menu denk mee beslis mee maak mee

Stoereloer

Kunst, ambachten en duurzaamheid voor kinderen!

Stichting Wijkpanel Huizum West
24 juli 2017 tot 28 juli 2017
beeldend 3D, crafts, erfgoed, tekenen en schilderen
kinderen, ouderen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€7.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Bedankt!

Door Mariese Schuurman op za 29 jul

Wakker worden zonder Stoereloer... zo jammer dat het voorbij is! We willen alle kinderen, ouders, sponsoren&samenwerkingspartners en het team...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Stoereloer

Kunst, ambachten en duurzaamheid voor kinderen!

afbeelding van Mariese Schuurman

Ingediend door:

Mariese Schuurman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe bereiken we meer 65-plussers die willen helpen kennis over ambachten over te dragen.

Wat ga je doen?: 

Stoereloer is een kunstproject in de zomervakantie voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Met behulp van ambachtelijke methodes zoals (edel)smeden, houtbewerken, beeldhouwen en vlechten leren kinderen onder andere huisjes bouwen en gebruiksvoorwerpen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld met een echte smid een eigen Stoereloer munt slaan, leren krukjes timmeren en zittingen vlechten, en  nog veel meer. De on-schoolse setting en benaderingswijze van de kunstenaars/ambachtslieden juichen het buiten de kaders denken van de kinderen van harte toe. Kinderen leren kennismaken met technieken en bijzondere combinaties waarmee ze normaal niet in aanraking komen! Experiment staat centraal. Locatie is de Oude Ambachtsschool in Leeuwarden.

Stoereloer heeft zich de afgelopen vier jaar ontwikkeld van creatieve experimentele zomerweek tot een concept waarbinnen ambachten, kunsten en duurzaamheid naadloos samenvallen. Dankzij het thema van lustrumeditie 2017 ‘Duurzaam bouwen’ worden de fundamenten gelegd in denken en doen voor edities die volgen. Met behulp van ambachten en kunst wordt een verdiepende meerwaarde gecreëerd om kinderen bewust te maken van hun houding ten opzichte van energie en welke verstandige keuzes kinderen met betrekking tot duurzaamheid kunnen maken. Want kinderen zíjn immers de toekomst!

Er is plek voor 375 kinderen. Er wordt onder andere samengewerkt Victron Energy, de Watercampus, het Jeugd Cultuurfonds, basisscholen en Wellzo. Ieder jaar zijn toegewijde vrijwilligers betrokken bij de projectweek. Daarnaast is Stoereloer door het betrekken van 65-plussers een plek waar kennis omtrent ambachten van de ene generatie op de andere wordt overgedragen en daarmee bijdragen aan het op duurzame wijze levend houden van ambachten.

Stoereloer 2016

Hoe ga je te werk?: 

In de week van 24 juli t/m 28 juli 2017 bieden de 8 professionele ambachtslieden/kunstenaars in samenwerking met bijzondere partners een experimenteel programma van 20 workshops. Jonge kinderen (6-13 jaar) maken kennis met zowel kunst en erfgoed (ambachten) als met nieuwe toepassingen daarvan. In 2017 wordt voor de állereerste keer het thema 'duurzaam bouwen en duurzaam leven' geïntroduceerd en door kunst en ambachten in het licht te zetten van een duurzame toekomst, wordt in 2017 een essentiële meerwaarde aan het project toegevoegd.

Doelen van Stoereloer zijn:

 • het bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van kinderen;
 • het op duurzame wijze levend houden van ambachten;
 • het doorgeven van kennis en artistieke vaardigheden rondom ambachten van oud op jong;
 • het verbinden van kinderen en ouderen, vrijwilligers, scholen, organisaties in de wijk en instellingen;
 • het creëren van ‘duurzame burgers’.

 

Het projectteam ontwikkelt nieuwe workshops voor deze editie. Bij alle workshops geldt dat er authentieke handwerkmethoden worden gebruikt en in een nieuw kunstzinnig jasje worden gestoken. De workshops vallen dit jaar onder een nieuw thema 'duurzaam bouwen en duurzaam leven', dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke producten of hergebruikte materialen, de workshops werken bewustzijn versterkend als het gaat om duurzaamheid en er zijn nieuwe samenwerkingspartners op het gebied van duurzame energie en water die een extra dimensie aan de workshops en randprogrammering geven.

Er worden natuurhuizen gebouwd met strobalen, wilgentenen, leem et cetera, ramen worden gemaakt van glazen flessen en op laatste dag worden de hutten versierd met natuurlijke zelfgemaakte verf. In het ontwerp mogen de kinderen kunstzinnig en buiten kaders denken! Ook creatieve windmolens maken (met technische ondersteuning van Victron Energy), een kiosk bouwen (houtbewerken), geld maken (smeden en boekdrukken) en een geldbuidel daarvoor maken (leerbewerken) behoren tot de mogelijkheden. Tegels gieten (ambachtelijke wijze mallen maken, gieten, zelf verf maken en schilderen), zonnecel voertuigen (ontwikkeld tezamen met de energiepartners), krukjes maken (houtbewerken en zittingen vlechten) zijn ook workshops bij Stoereloer. Tijdens de workshop vindt er een uitwisseling plaats met de kinderen over de geschiedenis van het gebruikte ambacht en/of de relatie tot het duurzaam bouwen of duurzaamheid. De smid vertelt bijvoorbeeld over het smidsgilde waarvan er in de 19de eeuw velen waren in Friesland. Of de bouwkunstenaar vertelt kort waarom stro zo goed isoleert. We vinden het belangrijk dat kinderen een context meekrijgen maar het werken met de handen en voorál het stimuleren van creativiteit staat voorop. Door samenwerking met Victron Energy krijgen we technische ondersteuning bij het opwekken van energie en de Watercampus Leeuwarden denkt mee over het integreren van elementen met betrekking tot water (bijvoorbeeld zuivering en creatief opvangen van regenwater en hergebruik).

Bij de vorige editie in 2016 is gestart met het betrekken van senioren als vrijwilliger bij de Stoereloer week. Stoereloer was partner van de gemeente Leeuwarden in het Age Friendly Cultural City programma van het FvCP. Vanuit de gedachte dat er enorm veel kennis bij ouderen ligt over traditionele handwerktechnieken en kennis rondom ambachten van oudsher wordt overgedragen van generatie op generatie, integreren we het element kennisoverdracht van oud op jong in de workshops. Op de gebieden van houtbewerking, metalen, naaien, vlechten, techniek, enzovoorts. Aanvankelijk vond de werving van deze vrijwilligers vooral plaats bij welzijns- en thuisorganisaties in Leeuwarden, kerken en de eigen omgeving. In 2017 versterken wij het netwerk met senioren en bedden we dit element duurzaam in. We verbreden het netwerk van deelnemende ouderen en kijken daarbij ook buiten de stadsgrenzen. Leermeesters van ambachtslieden in Friesland worden in kaart gebracht en benaderd om deel te nemen aan Stoereloer. Ook worden kleine musea in Friesland, zoals het Nationaal Vlechtmuseum, benaderd voor de werving van senioren aangezien daar vaak gepensioneerde vakmensen als vrijwilliger dienst doen. In de aanloop naar de projectweek vinden er meerdere contactmomenten plaats met de deelnemende vrijwilligers om de wensen en werkwijze goed op elkaar af te stemmen zodat het element kennisoverdracht op een juiste manier wordt ingezet.

De beoogde effecten van Stoereloer editie 2017 laten zich als volgt omschrijven:

 • De kinderen worden kunstzinnig uitgedaagd en gaan met een rugzak vol creatieve bagage de zomer in (veel dingen die ze tijdens Stoereloer doen, kunnen ze thuis op kleine schaal ook uitproberen!)
 • De kinderen raken geïnspireerd door de creatieve werkvormen en Stoereloer vormt hiermee opstap naar kunstbeoefening in de vrije tijd (aanbieders worden uitgenodigd op de vrijdag hun aanbod te presenteren in een speciale stand). In samenwerking met het Jeugdcultuurfonds worden kinderen (ouders) daarnaast ook op de hoogte gesteld van mogelijkheden tot ondersteuning.
 • De kinderen raken geïnspireerd door de authentieke werkvormen en Stoereloer hoopt hiermee positief bij te dragen aan eventuele toekomstige keuzes van de kinderen om voor een ambachten-beroepsopleiding te kiezen (met het oog op uitstervende ambachten).
 • De kinderen krijgen door het inzetten van traditionele werkvormen meer oog voor kwaliteit, vakmanschap, milieu.
 • De basis voor 'duurzame burgers' wordt gelegd.
 • We leveren met dit project een bijdrage aan een zinvolle vrijetijdsbesteding van ouderen en bevorderen sociale contacten. In het najaar starten er curcussen voor deze doelgroep in de oude ambachtsschool waar we ze actief voor benaderen tijdens de Stoerleoer week.
 • We geven de beoefening van ambachten een podium in Leeuwarden en Friesland en inspireren cultuuraanbieders in de omgeving om kunst te verweven met ambachten en kennisoverdracht van de en op de andere generatie.
Met wie werk je samen?: 

We werken samen met partners in lokale en duurzame energie, diverse bedrijfjes in de wijk en organisaties in Leeuwarden en daarbuiten ter bevordering van de zichtbaarheid van Stoereloer en het aanwenden en delen van deskundigheid en kennis. Ook worden met betrekking tot duurzaamheid op de gebieden eten en drinken tijdens Stoereloer en eigen bedrijfsvoering bijzondere samenwerkingen aangegaan, zoals met educatieve stadsmoestuin Âsum Academy en de Biomelktap. In samenwerking met het Jeugdcultuurfonds worden kinderen/ouders toegeleid naar een buitenschools aanbod en op de hoogte gesteld van de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het fonds.

Partners en sponsoren:

 • Victron Energy (technische ondersteuning en sparringpartner)
 • WaterCampus Leeuwarden (technische ondersteuning en sparringpartner)
 • Jeugdcultuurfonds (ondersteuning en sponsoring)
 • Biomelktap Jelsum (sponsoring)
 • Omrin (sponsoring o.a. rolcontainers)
 • Jumbo (sponsoring voedsel, gebruik maken van mediakanalen en locatie)
 • Middenstanders in de wijk (o.a. collectebussen op de toonbank)
 • Stip Stencilwerk (korting op drukwerk)
 • Musea en erfgoedinstellingen in Friesland (werving van senioren)

 

Organisaties de wijk:

 • Wellzo, sociaal wijkteam, ondersteunt in het bereiken van ouderen
 • Basisscholen HuizumWest: het Palet, Johan Willem Friso School, Sint Paulusschool en Michaelschool): verspreiden promotiemateriaal in de klassen.
 • Vrijwilligers van de drie kinderclubs in wijk: Gerard Douwstraat, Hollanderhuske en Vluchtheuvel
 • Activiteitencentrum De Cande, dagbesteding voor lichamelijk gehandicapten. Verspreiden drukwerk.
 • Bureau Bommenwerper, freelancer vormgever uit de wijk. Ontwerpt flyer, poster en onderhoudt de website.

 

In totaal zijn 8 kunstenaars/ambachtslieden verantwoordelijk voor de inhoudelijke, artistieke en didactische invulling van StoereLoer, te weten: Hennie Broers (edelsmid), Marsja van der Ven (staalkunstenares), Marjan Beuker (kunstenares), Gerrit Schotanus (scheepstimmerman/meubelmaker), Gerdie de Jong (textiel vormgever), Reina Visser (meesterbinder), Jorijn de Gooijer (muurkunstenares) en Theo Jilderts (smid). Lily Lanser en Mariese Schuurman vormen sinds 2013 kernteam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en organisatie van Stoereloer. Zij werken op gelijke voet samen met de kunstenaars en ondersteunen ook de vrijwilligers.

De inzet van gemiddeld 15 vrijwilligers per dag is onmisbaar. Deze groep bestaat uit 65-plussers en betrokken bewoners uit de wijk en ouders. De vrijwilligers geven ondersteuning bij de workshops, doen de verzorging van het terrein, catering, zijn gastheer/vrouw, zijn verantwoordelijk voor EHBO en opvang van kinderen die extra aandacht behoeven.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Stoereloer zet zich in voor laagdrempelige kunstzinnige vorming van kinderen en cultuurbeoefening in de vrije tijd, met daarbij het behoud van ambachten en kennisoverdracht als kern. Maar evenzo belangrijk vindt de organisatie de creatieve ontwikkeling van kinderen met het oog op de toekomst. Door kinderen in een open en on-schoolse setting te laten experimenteren met duurzame toepassingen van kunst/ambachten worden zij niet alleen gevoed met kennis rondom een duurzame toekomst, maar door het bedenken van creatieve oplossingen worden zij ook voorbereid op een toekomst waarin het steeds belangrijker is om creatief in te kunnen spelen op de veranderende samenleving.

Bij Stoereloer werken we met ambacht-kunstenaars. Bij de workshops van Stoereloer gebruiken we authentieke methodes zoals (edel)smeden, houtbewerken, beeldhouwen, vlechten, lemen en metselen. De rol van ambachtelijke vaardigheden bij duurzaam bouwen wordt vaak onderschat. Het leren over en met name het ‘ervaren’ van materialen, bijvoorbeeld wat je hier wel en niet mee kan, draagt bij aan inzicht. En bij Stoereloer mogen kinderen authentieke materialen en gereedschappen voelen, proeven en ervaren. Het maakt het mogelijk om vanuit ‘het materiaal’ te kunnen denken. Daarnaast krijgen kinderen door het inzetten van traditionele werkvormen meer oog voor kwaliteit, vakmanschap, milieu. Alles ligt tegenwoordig kant-en-klaar in de winkel. Aan dat eindproduct is niet af te lezen hoeveel tijd, energie en kennis je nodig hebt om een dergelijk product te maken. Deze processen zijn weggestopt in fabrieken, die onder druk van de huidige wegwerpmaatschappij zo goedkoop en snel mogelijk produceren. Met je eigen energie, creativiteit en doorzettingsvermogen bouwen we bij Stoereloer aan creatieve huizen met creatieve oplossingen, en maken de gebruiksvoorwerpen. Door het zelf smeden, vlechten, binden et cetera wordt iets van hunzelf als het ware onderdeel van het eindresultaat. Dit bewerkstelligt dan ook een emotionele binding en het besef van waarde.

Over de aanvrager: Stichting Wijkpanel Huizum-west heeft zich ten doel gesteld de wijk verder te ontwikkelen op cultureel gebied. Een laagdrempelig artistiek aanbod dichtbij huis voor alle kinderen is daarbij belangrijk. Naast de jeugdclubs in de wijk die zich richten op natuureducatie en een leuke invulling van de vrijetijd is Stoereloer er voor een kunstzinnig aanbod. En de Oude Ambachtsschool, centraal gelegen in de wijk, is op dit moment volop in ontwikkeling tot cultureel hart van de wijk, waarbij Stoereloer de voortrekkersrol heeft in het aantrekken van de jeugd.

Over de locatie: De Oude Ambachtsschool is een unieke plek in de wijk. Deze plek ademt vrijheid en creativiteit uit met volop ruimte voor experiment. Dat werkt als een magneet op de kinderen, volwassenen en scholen in de wijk. Het succes van Stoereloer bewijst dat er een enorme vraag is naar een laagdrempelig kunstzinnig vrijetijdsaanbod in de wijk. We bereiken met dit concept nieuwe doelgroepen die we anders niet zouden bereiken zoals kinderen uit de achtergestelde delen van de wijk Huizum West en vrijwilligers met diverse achtergronden.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
4 natuurhuizen bouwen 120  
2 windmolens maken 30  
2 Geld maken 30  
1 geldbuidel maken 15  
2 tegels maken 30  
krukjes maken 15  

aanvullend: 1x projectiemuur bouwen (15 kids), 1x natuurhuizen versieren met glas en zelfgemaakte verf (30 kids), 2x kiosk bouwen (30 kids), 1x zonnecel voertuigen maken (15 kids), instrumenten maken (15 kids), monsters in lichtpotjes (30 kids). Daarnaast wordt er ruimte ingericht voor de kinderen om energie op te wekken en water te zuiveren (is in ontwikkeling met Victron Enery en Watercampus/Wetsus).

Er worden in totaal 20 workshops verdeeld over 5 dagen gegeven. Er is iedere dag plek voor 75 kinderen, in totaal plek voor 375 kinderen gedurende de week. Er is plek voor 15 kinderen per workshop dag en 1 workshop per dag wordt ingericht voor 30 kinderen (met extra begeleiding; splitsing in kinderen 6-9 jaar en 10-13 jaar).

Er wordt gewerkt met in totaal ongeveer 25 vrijwilligers (15 per dag) , voornamelijk 65-plussers.

Er worden bij de eindpresentatie/feest op vrijdag ten minste 120 bezoekers verwacht (voornamelijk ouders van kinderen).

Wat maakt het project bijzonder?: 

Elk jaar verbazen we ons over het ontbreken van basisvaardigheden bij kinderen zoals een knoop aan kunnen naaien. Ook zoiets als timmeren hebben veel kinderen nog nooit gedaan. Het werken aan grote objecten zoals een krukje timmeren of het maken van je eigen verf van een ei is een nieuwe belevenis. Het team van ambachtslieden en kunstenaars laten kinderen kennismaken met voor hen doorgaans onbekende ambachtelijke technieken zoals: tegels gieten, verf maken en metaal bewerken.

Stoereloer draagt daarnaast bij aan het nieuw leven inblazen van oude ambachten. De kunstenaars helpen de kinderen op weg om op een andere manier te kijken en laten ze kennis maken met verschillende disciplines en minder conventionele materialen. Het experimenteren met materialen staat hierbij voorop. Problemen worden creatief opgelost en plezier staat voorop. Deze creatieve oplossingen worden vanuit kunstzinnig perspectief aangezwengeld: buiten kaders denken is in de kunstzinnige vorming van kinderen en belangrijk punt. Daarnaast bieden de kunstenaars een tegenwicht tegen de strakke beoordeling 'goed-fout'. In de woorden van Hennie Broers (lid kernteam Stoereloer, edelsmid): ‘Als een kind vindt dat een olifant vijf poten heeft, dan is dat zo’.

De combinatie ambachten, kunstzinnig vorming, kennisoverdracht van oud op jong en duurzaam bouwen/leven maken Stoereloer 2017 tot een UNIEKE happening in de zomer!

Begroting: 

De kosten die gemaakt worden bestaan uit: artistieke en inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering, het inhuren van externe krachten, coordinerende en organisatorische werkzaamheden, materiele kosten voor de workshops. Hiervoor worden wij ondersteund door cultuur- en maatschappelijke fondsen, gemeente, sponsorpartners en donateurs.

Locatie(s): 
Binnenplaats van de Oude Ambachtsschool, Huizum West (Leeuwarden),

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project Stoereloer zetten jullie in op de doorontwikkeling en borging van een nieuw concept voor de gelijknamige zomerweek. Uitgangspunt zijn ambachten, duurzaamheid en 21st century skills; een sterke en kwalitatieve combinatie die onderscheidend is ten opzichte van andere weken. En waarmee jullie bovendien aanhaken op de actualiteit. De plannen zijn helder en realistisch, en worden gedragen door diverse interdisciplinaire partners. Tezamen bereiken jullie naar verwachting een breed publiek en vormen daarnaast een sterk netwerk. Met name de samenwerking met regionale musea zoals het Nationaal Vlechtmuseum voorziet in een sterkere verankering van het nieuwe Stoereloer alsook de uitrol hiervan voor haar oudere deelnemers. Het betrekken van ouderen bij dit project voorziet bovendien in een interessante intergenerationele kruisbestuiving. Kortom, met dit project openen jullie naar verwachting een nieuwe wereld voor jong en oud. Ik wens jullie veel succes bij de uitvoering!

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De keuze voor ambachtelijke technieken, de inzet van senioren bij de begeleiding en het grote en diverse bereik vormen sterke punten van dit plan. Ook mooi: de verbinding tussen verschillende leeftijdsgroepen, de laagdrempeligheid van de activiteiten en de vele samenwerkingspartners en sponsors. Met de editie van 2017 bouwen jullie voort op eerdere ervaringen, maar via het thema Duurzaam bouwen en leven voegen jullie een inhoudelijke laag aan toe die inspireert en uitdaagt. Daarnaast zetten jullie in op het versterken van het netwerk van senioren. Een overtuigend plan kortom, met duidelijk omschreven doelen en een goed zicht op de resultaten die jullie beogen. Al deze elementen samen maken dit plan tot een aantrekkelijk JMHM-project. Tip voor de toekomst: ik kan me voorstellen dat een vergelijkbare week voor jongeren op evenveel respons kan rekenen. Veel succes alvast deze zomer!

afbeelding van Mariese Schuurman

Bedankt Willemijn, ik heb de modelbegroting toegevoegd.

Hartelijke groet,

Mariese

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Jullie verzoek om naar de Beslis mee-fase te gaan hebben we ontvangen. Zien jullie nog kans om de modelbegrotint te uploaden? Ik laat jullie project nog even in de Denk mee-fase staan, zodat jullie deze laatste aanvulling nog kunnen doen.

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Tip: verwerk de nieuwe informatie uit de blokken hieronder ook in de projectomschrijving aan de linkerkant van deze pagina.

Om de impact te verduidelijken van dit project - een van de beoordelingscriteria - zou een toelichting op het effect dat jullie nastreven een goede toevoeging aan het projectplan kunnen zijn. Welk effect heeft dit plan op de cultuurbeoefening door de kinderen en op de deelnemende senioren? Welke ontwikkeling willen jullie als organisatie realiseren?

afbeelding van Mariese Schuurman

Beste Gabor,
Bedankt voor je tips! Allemaal hele goede ideeën. We hebben tot nu toe voornamelijk geworven via welzijns- en thuisorganisaties in Leeuwarden en kerken, naast de oproepen die we gedaan hebben via het opgebouwde deelnemersbestand van Stoereloer en flyers/posters in Leeuwarden. Ik denk dat het een waardevolle stap is om ambachtslieden in Friesland in kaart brengen en te benaderen met de vraag ons door te verwijzen naar hun leermeesters. Onderzoek bij het Historisch Centrum Leeuwarden en Fries Filmarchief heeft opgeleverd dat in het verleden in Friesland voornamelijk de ambachten: beensnijden, spinnen en weven, borduren, papier knippen, poppen maken, mattenvlechten, Hindeloper meubels beschilderen, pottenbakken, koperdrijfwerk en maken van Friese klokken beoefend werden. Ook weer aanknopingspunten om meer gericht te gaan zoeken. Ik stuitte op de website ambachtelijkfriesland.nl, en zal hun ook benaderen. Wellicht kan de branchevereniging mode-ambachten regio Friesland ons ook verder helpen, evenals Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. En een zoekopdracht op het web naar musea in Friesland leverde een verrassende uitgebreide lijst op wikipedia op die zeker de moeite waard is om uit te zoeken en waar we onze vraag kunnen neerleggen! Kortom, een hoop nieuwe inzichten!
In reactie op je vraag over begeleiding van de ouderen: jazeker, er vinden meerdere contactmomenten plaats voor de start van het project om de aansluiting en werkwijze goed op elkaar af te stemmen. We vinden het belangrijk dat Stoereloer een positief project is voor alle betrokkenen en iedereen moet zich op z’n plek voelen. Groeten, Mariese

afbeelding van Gábor Kozijn

Hoi! De komende tijd ben ik je coach van 'Jij maakt het mee'. Jullie hebben een mooi project! Leuk om de plannen te lezen. Mooie concept ook om ouderen in deze setting jongeren te introduceren in de verschillende ambachten. Je schrijft dat jullie meer 65-plussers willen bereiken die helpen kennis over ambachten over te dragen. Welke van de door jullie benoemde ambachten werden er tussen ca. 1945 en 1965 in Leeuwarden en omstreken veelvuldig beoefend? Zijn er verenigingen van deze mensen? Wellicht kan je daar vrijwilligers vinden? Of huidige ambachtslieden die jullie kunnen doorverwijzen naar hun inmiddels oude leermeesters. Technische musea in Nederland (ik ken toevallig die in Amsterdam en Hengelo) hebben vaak een grote groep erg enthousiaste oudere vrijwilligers die werkzaam zijn geweest in de techniek en ambachten. Deze oude heren vinden niets leuker dan over hun vak praten en het overdragen op leerlingen. Misschien kan je contact leggen met een of meer technische musea en daar je vraag neerleggen. Er zijn ook over verschillende ambachten specifieke (kleine) musea met vrijwilligers, wellicht willen vrijwilligers van deze musea ook naar het Noorden afreizen om te helpen! Om het rijtje af te maken: ook het Openluchtmuseum of het Zuiderzeemuseum zou je kunnen proberen. Begeleiden jullie de ouderen ook, zodat hun begeleiding goed aansluit op zowel jullie visie als de belevingswereld van de kinderen? Groet, Gábor

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Op jullie website zie ik dat de vorige edities een vergelijkbare opzet kenden en ook het ambacht centraal stelden. Welke nieuwe stappen willen jullie dit jaar zetten?

Tip: Bij JMHM ondersteunen we geen reguliere activiteiten, dus spits je plan toe op wat nieuw, bijzonder of afwijkend is. 

afbeelding van Mariese Schuurman

Dag Willemijn,

In 2017 wordt voor de állereerste keer het thema het duurzaam bouwen en duurzaam leven geïntroduceerd. Er zijn nieuwe samenwerkingspartners betrokken en er wordt gewerkt aan een experimenteel workshopprogramma waarbij jonge kinderen zowel kennis maken met kunst en erfgoed (ambachten) als met nieuwe toepassingen daarvan. Hoewel Stoereloer in de kern een kunstzinnig project is rondom ambachten, zet de organisatie hiermee een belangrijke stap voorwaarts in denken en doen.

Door kunst en ambachten in het licht te zetten van een duurzame toekomst, geven we een essentiële meerwaarde aan het project. Nieuw hierbij is ook de samenwerking met het internationale bedrijf voor duurzame autonome stroomvoorziening Victron Energy en de samenwerking met de Watercampus. De kinderen worden uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld het opvangen van regenwater en het zelf energie opwekken uit natuurlijke bronnen zoals wind en spierkracht. De reeds bestaande houten hutten worden afgebroken en de kinderen leren bouwen met stro, leem en wilgentenen. Hierbij worden extra creatieve elementen gebruikt zoals versiering met glazen flessen in de muren. Met betrekking tot duurzaamheid worden ook op de gebieden eten en drinken tijdens Stoereloer en eigen bedrijfsvoering bijzondere samenwerkingen aangegaan, zoals met educatieve stadsmoestuin Âsum Academy en de Biomelktap. 

Stoereloer zet zich in voor de kunstzinnige vorming van kinderen en cultuurbeoefening in de vrije tijd, met daarbij het behoud van ambachten en kennisoverdracht als kern. Maar evenzo belangrijk vindt de organisatie de creatieve ontwikkeling van kinderen met het oog op de toekomst. Door kinderen in een open en on-schoolse setting te laten experimenteren met duurzame toepassingen van kunst/ambachten worden zij niet alleen gevoed met kennis rondom een duurzame toekomst, maar door het bedenken van creatieve oplossingen worden zij ook voorbereid op een toekomst waarin het steeds belangrijker is om creatief in te kunnen spelen op de veranderende samenleving.

De koppeling van de kunstzinnige projectweek met het gebruik van ambachtelijke materialen en technieken, het nieuwe duurzaamheidsthema en de nieuwe samenwerkingspartners, levert een bijzonder project op dat zeker uniek is t.o.v. voorgaande edities!

afbeelding van Mariese Schuurman

Beste Willemijn,
Fijn dat we zijn geplaatst op het forum! We zijn bij de vorige editie in 2016 begonnen met het betrekken van senioren als vrijwilliger bij de Stoereloer week. Vanuit de gedachte dat er enorm veel kennis bij ouderen ligt over traditionele handwerktechnieken en kennis rondom ambachten van oudsher wordt overgedragen van generatie op generatie, wilden we het element kennisoverdracht van oud op jong graag integreren in de workshops. We hebben het idee dat hier nog een grote slag in valt te slaan en zien het dan ook als belangrijke meerwaarde voor Stoereloer om dit element duurzaam in te bedden.  

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Welkom op dit platform! De komende weken denk ik graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Uit deze eerste opzet begrijp ik dat dit initiatief al enige jaren bestaat. Werkten jullie bij vorgaande edities ook al met senioren samen?