menu denk mee beslis mee maak mee

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

Groot Wild Theater
15 april 2018 tot 15 november 2018
beeldend 3D, dans, fotografie, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Foto's van theatertocht OVER/ZICHT

Door Biza Shalmashi op ma 19 nov
lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Over/zicht

Over angst, loslaten en nieuwe kansen.

afbeelding van Biza Shalmashi

Ingediend door:

Biza Shalmashi

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat zijn volgens jullie nog (lokale) partijen en samenwerkingspartners die nog ontbreken om een breder draagvlak te creëren?

Wat ga je doen?: 

GROOT WILD
Groot Wild voorziet de Almeerder van cultuurbeleving die aansluit op de identiteit van de stad Almere. Groot Wild gaat verder waar andere Almeerse cultuurmakers stoppen en laat haar publiek kennis maken met een grootstedelijke cultuurbeleving, buiten de gebaande paden om, vaak op onconventionele locaties. Het fundament vormt de, voor ons, vanzelfsprekende integratie van diversiteit in disciplines en culturele bronnen. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

PASSIE IN FLEVOLAND; Over/zicht
‘Passie voor Flevoland’ is een terugkerende productie van Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF). Elk jaar worden er in verschillende regio’s van de Flevopolder projecten gedaan waarin verschillende amateurkunst-organisaties uit die regio verenigd worden binnen één productie. Passie voor Flevoland brengt Flevolandse verhalen, uitgevoerd door lokale theatergroepen, koren, orkesten, verhalenvertellers, dansers en andere amateurkunstenaars. Op specifieke locaties worden prangende thema’s, onvergetelijke historie of juist verrassende toekomstverwachtingen verteld. Passie voor Flevoland draagt bij aan de ontwikkeling van de amateurkunstenaar zelf. Wij willen dat ‘de Almeerder’ zich verbonden voelt met het proces en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces. Voor deze tweede editie van Passie in Flevoland in Almere, die plaatsvindt in het weekend van 15 en 16 september 2018, willen we ons richten op de verbinding tussen Almere Centrum en het Utopia-eiland. Qua vorm en inhoud kent deze editie veel vernieuwende invalshoeken.

 

Hoe ga je te werk?: 

DE WERKWIJZE
Over/zicht is een interdisciplinaire voorstelling waarin het publiek letterlijk meegevoerd wordt naar een andere wereld. Samen met de acteurs maakt het publiek een tocht van ‘Het wapen van Almere’ in Stedenwijk per boot een oversteek naar Het Utopia-eiland aan de andere kant van het Weerwater. Op het eiland zal het publiek onder begeleiding van de acteurs, zangers en dansers, al lopend, op verschillende locaties scènes te zien krijgen. De wandelvoorstelling is een doorlopend verhaal waarin de verschillende amateurkunstorganisaties een bijdrage leveren en een rol spelen. In elke scène spelen verschillende organisaties samen. Wanneer in een scène de nadruk ligt op bijvoorbeeld toneel, dan vervullen de andere zangers/dansers/muzikanten ondersteunende rollen in deze scène. De partijen zijn in elke scène dus actief bij elkaar betrokken en opereren ook buiten hun eigen, bekende discipline.
Wij zoeken naar niet voor de hand liggende verbindingen en cross-overs tussen de verschillende amateurkunstorganisaties. De deelnemende partijen zijn per definitie divers in culturele achtergronden maar ook in leeftijden. De leeftijd van de deelnemers zal uiteenlopen van 6 t/m 80 jaar. Door muzikanten uit de band van het AZC te betrekken en ook een regisseur/choreograaf met een bi-culturele achtergrond te betrekken zorgen we dat de Almeerse bevolking ook op het gebied van culturele diversiteit vertegenwoordigd wordt. In dit project betrekken we een diversiteit aan disciplines en gaan we verschillende stijlen combineren; Urban tegenover klassiek, modern tegenover conservatief.

COLLECTIVITEITSGEVOEL

Wij willen dat ‘de Almeerder’ zich verbonden voelt met het proces en het product dat wij maken. Dat zit in de thematiek maar ook in welke partijen wij betrekken in het maakproces zowel in spel, dans als decor. Binnen het werkproces creëren we waardevolle samenwerkingen tussen uiteenlopende Almeerse organisaties en laten elke deelnemende organisatie meedenken in de conceptontwikkeling. In samenspraak met de Artistiek leider van Groot Wild wordt de bijdrage van elke amateurkunstorganisatie bepaald waardoor de voorstelling aansluit op de wensen en ideeën van de deelnemers m.b.t. thematiek en vorm. Hierbij hebben wij diversiteit op alle vlakken hoog in het vaandel staan. Deze samenwerkingen bewerkstelligen een goede fundering voor cultuurparticipatie en creëert een collectiviteitsgevoel waar Almere grote behoefte aan heeft.

NIEUWE SAMENWERKINGEN VERKENNEN

Door alle deelnemende organisaties samen te voegen binnen een wandelvoorstelling versterken we de onderlinge banden tussen de verschillende organisaties en creëert Groot Wild een platform waarbinnen de Almeerse culturele organisaties met elkaar interacteren, gedurende het repetitieproces, alsmede tijdens de speelbeurten. Door de keuze voor deze werkvorm zullen de deelnemende partijen verder moeten kijken dan de voor hun gebruikelijke discipline waarbinnen ze opereren en zullen zij inzicht krijgen in het aanbod en de werkwijze van andere Almeerse partijen. Binnen de voorstelling zullen de deelnemers ook buiten hun eigen discipline werken. Zo zullen bijvoorbeeld de dansers en de muzikanten ook moeten figureren als acteur en zullen de acteurs ook uitgedaagd worden om mee te dansen en te zingen in bepaalde gedeelten van de voorstelling.

CREATIEVE ONTWIKKELING
Aan de voorstelling doen zes Almeerse amateurkunstorganisaties mee. Hierbij houden we de unieke signatuur van de amateurkunstorganisaties zelf in acht. De organisaties geven zelf invulling aan de bijdrage die zij leveren onder artistieke leiding van hun eigen artistiek leider en de artistiek leider van Groot Wild. Een waardevol element is dat er op een ongedwongen manier samenwerkingen tussen verschillende Almeerse organisaties tot stand komen. Niet alleen op artistiek vlak maar ook op sociaal-maatschappelijk vlak. Deze producties vergroot niet enkel de culturele cohesie in de stad Almere, maar ook de sociale cohesie. Voor de deelnemende organisaties is dit de kans om zichzelf te laten zien aan een ander publiek dan hun eigen achterban. Daarnaast wordt het publiek geïnspireerd door de verscheidenheid van verschillende amateurkunstorganisaties waar zij zich bij aan kunnen sluiten

Met wie werk je samen?: 

UITVOERENDE AMATEURKUNST-ORGANISATIES

Door een divers aanbod van deelnemende organisaties aan dit project te verbinden creëren wij inclusie. Binnen een samenleving is het van belang te kijken hoe iedereen een geaccepteerde sociale rol kan vervullen. Als groepen echter in een samenleving gescheiden optrekken, ontstaat ruimte voor vooroordelen en wordt er minder waarde toegekend aan diegene die anders is. Inclusie vraagt dan ook bereidheid om zonder vooroordelen elkaar te leren kennen, elkaars meerwaarde te zien en van elkaar te leren.

Hieronder volgt een overzicht van de deelnemende partijen met een beschrijving van wat de artistiek leider van Groot Wild en de artistiek leider van de deelnemende organisaties overeen zijn gekomen met betrekking tot de inhoudelijke bijdragen:

Culturele ontwikkeling van de deelnemers
TOP-amateur Almere; is een muziektheater gezelschap uit Almere. Hun acteurs die deelnemen aan deze productie, vertolken de functie van de vluchtelingen uit Stedenwijk. Zij zullen geregisseerd worden door een regisseur met een bi-culturele achtergrond, zodat het gevoelige onderwerp belicht kan door iemand met een natuurlijke en tweeledige kijk op het vluchtelingendebat. De spelers van TOP-amateur Almere krijgen door het werken met een regisseur met een bi-culturele achtergrond een ervaring van het werken met een andere regisseur. Daarnaast helpt de regisseur ze m.b.t. het inleven in hun rol omdat het spelen van een vluchteling voor de meesten iets is wat ver bij hun leefwereld vandaan staat.

Stichting InnerCircle; Een collectief bestaande uit een grote groep nieuw Nederlandse genetwerkte muzikanten en vocalisten. Ontstaan in het AZC in Almere onder leiding van Carolien in ’t Veld. Zij zullen zorgen voor een muzikale omlijsting van de voorstelling en tegelijkertijd ook de rol van eilandbewoner op zich nemen. We hebben er bewust voor gekozen om een voor de hand liggende rolverdeling (vluchteling in de rol van vluchteling) uit de weg te gaan en de thematiek breder te trekken en niet te stigmatiseren. Het koor van Stichting InnerCircle zal veel interacteren met het koor van TOP-amateur Almere. Door deze omkering van de reële situatie openen we het gesprek over de ervaringen van zowel de vluchtelingen als de zangers van TOP. Door deze gesprekken kunnen zij elkaar coachen en inzicht krijgen in elkaars situatie.

TG Het Collectief; een gelegenheids-theatergroep gevormd door Almeerse amateurtoneelspelers. De regie van hun aandeel wordt uitgevoerd door de artistiek leider van Groot Wild, Chantal Demarteau. De acteurs van TG Het collectief vertolken de rollen van de eilandbewoners. Zij zullen de tekstuele rollen op zich nemen maar daarnaast ook figureren in de dansstukken en zangstukken van de andere partijen. Deze aanpak vraagt van de spelers dat zij zich flexibel opstellen en dat zij zich zullen ontwikkelen in andere vormen van podiumkunst waar zij normaliter niet mee werken. Het spelen op een buiten locatie is voor veel van deze acteurs ook nieuw. Het spelen op een buitenlocatie vergt nieuwe skills die zij binnen dit project ook zullen moeten gaan ontwikkelen (stemgebruik, groot spel, publieksinteractie).

Kleur in Cultuur; biedt met de Kunstbus in de wijk en vanuit de Artlabs, op brede scholen een breed scala aan naschoolse kunst- en cultuureducatie: beeldende kunst, dans, muziek, theater en virtual & digital art. Kleur in Cultuur zal vanuit hun Artlab in Stedenwijk, in samenwerkingen met de vele basisscholen uit de buurt, het decor maken voor deze productie. Binnen dit project willen wij een link leggen tussen de locatie en voorstelling. Omdat deze voorstelling start in De Stedenwijk heft Groot Wild gezocht naar een initiatief uit de wijk dat een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de voorstelling.

Empower Your Steps; de dansschool levert een Urban (oftewel; geïnspireerd op een samensmelting van Grootstedelijke culturen) getinte bijdrage aan deze productie. Zij vertolken de rol van vluchteling die vanuit een geürbaniseerde samenleving een nieuwe leefruimte zoekt om een nieuw bestaan op te bouwen.

United Dance Almere; deze dansschool levert een bijdrage die meer geënt is op de conservatieve dansstijlen (klassieke- en moderne dans). Zij vertegenwoordigen de bewoners van het eiland die er al jaren dezelfde tradities en gebruiken op na houden.

Wij hebben ervoor gekozen deze twee dansscholen in aanvang van de voorstelling tegenover elkaar te plaatsen maar aan het einde van de voorstelling de dansen samen te laten smelten. De alle groepen worden een geheel en versterken elkaar. Tussen de twee dansscholen wordt een samenwerking tot stand gebracht die wellicht weer kan uitmonden in een nieuwe samenwerking in de toekomst. United Dance Almere is al voor enkele jaren gevestigd in Almere en Empower Your Steps is zich net in Almere aan het vestigen maar heeft in Amsterdam al een aantal jaren danslessen aangeboden. De werkelijke situatie waarin de dansscholen zich bevinden sluit mooi aan op het verhaal en de thematiek van de voorstelling. Onze wens is dat de laatste scène zal worden gechoreografeerd door een choreograaf die gespecialiseerd is in niet-westerse dansstijlen. Hierdoor zullen de twee dansgroepen maar ook de andere betrokken partijen een nieuwe ervaring delen waarin zij te maken krijgen met een dansstijl die nieuw voor hen is.

BETEKENIS VAN HET PROJECT VOOR DE BETROKKEN PARTIJEN

De samenwerkende partners binnen het project vinden het belangrijk dat hun deelnemers een ingestudeerde voorstelling vaker dan de in het amateurtheater gebruikelijke één á twee keer kunnen spelen, dansen of zingen. De première wordt vaak in een roes beleefd, de tweede voorstelling is vaak moeizaam na een goed verlopen première. Daarna zullen amateurpodiumkunstenaars bewuster kunnen herhalen wat tijdens de repetities is afgesproken. Dan krijgen zij de rust te ervaren wat wel en niet werkt in de voorstelling. Men raakt ingespeeld en durft me de vrijheid te nemen eens iets uit te proberen. Dat is het moment waarop het voor deelnemers echt leerzaam wordt en waarna deelname niet ‘zomaar’ een optreden wordt.

WISSELWERKING PROFESSIONALS EN AMATEURKUNST-ORGANISATIES

Voor amateurkunstorganisaties is er in Almere geen gelegenheid om het geleerde meerdere malen in een professioneel opgezette en begeleide voorstelling te laten zien. Wij willen het talent en gedreven amateurs dat podium bieden. De continuïteit van het project is daarbij van groot belang. Passie in Flevoland moet voor deze groep een bekend en herkenbaar podium zijn in de stad. Het biedt niet slechts eenmalig, maar doorlopend de gelegenheid talent verder ontwikkelen en/of een hobby onder professionele begeleiding uitoefenen. Voor velen van hen zal het een eerste kennismaking zijn met deelname aan een voorstelling die gemaakt is onder leiding van een team van professionele theatermakers. Niet alleen de podiumprestatie is daarbij van belang, maar vooral ook het leren samenwerken met andere groepen en andere disciplines en het aanleren van de nodige theaterdiscipline.

PARTNERS
Groot Wild vindt het belangrijk om Almeerse organisaties te verbinden binnen onze projecten om zo een voedingsbodem te creëren waarop nieuwe samenwerkingen ontstaan. Groot Wild is van mening dat het belangrijk is om, ook in de conceptuele-fase, andere partijen mee te laten denken om zo tot een product te komen dat echt Almeers is en breed gedragen kan worden. In de eerste fase van het project is Groot Wild in gesprek geweest met: Bonte Hond, Kleur in Cultuur en Avanti. KAF heeft materialen beschikbaar gesteld voor de objecten die wij i.s.m. Kleur in Cultuur en diverse basisscholen uit de Stedenwijk willen laten vervaardigen.

Groot Wild onderhoudt doorlopend contact met verschillende collega-organisaties uit Almere waaronder Suburbia en Subsub, De Nieuwe bibliotheek, Poppodium de Meester en met de Speelwildernis.

Groot Wild vindt het van belang om ons netwerk uit te breiden door bijvoorbeeld regelmatig gesprekken te voeren met de gemeente en de cultuurscout van het Cultuurfonds.

DOELGROEPVERSTRENGELING
De voorstelling Over/zicht bestaat uit een samenwerking tussen veel verschillende organisaties die elk hun eigen achterban mee brengen waardoor een mengvorm van verschillende achtergronden ontstaat. Op deze manier creëert Groot Wild niet alleen een nieuwe achterban voor haar toekomstige projecten maar ook een nieuwe achterban voor de voorstellingen van de andere deelnemers en faciliteren op deze manier een groeiende nieuwe community. In aanloop van de voorstelling vragen we verschillende Almeerders die betrokken zijn bij dit project het thema te benaderen vanuit hun eigen gekozen invalshoek d.m.v een VLOG of een BLOG. Op deze manier creëren we ver voor de speeldatum betrokkenheid van zowel de spelers als de achterban van de deelnemende organisaties. Daarnaast benadrukt het diversiteit: vanuit disciplines, achtergronden en ideeën.

Wat is verder van belang om te weten?: 

VERNIEUWINGSSLAG T.O.V DE VORIGE EDITIE

Het experiment in de voorstelling Over/zicht zit in het feit dat er dit keer gekozen is voor een andere opzet waarin de groepen allen rollen spelen uit het verhaal, waar het bij de vorige editie nog losse scenes waren met weinig interactie tussen de groepen. De groepen zijn continu op het toneel aanwezig en hebben interactie met elkaar.

  • Verder is het in de aankomende editie een experiment dat er een maatschappelijke kwetsbare groep gekozen is. I.s.m. de grotere interactie bij deze editie heeft de voorstelling buiten de artistieke doelen ook een veel grotere social/maatschappelijke doelstelling.
  • Groot Wild zet in deze editie in op een actuele onderwerpen die op dit moment van belang zijn binnen de Almeerse samenleving.
  • Groot Wild kiest er in deze editie voor een verbinding te maken tussen de Stad en haar directe omgeving. Binnen de voorstelling maken wij een verbinding tussen de directe leefomgeving van de Almeerder en de natuur daaromheen. Dit brengt het publiek maar ook de deelnemer op spannende en vernieuwende plekken en zo hopen wij verbondenheid met de periferie teweeg te brengen.
  • Groot Wild werkt in deze productie samen met nieuwe organisaties (m.u.v. United dance) en geeft daarmee nieuwe amateurkunstorganisaties een kans om door nieuw publiek gezien te worden.
  • Groot Wild betrekt in deze editie een nieuwe kwetsbare groep bij de voorstelling. Naast een artistieke samenwerking wordt dit dus ook een samenwerking met een sociaal maatschappelijk uitgangspunten.
  • Groot Wild creëert in deze productie waardevolle en duurzame verbindingen tussen deelnemende partijen voor de toekomst. Groot Wild creëert een voedzame bodem waarop andere initiatieven kunnen ontspruiten. De verschillende betrokken organisaties interacteren met elkaar binnen het inhoudelijke deel van de voorstelling. In de vorige editie was de voorstelling een kapstok waaraan de verschillende bijdrages van de deelnemende organisaties werden opgehangen. Zo is deze editie meer dan alleen een showcase voor de deelnemende organisaties maar is de bijdrage van alle organisaties samen één product.
  • Buiten de artistieke doelen ook een veel grotere sociaal/maatschappelijke doelstelling door een een organisatie te vragen deel te nemen waardoor op een laagdrempelige manier en vanuit gelijkwaardigheid integratie gestimuleerd wordt.
  • Deze editie is gekozen voor een grotere interactie met de locatie. D.m.v. de samenwerking met Kleur in Cultuur zullen er verschillende (basis)scholen in de Stedenwijk betrokken worden bij het project. Op deze scholen zullen (naschoolse) kunstlessen worden aangeboden waarin objecten ontworpen en gemaakt worden die een rol zullen spelen in de voorstelling.

BEZOEKERS

Breed bereik in bezoekers
Met de voorstelling willen we de gezinsrijke bevolking van Almere een leuke middag of avond uit bieden. Met een voorstelling die te genieten is voor jong en oud en waarvan de entreeprijs niet al te hoog ligt. Een voorstelling gespeeld door divers amateurtalent uit Almere. We zijn er trots op dat we na slechts één editie kunnen zeggen dat 40% van onze toeschouwers behoren tot zogenaamd ‘vreemd publiek’. Dat wil zeggen toeschouwers die niet bekend zijn met één van onze deelnemers. Dit lukt ons onder andere door opvallende campagnebeelden te gebruiken en de publiciteit die we maken

Publieksparticipatie
Het publiek heeft een actieve rol in de voorstelling. Doordat het publiek mee op onderzoek gaan zijn ze samen met alle acteurs deel van het verhaal. Zo wordt onze nieuwe wandelvoorstelling een gezamenlijke ervaring en zo ook deel van de collectieve geschiedenis van Almere. We trekken ons publiek uit de typische context van de podiumkunsten en benutten daarbij de aanwezige 'assets' van onze stad. Over/zicht wordt gespeeld op locatie waarbij wij een verbinding maken tussen de leefomgeving van de Almeerder (Stedenwijk) met het Utopia-eiland (een gebied dat doorgaans geen onderdeel is van de dagelijkse leefomgeving van de Almeerder). We betrekken verschillende Almeerse organisaties bij ons project en versterken d.m.v. hun inbreng het Almeerse concept. We plaatsen ons publiek in verassende, nieuwe contexten, op uiteenlopende locaties. Onze producties komen tot stand vanuit diverse disciplines, met theater als kerndiscipline. Onze producties zijn eigenzinnig, anders dan anders, nét zoals Almere.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
8 naschoolse activiteiten met basisschoolkinderen 30  
1 Kennismakingsbijeenkomst 90  
3 gezamelijke repetities 90  
4 Voorstellingen op 15 & 16 september 90 250-300
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

ACTUELE THEMATIEK
De voorstelling gaat over angst voor het onbekende, het vasthouden aan tradities en oude idealen. We hebben gekozen voor thema’s die ‘de Almeerder’ momenteel bezighouden. Waar het vorige editie een sience fiction achtige setting was waarin we terugblikten wat Almere was en het publiek uitdaagden vooruit te kijken naar hoe we de Almeerse samenleving zouden inrichten als we opnieuw zouden beginnen zijn de onderwerpen die in deze voorstelling aan bod komen direct uit het leven van de Almeerder gegrepen. De thema’s hebben we opgedaan door met ‘Avanti’, het platform voor alles wat met diversiteit in Almere te maken heeft, in gesprek te gaan. Zij staan midden in de Almeerse samenleving en weten welke thema’s besproken dienen te worden.

De Floriade
Het verhaal heeft raakvlakken met diverse Grootstedelijke en actuele onderwerpen die leven in Almere. We maken toespelingen op De Floriade, een onderwerp dat veel Almeerders aan het hart gaat. De locatie waar de voorstelling plaats zal vinden (Het Utopia-eiland) wordt onderdeel van het Floriade-terrein en zal over een aantal jaar niet meer bestaan zoals het is in de huidige vorm. Ongeveer de helft van de Almeerse inwoners, volgens een in 2015 gehouden peiling van Omroep Flevoland, staat niet positief tegenover de komst van de Floriade. Zij kunnen zich niet vinden in de veranderingen die de komst van de Floriade teweegbrengt op hún eiland.
We volgen de ontwikkelingen rondom de Floriade op de voet, bijvoorbeeld door contact te onderhouden met The Urban Greeners die als ‘groene’ voorhoede in aan aanloop naar de Floriade die de mogelijkheden een ‘groen’ Utopia-eiland omarmen. We volgen ook de gangbare mediakanalen (zoals Het Parool en het Algemeen Dagblad), maar ook de Facebook-pagina Floriade Almere 2022 – Het Debacle om zo de geluiden te horen die direct uit de Almeerse samenleving komen. De Almeerse krant ‘Almere Deze Week’ beschrijft hoe er tijdens demonstraties leuzen werden geschreeuwd als: ”Geen Floriade van ons geld” en “Floriade groen kost teveel poen”. Onlangs verscheen er een artikel in de Almere Deze Week waarin uiteengezet werd dat volgens onderzoek door de gemeente ongeveer tachtig procent van de Almeerders tegen de komst van de Floriade is maar wanneer er een demonstratie plaatsvindt er maar een kleine groep mensen komt opdagen. Het verzet tegen de Floriade vindt vooral digitaal plaats. Een interessant gegeven vinden wij van Groot Wild. Door de keuze voor deze locatie dragen wij bij aan de collectieve geschiedenis en richten wij ons op groei en ontwikkeling.

Vluchtelingendebat
Het andere actuele onderwerp die we integreren in de deze wandelvoorstelling is het debat rondom de opvang van vluchtelingen in Almere. Naast andere steden in Nederland is er ook in Almere veel weerstand tegen de komst van vluchtelingen. De PVV (de grootste partij in de Almeerse gemeenteraad) heeft in reactie op het vluchtelingen debat geflyerd voor het dichtgooien van de grenzen. Deze actie vond veel medestand onder Almeerders. Naast het volgen van de mediakanalen onderhouden wij nauwe contacten met organisaties in Almere met een sociale inslag waaronder het Avanti, het Almeerse platform dat alles met inclusiviteit doet. Zij organiseren maandelijks de bijeenkomst ‘Anders in gesprek’. In een aantal edities kwam het vluchtelingendebat aan bod waarbij ook verschillende vluchtelingen aan het woord kwamen. Zij gaven aan dat zij graag in contact kwamen met de Almeerse samenleving maar dat zij veelal geen openheid ervoeren. Ook uit andere gesprekken met vluchtelingen die wij in de afgelopen tijd gevoerd hebben (waaronder de vluchtelingen die aangesloten zijn bij The Inner Circle) kwam naar voren dat zij weinig openheid ervoeren in de interactie met de Almeerse samenleving.

Uiteindelijk willen we geen moraliserende opvattingen aan het publiek mee geven maar het zou toch mooi zijn als het publiek de voorstelling zou verlaten met het idee: Wat als men angst loslaat? Levert dat iets positiefs op? Zo ja, wat levert dat op? Wat als je angst niet alleen laat vallen, maar als ontvankelijkheid de plaats van de angst inneemt?
Angst voor het onbekende en alles willen houden zoals het is, ook al is het een groeiende stad waar verandering inherent is aan de groei. Almere moet haar identiteit gaan creëren en groei is daar een onderdeel van. Dat is wat we in dit project willen vangen.

ONGEWONE SPEELLOCATIE

De voorstelling is een locatievoorstelling die een verbinding maakt tussen de leefwereld van de Almeerder en haar omgeving. Een deel van de voorstelling zal gespeeld worden in de Stedenwijk waarna het publiek met een boot meegenomen zal worden naar het Utopia-eiland waar de rest van de voorstelling plaats zal vinden. Het werken op locatie is een nieuwe uitdaging voor veel van de deelnemende partijen.

HET VERHAAL
Op een steenworp afstand van Almere Centrum bevindt zich een eiland waar een samenleving zich huisvest die al jaren geen contact heeft gehad met de buitenwereld. Ze houden er eigenzinnige tradities en gebruiken op na, die zij vooral niet willen veranderen. Vanuit het stadhuis wordt er een projectontwikkelaar aangesteld die plannen maakt voor een bouwproject op het eiland. Wanneer deze projectontwikkelaar de bevolking vertelt dat zij binnen enkele dagen het eiland dienen te verlaten, breekt de chaos los. Tot overmaat van ramp komt er óók nog een boot met vluchtelingen uit Stedenwijk naar het eiland toe.
Bij aanvang van de voorstelling start het publiek gezamenlijk op een locatie, het café ‘het Wapen van Almere’, te vinden in Stedenwijk in Almere Centrum. Daar vindt een proloog plaats. De invulling van de proloog wordt een presentatie van de projectontwikkelaar uit de voorstelling. Na de proloog wordt het publiek meegenomen door een begeleidend acteur die de rol van een veerman vertolkt. Hij vervoert het publiek met een veerpont naar de eerste scène op het Utopia-eiland. De rest van de voorstelling begeleidt deze veerman het publiek langs de gehele route van de voorstelling. Aan het einde van de voorstelling wordt het publiek, wederom met de veerpont, naar de beginlocatie op de Hengelostraat in Stedenwijk gebracht.

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met deze enthousiaste en ambitieuze aanvraag willen jullie samen met lokale amateurs tot een multidisciplinaire voorstelling komen en daarmee een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van de actieve cultuurbeoefening in Almere. Ik heb voldoende vertrouwen in de organisatorische kwaliteit, jullie zijn hiervoor op zoek gegaan naar relevante partijen en betrekken daar verschillende amateurorganisaties bij. De begroting is redelijk en staat in verhouding tot de uit te voeren activiteiten. 

De deelnemers doen een nieuwe ervaring op in het werken in een grootschalige voorstelling, die zij weer kunnen terugbrengen naar hun eigen vereniging. Ook laat je hen samenwerken met andere disciplines. Het initiatief heeft daarmee zeker de potentie om van meerwaarde te zijn voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in de stad. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat jullie vooral in zijn gegaan op het traject van de voorstelling zelf. Hierdoor is er slechts een summiere toelichting op het creatieve proces dat de deelnemers gaan doormaken en lichten jullie maar beperkt toe hoe de gepresenteerde werkvormen aansluiten bij hun ontwikkelbehoeften. Een grotere betrokkenheid van de deelnemers in het voorstadium en mbt de zichtbaarheid (promotie) van de voorstelling kan wat mij betreft ten goede komen aan het succes van het project. Mijn tip is daarom om hen ook nu al mee te laten denken over de opzet van het creatieve proces en om samen met de deelnemers tot uitdagende werkvormen te komen. Hiermee kun je wellicht het duurzame effect van het project nog verder vergroten. Succes met de uitvoering van het project.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

In de productie Over/zicht nemen jullie deelnemers en publiek mee op reis door het Almere van nu. Van losse scenes werken jullie tijdens deze tweede editie van Passie voor Flevoland naar een gezamenlijk, multidisciplinaire verhaal. Een mooie stap. Wel is het nog zoeken naar jullie aanpak om deelnemers vertrouwd te maken met voor hen onbekende disciplines. Want met name jullie ambities in het project staan centraal, waardoor het concrete proces soms ondergesneeuwd raakt. Een aandachtspunt voor volgende aanvragen, maar de begeleiding geeft voor nu voldoende vertrouwen. Sterk is het aantal organisaties waarmee jullie samenwerken voor de productie. Dit laat zien dat het project laten zien dat het breed gedragen wordt binnen het Almeers verenigingsleven. Daarbij belooft de benadering van het project als platform een interessante mogelijkheden tot voorzetting van de samenwerkingen na afloop. Ik ben dan ook benieuwd wat jullie onder de Almeerse instellingen en beoefenaars nog meer teweeg willen brengen. Misschien kunnen jullie alvast een tipje van de sluier oplichten op het blog.

afbeelding van Davida de Hond

Goedemorgen Melissa, 

Spannend, deze fase. Wanneer je start met het uitgangspunt van participatie binnen dit project, wat pas onderaan helder wordt, wordt het een betere start. Het blijft een doorontwikkeling, in plaats van een experiment. Kijk nogmaals of dit echt zo is voor jullie. Hier adviseer ik procesmatig niet op, maar signaleer het wel. Check dus echt nog de voorwaarden van de regeling vandaag. Sinds de 16e is nog niet alles van Giovanni verwerkt. 

Voor nieuwe samenwerking zouden jullie ook nog tuinders kunnen betrekken. Zij zijn eigenlijk een soort nieuwkomers straks, op het terrein van de Almeerders. 

 

afbeelding van Biza Shalmashi

Hi Davida,

Heel spannend inderdaad, we houden het bijna niet meer. Wij hebben het plan geheel opgegooid en wat dingen extra verduidelijkt. De opzet van deze tweede editie is totaal anders dan de eerste editie. Waar de eerste editie de zes amateurgroepen los van elkaar een scene speelden op iedereen een eigen locatie is in deze voorstelling alles met elkaar verweven. Op deze manieren worden de verschillende amateurkunstgroepen geacht om buiten hun comfortzone te treden. Voor ons maar zeker voor hen is dit een groot experiment.

Bedankt voor het meedenken de afgelopen periode! Ik ga het plan zo doorzetten naar de 'beslis mee'-fase.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Lees ook nog even door wat de vereisten zijn om door te mogen naar de volgende fase. Jullie begroting is bijvoorbeeld nog niet sluitend en voldoet daarmee nog niet aan de voorwaarden. 

afbeelding van Biza Shalmashi

Er is trouwens ook een nieuwe begroting geupload! :)

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Ik lees dat jullie het plan hebben bijgewerkt en dat hierdoor meer duidelijkheid is over de rol van de deelnemers in het proces. Dit laatste deel komt echter pas aan het eind van het plan aan de orde, terwijl daarin juist de ontwikkeling van de amateurs het meest wordt beschreven. Is het een idee dat je dit onderdeel eerder in de aanvraag beschrijft?
Ook is het, wellicht als gevolg van de uitgebreide beschrijving van de voorstelling, nog maar beperkt helder waar de koppeling is tussen de ontwikkelvraag van de deelnemers om aan dit project mee te doen en het gepresenteerde aanbod. Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat de amateurorganisaties een inhoudelijke behoefte hebben om deel te nemen aan een project over de eigen omgeving en hoe sluit de opzet van de activiteiten hierop aan? Zou je daar aan het begin van je plan meer over kunnen toelichten?

Succes nog even met de verwerking van de aanpassingen! Heb je nog vragen?

afbeelding van Biza Shalmashi

Hi Giovanni,

Onze hartelijke dank voor jouw input en vragen. Wij hebben geprobeerd al de antwoorden op jouw vragen mee te nemen in de tekst hiernaast. Mocht er naar jouw inziens nog iets ontbreken of verhelderd moeten worden dan hoor ik het graag van je. Dan proberen wij het voor 22 februari aan te passen.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

De komende weken denk ik ook nog even mee met jullie initiatief. Jullie presenteren een vrij uitgebreid multidisciplinair plan dat zich met name richt op de uitgangspunten en inhoud van de voorstelling. De nadruk in een aanvraag op JMHM zou echter meer mogen liggen op de cocreatieve aspecten gedurende het proces.
Daarnaast spreek je in de huidige opzet vooral vanuit jezelf, waardoor het plan als aanbodgestuurd overkomt.
Op dit platform zoeken we juist projecten die op een vernieuwende manier inspelen op een ontwikkelvraag van de deelnemers.
Op welke uitdagende manier begeleid je bijvoorbeeld de deelnemers en hoe breng je de inhoudelijke uitwisseling concreet tot stand gedurende het repetitieproces? Ook lees ik graag meer over de rol en meerwaarde van de partners. De innovatieve kracht van de samenwerking met andere partijen is namelijk een van de criteria waarop we het project uiteindelijk zullen beoordelen.

Succes met de aanscherping van het plan.

Hebben jullie nog vragen?

afbeelding van Davida de Hond

Goedenavond Melissa, 

Welkom op Jij Maakt het Mee! Ik ben Davida de Hond, als coach verbonden aan dit platform. Dank voor het uploaden van je projectplan. 

Als theatergroep is jullie kern om mixed arts producties te maken, daarnaast ken ik Passie voor Flevoland van eerdere edities. Binnen deze regeling is het van belang dat experiment wordt aangegaan. Zou je als eerste kunnen aanngeven waar het experiment zit binben deze aanvraag? De grootste uitdaging lijkt nu te zijn dat de huidige opzet al in eerdere edities en binnen dit format heeft plaatsgevonden. 

Daarnaast zou het goed zijn om een projectbegroting te uploaden. deze is alleen voor de adviseur van het Fonds en voor mij als coach zichtbaar. Dan zien wij wat de dekking al is van het project en waar het beoogde subsidiebedrag voor ingezet wordt. Een begroting maakt al veel inzichtelijk, zo kunnen wij gericht meedenken de komende tijd. 

Hartelijke groet, 

Davida

afbeelding van Biza Shalmashi

Beste Davida,

Bedankt voor je reactie! De begroting is inmiddels geupload. Het experiment in de voorstelling Over/zicht zit in het feit dat er dit keer gekozen is voor een andere opzet waarin de groepen allen rollen spelen uit het verhaal, waar het bij de vorige editie nog losse scenes waren met weinig interactie tussen de groepen. De groepen zijn continu op het toneel aanwezig en hebben interactie met elkaar. Verder is het in de aankomende editie nieuw dat er een maatschappelijke kwetsbare groep gekozen is. I.s.m. de grotere interactie bij deze editie heeft de voorstelling buiten de artistieke doelen ook een veel grotere social/maatschappelijke doelstelling.

Deze editie is gekozen voor een grotere interactie met de locatie. D.m.v. de samenwerking met Kleur in Cultuur zullen er verschillende (basis)scholen in de Stedenwijk betrokken worden bij het project. Op deze scholen zullen (naschoolse) kunstlessen worden aangeboden waarin objecten ontworpen en gemaakt worden die een rol zullen spelen in de voorstelling.

De locatie waar de voorstelling plaatsvindt (Stedenwijk en het Utopia-eiland) zijn twee spraakmakende locaties. Stedenwijk is een van de aandacht wijken van Almere en het Utopia-eiland is in opspraak omdat dit eiland deel van het grondgebied van de Floriade zal worden. Het verbinden van de Stedenwijk met het Utopia-eiland is een andere grote uitdaging binnen het aankomende project. We moeten een betrokkenheid vanuit de wijk teweegbrengen en een betrokkenheid bij een project dat indirect thematiek aansnijdt die betrekking heeft op de Floriade.

Daarnaast is het een geëngageerde voorstelling waarin we zonder met veel woorden te oordelen toch een punt willen maken. We willen een gesprek openen. In een gemeente als Almere is dat toch een gedurfde keuze daar de PVV de grootste partij is in de Gemeenteraad. Hopelijk hebben wij je vragen hiermee beantwoorden. Mochten er verder nog onduidelijkheden of vragen zijn dan horen wij het graag!