menu denk mee beslis mee maak mee

RAAK 2.0

een nieuwe pilot op basis van eerdere ervaringen

Stichting Orwoet
1 november 2018 tot 31 juli 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

RAAK 2.0

een nieuwe pilot op basis van eerdere ervaringen

afbeelding van Lian Brok

Ingediend door:

Lian Brok

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen wij bij deze voorstelling ander publiek binnenkrijgen dan familie, vrienden en bekenden?

Wat ga je doen?: 

RAAK 2.0
Een nieuwe pilot op basis van eerdere ervaringen

RAAK is een cultuurprogramma voor jongeren met (zeer) verschillende sociaal-culturele en economische achtergronden. Sommigen hebben een goede start in het leven, anderen beduidend minder. Maar één ding hebben ze gemeen; ze zijn jong, zoekend en vormen de generatie van de toekomst.

De jongeren gaan met elkaar aan het werk in workshops (dans, zang, theater) over thema’s die in hun leven van belang zijn. Onder leiding van vakdocenten, voortkomend uit hun eigen doelgroepen, en een regisseur die ervaren is op het terrein van community art, maken zij de voorstelling RAAK 2.0.

Raak is ontstaan uit de bijzondere samenwerking tussen Parktheater Eindhoven, Dynamo Jeugdwerk en School 23/Summa Plus[1]. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is de behoefte ontstaan aan het experimenteren met een nieuwe werkwijze. Dialoog tussen kansarme en kansrijke jongeren staat hierin centraal evenals talentontwikkeling van de deelnemers en de betrokken docenten. Voor deze pilot is een vierde partner aangetrokken, Stichting Orwoet, die de projectcoördinatie voor haar rekening zal nemen.

“Ik heb veel geleerd. Toneelspelen was een nieuwe ervaring voor mij. Het belangrijkste dat ik op het podium en op de oefendagen leerde, was durven”. Shejahuddin, deelnemer RAAK 2018

[1] Vanaf augustus 2018 gaat School 23 verder als Summa Plus.

Missie

Onze missie is om, door het inzetten van cultuur, sociaal-culturele tegenstellingen en vooroordelen in de (Eindhovense) samenleving zichtbaar te maken en tegen te gaan. Cultuur (educatie) is een uitstekend middel om dialoog aan te gaan met verschillende groepen, in dit geval jongeren, in de maatschappij en zo de verbinding te zoeken en wederzijdse vooroordelen te nuanceren of weg te nemen. Ontmoeting staat daarbij centraal.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen. Niet alle jongeren starten met dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom besteden wij extra aandacht aan de jongeren die op welke manier dan ook te maken hebben met achterstand. Wij willen hen stimuleren op het terrein van kunst en cultuur omdat we elke dag ervaren hoe krachtig deze zijn. Door heel verschillende jongeren samen te brengen leren zij van elkaar.

Als laatste willen we ook gewoon een goede theatervoorstelling maken. Een voorstelling die bij de bezoekers een gevoelige snaar raakt, hen met nieuwe ogen naar de leefwereld van jongeren laat kijken, hen laat genieten van schoonheid. Cultuur als doel dus.

Visie

In onze samenleving hebben we te maken met vooroordelen ten aanzien van alles en iedereen. Wij denken dat vooroordelen weggenomen kunnen worden en wederzijds begrip kan ontstaan door met elkaar in contact te zijn, naar elkaars verhalen te luisteren en met elkaar te werken. Ook denken wij dat cultuur een belangrijk middel is om verder te kijken dan je neus lang is. Cultuur daagt uit om je open te stellen voor andere visies, normen, uitgangspunten en om even buiten de dagelijkse sores te treden.

Dagelijks werken wij aan het vergroten van de persoonlijke en maatschappelijke ruimte van onze deelnemers, leerlingen en bezoekers en daarmee dragen wij bij aan een tolerante en open samenleving waarin mensen hun talenten maximaal in kunnen zetten. Vooral ook maken we mooi en persoonlijk theater dat gezien en gehoord moet worden. We geven jongeren een stem.

Als je met mensen praat, leer je ze kennen
als je niet met ze praat, leer je ze niet kennen
en wat je niet kent, boezemt je angst in
en wat je vreest, vernietig je.
Adelheid Roosen in de voorstelling Female Factory, vrij naar chief Dan George

Doelstellingen RAAK algemeen

Het maken van een inspirerende, artistiek hoogwaardige theatervoorstelling waarin de verhalen van jongeren centraal staan en waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot creatieve en open mensen

* Het bieden van een professioneel podium plus daarbij horende techniek en een publiek aan jongeren die doorgaans niet gehoord worden
* Het verder ontwikkelen en toepassen van nieuwe werkvormen om jongeren centraal te stellen
* Wegnemen van bestaande vooroordelen
* Aanbieden van een ruimer perspectief
* Versterken van weerbaarheid en vergroten van het gevoel van eigenwaarde
* Creëren van een groepsproces
* Verkleinen afstand tot (het actief deelnemen aan) cultuur
* Deskundigheidsbevordering ervaringsdeskundige docenten
* Drempel voor het instromen in het reguliere culturele aanbod verlagen
* Kennis maken met arbeidsmogelijkheden culturele sector

Leerdoelen voor de jongeren binnen Raak 2.0
* Jongeren inspireren om uit hun comfortzone te komen en nieuwe ervaringen op te doen.
* Jongeren uitdagen om hun verhaal te delen met leeftijdsgenoten met heel andere levenservaringen en hen laten ervaren dat beelden en oordelen over en weer vaak niet kloppend zijn.
* Jongeren deel uit laten maken van een groepsproces zodat ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en elkaar.
* Jongeren laten ervaren dat ze veel meer kunnen dan ze zelf denken. Hiermee wordt hun zelfredzaamheid vergroot en worden ze beter toegerust om hun leven positief vorm te geven.

RAAK 2.0, meer verdieping

RAAK bestaat nu vijf jaar. Vijf jaar lang hebben we een kort en stevig traject aangeboden aan verschillende groepen jongeren. Elk jaar waren de resultaten boeiend en ontroerend en keken wij samen met de deelnemers terug op uitdagende trajecten waarin ogen open gingen en verbazing ontstond over de kwaliteiten die zij op het toneel ten toon spreidden.

Toch zien we dat er meer kan en ook moet! Na 5 jaar RAAK hebben we behoefte aan meer verdieping en vernieuwing. Verdieping met betrekking tot de inhoud van het programma en vernieuwing door het werken met verschillende doelgroepen en het integreren van deskundigheidsbevordering voor docenten tijdens het maakproces.

Maar vooral ook het lef om de jongeren nog meer centraal te stellen in het hele maakproces. We geloven dat het kan, maar daarvoor moeten we ook nog veel leren en experimenteren.

Wat ons voor ogen staat is een project waarin jongeren met heel verschillende achtergronden en ervaringen samen een theaterproductie maken over thema’s die hen bezighouden. Waarin verhalen gedeeld worden die ertoe doen. Waarin conflicterende beelden en belangen worden benoemd en uitgewerkt, op het scherpst van de snede. En waarin wederzijds begrip vorm mag krijgen in spel, zang, dans en rap, samenkomend in een voorstelling.

Verhalen kunnen gaan over liefde, seks, dood, haat, oorlog , over meisjes, jongens en verliefdheid, over ouders of over dromen. Samen met de docenten en de regisseur zoeken de jongeren naar de thema’s. Hun stem is daarbij bepalend.

Wat we ook graag willen is een project waarin de docenten en de regisseurs die er tot nu toe bij betrokken zijn geweest gecoacht worden door een ervaren community art regisseur. Deskundigheidsbevordering en daarmee van talentontwikkeling van de jonge docenten is een onderdeel van deze pilot. Want niet alleen jongeren moeten leren. Ook wij als team moeten durven onszelf te vernieuwen en open te stellen.

“Als ik een klasgenoot moet vertellen waarom hij mee moet doen aan RAAK, zeg ik dat het heel leuk is om mee te doen. Maar dat hij geduld moet hebben en niet afwezig moet zijn. Hij moet elke keer gewoon gaan, anders mist hij veel”.
Lonjen, deelnemer RAAK 2018

RAAK 2.0 bestaat uit een aantal onderdelen.

Cultuurdagen

Veel jongeren gaan niet naar het theater Dit geldt voor het overgrote deel van de jongeren. Daarom is de eerste stap om de leerlingen kennis te laten maken met cultuur en theater. Verspreid over een aantal dagen worden leerlingen van de betrokken scholen ontvangen in het Parktheater. Hier krijgen zij een aantal workshops aangeboden waarvan uit een doelgroep-analyse is gebleken dat ze aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Grofweg zetten we in op disciplines dans, spel/toneel, muziek/zang en spoken word/rap. Ook een rondleiding door het theater maakt deel uit van de cultuurdag. Tijdens deze rondleiding komen de arbeidsmogelijkheden binnen de cultuursector uitgebreid aan bod.

Inspiratiedag

Na de cultuurdagen brengen de verschillende docenten van Dynamo jeugdwerk een bezoek aan School 23 en de andere betrokken scholen om de jongeren te inspireren en te enthousiasmeren. De docenten gaan met de leerlingen in gesprek en vertellen ‘hun’ verhaal. Centraal daarin staat wat cultuur in hun leven betekent heeft en nog steeds betekent. Leerlingen kunnen daar hun eigen ervaring tegenover zetten of aan spiegelen. Doel van deze dag is het laten ervaren hoe leuk het kan zijn om uiteindelijk deel te nemen aan RAAK!

Omdat de wijze waarop de docenten hun levensverhaal en passie delen bepalend is voor het enthousiasmeren van de jongeren, worden zij voorafgaand aan de inspiratiedag hierin getraind door de regisseur.

Inschrijving

Tijdens maar ook na de inspiratiedag krijgen de jongeren de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een van de disciplines die aangeboden wordt. Onderdeel van het leerproces is dat de jongeren begrijpen welk commitment ze aangaan. Ze worden verwacht op een aantal trainingsdagen en maken uiteindelijk een voorstelling . Het groepsproces is hierbij van groot belang. Jongeren leren beseffen dat wanneer ze zelf afhaken ze de hele groep benadelen. Maar vooral ontdekken ze dat het leuk is om mee te doen, om gehoord te worden en gaandeweg ook om zelf op het podium te ‘shinen’. Uiteraard kunnen jongeren zich ook onafhankelijk van scholen inschrijven. Voor de werving is het benaderen via de scholen veelal de beste manier om jongeren te bereiken.

Trainingsdagen deelnemers

In een compacte periode vindt een aantal trainingsdagen plaats. Tijdens deze dagen gaat de docent met een groepje aan de slag om per discipline één of meerdere acts te maken, waarbij de inbreng en de talenten van de jongeren uitgangspunt zijn. Deze trainingsdagen vinden zowel binnen-schools als buitenschools plaats. De eigen inbreng van de deelnemers in de trainingsdagen is groot, wat maakt dat in de voorstelling veel verschillende disciplines, dans- en muziekvormen een plek kunnen krijgen.

Belangrijk hierbij is dat redelijk snel naar een eindpresentatie wordt toegewerkt. Daarom wordt tegelijk in meerdere groepen gewerkt. Zo ontstaan onderdelen die tot een totale eindvoorstelling worden gemonteerd. Terwijl de jongeren tijdens de trainingsdagen intensief bezig zijn met het instuderen van hun act, merken ze dat ze deel uitmaken van een groter geheel. Dat ze iets maken wat van henzelf is en dat ieders inbreng daarbij telt.

Tot nu toe bestond RAAK uit workshops waarin de leerlingen in een bepaalde discipline toewerkten naar een presentatie. Al die presentaties werden gebundeld in een montage voorstelling. Vernieuwend in RAAK 2.0 is dat we willen toewerken naar een voorstelling die een combinatie is van een montage-voorstelling én een voorstelling die ook inhoudelijk diepgaand is.

Deze twee onderdelen worden op verschillende manieren vormgegeven: in een binnen-schools programma én in een buitenschools programma.

Aan het montage-gedeelte wordt in eerste instantie binnen schooltijd gewerkt, dat wil zeggen dat de leerlingen enkele workshops volgen in enkele discipline waarin ze zich thuis voelen en waarin ze zich verder willen ontwikkelen.

Deze workshops vormen de basis van een buitenschools programma, waarin het inhoudelijke deel wordt ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor díe jongeren die hun verhaal graag verder willen delen. Zij krijgen de kans om samen met een theaterdocent en de regisseur inhoudelijk te zoeken naar een theatrale vorm daarvan. Ook is dit buitenschoolse programma bedoeld voor jongeren die ook in hun vrije tijd graag met theater bezig zijn, maar daar lang niet altijd de mogelijkheden voor hebben.

Uiteindelijk komen deze twee lijnen samen in één sprankelende voorstelling. Deze werkwijze biedt meer jongeren de kans om mee te doen. Door deze programma-opbouw kunnen leerlingen met meer en minder ambitie, wensen en mogelijkheden tóch samen werken aan een voorstelling. Hiermee kunnen ze elkaar ook uitdagen en inspireren.

“Ik heb geleerd dat dingen mooier worden als we met elkaar werken. Alsof we heel mooi dansten toen we elkaar geholpen hebben”.
Caitlin, deelnemer RAAK 2018

Trainingsdagen docenten

Omdat deskundigheidsbevordering van de docenten van Dynamo Jeugdwerk en kwaliteitsverbetering een doelstelling is van deze pilot, vinden er naast de trainingsdagen voor de deelnemers ook trainingsdagen voor de docenten plaats. Deze worden verzorgd door de regisseur.

Daarnaast is afstemming tussen de verschillende docenten onderling en tussen de docenten en de regisseur wezenlijk in het kader van het ontwikkelen van een voorstelling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er een inhoudelijke voorstelling ontstaat, in tegenstelling tot de montagevoorstellingen uit de eerdere RAAK-producties.

Daarbij is het van belang dat de docenten de verhalen van de jongeren boven tafel krijgen. Dit is een specifieke vaardigheid waarop de docenten in RAAK 2.0 worden getraind.

Regisseur

Raak wil graag presteren op een zo hoog mogelijk artistiek niveau. In de eerdere edities werkten we met professionele regisseurs, die deze ambitie zowel inhoudelijk als wat betreft productie en techniek waar konden maken. De voorstellingen die tot nu toe gerealiseerd zijn, waren montage-voorstellingen, waarbij de resultaten uit de verschillende workshops tot een aansprekend geheel “gemonteerd” werden.

In RAAK 2.0 zetten we in op het maken van een inhoudelijke voorstelling. Dit veronderstelt andere kwaliteiten. Daarom zoeken we voor deze editie een regisseur die de kunst verstaat om in relatief korte tijd veel informatie boven tafel te krijgen en die met eenvoudige speltechnische elementen een voorstelling “die onder de huid kruipt” neer kan zetten. Een regisseur ook die capabel is om zowel met deelnemers als met docenten te werken.

Voorstelling

Dit deel van het project wordt afgesloten met een of meer openbare voorstellingen. Al werkend onderzoeken we of we ons gaan richten op één grote voorstelling in de grote zaal van het Parktheater of juist naar meerdere voorstellingen in een kleine zaal.

Maar een voorstelling komt er. Daarin kunnen de leerlingen aan publiek laten zien wat ze de afgelopen periode samen gemaakt hebben. Onder begeleiding van (technische) professionals wordt een mooie show gepresenteerd. Deze voorstelling is zowel doel als middel. Want door deze eindvoorstelling serieus te nemen, nemen jongeren hun verantwoordelijkheid. Door een professionele aanpak kiezen deelnemers ervoor om het beste van zichzelf te tonen.

Op het toneel van een theater staan, met een zaal vol publiek is een enorme ervaring. Deze tilt de deelnemers boven zichzelf uit en maakt dat ze aan den lijve ervaren dat één en één drie is. Ik wil het, ik kan het en ik doe het!

Deze ervaring heeft blijvende impact heeft. Een stap om vaker op een podium te gaan staan? Om gedichten te gaan schrijven of verder te gaan op een ander terrein van cultuur? Of om gewoon trots te zijn? Wie wil dat nou niet?

“Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Ik hou van Dans. Nu wil ik meer gaan trainen”.
Luz, deelnemer RAAK 2018

Achter de schermen

Een voorstelling heeft, naast een inhoudelijk aspect, ook een aantal vormgevingsaspecten nodig om het publiek een bijzondere kijkervaring te bieden. Decor, kleding en muziek zijn daarbij belangrijk. Deze worden onder leiding van vakdocenten van Summa Plus, het Summa College waar deze onderdeel van is, en de andere betrokken scholen, gemaakt door leerlingen.

We vinden het belangrijk dat het project ingebed is in het grotere geheel van Summa Plus en de andere scholen, omdat voortzetting daardoor geborgd wordt.

Publiek

Net als veel van de deelnemers hebben hun ouders, familie en vrienden vaak ook nauwelijks het theater bezocht. Onbekend maakt onbemind en een avondje uit is meestal duur. Toch vinden we hier ons eerste publiek. Een publiek dat versteld gaat staan van deze jongeren en de sfeer en service in het theater.

Om publiek voor de voorstelling te interesseren wordt in eerste instantie actief geworven in de directe omgeving van de deelnemers. Hierdoor worden ook familieleden, vrienden, klas- en buurtgenoten bij het project betrokken. Ook dit is vaak een groep die zelden of nooit in het theater komt of anderszins deelneemt aan cultuur.

De voorstelling biedt de uitgelezen mogelijkheid om anderen kennis te laten maken met het project, met de artistieke talenten van de deelnemers en met hun vaak onbekende levensverhalen. Door dit bezoek worden ook bij hen mogelijke drempels of vooroordelen weggenomen.

Communicatie en P.R.

Omdat RAAK 2.0 een nieuwe werkwijze biedt en tot een ander eindproduct leidt dan in voorgaande jaren, is het belangrijk om ook een nieuw publiek aan te spreken. Flyers, posters, persbericht en sociale media worden ingezet om nieuw publiek te bereiken. Daarnaast zoeken we samen met de deelnemers naar bij hun leefwereld aansluitende manieren om publiek te werven.

Na-traject

Ervaring leert dat het belangrijk is om de deelnemers na afloop van de eindpresentatie niet meteen los te laten. Samen met hen terugblikken en hun leerervaringen benoemen en uitdiepen is wezenlijk om het project te laten beklijven.

Daarnaast beoogt RAAK jongeren ook op langere termijn perspectief te bieden binnen het culturele circuit. Als cultuurgenieter, maar zeker ook als actief cultuurbeoefenaar. Daarom vindt na afloop van de trainingen en de presentatie een na-traject plaats waarin aandacht besteed wordt aan terugblik en vervolg. We onderzoeken en bepalen samen met de deelnemers hoe dat natraject er precies uit gaat zien.

We brengen imago, bestedingsmogelijkheden, culturele aspecten, tijdsinvestering etc. in kaart om de jongeren na de voorstelling binnen het culturele leven actief te houden.

Evaluatie

Evaluatie zal plaatsvinden zowel binnen de projectgroep als met de jongeren die aan het project hebben deelgenomen. Dit zal ook al tijdens het maakproces plaatsvinden. Tijdens de evaluatie zullen de verschillende doelstellingen van het project worden besproken en zal per doelstelling worden bepaald in hoeverre deze is gerealiseerd. De ervaringen worden vastgelegd en op basis van deze evaluatie zal een werkplan worden samengesteld waarmee deze pilot een voortgang kan krijgen.

Planning

Cultuurdagen November  2018
Inspiratiedag November 2018
Inschrijving November 2018
Trainingsdagen docenten Oktober 2018 en januari 2019
Trainingsdagen en repetities deelnemers Januari- maart 2019
Voorstelling Eind maart 2019
Natraject April-mei 2019

RAAK, hoe het tot nu toe gegaan is

Raak is in 2012 ontstaan toen drie leerlingen theater-, film en televisiewetenschappen aanklopten bij het Parktheater met het idee om een ‘talentenjacht maar dan anders’ te organiseren. Zij hadden het idee om een groep kinderen in de basisschoolleeftijd te coachen en zo een gevarieerde voorstelling te produceren. Het moest uitdrukkelijk meer zijn dan een wegstrijd of afvalrace. Voor de kinderen stond het leerproces centraal. Ze kregen de kans om op een eerlijke manier hun talent te ontwikkelen en leerden wat er zoal bij komt kijken om een voorstelling in elkaar te zetten. Op deze manier heeft er zowel in 2013 als in 2014 een succesvol RAAK plaatsgevonden.

Hoe leuk en succesvol het programma ook was (goede begeleidende kwaliteit, variëteit, aantal deelnemers en publieksbelangstelling), de doelgroep betrof kinderen die bekend waren met het culturele circuit en van thuis uit voldoende ontplooiingskansen hadden. Omdat Parktheater heel nadrukkelijk kunst en cultuur bereikbaar wil maken voor mensen die daar een grotere afstand toe hebben, zocht zij samenwerking met School 23 en Dynamo Jeugdzorg.

Deze beide instellingen werken met kansarme kinderen en jongeren. Er werd een binnenschools programma ontwikkeld waarin leerlingen van School 23 onder leiding van ervaringsdeskundige docenten van Dynamo Jeugdzorg aan de slag gingen met workshops dans, zang, rap en theater. Met een voorstelling aan het eind van het traject.

Dit programma is gedurende drie jaar uitgevoerd en verder ontwikkeld. Ook hier: meer dan voldoende deelnemers, goede begeleidende kwaliteit, variëteit en publieksbelangstelling. De deelnemers waren zonder uitzondering jongeren die op verschillende manieren in een achterstandspositie zitten. Hun actieradius is vergroot met RAAK, ze hebben kennisgemaakt met een culturele wereld die ze niet kenden en ze hebben ontdekt dat zij veel meer kunnen dan ze dachten en waardoor er meer zelfvertrouwen is ontstaan.

Toch kan er meer, dat is het gevoel dat na de laatste voorstelling, die april 2018 plaatsvond, overbleef. Op de eerste plaats kan er meer met de doelgroep. Zoals gezegd vinden we het belangrijk om met kansarme jongeren te werken. Maar door ons alleen op deze groep te concentreren, blijven de ervaringen, hoe belangrijk ook, alleen binnen deze groep.

Terwijl een groeiend probleem in de samenleving is dat wederzijdse beeldvorming vaak zo negatief is en contact tussen groepen mensen met heel verschillende achtergronden maar mondjesmaat plaatsvindt. Wij denken dat dat contact georganiseerd moet worden.

Op de tweede plaats kan er meer met de inhoud. RAAK werkt met de ervaringen van de deelnemers zelf. Gezien de achtergrond van de deelnemers zijn deze ervaringen regelmatig heftig. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het veel deskundigheid van de begeleidende docenten vraagt om deze aan de oppervlakte te krijgen én ze theatertechnisch sterk te maken. Dat vraagt om methodieken om verhalen boven tafel te krijgen én dat vraagt om deskundigheid om deze om te zetten naar beelden en teksten die onder de huid kruipen.

Wij weten dat dat kan en we weten ook dat dat is wat we willen.

“Ik vind RAAK een mooi project. Een project waarin jongeren kwaliteiten van zichzelf ontdekken en er ook achter komen wat ze niet leuk vinden. Ze gaan daar respectvol met elkaar om. Iedereen is gelijk en mag ontdekken, proberen en ontwikkelen. Ze zijn van het begin af aan eigenaar voor een project om een goed eindproduct neer te zetten. Ik geniet er van om de leerlingen daar bezig te zien met elkaar en met zichzelf”. Kelly van der Burgt, Docent Summa Plus RAAK 2018

Samenwerkingspartners

RAAK wordt gerealiseerd door samenwerking tussen het Parktheater, Summa Plus, Dynamo Jeugdwerk en Stichting Orwoet.

Parktheater

Parktheater Eindhoven ziet het als haar opdracht om nog vele jaren een uitgebreid Kunst en cultuur programma aan te kunnen bieden aan de inwoners van Eindhoven en omgeving. Een programma waarin aandacht is voor de kunsten én het amusement, het gekende én het nieuwe, voor de ster én het aankomend talent. Ook heeft het Parktheater aandacht voor het pad dat nog niet is bewandeld. Want juist daar bevindt zich de toekomst.

Summa Plus

Summa Plus is onderdeel van Summa College en is in 2006 opgericht met als belangrijkste doel het terugdringen van ongediplomeerde uitstroom. Hoofddoel is om jongeren die duurzaam uit het onderwijssysteem dreigen te vallen, binnenboord te houden en hen weer perspectief te bieden.

De leerlingenpopulatie van Summa Plus is erg divers. Er zijn veel jongeren met leer- en gedragsproblemen en er is een sterk toegenomen groep anderstaligen. School 23 zet cultuur actief in als middel om jongeren met andere ogen naar hun werkelijkheid te laten kijken en nieuwe mogelijkheden te bieden in hun leven.

Dynamo Jeugdwerk

Dynamo jeugdwerk (onderdeel van Lumens) is een creatief platform voor jong talent en noemt zichzelf jongerencentrum, podium, workshopruimte en school in één. Ontstaan in de jaren 80 vanuit een protestants-christelijke achtergrond, biedt Dynamo jeugdwerk jongeren al vanaf die tijd een plek in Eindhoven om zich te ontwikkelen in hun subcultuur.

Unieke samenwerking

We kunnen spreken van een unieke samenwerking waarbij het geheel meer is dan de som der delen: Parktheater Eindhoven met een ruime expertise op het gebied van theaterproductie en organisatie, School 23 die de brug slaat naar de doelgroep en jongeren heldere en veilige kaders biedt en Dynamo jeugdwerk met jarenlange ervaring op het gebied van de jongerencultuur waardoor ze feilloos weten wat jongeren beweegt.

Afgelopen jaren hebben we laten zien dat we met deze samenwerking een goede basis hebben gecreëerd om RAAK tot een succes te maken.

Nu dagen we onszelf opnieuw uit om een verdiepingsslag te maken. We gaan én staan voor de kwaliteit van samenleven, voor de kwaliteit van jongeren ongeacht hun achtergrond en ervaring en voor de kwaliteit van theater maken in welke vorm dan ook.

Het waarmaken van deze ambitie vraagt om meer inzet en menskracht dan bij de RAAK-producties van afgelopen jaren het geval is geweest. Daarom is er samenwerking gezocht met Stichting Orwoet, een kleine Eindhovense organisatie die als doel heeft het (mede) realiseren van culturele en maatschappelijk relevante projecten. De stichting richt zich op het versterken en aanvullen van het culturele klimaat in Eindhoven en de regio en verbindt partners die elkaar kunnen inspireren en versterken, ook door de verschillende disciplines heen.

RAAK wordt, zowel inhoudelijk als productioneel, vormgegeven door een projectgroep. In deze projectgroep komt de inbreng van de samenwerkende partijen bij elkaar. De projectgroep legt de planning vast en keurt de begroting goed. Ook inhoudelijke beslissingen op projectniveau worden door de projectgroep genomen. Zowel Parktheater als Dynamo jeugdwerk vaardigen naast een vaste kracht, ook een of meerdere stagiaires af aan de projectgroep. Dat er zoveel mogelijk en door zoveel mogelijk mensen geleerd mag worden, is een belangrijk uitgangspunt. Stichting Orwoet neemt binnen de projectgroep de projectvoering voor haar rekening.

De projectgroep trekt een regisseur aan. Deze regisseur is verder artistiek verantwoordelijk voor het verloop van het project en rapporteert aan de projectgroep.

“Of ik Raak een leuk project vindt is denk ik een overbodige vraag. Ik vind het echt een top project! Ik vind het schitterend om te zien hoe de leerlingen staan te shinen en het plezier dat ze daarbij hebben. Even echt in het moment zitten, drempels overstappen en mogen dromen. Wat ze er van leren? Tja, zo veel zou ik zeggen! Maar als belangrijkste denk ik wel dat ze er vooral trotser en zelfverzekerder uitkomen. Neem nou Michiel bijvoorbeeld met zijn spoken word. Hij was doodzenuwachtig en had zich in eerste instantie alleen maar opgegeven om mee te helpen met het decor. Maar hij wilde iets vertellen. Maar da’s best eng voor zo’n volle zaal. En Je stelt je heel kwetsbaar op. Uiteindelijk heeft hij het wel geflikt. En daar teert hij nu nog op volgens mij. En dat vind ik dan weer mooi om te zien. Ik ben er dan ook heel graag volgend jaar weer bij om mooie plaatjes te schieten”. Daan van Gils, Docent Summa Plus – fotograaf RAAK 2018

 

 

Locatie(s): 
Parktheater Eindhoven + diverse locaties in de stad

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Lian,

Je antwoord is helder en verduidelijkt het een en ander. Kan het zijn dat er iets is misgegaan bij het uploaden van de begroting? Ik zie geen getallen in het bestand. 

afbeelding van Lian Brok

Beste Alexander,

Dank je wel voor je feedback!
In reactie op hierop:
De naam en de (3 oorspronkelijke) partners zijn niet nieuw, maar als geheel is het een nieuw project.

De insteek om een voorstelling te maken op basis persoonlijke verhalen van jongeren is nieuw. Ook het waar mogelijk kiezen voor kunstuitingen die de jongeren zelf inbrengen.
Daarnaast is nieuw dat we gaan werken met een zeer diverse groep jongeren. Jongeren via Summa Plus hebben door allerlei oorzaken vaak een moeilijke start gehad. We betrekken nu ook jongeren bij wie het allemaal wat makkelijker lijkt te zijn gelopen. De vraag is natuurlijk of dat ook werkelijk zo is. We brengen deze jongeren bij elkaar en laten hun verhalen samen de inhoud van de voorstelling bepalen. De ontmoeting en verbinding tussen deze groepen jongeren is ook essentieel.
Stichting Orwoet (en ikzelf) zijn juist door de oorspronkelijke partners betrokken omdat het een nieuw project moest worden. Wij hebben ervaring met het bedenken van nieuwe concepten en hebben meegedacht in de plannen voor RAAK 2.0.

De keuze voor een regisseur maken we weloverwogen, juist vanwege de ambities voor een inhoudelijke voorstelling. De regisseur moet de belofte van vernieuwing en verdieping waar kunnen maken. Er zijn al mogelijke kandidaten benaderd. Voordat deze aanvraag definitief wordt, willen we de naam en motivatie voor de keuze ook aan het plan toegevoegd hebben.

Ik hoor graag jouw reactie weer.
Groet, Lian

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Lian,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je doelstellingen en processen zijn helder en je plan ziet er op de grote lijnen goed uit. Maar jullie zijn al een paar jaar bezig en Jij Maakt het Mee subsideert geen reguliere activiteiten. Wij zoeken naar vernieuwende projecten. Daarom zou ik nog wel wat meer willen lezen over wat er dan nieuw is aan deze versie. 'Verdieping' vind ik dan niet voldoende. 

Dat je pas tijdens het repetitieproces beslist of de voorstelling in de grote zaal komt, of in kleinere zalen, daar kan ik in komen, maar drie maanden voordat het project start zullen andere zaken - zoals wie de regisseur is - wel duidelijk moeten zijn. Daarnaast ben ik benieuwde naar de begroting. 

Via het tabblad 'bewerken' - Denk mee (meer projectinformatie) kan je die uploaden.

Succes!