menu denk mee beslis mee maak mee

Op zoek naar de Toverfluit

kinderen maken kennis met de magie van...

Stichting Landgoedconcerten Oranjewoud
7 april 2015 tot 31 mei 2015
beeldend 3D, dans, fotografie, letteren
kinderen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Op zoek naar de Toverfluit geslaagd!

Door Yoram Ish-Hurwitz op wo 22 jul

'Op zoek naar de Toverfluit' was een samenwerking tussen Oranjewoud Festival en Ateliers Majeur. Leerlingen van de achtste groepen van tien...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Op zoek naar de Toverfluit

kinderen maken kennis met de magie van klassieke muziek

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Ingediend door:

Yoram Ish-Hurwitz

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe maken we de omslag van educatief naar uitvoerend zo soepel mogelijk?

Wat ga je doen?: 

De doelstelling van dit educatief project is om kinderen van 10 tot 12 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met klassieke muziek. Er wordt gekozen voor een interdisciplinaire aanpak waardoor de deelnemers vanuit diverse invalshoeken en dimensies het thema gaan benaderen. Meervoudige intelligentie vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt .
In zes weken tijd wordt toegewerkt naar eindpresentaties die worden uitgevoerd als onderdeel van Oranjewoud Festival. Het publiek zal hierbij niet alleen worden gevormd door ouders, familie en vrienden van de kinderen, maar ook door reguliere festivalbezoekers.
De presentaties vinden voornamelijk plaats op het festivalterrein, waar grote tipi’s staan opgesteld.

Muzikale leidraad is steeds de opera ‘Die Zauberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, die tijdens het festival in een eigentijdse bewerking wordt opgevoerd door Opera Spanga. Ouders en kinderen kunnen met korting naar deze voorstelling.

Met het project ‘Op zoek naar de Toverfluit’ willen Oranjewoud Festival en Ateliers Majeur iets tot stand brengen dat zij als afzonderlijke organisaties niet (of in mindere mate) zouden hebben gekund.

 

Pilot Tipi's Klassiek 4 Kids (2014)

Hoe ga je te werk?: 

Ateliers Majeur, centrum voor de kunsten, biedt basisscholen in de gemeente Heerenveen de mogelijkheid te participeren in zogenaamde Cultuurblokken. In dit traject doorlopen leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 een culturele leerroute. Inmiddels participeren elf scholen.

Op initiatief van Oranjewoud Festival zal het vierde Cultuurblok voor de achtstegroepers, dat begint op 7 april 2015, in het teken staanvan een interdisciplinaire kennismaking met klassieke muziek: ‘Op zoek naar de Toverfluit’. Dit plan zal een belangrijke verdieping betekenen op de bestaande Cultuurblokken.

De doelstelling van dit educatief project is om zo’n 700 kinderen in de leeftijdsgroep 10-12 jaar vroegtijdig en op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met klassieke muziek. Er wordt gekozen voor een interdisciplinaire aanpak waardoor de leerlingen vanuit diverse invalshoeken en dimensies het thema gaan benaderen. Meervoudige intelligentie vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het project valt uiteen in een gedeelte onder schooltijd en een gedeelte in de vrije tijd. Onder schooltijd wordt in zes weken toegewerkt naar de 22 eindpresentaties die worden uitgevoerd in de festivalweek. Het publiek zal hierbij niet alleen worden gevormd door ouders, familie en vrienden van de kinderen, maar ook door reguliere festivalbezoekers. De presentaties vinden voornamelijk plaats in het festivalhart in de Overtuin in grote tipi's.

Muzikale leidraad in dit Cultuurblok is steeds de opera ‘Die Zauberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, die tijdens het festival in een bewerking wordt opgevoerd door Opera Spanga. Ouders en kinderen kunnen met korting naar deze voorstelling.

De resultaten van het educatieve traject vormen een integraal onderdeel van Oranjewoud Festival. Dit is een unieke combinatie, die de kinderen extra zal motiveren.

Met wie werk je samen?: 

Met het project ‘Op zoek naar de Toverfluit’ willen Oranjewoud Festival en Ateliers Majeur iets tot stand brengen dat zij als afzonderlijke organisaties niet (of in mindere mate) zouden hebben gekund. De samenwerking moet daadwerkelijk een meerwaarde hebben. Wij hopen een of meer van de volgende resultaten tot stand te brengen:
- De kinderen krijgen een eerste kennismaking met klassieke muziek. (NB Klassieke muziek was nog niet vertegenwoordigd in de Cultuurblokken.)
- De kinderen krijgen een andere kijk op Oranjewoud cq de cultureel-historische omgeving.
- De kinderen leren hoe het is deel uit te maken van een groter geheel. Niet alleen maken ze gezamenlijk een eindpresentatie, ze werken ook samen met leerlingen van andere scholen én hun eindpresentaties zijn onderdeel van het Oranjewoud Festival.
- Discipline en zelfvertrouwen worden gestimuleerd, het blikveld wordt verbreed.
- Er ontstaat synergie tussen de leerlingen. Door een interdisciplinair traject als ‘Op zoek naar de Toverfluit’ ontstaat een actieve houding bij alle betrokkenen. Kinderen krijgen hiermee positieve stimulansen om buiten de eigen kaders te kijken en te denken. De individualisering wordt zonder het te benoemen doorbroken.
- De verschillende deelnemende organisaties (Oranjewoud Festival, Ateliers Majeur, de scholen, Theater Het Posthuis, Museum Willem van Haren en Museum Belvédère) brengen een geheel tot stand dat meer is dan de som der delen; ze maken gebruik van elkaars expertise.

In het beste geval geldt dit alles niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders en leerkrachten.

Door enerzijds gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, te weten de cultuurblokken binnen schooltijd, en het netwerk van Ateliers Majeur worden veel meer kinderen bereikt dan anders het geval zou zijn. Anderzijds biedt Oranjewoud Festival een podium om de projecten buiten schooltijd af te ronden en te presenteren aan het publiek

Wat is verder van belang om te weten?: 

Oranjewoud Festival is een jaarlijks klassieke muziekfestival dat plaatsvindt op en rond de historische landhuizen van Oranjewoud (Friesland), het omliggende parklandschap en Museum Belvédère. Onze missie is zo veel mogelijk mensen de kracht, de diepte en de veelzijdigheid van klassieke muziek laten ervaren, die veel verder reikt dan oppervlakkig vermaak. Door gebruik te maken van nieuwe, verrassende presentatievormen willen wij klassieke muziek beter laten aansluiten bij de belevingswereld van het hedendaagse publiek.

Het festival onderscheidt zich vanwege:
- de bijzondere locatie. In Oranjewoud komen muziek, kunst, natuur, historie en gastronomie bij elkaar.
- het gebruik van innovatieve formats en de aandacht voor de concertbeleving als geheel. Soms gebeurt dat radicaal (zoals een stilteconcert, een optreden in het zwembad of in tipi's), andere keren zijn kleine ingrepen voldoende. In het festivalhart in de historische Overtuin kan men op een laagdrempelige manier kennismaken met klassieke muziek met korte, informele optredens, een gevarieerd randprogramma, eten en drinken.
- de kwaliteit en muzikale integriteit. Deze zijn leidend bij alles wat het festival onderneemt, van de keuze van de uitvoerende musici en het programma tot de concertlocaties. Niet alleen is dat waar het volgens ons in essentie om gaat, ook vormt het een voorwaarde voor het slagen van onze missie.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
22 workshops/presentaties 700 1000
       
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wij geloven dat het project ondersteuning verdient vanuit het Fonds Cultuurparticipatie vanwege:

- de kwaliteit: Het eindresultaat van het project is naar verwachting succesvol en van goede kwaliteit; en de begroting is redelijk en dekkend.

- de samenwerking: deze is innovatief en biedt beide partijen nieuwe kansen. Wij benutten elkaars kwaliteiten en mogelijkheden en dat versterkt het project. De scholen, kinderen, kunstenaars leveren een daadwerkelijke bijdrage aan het festival in de vorm van presentaties, expo's. Het festival en AM slaan een brug tussen Klassieke muziek met de grote K en een ontvankelijke doelgroep, de kinderen. Deze fungeren in positieve zin weer als "culturele lokeenden" voor hun naaste familie en vrienden. Er komt/wordt dus een groot aantal mensen laagdrempelig met cultuur, o.a. klassiek muziek, in aanraking gebracht.

- het effect: het project draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van kunstbeoefening in de vrije tijd en sluit aan bij de veranderende wensen van mensen die in hun vrije tijd kunst maken of een kunstdiscipline beoefenen.

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan de vakdocenten en de musici die het project realiseren. Andere kostenposten zijn onder andere de huur van de tipi's, techniek (geluids- en beeldapparatuur) en materialen.NB De kosten van het reguliere Cultuurblok zijn hier buiten beschouwing gelaten. Deze worden gedekt door gemeentesubsidie en een eigen bijdrage van de scholen.

Deze begroting bevat slechts de meerkosten van het traject als onderdeel van Oranjewoud Festival.
De uren voor coördinatie en dergelijke worden door Oranjewoud Festival en Ateliers Majeur ingebracht als eigen bijdrage.

Er wordt een bijdrage gevraagd bij twee particuliere fondsen en we zijn in gesprek met Rotaries en Lion's Clubs. Ateliers Majeur en Oranjewoud Festival brengen hun uren in als eigen bijdrage.

Locatie(s): 
Parklandschap Oranjewoud: De Overtuin
11 basisscholen in de gemeente Heerenveen
Repeteer- en uitvoeringslocatie Electric Flute (Opera Spanga): parkeerterrein in het bos

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 102 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

We beoordelen het project op basis vd criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Een energiek plan dat met de inzet van jullie en de betrokkenen een duurzaam effect kan hebben. Het project heeft een heldere visie op hoe kinderen en klassieke muziek op een creatieve wijze kunnen samenkomen. De toelichting op het creatieve proces is inzichtelijk, waardoor ik vertrouwen heb in de kwaliteit van het plan. Ik verwacht dat het jullie ook lukt om de waarde van dit initiatief verder uit te bouwen, mede door de samenwerking met Ateliers Majeurs, het theater en de twee musea. Hierover merk ik nog op dat het plan zich vooral richt op de samenwerking tussen jullie en Ateliers Majeurs. Bij een evt. volgende aanvraag zou de rol vd overige partners ook meer toegelicht mogen worden. Veel succes!

afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Allereerst mijn waardering voor dit mooi festival. Met dit project experimenteer je met een nieuw werkterrein en geeft je een bijzondere samenwerking vorm. Het is waardevol om ervaring op te doen en werkwijzen te ontwikkelen hoe je kinderen kan betrekken bij het festival en met klassieke muziek in aanraking kan brengen. De samenwerking met Atelier Majeur zal hier waardevol in zijn. Met elk van jullie specifieke expertises verwacht ik dat jullie hier belangrijke ervaring mee op doen. Je hebt het plan goed doordacht en uitgewerkt. De kwaliteit is goed. Het effect zal zijn, verwacht ik, dat je ook voor de toekomst ervaring en expertise op doet om kinderen en klassieke muziek met elkaar te verbinden.

afbeelding van Diane Frenay

Verhelderend en wat een leuke projecten!

afbeelding van Diane Frenay

Ha Joram,  ik kan me voorstellen dat het doel om kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met klassieke muziek nog een aantal doelen herbergt.

Het kan je helpen om te beschrijven waaróm je vind dat (basisschool ) kinderen vroegtijdig met klassieke muziek in aanraking moeten komen.

Daarmee wordt misschien ook duidelijk waarom het project voor een deel buiten de school plaatsvind.

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Hoe vroeger je bij kinderen de verstopte zintuigen losmaakt en hen actief en receptief in aanraking brengt met diverse (interdisciplinaire) mogelijkheden van kunstbeoefening, des te groter is het effect voor de latere creatieve ontwikkeling.

Op school leert men tal van zaken die men in het dagelijkse leven tegenkomt of gebruikt. Met het gedeelte van het project dat buiten schooltijd plaatsvindt, wordt het geleerde tot leven gebracht, voelbaar gemaakt en in een ander perspectief geplaatst. Je kunt het zien als een verbinding tussen theorie en praktijk.

afbeelding van Femie Willems

Activiteiten gericht op het basisonderwijs vallen niet onder de doelstelling van deze regeling. Zoals het project er nu uit ziet past het niet goed bij deze subsidieregeling. Wel vind ik het heel interessant wat jullie met Oranjewoud festival doet. Is het een idee om voor een ander onderdeel van het festival subsidie aan te vragen?

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Hopelijk hebben wij in de tekst voldoende duidelijk kunnen maken dat het om een combinatie gaat van activiteiten binnen en buiten schooltijd waardoor het bereik en de effectiviteit groter zijn. Wij vragen alleen steun voor het gedeelte buiten schooltijd.

afbeelding van Giovanni Campbell

Denk daarbij vooral aan die onderdelen waarbij vrijetijdsbeoefenaars worden gestimuleerd in hun creatieve ontwikkeling en hoe je dat wil gaan stimuleren. Succes!

afbeelding van Diane Frenay

Ha Joram,

kun je iets meer vertellen over de invulling van het programma, het hoe, wat en waarom van de samenwerking en wat daar de meerwaarde van is voor de leerlingen?

Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de interdisciplinaire invulling, kun je daar iets meer over vertellen? hoe gaat dat in zijn werk, waar vinden diverse activiteiten plaats en met welke doelen onderscheid zich dit van de doelstellingen van het educatieve aanbod?

 

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Fotografie: de kinderen leren op een andere manier kijken naar het landschap . Ze leren ook het ritme, en herhaling  vast te leggen. De foto’s worden op groot formaat afgedrukt en geëxposeerd in een of meer festivallocaties.

Cultureel erfgoed: het parklandschap in een historisch perspectief met als uitkomst een presentatie op Landgoed Oranjewoud. In het traject bezoeken de kinderen ook Museum Willem van Haaren en Museum Belvédère.

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Literair: de kinderen schrijven muzikale DADA-achtige klankgedichten/verhalen, geïnspireerd op het landschap en de opera ‘Die Zauberflöte’.

Beeldend: er worden bewegende wind-mobiles  ontworpen en gemaakt waarbij de kinderen bij hun vorm-, kleur en ritmekeuzes geïnspireerd worden door onder meer de muziek van ‘Die Zauberflöte’ en een bezoek aan Museum Willem van Haaren en/of Museum Belvédère. De grote mobiles worden gestationeerd en geëxposeerd op het festivalterrein.

Theater: in een aantal workhops (onder andere in Theater Het Posthuis) wordt gewerkt aan acts die te maken hebben met de historische context van het parklandschap en de daar bijbehorende muziekstijlen. Uiteraard wordt ook een bezoek gebracht bij een van de repetities van Opera Spanga.

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

Dans: bij dit onderdeel vormen het parklandschap van de Overtuin een met de muziek van ‘Die Zauberflöte’. In een combinatie van beweging, landschap en klassieke muziek werken kinderen, leraren en de begeleidende dansdocent samen aan een uitdagende choreografie.

Nieuwe media: de kinderen maken beamerpresentaties, kleine VJ-producties waarbij bewegende vormen- en kleuren een hoofdrol spelen. Een totaalbeleving die te zien zal zijn in en op de tipi’s (tenten op het festivalterrein)

afbeelding van Femie Willems

Ik heb even op jullie website gekeken. Wat gebruiken jullie een mooie locaties voor jullie festival. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of jullie ook iets doen waarbij je een verbinding legt met het festival en de optredens en de lokatie. Misschien voor jullie ook leuk om eens te kijken naar het project Grasnapolsky dat subsidie heeft gekregen via Jij maakt het mee en dat plaats vind op Radio Kootwijk en waar een verbinding wordt gelegd tussen het festival en het gebouw en de omgeving. 

afbeelding van Yoram Ish-Hurwitz

De festvallocaties zijn inderdaad allemaal inspirerend voor concerten en andere activiteiten. Voor dit project is gekozen voor de Overtuin, een historische tuin behorend bij en tegenover huize Oranjewoud. Dat is een afgebakend terrein met vele interessante plekken en waar een aangename sfeer heerst. De afbakening zorgt voor een gevoel van rust en veiligheid waarin geconcentreerd maar met plezier kan worden gewerkt. Uiteraard wordt de tuin als inspiratiebron gebruikt bij de multidisciplinaire activiteiten. Zo zullen specifieke tuingeluiden worden geregistreerd en gebruikt bij de montage van de DJ workshop en zal in de tuin worden gefotografeerd bij de workshop fotografie etc.. Vanwege het Maria Louise-jaar 2015 zal ook een verbinding worden gelegd met de historie van de tuin.

afbeelding van Femie Willems

Wat een bijzondere en interessante activiteiten die je hierboven noemt. Dat geeft volgens mij een bijzondere dimensie aan de concerten. Deze activiteiten lijken me, je beschrijft ze hier in het heel kort, aansluiten bij het doel van deze subsidieregeling: het stimuleren en ondersteunen van experimentele kunstprojecten in de vrije tijd met een bijzondere samenwerking. 

Pagina's