen hen, in samenwerking met de begeleiders van de zorgboerderij, die kans bieden. Vorig jaar is er voor het eerst met de clienten gewerkt aan theater door in een hele kleine en veilige setting een kerstspel te spelen. In de toekomst zal er door de coordinator zeker bekeken worden of er meer ruimte kan komen voor creativiteit vanuit verschillende disciplines. Dit project draagt daar zeker aan bij, onderdeel uitmaken van een groepsproces is voor hen van groot belang en kan voor deze groep als een leerdoel beschouwd worden. Wij beogen een bijzondere samenwerking tussen deze jongeren, de amateurkunstbeoefenaars en de theatermakers van Culturele Staten.

De vier plaatselijke toneelverenigingen zijn van harte uitgenodigd om te participeren in dit project. Door hen te betrekken bij het maken van deze locatievoorstelling hopen we hen -als vereniging- te inspireren om talent te ontwikkelen, het scala aan spelvaardigheden te vergroten en buiten de gebaande paden te treden. Door gebruik te maken van de expertise in hun productieteams, door de inzet van hun netwerk, en door de spelers van de verenigingen met nieuwe tegenspelers te confronteren, hopen we op veel en nieuwe energie waar zowel de verenigingen als dit project van kan profiteren. 

Ondernemers uit de omgeving hopen wij enthousiast te krijgen als sponsor van dit project, zodat zij zich ook willen inzetten op het gebied van ondersteuning in goederen, maar ook op het gebied van PR en Marketing onder hun klanten en netwerk.

Vanuit de gemeente Opmeer hebben wij contact met jongeren die zich aangesloten hebben bij het project de Award. Deze jongeren zetten wij heel graag in als speler, als vrijwilligers bij de organisatie van de voorstellingen en de publieksopvang,. Bij vorige, soortgelijke projecten is dit voor zowel het project, als voor de jongeren als een waardevolle samenwerking ervaren.

CV van de theatermakers van Culturele Staten
Culturele Staten wordt geleid door Heleen van Wiechen en Kirsten Dijk. Beide dames beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de amateurkunst in Noord-Holland en kennen de verschillende organisaties, verenigingen en individuen van binnenuit. Natuurlijk moet er verschil zijn in aanpak en is er een taakverdeling binnen de stichting.

Kirsten Dijk
In 2000 studeerde Kirsten af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle als docent drama. In de afgelopen 17 jaar is zij heel wat jaren als regiocoördinator verbonden geweest aan Kunstbende, dé landelijke organisatie voor jong talent tussen de 13 en de 18 jaar. Zij heeft veel ervaring opgedaan bij Centrum voor de Kunsten De Kubus in Lelystad, nam daarna Kunstbende NH over bij stichting De Kunst in Alkmaar en na opheffing van deze organisatie bij Cultuurcompagnie Noord-Holland. Tegenwoordig werkt Kirsten als freelance theatermaker en projectleider al jaren binnen het Noord-Hollandse amateurcircuit en heeft zij verschillende toneelverenigingen en koren mogen begeleiden. Daarnaast heeft zij al vele grootschalige amateurprojecten en theatervoorstellingen geproduceerd en is betrokken bij het toeristische en culturele beleid in de gemeente Langedijk. Inmiddels is haar werkveld sinds september 2016 uitgebreid naar de provincie Friesland waar zij o.a. het patershuis in Bolsward bestiert, dé plek voor culturele ontmoetingen in Bolsward en omgeving.
Binnen Culturele Staten zorgt Kirsten met name voor de verbindingen in het amateurlandschap in Noord-Holland en Friesland. Door het gesprek te voeren, waar nodig te coachen en projecten van de grond te tillen. Daarnaast vervult zij een belangrijke makelaarsfunctie door de goede contacten die ook in het professionele circuit zijn opgedaan en haar betrekkingen met verschillende gemeenten in Noord-Holland en Friesland.  Bij alle projecten worden waar nodig ook haar artistieke kwaliteiten als regisseur en docent ingezet.

Heleen van Wiechen
Heleen van Wiechen is in 2001 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle als docent drama. In 2001 richtte zij samen met drie anderen theatergroep 4hoogachter op, een collectief van theatermakers waarmee zij verschillende (locatie-) voorstellingen maakte, als speler en als regisseur. Daarnaast heeft zij als regisseur in het amateurcircuit een flink aantal producties en projecten op haar naam staan. Heleen is werkzaam als theaterdocent en spelbegeleider voor jeugdtheaterscholen en verschillende instellingen voor kunsteducatie in Nederland en heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende (locatie-) projecten, al dan niet op het gebied van theater. Daarnaast schrijft zij theaterteksten, vaak 'op maat' en soms met documentair materiaal (verhalen van deelnemers) als uitgangspunt.
Heleen zal met name zorg dragen voor het aanbod dat Culturele Staten te bieden heeft aan de verenigingen en individuele kunstbeoefenaars. Daarnaast zal Heleen vanuit haar ervaring vooral de inhoudelijke of dramaturgische  lijnen van de projecten bewaken, spelers coachen en advies geven voor de (inhoudelijke) ontwikkeling van verenigingen.  Ook het netwerk van Heleen zal betrokken worden in de makelaarsfunctie van Culturele Staten. 

 

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Het 'levend' Rundveemuseum Aat Grootes is uniek in Nederland. Er worden 9 Oudhollandse koeienrassen aangehouden en het doel is deze oorspronkelijke rassen te behouden. Voorts zet zij zich uitgebreid in voor educatie over de rundveehouderij met het doel de kloof met de burgers te verkleinen. Hierdoor wordt de kennis voor de bezoekers en hun begrip voor de sector vergroot. Dit project geeft het Rundveemuseum een unieke kans om verschillende mensen, organisaties, verenigingen en de cliënten van de zorgboerderij met elkaar te verbinden en om onze doelstellingen op een unieke manier concreet te maken, voor nu en voor de jaren hierna.

Wat de theatermakers van Culturele Staten altijd heel waardevol vinden bij dergelijke projecten is dat de deelnemers, door de werkwijze, echt anders gaan kijken naar de wereld om hen heen. Bij de eerste bijeenkomst zoekt iedereen nog naar het tekstboekje, en naar herkenningspunten van een 'toneelstuk', en gaandeweg de repetities durft iedereen ook die verwachting los te laten en letterlijk om zich heen te kijken en op zoek te gaan naar elementen en materiaal wat gebruikt kan/mag worden in de voorstelling.

De vreugde wanneer iemand aankomt met het verhaal dat al jaren in de familie en vriendenkring rondgaat, maar waarvan nu opeens het besef komt dat het ook op een andere manier doorverteld mag worden! Dat het verhaal belang heeft om in een voorstelling te passen! Of wanneer er tijdens een repetitie gewerkt is aan teksten (tekstbehandeling, tekstschrijven, de poëzie zoeken in geïmproviseerde scènes), en dat iemand een week later terugkomt met een lijstje uitspraken 'uit de buurt', terloops opgevangen of ergens gelezen. Met daarbij de opmerking dat diegene opeens luistert of kijkt met (het maken van) de voorstelling in het achterhoofd. Wat Culturele Staten beoogt is mensen op een voorzichtige of juist uitdagende manier uit hun comfortzone óf uit hun patroon te halen, waardoor dezelfde dingen een andere betekenis krijgen of een ander gevoel geven. Dit proces in alle openheid, en met tomeloze energie aan te gaan met alle deelnemers, levert betrokkenheid en verbondenheid op. Dat zorgt er weer voor dat er aandacht is voor de wereld om ons heen.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
20 repetities 40 spelers  
1 á 2 repetieweekends 40 spelers en 16 vrijwilligers  
6 voorstellingen 40 spelers 600
  productieteam 16 vrijwilligers  
  verhalen 20 dorpsgenoten  
 

Ondersteuning decor

Ondersteuning

 

4 clienten van de zorgboerderij

50 vrijwilligers van het Rundveemuseum  o.a. werving bezoekers

 

 

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 
  • Het script wordt gebaseerd op de (historische) verhalen over de karakteristieke boer Aat en zijn vrouw Alie, alsmede op de verhalen van de inwoners uit het dorp Aartswoud; deze verhalen zullen worden gebruikt om ook weer een nieuw verhaal te vertellen dat gaat over het 'overleven' in een haastige tijd,      
  • De voorstellingen vinden plaats op het erf van het Rundveemuseum en de zorgboerderij en is daardoor voor (veel) deelnemers een vernieuwende vorm van theatermaken en voor veel toeschouwers uit de omgeving een vernieuwende vorm van theater beleven,
  • De samenwerking tussen de spelers van toneelverenigingen uit Aartswoud en omliggende dorpen, de jongens van de zorgboerderij en onontdekt talent uit de omgeving, waardoor een unieke, eigen voorstelling op locatie gemaakt wordt,
  • Vrijwilligers uit het dorp Aartswoud die hand- en spandiensten verlenen tijdens de voorbereidingen en uitvoeringen, waardoor zij achter de schermen mee-maken aan een bijzonder evenement.
  • Immaterieel erfgoed wordt tot een levend monument gemaakt, de verbondenheid groeit en de (leef-)wereld van de deelnemers wordt groter door te participeren in een voor hen onalledaags project onder leiding van de professionele theatermakers van Culturele Staten.
Begroting: 

De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie/JijMaaktHetMee zal besteed worden om de deelnemers en vrijwilligers professionele begeleiding te geven, zodat zij een positieve en krachtige ervaring krijgen met het maken van kunst en cultuur in combinatie met erfgoed. Door de professionele begeleiding krijgen de deelnemers voor en achter de schermen de kans om hun artistieke of organisatorische talent te ontwikkelen en worden zij betrokken bij het maken van een bijzondere voorstelling. Door met elkaar en onder goede begeleiding nieuwe wegen te bewandelen hopen wij dat deelnemers en vrijwilligers zich in de toekomst verbonden voelen en het (zelf-)vertrouwen hebben om de opgedane energie, samenwerking en vaardigheden voort te zetten binnen het dorp Aartswoud en de omgeving.

Locatie(s): 
Schoolstraat 43 1719 AT Aartswoud

Uitslag Beslis mee

FCP39
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 143 gestemd
totaal89
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie project behelst een multidisciplinaire voorstelling op een multifunctioneel podium. Ik ben overtuigd van de inhoudelijke betrokkenheid en denk net als Stefanie dat het project een positieve impuls kan geven aan de artistieke ontwikkeling van de deelnemers en aan het lokale cultuurklimaat. Het project biedt de samenwerkingspartners de kans om het netwerk en de lokale culturele identiteit te verduurzamen. Jullie aanvraag getuigt van een organisatorisch goed gefaseerde aanpak, maar het zal een uitdaging blijven in hoeverre jullie binnen dit "multiproject" de artistieke focus en daarmee het kwaliteitsniveau weten te bewaken. Hopelijk zien we dat terug in jullie blog. Veel plezier en succes bij de uitvoering.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In een klein dorp op het platteland kent iedereen elkaar, alleen van naam maar vaak ook van dichtbij. Boer Aat en zijn gezin waren duidelijk een geliefde familie in Aartswoud. Dat hun erf nu gebruikt wordt voor bewoning door jonge clienten in een zorgboerderij alsook een museum waar de clienten een zinvolle rol invullen, klinkt sowieso al als een waardevolle bestemming. Onder begeleiding van ervaren theatermakers wordt ter ere van de vijfjarige samenwerking tussen beide partijen een breder theaterlocatieproject opgezet waar de wijdere omgeving bij betrokken wordt. Een compliment voor het Rundveemuseum over hun inzet om via nieuwe samenwerkingen, zoals toneelverenigingen uit Aartswoud en omliggende dorpen, haar educatieve taak te verstevigen. Erfgoed en theater ontmoeten elkaar daardoor en meer mensen komen ermee in aanraking. De werving van deelnemers voor dit theaterproject, waarbij oog is voor de verenigingen maar ook voor cultuurmakers die niet in verenigingsverband actief zijn, geeft vertrouwen. Ook de gekozen aanpak om de voorstelling te realiseren en de diverse groep deelnemers te activeren en stimuleren oogt gedegen en doordacht, met voldoende aandacht voor de individuele wensen en mogelijkheden. Dat dit project een extra impuls geeft aan de bestaande samenwerking tussen de Prinsenstichting en het Rundveemuseum is mooi, maar vooral de verbinding die gemaakt wordt tussen deze partijen, de bewoners van de zorgboerderij en de andere bewoners in Aartswoud en omgeving, maakt dit project goed passen bij Jij maakt het mee.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Gerard en Kirsten,

Wat mij nog niet helemaal duidelijk is is of de samenwerking met de toneelverenigingen daadwerkelijk beklonken is en hoeveel van hun deelnemers er aan dit project mee zullen doen. Is daar al enthousiasme voor deelname? Dit sluit aan bij de meerwaarde die je hieronder beschrijft over deelname aan het groepsproces. En zit hier ook voor de langere termijn een wens tot samenwerking? Bijvoorbeeld door de verenigingen vaker te betrekken bij activiteiten van de zorgboerderij of andersom?  

Worden de opbrengsten van het project ook na afloop nog breder gedeeld in de eigen regio? Ik lees dat jullie als makelaars daar een rol in vervullen; benieuwd wat er van dit project aan kennis, ervaring en inspiratie meegenomen kan worden. 

afbeelding van Heleen van Wiechen

Hoi Stefanie, 

Graag maak ik de onduidelijkheid wat duidelijker: De samenwerking met (leden van) de toneelverenigingen is inmiddels daadwerkelijk beklonken na een eerste informatiebijeenkomst. Onlangs hebben wij (Kirsten en ik, van Culturele Staten) onze inhoudelijke plannen, samen met de vrijwilligers van het Rundveemuseum, gepresenteerd in één van de lokalen van het museum. Een uitnodiging voor deze avond was verstuurd via e-mail en heeft in de regionale krant gestaan, maar ook mond-tot-mondreclame deed z'n werk. Aan het eind van deze informatieavond hebben we op een intekenlijst 31 deelnemers (spelers/zangers/dansers) kunnen noteren. Zij komen van de verschillende toneel- of dansverenigingen, maar ook van koren, en zéker waren er ook enthousiaste mensen die aangaven nog nooit 'iets' met toneel gedaan hebben, maar het nu wel eens wilden proberen. (Precieze 'afkomst' weet ik niet, maar van wat ik ongeveer genoteerd heb, zal het 1/3 'nieuwe deelnemers' zijn en 2/3 leden van verenigingen etc.) Naast deze 31 spelers noteerden we ook 6 mensen die aangaven zich met decor en techniek te willen deelnemen en 10 mensen die zich willen bezighouden met hand- en spandiensten, maar ook de verantwoordelijkheid nemen voor bijvoorbeeld de fotografie/vastlegging van het (hele) project, de PR en het verzamelen van verhalen. Zoals je merkt is de animo groot: ongetwijfeld veranderen de aantallen nog in de loop naar de start, en gedurende het repetitieproces. 

Zoals Gerard in het projectplan al aangaf zal het Rundveemuseum dit project ook aangrijpen om het erf(goed) van tijd tot tijd tot een podium te maken. Met een gemeleerde groep deelnemers aan ons project groeit ook het netwerk van amateurkunstbeoefenaars van het museum  en daar zullen zij in de toekomst zéker nog profijt van hebben. 

Ik denk zéker dat de opbrengten meegenomen worden: niet alleen omdat mensen er nog lang over zullen napraten (het samen maken van een voorstelling, maar óók het bezoeken ervan!), dat hebben Kirsten en ik wel gemerkt bij de projecten in Hoogwoud en Wadway. Er zijn zelfs spelers die in een eerder project hebben geparticipeerd en dat nú weer doen! Daarnaast hopen we dat we de gemeenschap ook kunnen aanzetten tot het (meer) delen van beeld en verhaal over het dorp en het museum. Wellicht inspireert het weer tot het organiseren van een tentoonstelling, het uitgeven van een boek of andere uitingen om de verhalen te bewaren. 

Mijn vraag aan jou: afgezien van de aantallen: werd bovenstaande uitleg nog te weinig beschreven in het projectplan? Op welke plekken zou je deze informatie graag willen terugzien? 

afbeelding van Gerard Bakker

Ik heb de aantallen verwerkt in het projectplan. Mooi om te zien dat ons project breed gedragen wordt door de vrijwilligers en spelers uit de omgeving!

afbeelding van Kirsten Dijk

Beste coaches,

We hebben jullie vragen zo goed mogelijk verwerkt in het projectplan en volgens ons is alles toegevoegd. Hebben jullie nog aandachtspunten voor ons, zaken die we mee kunnen nemen of die volgens jullie ontbreken in het projectplan? 14 december kunnen we uiterlijk door naar de volgende fase, maar als jullie geen opmerkingen meer hebben zijn wij er klaar voor.

We horen het graag! 

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Gerard, en Kirsten,

Ook ik denk de komende periode graag mee met jullie aanvaag. Ik ben Davida, als coach verbonden aan dit online platform. 

Wie zijn de deelnemers die als amateur betrokken zijn? Is dit een combinatie tussen verschillende mensen, zowel in leeftijd als achtergrond?

Het is ook goed om een begroting toe te voegen, die is alleen voor mij en de adviseur zichtbaar. Dan krijgen wij een beter beeld van de opzet en gehele begroting. 

Hartelijke groet! Davida 

afbeelding van Kirsten Dijk

hallo Stephanie,

Gerard heeft me al voorgesteld. Ik ben zeer betrokken bij de zorgboerderij en het rundveemuseum en zie heel wat creativiteit. De jongens van de zorgboerderij werken niet alleen mee op de boerderij, zij maken ook allerlei gebruiksvoorwerpen en attributen voor in huis, gemaakt van hout. Daar spekken zij de kas mee en ze leren meteen hoe je op simpele wijze mooie dingen kunt maken. Dat is echter een onderdeel van hun werkdag. In hun vrije tijd zijn er nog niet veel culturele activiteiten geweest waarmee de jongens zichzelf kunnen ontwikkelen. Het kerstspel van vorig jaar was een eerste mooie stap, die dit jaar een vervolg krijgt. Daarnaast is de coordinator van de zorgboerderij aan het bekijken hoe zij eventueel een aantal theaterworkshops of workshops vanuit andere disciplines kan organiseren, voor de clienten en eventueel andere geïntereseerden. Dus deze voorstelling zal zeker bij dragen aan het motiveren van de clienten om hun creativiteit verder te ontwikkelen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat zij ook leren om mee te draaien in een groepsproces, dat is nog een flinke uitdaging voor hen. Daarnaast organiseert het museum verschillende culturele momenten in het jaar (Jazz in de stal, workshop koe-fotografie) die de nodige aanloop kennen, maar een bredere mix van disciplines en vrijwilligers die dit goed kunnen begeleiden en eventueel nieuw publiek, daar zitten nog kansen die inderdaad heel goed benut kunnen worden en waarbij dit project niet een eenmalige activitiet blijft maar ook voor de toekomst nieuwe input voor activitieten kan geven. Ik zal het projectplan hierop bijwerken.

groet, Kirsten

afbeelding van Gerard Bakker

Stefanie dank voor je reactie.                                                                                                                                                                                Wij vinden het belangrijk dat ook de clienten van de Prinsenstichting, die meewerken op de zorgboerderij, meedoen aan het theaterproject 2018. Dit is goed voor hun zelfvertrouwen en ontwikkeling. Aandacht geven is het mooiste wat je aan deze clienten kunt geven! Zij hebben vorig jaar ook meegedaan aan vijf kerstvertellingsvoorstellingen die opgevoerd werd in de veestal en trok veel publiek. Op 9 en 10 december a.s.worden wederom vijf kerstvertellingsvoorstellingen in de veestal opgevoerd waar uiteraard deze clienten aan meedoen! Ook hiervoor verwachtem wij veel publieke belangstelling.

Graag betrek ik ook Kirsten Dijk en Heleen van Wiechen, profesionals van Culturele Staten, bij de reacties.

  

 

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Gerard,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee. 

Mooi dat deze boerderij een nieuwe en nuttige bestemming heeft kunnen krijgen als zorgboerderij. Kunst maken, zoals theater, kan van grote meerwaarde zijn voor het welzijn en welbevinden van mensen die zorg nodig hebben. Zijn creatieve activiteiten ook een vaker ingezet middel op deze zorgboerderij? Of liggen hier nog kansen voor jullie? Een eenmalige samenwerking met de professionals en met de andere bewoners en verenigingen in de dorpen kan bijzonder zijn, maar liefst wil je natuurlijk dat het daar niet bij blijft. Ik ben in jullie verdere uitwerking van de activiteiten benieuwd hoe jullie daar tegen aan kijken.

Via Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) kan je meer tekstvakken invullen en de activiteiten en samenwerkingen nader toelichten. Veel succes!