menu denk mee beslis mee maak mee

Studio M

We're all meant to shine!

Tout Maastricht
16 juli 2018 tot 16 juli 2020
crafts, dans, e-culture, film
jongeren
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Studio M

We're all meant to shine!

afbeelding van elise de Ruiter

Ingediend door:

elise de Ruiter

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de maakplaats open en laagdrempelig houden voor alle jongeren uit de stad, en ervoor zorgen dat de verschillende groepen jongeren niet alleen naast elkaar, maar juist ook door elkaar gaan opereren?

Wat ga je doen?: 

Hallo Stefanie,

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Suzanne Sinay en een collega van Elise. Ik neem even het stokje over aangezien Elise voor mij heeft waargenomen. 

Even terugblikkend op wat er al op dit forum geplaatst is over Studio M, is er inderdaad door de grote lap tekst wat verwarring ontstaan over onze vraag. Ik zal proberen het in een beknoptere versie weer te geven. 

Project in het kort/ grote kader

Een laagdrempelige  fysieke creatieve maakplaats (Studio M) voor jongeren uit Maastricht. Een plek in de stad, van jongeren, voor jongeren en door jongeren, waar ze zelf de regie kunnen pakken om te maken wat zij belangrijk vinden. Het is een plek waar jongeren graag willen zijn, onder leeftijdgenoten, waar ze uitgedaagd worden, kunnen experimenteren, waar ze gefaciliteerd worden en waar ze zelf de ideeën aandragen voor projecten en producties.

Aanleiding

In Maastricht zijn niet of nauwelijks voorzieningen voor jongeren met afstand tot cultuur. Financieel en sociaal zwakkere jongeren vallen op deze wijze buiten de boot. Daarnaast sluit het huidige cultuuraanbod niet aan bij een grote groep jongeren, waardoor ze niet deelnemen. De behoefte aan en fysieke, laagdrempelige plek in de stad van, voor en door jongeren wordt op diverse plekken gevoeld en uitgesproken. 

Ook de gemeente Maastricht concludeert dat er in de stad een gemis is aan jongerenactiviteiten. De stad baseert zich op een enquête van de Jongerenraad (‘Grote Jongerenraad enquête Maastricht’, nulmeting 2016).

Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat de tweedeling in de Maastrichtse samenleving toeneemt en dat een gedeelte van de jongeren over de gehele lijn niet participeert en nauwelijks sociale relaties onderhoudt. De kloof tussen mensen, arm en rijk, the have's and have nots, de actieve en passieve jongeren groeit. Het aantal Maastrichtse jongeren (onder de 18) met jeugdhulp (12,6%) en van die met jeugdbescherming (1,6%) lag in 2014 hoger dan het gemiddelde in Limburg (respectievelijk 11% en 1,4%). In 2015 lag het aantal niet werkzame jongeren in Maastricht op 57,3% tegen een landelijk gemiddelde van 37,4%. Steeds meer jongeren met een kwetsbare achtergrond doen niet volwaardig mee in de samenleving en vereenzamen.

Wat maakt het uniek en vernieuwend?

Er wordt niet gewerkt vanuit een vast aanbod, maar volledig ingesteld op de wensen van 21-eeuwse jeugd, de jeugd die gewend is om alles nú te realiseren, wiens wensen en interesses instant gratification nodig hebben. Deze interesse vangen en prikkelen zolang deze nog op het hoogtepunt is, vorm de kern van de maakplaats. Een scala aan kunst en cultuur op (bijna) afroep dat niet onder doet aan Netflix, maar dan met een divers gezelschap waar contacten gesmeed worden, problemen op een ontspannen manier besproken kunnen worden en de algehele welzijn en identiteit van de jongeren los gekoppeld kan worden van een image of stereotype. Kunst en cultuur is hier grenzeloos, (vrijwel) kosteloos. Voor iedereen, door iedereen, met iedereen. En hier ligt de kracht van de maakplaats.

Wat kan je allemaal doen? The sky is the limit….

Wil je mode ontwerpen? Prima, gaan wij je helpen en de verbinding maken met FASHIONCLASH. Ga je je verdiepen in dj-en, poezie, breakdance, of schilderen? Of wil je liever teksten schrijven, toneel spelen of videoclips maken. Dat, en nog veel meer kan allemaal en uiteraard altijd met uitstekende professionele begeleiding op zowel artistiek als sociaal vlak. 

Daarnaast heeft de maakplaats een grote sociale functie en is het een plek om te ontmoeten, te chillen en nieuwe netwerken op te bouwen. De focus ligt op hun persoonlijke kracht om competenties te ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van teamwork, organisatie, ondernemerschap. Om werkervaringsplaatsen (vrijwilligers) te creëren en om diverse jongerengroepen bij elkaar te brengen (crossover subgroepen).

Doelgroep

Studio M is er in principe voor alle jongeren in de leeftijd 14-25 uit Maastricht en omgeving. Een van de doelen is immers ontmoeting creëren tussen diverse groepen jongeren. Jongeren die van huis uit gestimuleerd worden om deel te nemen aan kunst en cultuur of die een sterke intrinsieke motivatie hebben, zullen zelf hun weg kunnen vinden. Om die reden leggen we de focus op jongeren met afstand tot cultuur. Daarbinnen onderscheiden we een aantal specifieke subdoelgroepen.

• Jongeren uit de buurten en wijken. Zij komen van huis uit nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. De participatiegraad is om die reden laag.

• Nieuwkomers. Jongeren met een vluchtelingenstatus. TM heeft ervaring met deze doelgroep opgedaan in het eerder door TM ontwikkelde project Buiten de Lijnen 17 en heeft een netwerk opgebouwd in deze community.

• Zwerfjongeren, dit zijn jongeren die thuis- en/ of dakloos zijn en vaak kampen met gezinsproblematiek, armoede, schulden, alcohol/ en of drugsproblematiek of anders begaafd zijn.

• (Internationale) studenten die dikwijls niet de aansluiting vinden bij Maastrichtse netwerken/organisaties en vereenzamen.

Impact

Wij zien kansen en mogelijkheden voor een diverse groep jongeren om elkaar te ontmoeten, te verbinden en te versterken. De jongeren leren van elkaars verschillen in achtergrond, verhaal en cultuur en kunnen elkaar inspireren en motiveren. “Zwakke” en “sterke” jongeren komen op deze wijze met elkaar in contact zodat er nieuwe netwerken ontstaan.

Werkwijze/ activiteiten

Om richting te geven aan wat de maakplaats moet zijn en worden, willen we door middel van 3 pilotprojecten samen met jongeren onderzoeken hoe we daar vorm aan kunnen geven. (Action research) De pilots zijn zoals al eerder gesteld, tot stand gekomen vanuit de behoefte en de vraag vanuit de jongeren. Tout Maastricht koppelt deze vraag/ ieder project aan de juiste partijen en maakt de verbinding tussen enerzijds jongeren met afstand tot cultuur en anderzijds de professionele kunst- en culturele instellingen die Maastricht rijk is.

Pilot 1 Making the video; dit is een vervolg op Buiten de Lijnen 17, en is een initiatief vanuit de jongeren zelf.

Pilot 2 Making Your Story; een zoektocht naar wie je bent en jouw verhaal zelf kleur geven.

Pilot 3 Making your words; een poëzie project op basis van het bestaande project In2YourWords van In2yourPlace.

Pilot 1: Making the Video

In deze pilot gaan jongeren aan de slag met het maken van een videoclip. Jongeren die afgelopen zomer'17 meededen aan de Summerschool van Buiten de Lijnen gaven tijdens de terugkomdag aan dat ze graag een videoclip willen maken. Vanuit verschillende disciplines; dans, dj-en, video/multimedia, werken de jongeren in groepjes van 7 à 8 aan een deel van de clip. Uiteindelijk worden alle stukken bij elkaar gemonteerd in een videoclip en vindt er een presentatie plaats. De jongeren bedenken een concept en maken een storyboard, vervolgens schrijven ze een plan van aanpak en ten slotte voeren ze het uit. In dit hele creatieproces worden ze bijgestaan door docenten en workshop-begeleiders van de partnerinstellingen die tijdens Buiten de Lijnen'17 hebben meegedaan. In deze pilot werken we vraag-gestuurd en laten we de jongeren zelf op ontdekking gaan. Wij bieden materialen, faciliteiten en de expertise die zij kunnen gebruiken.

Tijdsduur? Het project omvat 4 bijeenkomsten van elk 4 uur.

Pilot 2: Making Your Story

Hoe weet een jongere die van huis uit nooit is gestimuleerd om verder te kijken dan zijn neus langs is, wat hij de wereld te bieden heeft? Veel jongeren blijven hangen in de voorbeelden die ze in hun directe omgeving zien en dat zijn niet altijd de beste. Voor kwetsbare jongeren ligt de inspiratie niet op straat. Hun talenten en mogelijkheden komen niet vanzelf tot wasdom. Om uit te zoeken wie ze zijn en wat ze kunnen hebben ze extra begeleiding en stimulans nodig. In het project Making Your Story gaan de jongeren onder begeleiding van een filosoof/verhalen verteller en een pedagoog op zoek naar wie ze zijn. Dat klinkt zwaar, maar dat is het niet. Door middel van speelse opdrachten die ze gezamenlijk of alleen moeten uitvoeren, dialoog en debat gaan ze in een veilige omgeving op zoek naar hun verhaal. Wie of wat willen ze zijn? Wie zijn hun helden? En waarom?

Wanneer het verhaal is gevonden, wordt er gezocht naar een vorm om dat verhaal recht te doen. Jongeren krijgen de kans om met een kunstenaar hun verhaal vorm te geven. Te denken valt aan fotografie, beeldende vorming, theater, muziek, dans, tekst, maar ook koken, houtbewerking, voetbal, circus of tuinieren kan een expressievorm zijn voor deze verhalen

Tijdsduur? 1 weekend

Met wie wordt er samengewerkt? Huis van verhalen, Kumulus, lokale jonge kunstenaars 

Pilot 3: Making your words

Een aantal jongeren van In2yourplace ('zwerfjongeren') heeft in de oriënterende gesprekken aangegeven dat ze graag verder willen met poëzie. In2yourplace start zelf met het project In2yourwords waarbij ze hun emoties en gevoelens van zich afschrijven. Dit doen zij door middel van gedichten en poëzie. Als vervolg op dit project gaat TM met een 10-tal jongeren (richtlijn, afhankelijk vh animo) aan de slag om aan de hand van hun gedicht een creatieve vertaling te maken. De jongeren kiezen en bedenken het concept zelf. Bijvoorbeeld, het gedicht wordt vertaald in een poetry slam, of rapsong, een dans of een kunstwerk. Elke jongere wordt vervolgens gekoppeld aan de juiste kunstenaar en samen met hem/haar maken ze op basis van hun tekst/gedicht een performance. De jongeren kunnen ervoor kiezen om zelf het stuk op te voeren, maar mogen ook in de huid van de regisseur kruipen en het stuk laten opvoeren door anderen. Dit kunnen andere jongeren zijn, maar ook professionele/amateur acteurs, dansers, rappers, zangers, beeldend kunstenaars, enz.

Met wie wordt er samengewerkt? In2yourplace / In2yourwords en de culturele organisaties die betrokken zijn bij de maakplaats. Ook peer-to-peer coaches worden ingezet als begeleider.

Tijdsduur? Het project omvat 4 bijeenkomsten van ca. 4 uur. Tijdens de eerste bijeenkomst vragen we twee poetry-slammers om de eerste bijeenkomst te openen. Zij dienen ter inspiratie en kunnen de jongeren verder helpen met het uitwerken van hun concept. Gedurende de 2 volgende bijeenkomsten werken de jongeren samen met de kunstenaar aan hun performance. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de stukken gepresenteerd aan elkaar en voor publiek.

Doelstellingen

Pilots

 •  Verbeeldingskracht en creativiteit worden gestimuleerd;
 • Jongeren met verschillende achtergronden leren samen te werken aan een project;
 • Vaardigheden zoals het maken van een concept, een storyboard en een planning worden geleerd;
 • Jongeren verdiepen zich in diverse kunstdiciplines zoals dans, dj-en en video-editing en leren diverse technieken;
 • Vergroten van het zelfvertrouwen en het eigen 'kunnen';
 • Vraag-gestuurd werken.

Algemeen

 • Talentontwikkeling: jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten.
 • Ontmoeting: jongeren met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar.
 •  Participatie: jongeren maken weer deel uit van en dragen bij aan een community.
 • Inspiratie: Peers en professionals leren van elkaar en inspireren elkaar.
 •  Integratie: jongeren die weinig tot geen aansluiting hebben bij de maatschappij meer inbedding bieden.
 •  Emancipatie: kwetsbare jongeren verwerven een sterkere positie in de maatschappij.
 •  Sociale cohesie: jongeren voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun community.

Bereik

aantal

activiteit

aantal deelnemers

aantal bezoekers

1

pilot

30

120

2

pilot

12

80

3

pilot

15

120

 

Samenwerking

Om de artistieke en inhoudelijke kwailiteit te waarborgen werkt Tout Maastricht altijd  nauw samen met de vele hoogwaardige artistieke instellingen die Maastricht rijk is. Tout heeft een verbindende rol en zet de juiste artistieke, maar ook sociale partijen bij elkaar. Naast de gevestigde culturele instellingen, zullen we ook kijken naar minder georganiseerde kunstenaars, jonge talenten die met hun frisse blik, de taal van de jongeren spreken. 

Voor de pilotprojecten is op voorhand nog niet te zeggen welke culturele partners betrokken zullen zijn omdat de inhoud nog ingevuld moet worden door de jongeren. Maar te denken valt aan: 

 • Marres, huis voor hedendaagse kunst
 • Bonnefantenmuseum
 • Sally dansgezelschap Maastricht
 • Cinesud
 • Lumiere filmhuis
 • Kumulus
 • Van Eyck academie
 • Toneelacademie

Het idee is dat de maakplaats als basecamp dient, en dat sommige cultuele instellingen als sateliet eromheen zweven. Mocht het nodig zijn voor het project gaan de jongeren ook op pad naar de verschillende instellingen zodat ze weer nieuwe netwerken opbouwen en nieuwe plekken leren kennen. Uiteraard vanuit de veilige haven. Dan kunnen de culturele instellingen ook werken volgens de bottom-up methode en brengen we de jonferen naar ze toe. 

De partners op het gebied van welzijn zijn:

 • Levanto/ In2yourplace
 • Trajekt
 • The Masters
 • @Ease (Maastricht University)
 • Koraalgroep

Duurzaamheid

De drie pilots zijn “testprojecten” en geven mede vorm aan de vorm en inhoud van de maakplaats.  Zodra de maakplaats up and running is zullen er jaarlijks meerdere producties, zoals de pilots, gaan draaien. Volledig op het principe van vraag-gestuurd werken. Studio M is veel meer dan een enkel project, maar eerder een project magneet die groepen jongeren en activiteiten, projecten gaat aantrekken. Iets dat zeer aantrekkelijk is voor verschillende partijen en partners betrokken bij de maakplaats.

Het is niet ondenkbaar dat Studio M uitgroeit tot een organisatie met een ruim grotere omvang dan in de eerste twee jaren. Min of meer vergelijkbare initiatieven in andere steden hebben dit aangetoond. Mogelijk wordt een verzelfstandiging van die organisatie op dat moment een logische vervolgstap.

Dat je alles mag vertellen en er naar je geluisterd word, en vooral geantwoord wordt.

Subsidie

De subsidie van het FCP zal vooral geïnvesteerd worden in de opbouw van de samenwerking met de genoemde partnerorganisaties, die van essentieel belang is voor het slagen van dit type projecten. Daarnaast zal de subsidie dus met name ingezet worden voor de creatieve activiteiten van de pilots die de experts/partners gaan bieden. De partners investeren zelf ook in tijd en middelen, het is een wederzijds belang om dit project voor jongeren te laten slagen.

Ook voor andere doelgroepen en projecten willen we met dezelfde partners activiteiten gaan opzetten in de nabije toekomst, dus de basis voor een duurzame samenwerking wordt hier verder gelegd. De nadruk ligt op drempelverlaging van cultuur, waardoor iedere jongere kan deelnemen en zich mede eigenaar kan gaan voelen. Uitgaande van de gedachte dat ieder kind recht heeft op een brede ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Stimulering van Cultuurparticipatie in de vorm van ons initiatief kan daar waardevol aan bijdragen.

 

 

Locatie(s): 
batterijstraat Maastricht

Uitslag Beslis mee

FCP28
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 110 gestemd
totaal78
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Een creatieve maakplaats voor de jongeren uit Maastricht waar ze zelf de regie hebben en kunnen experimenteren, klinkt als een droom. De signalering dat het bestaande culturele aanbod niet helemaal goed aansluit bij de wensen en behoeften van de jongerendoelgroep in de stad, o.a. op basis van onderzoek door de gemeente, komt over als een doordachte analyse. De keuze voor deze aanpak lijkt goed aan te sluiten, al kan een aanvraag als deze nog steeds overkomen als tamelijk veraf staand van de daadwerkelijke doelgroep. Het blijft dan ook altijd afwachten of de kansen en mogelijkheden die jullie onder impact schetsen, daadwerkelijk gepakt zullen worden. Eigenaarschap beleggen bij de doelgroep zelf kan dan ook van belang zijn. De projectmatige aanpak met kortdurende, intensieve maakprocessen sluit aan bij de manier van vrijetijdsbeoefening van deze doelgroep. Welke culturele instellingen aanhaken als satellieten om de maakplaats heen en hoe de samenwerkingsrelatie met hen er concreet uit zullen zien, is helaas nog niet duidelijk. Aangezien jullie juist hiervoor de subsidie aanvragen, had hiervan in deze aanvraag meer toelichting en uitwerking verwacht mogen worden. Desalniettemin is deze creatieve maakplaats voor jongeren iets wat wel eens de impuls zou kunnen geven die het culturele veld in Maastricht nodig heeft. We kijken graag mee naar het proces en de uiteindelijke resultaten. Veel succes gewenst!

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Stichting Tout Maastricht wil met Studio M een creatieve maakplaats creëren voor en door jongeren, waar alle jongeren zich thuis kunnen voelen, ook de sociaal en financieel zwakkere. Er wordt samengewerkt met verschillende culturele - en welzijnsinstellingen, op basis van de behoefte van de jongeren. Hierin wordt gekeken naar een breed spectrum: van gevestigde instituten tot jonge kunstenaars. Zo moet op termijn een sterk netwerk in de regio ontstaan.

Studio M wil beginnen met drie pilotprojecten. De behoefte van jongeren is steeds het uitgangspunt: onder professionele begeleiding worden zij gestimuleerd om zich cultureel te ontwikkelen. Welke kant dat opgaat, is voor een groot deel aan de jongere. Deze persoonlijke benadering kan groot effect hebben op de deelnemers: ze worden uitgedaagd en gefaciliteerd om tegelijkertijd zichzelf te ontdekken en om ergens onderdeel van te zijn. Wie weet wat dat allemaal oplevert!

Toch is juist die persoonlijke benadering een valkuil: vooraf is onduidelijk wat de behoeften zijn, het vinden van een juiste samenwerkingspartner kan een uitdaging worden en het is steeds weer een (tijds)intensief traject. Toch biedt dit plan vertrouwen dat die samenwerkingen tot stand gaan komen. Hopelijk kunnen jullie heel veel jongeren laten ‘shinen’!

afbeelding van Suzanne Sinay

Hallo Stefanie,

We hebben goed nieuws ontvangen! Om de duurzaamheid van de maakplaats te waarborgen hebben we een aantal weken geleden een pitch mogen doen bij de Provincie (cultuur denktank) voor de aanvraag van een subinfrastructurele subsidie voor 2019-2020 en we zijn door naar de volgende ronde!!! Het uitdeindelijke doel zou zijn om opgenomen te worden in de vierjarige subsidie/ infrastructurele subsidie. Maar goed, zo ver zijn we nog niet, maar dit nieuws is in elk geval heel prettig om te horen. Dat wilde ik even delen.

Fijn Paasweekend.

Groet, Suzanne

 

afbeelding van Tom Houben

Hoi Suzanne,

In2yourwords is in volle gang en zoals verwacht, komt er een gevoel naar boven om het naar een volgend niveau te tillen. Geef je ons een seintje wanneer wij dit kunnen gaan realiseren? Succes met het aanvraag, namens In2yourplace is het jullie van harte gegund. Ik mag dit zeggen omdat er zojuist 6 jongeren die bij In2yourplace betrokken zijn, door een ander project van jou zijn heen gelopen en genoten hebben van elk moment.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tom Houben

Projectleider In2yourplace.

 

 

afbeelding van Suzanne Sinay

Hallo Stefanie,

Dankjewel voor de feedback en de vragen die je hierbij stelt. Onze samenwerkingspartners vanuit welzijn staan volledig achter deze manier van werken. Deze methodieken worden in het maatschappelijke veld al jaren toegepast. Bij In2yourplace van Levanto, geven ze aan dat het erg prettig is voor ze om een partner in het culturele veld te hebben, die op gelijksoortige wijze te werk gaat. We gaan beiden uit van de kracht van de jongere. 

Voor de culturele instellingen is het vaak een nieuwe en soms spannende weg om in te slaan. Het is zeker een weg waar ze open voor staan. Zo gaven Kumulus, dè kunstschool van Maastricht en Kaleidoscoop centrum voor cultuureducatie, aan dat het voor hun docenten een hele goede training zou zijn om hun manier van lesgeven te dynamiseren en te innoveren.  Tout Maastricht wordt vaak beschouwd als de katalysator voor vernieuwing en een jongerenmaakplaats als deze kan dienen als pionier in het veld. Bij gebleken succes kan het als voorbeeldmodel gebruikt worden en hopelijk ook wat ogen doen openen. 

Ik begrijp dat er nog steeds het risico bestaat dat culturele instellingen de weg niet vinden richting een maakplaats en dus topdown blijven programmeren, daarom stellen we ook voor om de maakplaats als basecamp te beschouwen met een aantal culturele satelieten eromheen. Zodra je jongeren hebt bereikt en ze eenmaal binnen zijn, kan je ze ook eerder meenemen naar nieuwe plekken, de satelieten. Dus dan lever je in feite nieuwe doelgroepen aan, aan de bestaande instellingen. 

In de maakplaats wordt gewerkt met professionele kunstenaars, vakdocenten van de culturele instellingen en een diverse pluimage aan creatieve zelfstandigen. Daarnaast staan we zeer open voor jonge makers en (getalenteerde) jongeren die door middel van peer-to-peer teaching anderen kunnen inspireren en nieuwe dingen kunnen aanleren. Ten slotte worden er nieuwe doelgroepen getrokken naar deze maakplaats die vaak verrassend veel talent hebben. Zo is er een jongere van de groep 'zwerfjongeren' die de mooiste teksten en gedichten schrijft. Hij zou graag een poetisch weekblad willen of een poezié cafe in de maakplaats. Prachtige ideeën en initiatieven. En daar moet je iets mee doen! En ander leuk voorbeeld is dat afgelopen zondag een rap workshop plaats vond bij ons als een vervolg op Buiten de Lijnen 17, een project dat vorig jaar ondersteund werd door FCP. Deze workshop werd volledig door de jongeren zelf gehouden in een peer-to-peer setting.

Dus ja we staan zeer open voor minder formeel georganiseerde groepen makers. In die scene zit vaak veel dynamiek en flow. Sommige nieuwe kunstvormen, met name in de urban arts, zijn al heel bekend bij de jongeren, en nog niet zo bij de "erkende" culturele instellingen, dus kan je bij uitstek  inspelen op die movement en innovatieve ontwikkelingen. Een vraag aan jou; misschien ken jij nog een aantal minder georganiseerde groepen makers die zeker de moeite zijn om eens te benaderen? 

Wat betreft de begroting. Wij hebben de oorspronkelijke calculaties er evne bij gehaald en het klopt dat je uitkomt op een overschot. Het bedrag van de provincie is 7000 en niet 9000, dat klopte niet. Ik zal de juiste begroting nogmaals sturen.  Qua uurtarieven hanteren we verschillende prijzen. Voor jongeren peer-to-peer educators wordt een tarief van 20 euro gesteld. Voor meer ervaren docenten schommelen de prijzen tussen de 40, 50, met een enkele uitschieter naar de 80 euro per uur. Afhankelijk van elk project en de wensen van de jongeren hoe zij invulling geven aan hun product wordt er een coach aangesteld. 

Voor de eerste pilot zijn dat 30 uur à 40 euro en 370 uur à 20 euro. De overige urenspecificatie stuur ik mee in de modelbegroting. 

Door middel van action research, maar ook door middel van good practices verkennen wij samen met jongeren hoe de maakplaats eruit moet komen te zien en wat voor plek dit zou moeten zijn. We zijn samen met CODE043 en een jongere op werkbezoek geweest bij Hall of Fame. Dit was zeer inspirerend! Welke plekken zou je ons kunnen aanraden om met jongeren naartoe te gaan ter inspiratie en good practice?

Ik hoop dat ik duidelijkheid heb kunnen scheppen en jouw vragen een beetje heb kunnen beantwoorden. Ik hoor graag jouw nieuwe tips en adviezen rondom de inspiratieplekken en begeleiders.

Hartelijke groet,

Suzanne

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Suzanne,

Het project heeft inderdaad al meer focus!

Mooi om te lezen dat jullie bottom up en vraaggestuurd willen werken, daarmee de jongeren zelf eigenaarschap willen geven en tegelijkertijd nauw samenwerken met de professionele culturele instellingen. Hoe staan de samenwerkingspartners zelf tegenover (meer) gedeeld eigenaarschap en openheid naar en betrokkenheid van de jongerendoelgroepen die jullie met dit project willen bedienen? Is dit iets wat jullie ook bij hen willen bevorderen? Zouden zij een voor zichzelf ook een rol zien in het omarmen van bijvoorbeeld die jongerenraad? Risico van weer een aparte plek voor deze doelgroep is juist dat de bestaande instellingen topdown blijven werken en de aansluiting met de jongeren zelf moeilijk kunnen overbruggen. Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegen aankijken en welke rol jullie daar voor Studio M in weggelegd zien.

Werken jullie voor de projecten ook samen met minder formeel georganiseerde groepen makers? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat juist binnen de minder formeel georganiseerde spoken word scene interessante begeleiders zitten met wie je wil samenwerken.

Wat betreft de begroting, daar lijkt de optelling niet in de kloppen. Ik kom op € 49.200 aan dekking, dus een overschot. En de persoonskosten graag iets nader specificeren. Een uurtarief van dik 20 euro vinden wij bovendien wel zorgelijk laag.

Onder bereik staat nu dezelfde tekst als boven. Volgens mij kan hij daar wel weg; dat maakt het nog wat korter en leesbaarder.

Groet, Stefanie

afbeelding van Suzanne Sinay

Beste Stefanie,

Ik heb zojuist de aanvraag bewerkt en ik hoop dat er een iet wat duidelijkere structuur is ontstaan. Beknopt blijven is soms lastig omdat je voor het totaalbeeld toch nog wel wat toelichting nodig hebt. Ik hoop dat het nu in elk geval duidelijk is wat we voor ogen hebben: drie pilots die ontstaan zijn vanuit de behoeften van jongeren, om nader te onderzoeken hoe we verder richting gaan geven aan de maakplaats. 

Ik hoor graag wat jouw mening hierover is.

Vriendelijke groet, Suzanne Sinay

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste TM,

Welkom terug op Jij maakt het mee!

Met op hip hop gebaseerde disciplines willen jullie jongeren betrekken en activeren. De betrokken organisaties lijken echter zelf niet direct geworteld in deze scène. Hoe verhoudt dit initiatief zich tot de urban arts scène in Limburg? Al eens gesproken met onze matchmaker Jop Vermeesch uit Heerlen? Liggen er connecties met The Notorious IBE? Als je jongeren echt wilt interesseren voor urban arts is het betrekken van dergelijke mensen en initiatieven volgens mij van belang. Maar wellicht zitten die in dit plan maar lees ik dat nog weinig terug. Dan zou daar meer aandacht voor mogen zijn.

Tip: halveer de lengte van jullie tekst en kom tot een kernachtige beschrijving van de activiteiten waarvoor jullie subsidie aanvragen binnen deze regeling. Door de grote hoeveelheid tekst ontstaat bij de lezer de kans op verdwalen. Gelukkig hebben jullie nog genoeg tijd om hiermee aan de slag te gaan. Succes!

afbeelding van elise de Ruiter

Hi Stephanie,

we zullen de tekst even inkorten, want het blijkt dat het nog niet helemaal duidelijk is wat we willen doen. Ik weet niet helemaal hoe je komt tot de conclusie dat we hiphop perse willen gebruiken om jongeren te bereiken. Het idee van Studio M is dat jongeren zelf kunnen aangeven wat ze willen leren en dat wij daar de juiste mensen bij vinden en een goede omgeving creëren waarin een idee tot bloei kan komen. Als hiphop de ingang blijkt, zullen we Job (die we kennen uit een eerder project van ons zeker benaderen om ons te helpen bij het opzetten van een project. We willen echter niet programmeren maar gezamenlijk met de jongeren tot programma komen middels co-creatie.  Tot die tijd blijven alle genres mogelijk bij Studio M. 

Groet,

Elise 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Volgens mij schreef ik betrekken en activeren, niet bereiken. Maar kan anders overgekomen zijn... De feedback is bedoeld om jullie verder te helpen.