menu denk mee beslis mee maak mee

De Lokale Ontmoeting 2.0

Inclusief theater overal in Nederland

Stichting 5D
14 mei 2018 tot 31 oktober 2018
theater
jongeren
onze website / check facebook
€10.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Na Raalte

Door Beer op ma 8 okt

Het zit er op! 

Op 29 September kwam het gezelschap samen op de straten van Raalte voor De Lokale Ontmoeting. Op deze zondagmiddag werd...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

De Lokale Ontmoeting 2.0

Inclusief theater overal in Nederland

afbeelding van Beer

Ingediend door:

Beer

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe zijn er meer lokale festivals en organisaties te inspireren om mee te doen.

Wat ga je doen?: 

Stichting 5D werkt bij Lokale Ontmoeting 2.0 samen met lokale festivals en organisaties. Doel van het project is dat lokaal initiatieven worden ontwikkeld waarbij op lokale festivals theater wordt getoond dat gemaakt is door mensen met en zonder handicap. Zo maken we theater voor iedereen.

We hebben al een aantal jaren ervaring in dergelijke projecten maar nu willen we met de Lokale Ontmoeting 2.0 een format ontwikkelen met verschillende stappen. Hierdoor kunnen lokale partijen uiteindelijk zelfstandig een Lokale Ontmoeting organiseren. Het format kent drie fases: van veel ondersteuning naar minimale ondersteuning. Zo willen we onze expertise delen, ervoor zorgen dat op verschillende plekken toegankelijk theater gemaakt wordt en dat het project lokaal wordt ingebed.

We werken samen met drie lokale organisaties en festivals. Fase 1 is het zoeken naar een lokaal festival en een lokale organisatie(s) die nog geen enkele ervaring met inclusief werken hebben. Met hen maken we een eerste voorstelling. In fase 2, waarbij de lokale organisaties en festivals al enige ervaring hebben, begeleiden we hen zodanig dat ze steeds zelfstandiger kunnen opereren. In fase3, waarbij het initiatief inmiddels al bij de lokale organisatie ligt, adviseren we nog minimaal en ondersteunen we vooral het netwerk.

Hoe ga je te werk?: 

Doel van het project is dat op allerlei plekken in het land meer jongeren met een handicap zich bezig gaan houden en zichtbaar zijn in de podiumkunsten. De Lokale Ontmoetingen worden gemaakt in samenwerking tussen 5D, een lokale theatergroep of organisatie en een lokaal festival. Daarmee is er adviserende en begeleidende organisatie (5D), een uitvoerende (de lokale groep) en een facilterende (het festival). 5D brengt de lokale partners met elkaar in contact en werkt met hen aan het inbedden van het fomat in de lokale setting. Door het samenspelen van acteurs van 5D met lokale spelers met een handicap, de ene keer heel jong, de andere keer ouder, van verschillende achtergronden en met verschillende handicaps, brengt voor iedereen nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen.

Het idee is dat 5D na 3 jaar zich terug kan trekken maar dat de samenwerking ter plekke doorzet. Met Lokale Ontmoeting 2.0 willen we beter ontwikkelen hoe we in drie stappen een lokale organisatie zelf inclusief theater laten maken op hun eigen lokale festival. In fase 1 leert een festival ons kennen en begeleiden we lokale organisaties en spelers volledig en produceren de voorstelling op het festival. Bij fase 2 (Raalte) leggen we de contacten tussen festival en organisatie, ondersteunen de lokale organisaties en brengen  knowhow. Ook faciliteren we spelers. Bij de laatste fase (Vlissingen) ondersteunen we op afstand de lokale organisatie in het zo zelfstandig mogelijk produceren van de voorstelling en makne van eigen contacten met het festival en andere lokale organisaties. Na fase 3 trekt 5D zich terug en moet een lokale organsatie zelf 'de kar trekken'. Door in Lokale Ontmoeting 2.0 alle drie de fases duidelijk te onderscheiden maken we voor iedereen helder wat je dan moet doen en waaraan ontwikkeling moet voldoen. Die kennis geven we graag door.

We hebben ontdekt dat er meer tijd nodig is om lokale organisaties zo sterk te maken dat ze zelfstandig een Lokale Ontmoeting kunnen realiseren. Het begint bij kennismaking, dan komt de inbedding bij festival en de daadkracht van de eigen lokale organisatie(s) aan de orde en pas in de fase daarna kan een project zelfstandig draaien. Onze begeleiding vanuit 5D neemt dus af. We hebben dit jaar gekozen om de verhoudingen tussen die fases goed in beeld te brengen. Daarmee kunnen we een blauwdruk maken die organisaties en partners helpt. Nogmaals, om een Lokale Ontmoeting helemaal op eigen benen te laten staan zijn meerdere jaren nodig maar dit jaar gebruiken wij om de structuur goed te onderzoeken en te kijken waar en hoe lokaal amateurs het beste ondersteund kunnen worden. We hebben voor Raalte en Vlissingen gekozen omdat we daar al mee in contact zijn, en – belangrijker – daar lokaal festivals zijn die mee willen werken en ruimte in hun programmering maken. Natuurlijk is er kennisoverdracht naar de organisaties maar dat doen we door concreet een voorstelling te maken met amateurs en professionals met en zonder beperking. We willen geen overlegclubje zijn of worden maar juist gewoon met elkaar theater maken!

Met wie werk je samen?: 

Bij iedere Lokale Ontmoeting werkt 5D samen met een lokale theaterorganisatie en een lokaal festival. Het festival, dat vaak de doelstelling heeft om aanbod te creeen voor alle inwoners of alle mensen uit de regio, kan iets tonen dat lokaal gemaakt is, met lokale mensen maar door de inzet van 5D van professioneel niveau is.

Bij de Lokale Ontmoeting in Vlissingen die gaat spelen op festival Onderstroom werken we samen met Jeugdtheaterschool Zeeland. De voorstelling wordt gemaakt onder leiding van Josien de Graaf, artistiek leider van Jeugdtheaterschool Zeeland. Zij heeft het verhaal voor de voorstelling verzonnen samen met spelers van Jeugdtheaterschool Zeeland em spelers van Duinart. Ook wordt er samengewerkt de Zeeuwse Muzikanten. Repetitieproces vindt in Middelburg plaats. 5D vult alleen een aantal spelers aan en regelt de contacten met het festival Onderstroom en doet een gedeelte van de productie en communicatie. In Raalte werken we met organsatie Dimence en via een netwerk(je) van spleres met een handicap die nergens bij zijn aangesloten en graag een voorstelling maken. Voor dit project en de nog te vinden derde locatie zoeken we een regissuer of theatermaker uit de buurt. In Raalte spelen we op festival Streetlive.

Er wordt niet actief samenwerking met de gemeente gezocht, die heeft hierin geen participerende rol,alleen eventueel als subsidiegever. Maar omdat zij meestal al ondersteuner zijn van het lokale festival of de lokale theatermaker dragen zij verder niet bij. Wij zoeken juist de samenwerrking op met de lokale organisaties op, omdat die de mensen kennen en weten waar de wensen en de mogelijkheden liggen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

In Vlissingen bijvoorbeeld werken we samen met de Jeugdtheaterschool Zeeland, met festival Onderstroom en met theatergroep Duinart en De Zeeuwse Muzikanten.  In Raalte willen we samenwerken met festival Streetlive en organsatie Dimence. Voor de derde Lokale Ontmoeting zoeken we nog zowel festival als lokale organisatie(s)

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
1 LO Vlissingen 30 750
1 LO Raalte 6 500
1 LO (onbekend) ? ?
       
       
       

 

Bij elke locatie werken we als volgt: contact zoerken met lokaal festival, inventariseren wat er aan lokale theateractivitieten wordt gedaan, kijken welke organsaiteis zich bezighouden met mensne met een hadnicap etc. Als deze drie zaken bekend zijn gaan we met de lokale maker(s) in gesprek en gaan we spelers zoeken. Tegelijkertijd wordt er contact met het festival gelegd. Daarna gaat de maker, met artistieke en productionele ondersteuning vanuit 5D, aan de slag met het maken van een plan voor de voorstelling. Hoeveel mensen er uiteindelijk meewerken aan de voorstelling, hangt af van dit plan en van het aantal mensen dat zich lokaal aanmeldt om mee te doen. Zoals het er nu uitziet zijn er in Vlissingen 10 lokale spelers van de jeudtheaterschool, 10 spelers van Duinart, 5 lokale muzikanten met een handicap en 5 spelers van 5D betrokken. Zij gaan met elkaar repeteren zodra de financiering rond is, meestal enkele weken voorafgaande aan het festival.

Wat maakt het project bijzonder?: 

5D is de enige organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap in de professionele podiumkunsten. Voor ons is het belangrijk dat niet alleen op ons kantoor en in onze repetieruimte aan inclusieve podiumkunsten wordt gewerkt, maar overal in Nederland. Het is voor ons van belang dat zoveel mogelijk mensen met een handicap gaan deelnemen aan cultuur. Cultuur kan mensen met elkaar in contact brengen, kan hen zich laten ontwikkelen en op deze manier zien ook mensen zonder beperking dat iedereen mee kan doen.

Begroting: 

De totale begroting bedraagt 21.450 euro voor 3 Lokale Ontmoeringen 2.0. 5D draagt zelf 2.000 euro bij, de lokale festivals (lokale) fondsen en organisaties 9.450 en aan FCP wordt 10.000 euro gevraagd.

Locatie(s): 
Vlissingen
Raalte
Onbekend

Uitslag Beslis mee

FCP26
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 153 gestemd
totaal76
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met De Lokale Ontmoeting werken jullie aan het verder delen van jullie kennis en ervaring op het gebied van festivals door mensen met en zonder beperking. Inclusief en toegankelijk cultuur maken, in dit geval op het vlak van theater, is nog steeds een aandachtspunt en niet vanzelfsprekend. Door organisaties in drie fasen te begeleiden tot zelfstandige operatie, reikt de impact van het project verder dan 5D en een enkel festival. De samenwerkingen tussen lokale festivals, aanbieders van theateractiviteiten en organisaties die een netwerk hebben onder mensen met een handicap, zijn nieuw en van meerwaarde voor de betrokken partijen, al had de concrete aanpak van deze uitwisseling en verbinding nader toegelicht mogen worden. Spannend en onzeker blijft ook nog of en hoe de lokale organisaties na 3 jaar daadwerkelijk doorgaan en praktisch en financieel daarvoor de juiste tools weten in te zetten en de relevante partners weten te betrekken. Daarover geeft het plan helaas nog mager informatie. Dat de lokale infrastructuur onderzocht wordt, is relevant om goed te weten wat er lokaal speelt en wie daarin welke rollen spelen. Hoe dit concreet plaatsvindt, blijft nog tamelijk onduidelijk. De gekozen locaties liggen verspreid over het land en in de regio, wat gewaardeerd wordt. 5D heeft de kennis in huis om dit project inhoudelijk tot een succes te maken. Op de blog lees ik graag over de realisatie op de drie plekken en hun ervaringen!

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb vertrouwen in de inspirerende overdracht van Stichting 5D waarbij op een bewuste wijze de samenwerking wordt opgezocht met lokale partijen die interesse hebben getoond. Er is in het project voldoende sprake van een gedegen gefaseerde opzet, alleen blijft het effectief kunnen overdragen van een werkwijze en eigenaarschap natuurlijk afhankelijk van personen. Dit blijft een kwetsbaar proces dat desalniettemin een goede investering is voor de diversiteit en deskundigheidsontwikkeling in het cultureel aanbod verspreid door Nederland. Ik verwacht dat door de gedegen aanpak er nieuwe projecten zullen ontstaan en een nieuwe deelnemersgroep wordt bereikt die de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen in actieve cultuurparticipatie. Tevens verwacht ik dat in de omgeving van Raalte, Vlissingen en mogelijk andere gemeenten nieuwe ontwikkelingen zullen voortkomen vanuit dit project die ten goede komen aan het cultureel aanbod in het algemeen. 

afbeelding van Beer

Aanvraagbedrag en begroting zijn aangepast

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Beer, jullie vragen op dit moment meer dan 50% aan van jullie totaalbegroting. Zoals je in de subsidieregeling kunt nalezen zal ik op basis daarvan de aanvraag moeten afwijzen. Mocht er een mogelijkheid zijn om dat aan te kunnen passen, dan heb je daarvoor tot eind deze week de tijd.  

afbeelding van Beer

Tijdens de festivals spelen we verschillende malen. Dat gebeurt op basis van de programmering van de festivals. Bij festival onderstroom spelen we meerdere keren op een podium of in een tent, bij festival Streetlive vindt het ootreden pkaats in de straten van het centrum van Raalte. Ook hier spelen we verschillende malen. Het derde festival is nog niet gevonden. Qua spreiding denken we aan een festival in het noorden van het land. We organiseren geen extra activiteiten als workshops. De kennisoverdracht vindt plaats tijdens de repetities rn voorstellingen met alle medewerkenden. Hier geven we onze kennus en contacten door zodat lokale clubs daarna beter weten hoe je een dergelijk project zelf opzet, hoe je fondsen kunt vinden, waar je op moet letten als je een voorstelling opzet, hoe je werkt met mensen met en zonder handicap, hoe je birgg dat het project voldoende kwaliteit heeft, hoe je lokaal je publiek vindt, hoe je contact maakt en houdt met zowel artistieke leiding en productie van het betreffende festival, hoe je de balans tussen deelnemers met en zonder handicap houdt. Al deze kennis wordt tijdens en door het samen maken gerealiseerd. De 5d productieleider speelt hierin een centrale rol.

afbeelding van Beer

Tijdens de festivals spelen we verschillende malen. Dat gebeurt op basis van de programmering van de festivals. Bij festival onderstroom spelen we meerdere keren op een podium of in een tent, bij festival Streetlive vindt het ootreden pkaats in de straten van het centrum van Raalte. Ook hier spelen we verschillende malen. Het derde festival is nog niet gevonden. Qua spreiding denken we aan een festival in het noorden van het land. We organiseren geen extra activiteiten als workshops. De kennisoverdracht vindt plaats tijdens de repetities rn voorstellingen met alle medewerkenden. Hier geven we onze kennus en contacten door zodat lokale clubs daarna beter weten hoe je een dergelijk project zelf opzet, hoe je fondsen kunt vinden, waar je op moet letten als je een voorstelling opzet, hoe je werkt met mensen met en zonder handicap, hoe je birgg dat het project voldoende kwaliteit heeft, hoe je lokaal je publiek vindt, hoe je contact maakt en houdt met zowel artistieke leiding en productie van het betreffende festival, hoe je de balans tussen deelnemers met en zonder handicap houdt. Al deze kennis wordt tijdens en door het samen maken gerealiseerd. De 5d productieleider speelt hierin een centrale rol.

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Beer, dank voor de toevoeging. Tot slot zou ik willen adviseren om wat meer concrete informatie te geven over de activiteiten tijdens de festivals, waarbij de kennisoverdracht plaatsvindt. Ik zie op dit moment alleen bij Vlissingen de voorstellingen en de repetities voor me, maar organiseren jullie ook nog andere gerelateerde activiteiten zoals workshops? En kan je nog wat explicieter toelichten wat jullie aan de samenwerkende partijen inhoudelijk en organisatorisch bieden waardoor de beoogde impact behaald wordt.

afbeelding van Beer

Dag Lilian,

Wat gedetailleerdere infomatie over de manier van werken en aan welke voorwaarden een gemeente moet voldoen, is toegevoegd in de tekst.

Wat betreft je vraag over kennisoverdracht, die zit in de uren van 5D. Deels zitten die in het proejct (als uren productieleiding), daar vind een groot deel van de kennisoverdracht naar lokaal plaats. De uren die zakelijk en artistiek door 5D worden ingezet voor dit project zijn niet in de begroting opgenomen. 5D werkt voor dit project samen met de lokale culturele organsaties (festival, theatergroep, maker), zij moeten zelf hun projecten en vraag neerleggen bij de lokale overheden. Hoe dat moet, daar helpen we hen bij als ze dat zelf niet weten, maar het gaat er juist om dat zij zelf die route lopen. Meestal weten zij dat ook beter dan wij, omdat ze de loale connecties hebben. Het belang voor ons is dat er mensen met een handicap theater gaan maken, particperen aan cultuur en zichtbaar zijn voor een breed publiek

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Beer, ik heb het verzoek voor toelating tot de Beslis mee fase ontvangen, maar aangezien jullie nog tijd hebben zou ik willen adviseren om de volgende punten nog verder uit te werken. Zoals ik al eerder aangaf is het aan te bevelen om de specifieke activiteiten en het beoogde aantal deelnemers uit de verschillende fases die tussen 14 mei en 31 oktober plaatsvinden concreter te omschreven in het activiteitenschema. Deze activiteiten zijn op dit moment nog lastig te onderscheiden van het gehele 3 jaren traject.

Op jullie begroting neemt de bijdrage van Jij maakt het mee een aanzienlijke plek in. De kosten zitten met name in productionele activiteiten, terwijl het project inhoudelijk gaat om kennisoverdracht en het bouwen aan een duurzaam initiatief, wat ik niet specifiek terugzie. Ik mis in de begroting bijdragen van lokale overheden, zorg- en welzijnsinstellingen. In hoeverre zijn deze wel betrokken bij het initiatief en het inbedden van de activiteiten binnen de eigen gemeente? 

Ten slotte zou het aan te bevelen zijn wanneer jullie iets concreter omschrijven aan welke basisvoorwaarden binnen een gemeente moet worden voldaan om tot een samenwerking te komen. Dit met het oog op de 3e en mogelijke andere locaties. 

afbeelding van Beer

Linkerkolom is aangevuld met informatie over de samenwerkingspartners in Vlissingen en Raalte. Voor een derde locatie zoeken we nog een plek en een festival zodra de finaciering rond is.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Beer, dank voor je heldere antwoord. Zorg dat je dit ook als zodanig in de linkerkolom verwerkt. Zou je iets specifieker kunnen verwoorden wie de lokale samenwerkingspartners zijn en wat hun inhoudelijke inbreng op het project is?

afbeelding van Beer

Beste Lidian

We hebben ontdekt dat er meer tijd nodig is om lokale organisaties zo sterk te maken dat ze zelfstandig een Lokale Ontmoeting kunnen realiseren. Het begint bij kennismaking, dan komt de inbedding bij festival en de daadkracht van de eigen lokale organisatie(s) aan de orde en pas in de fase daarna kan een project zelfstandig draaien. Onze begeleiding vanuit 5D neemt dus af. We hebben dit jaar gekozen om de verhoudingen tussen die fases goed in beeld te brengen. Daarmee kunnen we een blauwdruk maken die organisaties en partners helpt. Nogmaals, om een Lokale Ontmoeting helemaal op eigen benen te laten staan zijn meerdere jaren nodig maar dit jaar gebruiken wij om de structuur goed te onderzoeken en te kijken waar en hoe lokaal amateurs het beste ondersteund kunnen worden. We hebben voor Raalte en Vlissingen gekozen omdat we daar al mee in contact zijn, en – belangrijker – daar lokaal festivals zijn die mee willen werken en ruimte in hun programmering maken. Natuurlijk is er kennisoverdracht naar de organisaties maar dat doen we door concreet een voorstelling te maken met amateurs en professionals met en zonder beperking. We willen geen overlegclubje zijn of worden maar juist gewoon met elkaar theater maken!

Beer Boneschansker

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Beer, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jullie project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Jullie werken vanuit een interessant concept van drie jaar, maar de aanvraag richt zich op de periode mei t/m oktober 2018. Zou je iets explicieter kunnen toelichten wat er in deze periode gebeurt en hoe dat zich verhoudt tot de gehele periode van 3 jaar? Probeer daarbij een duidelijke focus te verwoorden. Tevens ben ik benieuwd waarom jullie voor Raalte en Vlissingen hebben gekozen (of andersom). Is in deze gemeentes sprake van een specifieke vraag of urgentie waar jullie middels het project op inspelen? Zou je ten slotte kunnen specificeren of de activiteiten in het schema betrekking hebben op de kennisoverdracht aan de organisaties, of op concrete activiteiten met amateurs en professionals?