menu denk mee beslis mee maak mee

Ontdek Tambu!

dynamische Curacaos-Afrikaanse traditie...

Stichting SPLIKA
23 september 2017 tot 16 december 2017
dans, erfgoed, muziek
jongeren, volwassenen
onze website
€2.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Verloop en vervolg Ontdek Tambu!

Door Ruben Severina op wo 22 nov

Beste mensen,

Ik ben even stil geweest, waarvoor mijn excusus. Eerst even uitblazen na alle werkzaamheden i.v.m. het project Ontdek Tambu...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Ontdek Tambu!

dynamische Curacaos-Afrikaanse traditie propageren en stimuleren

afbeelding van Ruben Severina

Ingediend door:

Ruben Severina

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wij willen jongeren benaderen via een lesprogramma dat we aanbieden op middelbare scholen, we gaan flyeren op het Rotterdams Zomercarnaval en we willen gebruik maken van social media. Heeft iemand tips hoe we meer jongeren kunnen bereiken?

Wat ga je doen?: 

Aanleiding:

De plaatsing van de tambú op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is aanleiding geweest voor de plannen tot het organiseren van het festival ‘Ontdek Tambú!’

Wat is tambu?

De Curaçaose tambú ontstaat in de zeventiende eeuw uit verschillende West-Afrikaanse (voornamelijk Congolese) muzieksoorten, dansen en rituelen. Het zijn tradities die door tot slaaf gemaakten naar Amerika zijn gevoerd. De tambú heeft op Curaçao wortel gevat in de plaatselijke traditie. Voornamelijk aan het einde van het jaar worden tambú-feesten georganiseerd. Traditioneel worden in de zang maatschappelijke gebeurtenissen geëtaleerd, misstanden aan de kaak gesteld en publieke figuren op de korrel genomen. Men spreekt elkaar in de tambú aan op acties of moedigt aan tot het nemen van positieve initiatieven. De humor voert de boventoon maar tambú kan messcherp zijn.

Na de slavernij is de tambú maatschappijkritisch gebleven. Men veronderstelde een opruiend karakter. Vele jaren was de tambú daarom verboden, waarbij ook een zekere minachting voor de Afrikaanse herkomst een rol zal hebben gespeeld. Geleidelijk aan, zo vanaf ongeveer 1940, wordt de tambú door de wereldlijke- en kerkelijke overheden gedoogd en in 1952 wordt het verbod opgeheven. Vanaf dat jaar wordt de tambú ook ingezet bij politieke propaganda en het hekelen van de andere partijen. Maar ook dagelijkse onderwerpen blijven bezongen, zij het dat dan ook ‘moderne’ problemen aan bod komen zoals de kwaliteit van het leidingwater en de stroomvoorziening.

Tijdens de lezingen, ‘workshops’ en cursussen op het festival Ontdek Tambu! zal de geest van de tambú, het idee achter de tambú, vanzelfsprekend aandacht krijgen. Tambú dient muzikaal fel en opzwepend te zijn maar de teksten hebben juist iets temperends doordat zij de bezongen misstanden – want daar gaat het vaak om – met relativerende humor benaderen. Soms zit het relativerende in de overdrijving, waarmee juist de angst of woede omtrent iets wordt bespot. Een mooi voorbeeld is de tambú die bij de verkiezingen van 1954 op grammofoonplaat wordt uitgebracht door de Curaçaose Democratische Partij (DP). Hierin wordt bezongen dat Curaçao met een DP-regering spoedig communistisch zou worden. Overdrijving om de onzin van het destijds hardnekkige gerucht aan te tonen!

Tambú is een communicatiemiddel dat in deze tijd van aangescherpte tegenstellingen een bindend element kan zijn, echter zonder dat men zijn of haar mening moet verdoezelen. Tambú is plezier en dansen, maar heeft ook een intellectuele kant en kan leiden tot gezonde reflectie.

Doel van het project:

Het project Ontdek Tambú! is bedoeld als een stimulans om de kennis, belangstelling en waardering ten aanzien van tambú in Nederland te vergroten en de traditie voor de toekomst meer navolging te geven. Het is een bijzonder festival. Nooit eerder is de tambú op een dergelijk veelzijdige wijze onder de aandacht van het publiek gebracht.

Hoewel met de plaatsing van de tambú op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland het genre voor de toekomst lijkt te zijn gered is dit toch niet het geval. Het erfgoed kan bloeien maar zal dan moeten worden verzorgd. De erkenning van het cultureel belang van tambú onderstreept de noodzaak dit cultureel erfgoed te behouden door het levend te houden. Dit door: - lezingen, - optredens, - een tentoonstelling, - een ‘masterclass’, - diverse ‘workshops’, - een webpagina, - een kort lesprogramma dat zal worden aangeboden aan middelbare scholen.

Samenwerking:

Bij de uitvoering van de manifestatie werkt de Stichting SPLIKA samen met de Stichting Ambiente (Groningen), het Haags Historisch Museum, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Openlucht Museum. Er worden activiteiten georganiseerd in Den Haag, Arnhem, Groningen en Amsterdam.

Het festival, wat gaat er gebeuren?

De hoofdmanifestatie zal plaatsvinden in Den Haag op 30 september 2017.

In het theater De Nieuwe Regentes zal een lezing over tambú worden gehouden door mr. dr. René V. Rosalia. René Rosalia is een expert op het gebied van de tambú. In 1996 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curaçaose volksuitingen: een case-study van het tambú. Omtrent dit onderwerp zagen hiervoor al enkele minder omvangrijke publicaties van zijn hand het licht.

Naast deze lezing zal René Rosalia deze op diverse plaatsen in Nederland herhalen (zie hieronder). Overigens doet René Rosalia dit tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten en vraagt hij geen honorarium.

Deze dag zullen er in genoemd theater optredens plaatsvinden van Grupo Chal, Èchi i su Grupo en Pilánan di Ambiente, drie tambú-groepen die deze muziek, dans en zang in alle facetten zullen tonen.

Op deze dag kan ook actief aan het creeren van tambú worden meegedaan. Er zijn drie introductie workshops: 1. Tambú-liederen schrijven en zingen, 2. Tambú (de trom) maken en tambú en chapi spelen, 3. Tambú dansen. Tijdens de eerste workshop wordt geleerd hoe een tambu-tekst in elkaar zit. Ingegaan wordt op de structuur (rijmschema, ritme, accenten, herhalingen) en de onderwerpen die zich voor tambu lenen. Tijdens de tweede workshop wordt uitgelegd hoe een tambu-trom wordt gemaakt en hoe deze trom en de chapi moeten worden bespeeld. Ook hier zal het ritme natuurlijk een grote rol spelen. Door het ritme aan te passen, op te voeren of af te zwakken kun je de tambu 'lijn' geven. Zo kun je opzwepen tot een climax en afzwakken naar het einde toe (als je dat wilt). Wat zal blijken is dat het ritme naast de muziek zelf een belangrijk onderdeel is van de 'taal' van de tambu. Het ondersteunt de mening die in de tambu naar voren komt. In de derde workshop komt het tambu dansen aan de orde. Om goed tambu te dansen moet je tambu verstaan. Je moet de structuur van tekst en ritme begrijpen. Dit is natuurlijk vooral ook een kwestie van aanvoelen. In een goede tambu worden zanger, ritmesectie en dansers door elkaar beinvloed. Dit kan leiden tot vormen van improvisatie.  

De hoofdmanifestatie wordt voorafgegaan door enige andere activiteiten:

23 september 2017, Openlucht Museum, Arnhem: Masterclass tambú met lezing van René Rosalia. 25 september 2017, Haags Historisch Museum, Den Haag. Lezing door René Rosalia. In het Haags Historisch Museum zal tussen medio september en medio december een tentoonstelling kunnen worden bezocht met diverse aan de tambú gerelateerde objecten. 27 september 2017, Groningen. In samenwerking met de Stichting Ambiente zal René Rosalia zijn lezing over tambú houden.

Vanaf 9 oktober tot en met 16 december 2017 worden in Den Haag en Amsterdam drie cursussen georganiseerd: 1. Een cursus tambú (trom) maken, looptijd 4 sessies van 2 uur elk; deze cursus kan resulteren in het verkrijgen van tambú-bouwers, 2. Een geïntegreerde cursus tambú-liedteksten schrijven en zingen en tambú en chapi spelen, looptijd 13 sessies van 2 uur elk; deze cursus kan op termijn resulteren in de oprichting van een tambú-groep, 3. Een cursus tambú dansen, looptijd 13 sessies van 2 uur elk, vooral voor jongeren, waarbij het accent niet op de traditionele / folkloristische dansvormen ligt, maar gericht is op de moderne dansvormen ervan; deze cursus kan op termijn resulteren in de oprichting van een moderne tambú-dansgroep. De cursussen zijn uitgebreide versies van de workshops. Doordat er veel meer tijd beschikbaar is kan ruim aandacht worden besteed aan praktische beoefening. Bij de cursus tambú (trom) maken kunnen de deelnemers zelf aan de gang met gereedschap om een trom te maken. Het bewerken van het hout, afwerken, schilderen en spannen van het vel worden dan gezamenlijk uitgevoerd. Bij tekst en dans zal er veel meer ruimte zijn voor oefenen, hoor en wederhoor.   

De informatie met betrekking tot de tambú op de website van de Stichting SPLIKA blijft na de manifestatie ‘online’. Met dit laatste willen wij ook de mogelijkheid bieden dat tijdens de manifestatie, op elk moment, nadere informatie over de tambú te vinden is. 

De ‘masterclass’ en vooral de ‘workshops’ hebben als doel: Het ontdekken en stimuleren van talent onder vooral jongeren op het gebied van het schrijven en zingen van de tambú-teksten en het spelen van tambú en chapi. Talentconsolidering en -ontwikkeling bij bestaande beoefenaars. De moderne dansstijlen van tambú onder de aandacht van een breed publiek in het algemeen, maar vooral van jongeren brengen. Een stimulans geven aan het ambacht van tambú maken door een cursus voor belangstellenden, vooral voor jongeren, te verzorgen. Het stimuleren dat op langere termijn op verschillende plaatsen in Nederland tambú-groepen ontstaan.

Wij verwachten dat, door het op deze wijze stimuleren van amateurbeoefening van de tambú, deze kunstvorm door zelfwerkzaamheid en enthousiasme levend blijft en niet verwordt tot een fossiel of artefact. Dat de Stichting SPLIKA met deze manifestatie meer dan anders naar buiten treedt – en daardoor aan bekendheid zal winnen – achten wij tevens een belangrijk effect van de manifestatie.

Bij voldoende belangstelling kan het aantal cursussen rondom het evenement worden vergroot of kunnen de cursussen in een later stadium worden herhaald.

De voertaal is bij alle onderdelen van de manifestatie Nederlands. De tambú teksten zijn hoofdzakelijk in het Papiaments. Bij behandeling of uitvoeringen van de teksten zullen hiervan steeds Nederlandse vertalingen worden gegeven. Tijdens optredens wordt de vertaling simultaan geprojecteerd.

De opzet van de manifestatie Ontdek Tambú! is breed en divers. Op deze wijze verwachten wij een publiek te bereiken dat sterk varieert in leeftijd. Ook willen wij op deze manier groepen in de Nederlandse samenleving voor tambú interesseren die vooralsnog met deze traditie onbekend zijn. Hierbij denken wij aan jongeren, maar ook aan (volwassen) Nederlanders van niet-Antilliaanse afkomst. Dit neemt niet weg dat wij op alle onderdelen van de manifestatie ook graag Nederlanders met Antilliaanse ‘wortels’ hopen te verwelkomen. Belangrijk vinden wij dat er naast laatstgenoemde groep, die vaak al met onze organisatie bekend is, ook nieuwe groepen aan ons worden gebonden.

Na afloop van de manifestatie verwachten wij dat de korte termijn doelen zullen zijn gerealiseerd: - Grotere bekendheid van de tambú in Nederland. - Toegenomen waardering en belangstelling voor de tambú. - Opbouw van meer gedetailleerde kennis van de constructie van de instrumenten, de zang, de opbouw van teksten, het spel en de dans met betrekking tot de tambú onder de volgers van de ‘masterclass’ en ‘workshops’.

Op lange termijn verwachten wij: - Het ontstaan van nieuwe tambú-groepen en/of groei van bestaande tambú-groepen. - Het ontstaan van nieuwe dansgroepen die zich voornamelijk richt op de modernere dansstijlen van tambú en/of groei van bestaande, relevante dansgroepen. - Een (eventueel) jaarlijks herhalen van een tambú festival.

Kijk ook even op: http://www.splika.nl/cultureel-erfgoed/#tambu

Hoe ga je te werk?: 

Doel van het project:

Het project Ontdek Tambú! is bedoeld als een stimulans om de kennis, belangstelling en waardering ten aanzien van tambú in Nederland te vergroten en de traditie voor de toekomst meer navolging te geven. Het is een bijzonder festival. Nooit eerder is de tambú op een dergelijk veelzijdige wijze onder de aandacht van het publiek gebracht.

Hoewel met de plaatsing van de tambú op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland het genre voor de toekomst lijkt te zijn gered is dit toch niet het geval. Het erfgoed kan bloeien maar zal dan moeten worden verzorgd. De erkenning van het cultureel belang van tambú onderstreept de noodzaak dit cultureel erfgoed te behouden door het levend te houden. Dit door:

 • lezingen

 • optredens

 • een tentoonstelling

 • een masterclass

 • diverse workshops

 • diverse cursussen

 • een webpagina

 • een kort lesprogramma

De masterclass en vooral de workshops en cursussen hebben als doel:

 • Het ontdekken en stimuleren van talent onder vooral jongeren op het gebied van het schrijven en zingen van de tambú-teksten en het spelen van tambú en chapi.

 • Talentconsolidering en -ontwikkeling bij bestaande beoefenaars.

 • De moderne dansstijlen van tambú onder de aandacht van een breed publiek in het algemeen, maar vooral van jongeren brengen.

 • Een stimulans geven aan het ambacht van tambú maken door een cursus voor belangstellenden, vooral voor jongeren, te verzorgen.

 • Het stimuleren dat op langere termijn op verschillende plaatsen in Nederland tambú-groepen ontstaan.

Wij verwachten dat, door het op deze wijze stimuleren van amateurbeoefening van de tambú, deze kunstvorm door zelfwerkzaamheid en enthousiasme levend blijft en niet verwordt tot een fossiel of artefact. Dat de Stichting SPLIKA met deze manifestatie meer dan anders naar buiten treedt – en daardoor aan bekendheid zal winnen – achten wij tevens een belangrijk effect van de manifestatie.

Bij voldoende belangstelling kan het aantal cursussen rondom het evenement worden vergroot of kunnen de cursussen in een later stadium worden herhaald.

De voertaal is bij alle onderdelen van de manifestatie Nederlands. De tambú teksten zijn hoofdzakelijk in het Papiaments. Bij behandeling of uitvoeringen van de teksten zullen hiervan steeds Nederlandse vertalingen worden gegeven. Tijdens optredens wordt de vertaling simultaan geprojecteerd.

Voor de bezoekers en deelnemers zullen de diverse onderdelen van de manifestatie een verrassende kennismaking zijn met dit Nederlands immaterieel erfgoed. Verrassend vooral vanwege het exotisch, dynamische karakter en de bijzondere geschiedenis.

Doelgroepen:

De opzet van de manifestatie Ontdek Tambú! is breed en divers. Op deze wijze verwachten wij een publiek te bereiken dat sterk varieert in leeftijd. Ook willen wij op deze manier groepen in de Nederlandse samenleving voor tambú interesseren die vooralsnog met deze traditie onbekend zijn. Hierbij denken wij aan jongeren, maar ook aan (volwassen) Nederlanders van niet-Antilliaanse afkomst. Dit neemt niet weg dat wij op alle onderdelen van de manifestatie ook graag Nederlanders met Antilliaanse ‘wortels’ hopen te verwelkomen. Belangrijk vinden wij dat er naast laatstgenoemde groep, die vaak al met onze organisatie bekend is, ook nieuwe groepen aan ons worden gebonden.

Bereiken van de doelgroep:

De doelgroep is divers en zal dus op verschillende manieren op de hoogte moeten worden gesteld van de manifestatie. Middelen die hiervoor zullen worden aangewend zijn:

 • Persberichten naar landelijke en lokale media (geschreven pers en omroep)

 • Mededelingen via sociale media. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een ‘boegbeeld’, een bekend figuur met vele ‘volgers’.

 • Benadering van leerlingen op scholen via docenten muziek. Aanbieden van een eenvoudig lesprogramma met betrekking tot de tambú en uiteraard informatie over de manifestatie.

 • Een webpagina op de website van de Stichting SPLIKA (www.splika.nl) met informatie over historische en muzikale aspecten van de tambú. Het lesprogramma over tambú kan hier online worden bekeken.

 • Het verspreiden van flyers op het Rotterdams Zomercarnaval.

 • Promotie op Caribbean Internet Television, het speciaal op Antillianen gerichte televisiekanaal van Robbie Schouten. Van de manifestatie op 30 september 2017 zal door dit kanaal ook een reportage worden uitgezonden.

Opzet van de manifestatie Ontdek Tambú!:

De hoofdmanifestatie zal plaatsvinden in Den Haag op 30 september 2017.

In het theater De Nieuwe Regentes zal een lezing over tambú worden gehouden door mr. dr. René V. Rosalia. René Rosalia is een expert op het gebied van de tambú. In 1996 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curaçaose volksuitingen: een case-study van het tambú. Omtrent dit onderwerp zagen hiervoor al enkele minder omvangrijke publicaties van zijn hand het licht. Naast deze lezing zal René Rosalia deze op diverse plaatsen in Nederland herhalen (zie hieronder). Overigens doet René Rosalia dit tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten en vraagt hij geen honorarium.

Deze dag zullen er in genoemd theater optredens plaatsvinden van Grupo Chal, Èchi i su Grupo en Pilánan di Ambiente, drie tambú-groepen die deze muziek, dans en zang in alle facetten zullen tonen.

Op deze dag kan ook actief aan tambú worden meegedaan. Er zijn drie workshops:

 • Tambú-liederen schrijven en zingen

 • Tambú (de trom) maken en tambú en chapi spelen

 • Tambú dansen

De hoofdmanifestatie wordt voorafgegaan door enige andere activiteiten:

23 september 2017, Openlucht Museum, Arnhem: Masterclass tambú met lezing van René Rosalia.

25 september 2017, Haags Historisch Museum, Den Haag. Lezing door René Rosalia.

In het Haags Historisch Museum zal tussen medio september en medio december een tentoonstelling kunnen worden bezocht met diverse aan de tambú gerelateerde objecten.

27 september 2017, Groningen. In samenwerking met de Stichting Ambiente zal René Rosalia zijn lezing over tambú houden.

Vanaf 9 oktober tot en met 16 december 2017 worden in Den Haag en Amsterdam drie cursussen georganiseerd:

 • Een cursus tambú (trom) maken, looptijd 4 sessies van 2 uur elk; deze cursus kan resulteren in het verkrijgen van tambú-bouwers.

 • Een geïntegreerde cursus tambú-liedteksten schrijven en zingen en tambú en chapi spelen, looptijd 13 sessies van 2 uur elk; deze cursus kan op termijn resulteren in de oprichting van een tambú-groep.

 • Een cursus tambú dansen, looptijd 13 sessies van 2 uur elk, vooral voor jongeren, waarbij het accent niet op de traditionele / folkloristische dansvormen ligt, maar gericht is op de moderne dansvormen ervan; deze cursus kan op termijn resulteren in de oprichting van een moderne tambú-dansgroep.

Deelnemers aan het meer interactieve deel van de manifestatie (masterclass, workshops en cursussen) zijn uiteraard ruim in de gelegenheid te vragen en te discussiëren. Na de lezingen kunnen natuurlijk ook vragen worden gesteld. De informatie met betrekking tot de tambú op de website van de Stichting SPLIKA blijft na de manifestatie online. Met dit laatste willen wij ook de mogelijkheid bieden dat tijdens de manifestatie, op elk moment, nadere informatie over de tambú te vinden is (mits men natuurlijk over een telefoon, tablet of Ipad beschikt waarmee men de internetpagina kan bekijken).

Wanneer de manifestatie ten einde is …

Na afloop van de manifestatie verwachten wij dat de korte termijn doelen zullen zijn gerealiseerd:

 • Grotere bekendheid van de tambú in Nederland.

 • Toegenomen waardering en belangstelling voor de tambú.

 • Opbouw van meer gedetailleerde kennis van de constructie van de instrumenten, de zang, de opbouw van teksten, het spel en de dans met betrekking tot de tambú onder de volgers van de masterclass en workshops.

Op lange termijn verwachten wij:

 • Het ontstaan van nieuwe tambú-groepen en/of groei van bestaande tambú-groepen.

 • Het ontstaan van nieuwe dansgroepen die zich voornamelijk richt op de modernere dansstijlen van tambú en/of groei van bestaande, relevante dansgroepen.

 • Een (eventueel) jaarlijks herhalen van een tambú festival.

Dat een festival een belangrijke stimulans voor een genre kan zijn is bewezen op Aruba. Het organiseren van een dandee-festival, ongeveer 40 jaar geleden, heeft deze oude folkloristische muziek – toen vrijwel uitgestorven – doen herleven. Het festival is nu een jaarlijks terugkerend fenomeen en de muziek kent weer relatief veel beoefenaars.

Eventueel kan de Stichting SPLIKA zelf het jaarlijks tambú festival organiseren. Het zou dan goed zijn dit elk jaar in een ander deel van het land te laten plaatsvinden. De nadruk van activiteiten, ook de onze, ligt teveel op de randstad.

Met wie werk je samen?: 

Bij de uitvoering van de manifestatie werkt de Stichting SPLIKA samen met de Stichting Ambiente (Groningen), het Haags Historisch Museum, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en het Openlucht Museum. Er worden activiteiten georganiseerd in Den Haag, Arnhem, Groningen en Amsterdam.

De Stichting Ambiente organiseert de lezing in Groningen. In het Haag Historisch Museum zal een extra lezing van Rene Rosalia plaatsvinden en zal een tentoonstelling worden georganiseerd van tambú relateerde objecten. KIEN organiseert de bijeenkomst in Arnhem. Door de samenwerking kunnen onderdelen van het festival meer over het land gespreid plaatsvinden. De tentoonstelling blijft enige maanden te bezichtigen. Dit is een belangrijke verdieping en toont de hsitorie van de tambú.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Wij hechten sterk aan een goede evaluatie. Bij de deelnemers aan de workshops en cursussen zal dit eenvoudig kunnen door aan het eind een evaluatieformulier of -verzoek voor te leggen. Bij deelnemers aan de lezingen en masterclass, alsmede de bezoekers van het optreden zal het lastiger zijn de mening te peilen maar niet onmogelijk. Gesprekken kort na afloop en het volgen van wat er op de sociale media wordt gezegd kan hierbij helpen. In ieder geval zullen de resultaten van de evaluatie worden verwerkt in de eindrapportage.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
3 lezing Den Haag (2), Arnhem, Groningen   750
1 optreden Tambu groepen Den Haag   300
1 tentoonstelling Haags Historisch Museum n.v.t. 1000

3

workshops Den Haag 40

 

3 meerdaagse cursussen in Amsterdam en Den Haag 40

 

2 website en lesprogramma ?

?

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Bijzonder aan het project is de breede opzet, gericht op een diverse doelgroep in leeftijd en afkomst. Het project biedt de mogelijk de tambu passief en actief te beleven. Het project is gericht op het ontdekken en stimuleren van nieuw talent. De benadering is divers, van tambu als communicatiemiddel en instrument tot het maken van plezier tot de meer intellectuele benadering tijdens de lezingen. Ook hier is rekening gehouden met het bereiken van een breede groep mensen. Ook wordt voorafgaande aan het festival een kort lesprogramma verspreid. Dit om jongeren te stimuleren het festival (en liefst de workshops of de cursussen) te bezoeken. Het opzetten van een webpagina met informatie over de tambu geeft dit alles een meer permanent karakter. 

Natuurlijk is het voor onze Stichting SPLIKA van belang met dit project ook onze bekendheid te vergroten. Dat is echter niet het belangrijkste deel van de motivatie.

Tradities behoren tot de culturele bagage die mensen van huis uit hebben meegekregen. Latere generaties passen op hun beurt deze tradities aan. Er worden nieuwe verbindingen gelegd om de traditie levend te houden. Immaterieel erfgoed is belangrijk voor groepen en gemeenschappen, zo ook voor de diaspora vanuit Aruba, Bonaire en Curaçao, hun aanverwanten en andere geïnteresseerden woonachtig in Nederland.

Dit project richt zich op tambú als slaginstrument, als muziek-, zang- én dansvorm, maar ook als dreigend uit te sterven ambacht in Nederland. Dit project is bedoeld om de ontwikkeling van tambú in Nederland in kaart te brengen, te documenteren, uit te dragen en te onderhouden. Maar ook om meer verbindingen binnen en buiten de gemeenschap te leggen, met de ambitie om te bevorderen dat tambú uitgroeit tot een traditie van nationale allure die de onderlinge dialoog in Nederland stimuleert.

Tambú is een communicatiemiddel dat in deze tijd van aangescherpte tegenstellingen een bindend element kan zijn, echter zonder dat men zijn of haar mening moet verdoezelen. Tambú is plezier en dansen, maar heeft ook een intellectuele kant en kan leiden tot gezonde reflectie.

Met de opname van tambú in de Nationale Inventaris is tambú een Nederlandse traditie geworden. Het is dan ook meer dan terecht dat de Nederlandse gemeenschap kennis maakt met dit cultureel erfgoed. Met het inzetten van (cultuur)educatie en dialoog kan op gezamenlijke wijze gewerkt worden aan identiteitsvorming van huidige en toekomstige generaties. Dit leidt tot meer (zelf)respect en dat komt de samenleving ten goede.

Begroting: 

Uiteraard wordt bij het besteden van de FCP bijdrage (en die van andere fondsen) nauwlettend rekening gehouden met de voorwaarden die aan de subsidie zijn verbonden. Het bedrag kan worden 'geoormerkt' voor een bepaald doel. Dit is geen enkel bezwaar. We hopen het benodigde geld te krijgen via aanvragen bij in totaal 6 fondsen. Die verbinden voor een deel specifieke eisen aan hun bijdragen, maar die zijn verschillend. Daardoor kan altijd worden voorkomen dat we een bepaalde bijdrage uitgeven aan een projectonderdelen dat buiten de doelstelling van het fonds valt dat de bijdrage heeft verstrekt. In de eindverantwoording kan dit worden aangegeven. 

De kosten voor het festival zitten voor een groot deel in zaalhuur, reis- en verblijfkosten en publiciteit. Ook willen de (amateur) artiesten die optreden een vergoeding geven.

Andere fondsen die we hebben benaderd (of zullen benaderen) met een subsidieaanvraag zijn: Prins Bernhard Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Stichting Dioraphte. 

Locatie(s): 
Den Haag, Groningen, Arnhem, Amsterdam

Uitslag Beslis mee

FCP36
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 151 gestemd
totaal86
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het plaatsen van de tambú op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zagen jullie een kans om deze kunstvorm en de beoefening ervan nieuw leven in te blazen. En dat doen jullie op een enthousiasmerende en daadkrachtige manier. Voor Nederlanders met een Antilliaanse achtergrond zal jullie manifestatie naar verwachting een feest van herkenning zijn en tegelijkertijd nieuwe verrassingen bieden. Daarnaast is het voor alle Nederlanders waardevol om in aanraking te komen met deze bijzondere vormen van muziek (maken), zang en dans uit Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Jullie opzet bestaande uit actieve en meer passieve vormen van participatie bieden hiervoor de nodige ruimte en ook steken jullie meerdere steden met jullie tambú virus aan. Dat jullie je specifiek ten doel hebben om jongeren te betrekken geeft ook vertrouwen voor jullie blik op het toekomstbestendig maken van dit evenement.

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met Ontdek tambú creëren jullie een nieuw podium voor dit immaterieel erfgoed. Centraal staat het vergroten van kennis over de tambú en het aantal beoefenaars. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van multidisciplinair talent m.b.t. schrijven, dans en ambacht. Bovendien komen door jullie aanpak zowel de traditie als mogelijke nieuwe invullingen samen. Hierdoor maken jullie samen toekomstbestendig erfgoed. Door de combinatie van festival, lezingen en cursussen verspreid door Nederland bereiken jullie een breed maar ook nieuwe publiek. De gekozen partners spelen hierin een belangrijke rol. Ook hebben jullie al nagedacht over een verdere uitrol van de cursus bij succes; alsook over de oprichting van diverse Nederlandse tambúgroepen hierdoor. Wat betreft dit laatste punt ontbreekt op dit moment een stevige en met name verbindende rol voor SPLIKA in de uitwerking. Dit had de aanvraag nog sterker gemaakt. Maar de plannen getuigen in zijn huidige vorm van zodanige visie en uitwerking dat de impact op de deelnemers en betrokken organisaties meer dan waardevol zal zijn.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ruben, dank voor de aanvullingen. Vergeet niet om een verzoek tot de Beslis mee-fase in te dienen!

afbeelding van Ruben Severina

Dag Anne,

Dank voor je herinnering. Ik ga het projectplan nu overzetten naar 'beslis mee'. Dank voor je aanwijzingen en hulp!

Vriendelijke groet,

Ruben

afbeelding van Nanette Elfring

Hi Ruben,

Spannend, jullie gaan bijna naar de beslismee fase! Jullie hebben veel werk verricht en over veel zaken beter doorgedacht. Ik ben benieuwd hoe jullie uiteindelijk je boegbeeld gaan vinden, misschien kun je daar ook vast jongeren bij betrekken, begin gewoon bij je eigen netwerk. Er zijn vast enthousiaste (klein)kinderen die willen helpen. Draagvlak creeren in de beslismee fase is vast een goede vingeroefening. Succes!

afbeelding van Ruben Severina

Dag Nanette,

We hebben het al in gang gezet. Het zal vast lukken om iemand te vinden. We hebben met de Stichting SPLIKA een goed netwerk. Ik vond het een meesterlijke suggestie! Nu gaan we inderdaad naar de 'beslis mee' fase. Ik ga dat zo instellen. Ik ben heel benieuwd hoe 't verder zal gaan!

Vriendelijke groet,

Ruben

afbeelding van Ruben Severina

Beste Anne,

Het zou prima zijn om de eventuele bijdrage van jijmaakthetmee te gebruiken voor de workshops en cursussen. Moet dit nog apart in onze plannen worden vermeld?

Wat betreft de rol van SPLIKA bij de lange termijn doelen denk ik dat het goed is dat we de tambu-beoefening blijven stimuleren. We zouden dit kunnen doen door volgend jaar zomer contact te leggen met (nieuwe) tambu-groepen om tezamen een festaval te organiseren. Dat zal dan wat anders worden dan op 30 september in Den Haag. Het zou meer het karakter krijgen van een talentenjacht of songfestival, waarbij er een winnaar uit de bus kan komen. Dit zou een goede 'push' kunnen zijn voor de groepen om ergens naar toe te werken. SPLIKA kan hier gezien onze doelstellingen en mogelijkheden een spil in zijn. We hebben ons netwerk en ik verwacht dat na het festival waarvoor we nu subsidie vragen ons adressenbestand weer fors aangevuld zal zijn. 

De tekst heb ik aangevuld met wat meer informatie over de cursussen. Dit was inderdaad wel wat mager. Het is belangrijk dat mensen een idee krijgen wat ze er kunnen leren. Ik denk dat dit nu wat duidelijker is. Voor het gemakt zet ik mijn aanvullingen ook even hieronder: 

Tijdens de eerste workshop wordt geleerd hoe een tambu-tekst in elkaar zit. Ingegaan wordt op de structuur (rijmschema, ritme, accenten, herhalingen) en de onderwerpen die zich voor tambu lenen. Tijdens de tweede workshop wordt uitgelegd hoe een tambu-trom wordt gemaakt en hoe deze trom en de chapi moeten worden bespeeld. Ook hier zal het ritme natuurlijk een grote rol spelen. Door het ritme aan te passen, op te voeren of af te zwakken kun je de tambu 'lijn' geven. Zo kun je opzwepen tot een climax en afzwakken naar het einde toe (als je dat wilt). Wat zal blijken is dat het ritme naast de muziek zelf een belangrijk onderdeel is van de 'taal' van de tambu. Het ondersteunt de mening die in de tambu naar voren komt. In de derde workshop komt het tambu dansen aan de orde. Om goed tambu te dansen moet je tambu verstaan. Je moet de structuur van tekst en ritme begrijpen. Dit is natuurlijk vooral ook een kwestie van aanvoelen. In een goede tambu worden zanger, ritmesectie en dansers door elkaar beinvloed. Dit kan leiden tot vormen van improvisatie.  

De cursussen zijn uitgebreide versies van de workshops. Doordat er veel meer tijd beschikbaar is kan ruim aandacht worden besteed aan praktische beoefening. Bij de cursus tambú (trom) maken kunnen de deelnemers zelf aan de gang met gereedschap om een trom te maken. Het bewerken van het hout, afwerken, schilderen en spannen van het vel worden dan gezamenlijk uitgevoerd. Bij tekst en dans zal er veel meer ruimte zijn voor oefenen, hoor en wederhoor. 

Maandag de 19e wil ik onze plannen naar de 'beslis mee' fase overhevelen.

Veel dank weer voor je opmerkingen.

Vriendelijke groet,

Ruben

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ruben, dank voor de aanvullingen. Gelet op het oogmerk van de regeling kan ik me voorstellen dat je een bijdrage zou willen vragen voor de workshops en cursussen binnen en buiten het festival. Wel raad ik je dan aan om dit onderdeel, in ieder geval voor tijdens het festival, nog wat verder uit te werken. Ook het volgende vraag ik mij nog af. Welke rol zien jullie voor jezelf weggelegd in het realiseren van de lange termijndoelen? En is dit een actieve rol?

afbeelding van Ruben Severina

Beste Anne,

Uiteraard zal tijdens de workshops ook gewezen worden op de cursussen met betrekking tot de tambu. Mogelijk zullen er mensen zijn die meer willen weten en 'doorstromen'. Je kunt echter ook deelnemen aan de cursussen zonder eerst een workshop te hebben gevolgd. Ik denk dat het meest nieuwe deelnemers zullen zijn. De cursussen zijn vooral voor mensen die echt verder willen met de actieve beoefening van tambu.

De cursussen vinden buiten schooltijd plaats. We willen natuurlijk ook graag dat jongeren kunnen komen. Wel maken we een korte lesbrief over tambu. We zenden die naar muziekdocenten in het middelbaar onderwijs en hopen dat zo de tambu aandacht in de les krijgt. Op deze manier proberen we ook scholieren naar ons festival te krijgen. Het zal niet altijd lukken, er moet ook maar tijd voor zijn, maar zeker zal een aantal muziekdocenten denken 'dit is leuk!' en er over praten en vertellen over het komend festival. Deze lessen vallen onder schooltijd natuurlijk, maar vallen in principe buiten ons project en staan uiteraard niet begroot. Het lesprogramma is een handreiking aan de leraar. De kosten voor het opstellen hiervan zou je kunnen zien als een voorbereiding voor een activiteit onderr schooltijd. Als dat in strijd is met jullie regels kan jullie bijdrage zonder bezwaar 'geoormerkt' worden voor andere delen van ons project.

Zeker zal SPLIKA een rol willen spelen bij de lange termijn. Een jaarlijks tambu festival, misschien een herhaling van de cursussen, etc. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het enthousiasme zo groot is dat anderen de initiatieven nemen, maar het is zeker geen bezwaar voor SPLIKA om het voortouw te nemen. Dat is juist ook wat onze stichting wil.

Veel dank weer voor je vragen en tips. Ik zal de aanvraag weer een beetje bijschaven!

Vriendelijke groet,

Ruben 

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ruben, dank voor de aanvullingen. Het is boeiend dat jullie binnen het project ook actief zoeken naar nieuwe invullingen van de tambú. Kun je nog meer vertellen over hoe jullie deelnemers aan de workshops op het festival door leiden naar de latere cursussen? Of trekken jullie ook nieuwe deelnemers aan? Belangrijk om te weten: via JMHM kunnen wij geen projectonderdelen ondersteunen die onder schooltijd plaatsvinden. Of kies je er bijvoorbeeld voor om de gevraagde bijdrage niet aan dit onderdeel te besteden? Vergeet dit dan niet in het projectplan te vermelden. Tot slot nog een laatste vraag. Welke rol is er voor SPLIKA weggelegd in het realiseren van de geformuleerde lange termijn verwachtingen?

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Ruben, ik zie dat er nog geen activiteit is geweest op deze pagina. Gaat alles goed achter de schermen? En kom je er uit met onze vragen/opmerkingen?

afbeelding van Ruben Severina

Beste Anne,

Inderdaad kom ik nu pas tot een reactie, ik had al wel gekeken. Wat maakt jullie website de presentatie meteen fraai! Hoe dan ook, we zijn erg druk geweest met de fondsenwerving bij andere fondsen. Nu pakken we hier de draad weer op.

Vriendelijke groet,

Ruben

afbeelding van Nanette Elfring

Beste Ruben, ook van mij een warm welkom! Ik kende het niet, maar heb een filmpje opgezocht en was gelijk gegrepen. Je hebt al goed over de opzet van de jullie project nagedacht. Ik vraag me wel af of jullie al met scholen overlegd hebben over het lesprogramma, want daar moet je vaak minimaal een jaar van te voren al mee begonnen zijn, vaak nog eerder. (En hou er rekening mee dat eductaie niet onder vrijetijdsbeoefening valt en daarmee dus niet in deze anavraag). Heb je er al eens over gedacht om een 'boegbeeld' te strikken?  Je zou kunnen zoeken naar een goede social media infuencer met roots in Curaçao. Als die het initiatief kan omarmen, dan kun je van daar uit goed jongeren bereiken. Hebben jullie zo iemand in jullie netwerk? En zo niet hoe kun je die dan vinden? Je hbet het verder over moderne dansvormen, is dit al uitgewerkt? Of gaan jullie dat juist in dit project uitwerken? En hoe weten jongeren dan dat dit de moderne vorm is? Vast veel succes met de verdere uitwerking!

 

afbeelding van Ruben Severina

Dag Nanette,

Je stelt een paar rake vragen en doet interessante suggesties. Dat 'boegbeeld' idee is geweldig! We zijn zelf wat ouder en zitten niet zo diep in de social media. We willen echter wel jongeren bereiken en dan is dat de weg. Met zo'n 'boegbeeld', die dan misschien ook veel volgers heeft, gaat dat sneller! Dat is een prachtig plan. We hebben zaterdag vergadering en dan gaan we dit uitwerken. Ik denk dat we zo iemand wel kunnen vinden.

Wat het lesprogramma betreft, ons idee was om een kort, pasklaar lesprogramma via de mail aan te leveren aan muziekdocenten. Met foto's en geluidsfragmenten en/of verwijzingen naar youtube. We zijn dan natuurlijk afhankelijk van de willekeur, vindt zo'n docent 't de moeite waard? Toch denken we dat voldoende er tijdens de les aandacht aan willen besteden. Dat zal dan een van de eerste lessen in het nieuwe schooljaar zijn. We verwachten zo dus jongeren naar het festival te trekken. In principe is onze inspanning m.b.t. educatie dus wel in de vrije tijd, ik neem aan dat dit dus geen probleem is verder.

Dan de dans ... een traditie die leeft vernieuwd zich ook. Of je ziet een oude en een nieuwe tak ontstaan. In de tambu zie je dat ook. Wanneer ik op youtube kijk zie ik alweer iets anders dan tijdens mijn jeugd. We willen de nieuwe dansvormen uitwerken, we zoeken eigen creatieve mensen die daar mee aan de slag gaan. De tambu is inspirerend genoeg.

Heel veel dank voor je suggesties!

Vriendelijke groet,

Ruben 

afbeelding van ravina constancia

Mooi initiatief. Ik ben zelf woonachtig in Brabant dus ik zou het ook fijn vinden als een dergelijke activiteit in het Zuiden georganiseerd zou worden.

Pagina's