menu denk mee beslis mee maak mee

De Lach

‘Lachen is de kortste afstand tussen mensen’ ...

Stichting ElanArt
1 februari 2019 tot 1 februari 2020

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

De Lach

‘Lachen is de kortste afstand tussen mensen’ (Victor Borge).

afbeelding van Masoud Rahaee

Ingediend door:

Masoud Rahaee

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Gezien dat wij jonge asielzoekers vaak meenemen naar locaties buiten het asielzoekerscentrum, zijn wij op zoek naar een bus die wij kunnen gebruiken om de jongeren te verplaatsen.

Wat ga je doen?: 

Inleiding:
Als individu lijkt het vinden van echt waardevol is lastig en dat gaat ook niet altijd vanzelf. Laat staan het vinden van een schat. Want wij mensen zoeken wel, maar vinden niet altijd dat wat we zoeken. Misschien omdat we te ver weg zoeken? Dichtbij is er vaak meer dan gedacht. Want onze samenleving heeft een waardevolle schat binnen de stadsgrenzen; een AZC met bewoners en een wereld aan beleving, kennis, kunde, ervaring en mogelijkheden, voor Nederland en voor de vluchtelingen. Kortom er is een schatkist binnen de stad!

ElanArt is gestart vanuit de eigen achtergrond als vluchteling. Die ervaringen en de weg naar het nieuwe leven, zijn zelfstandig afgelegd en werden daarmee inspiratiebron en wegwijzer; een praktische wegwijzer van wat er nodig is om zelfstandig stappen te maken in het nieuwe land. ElanArt kent en herkent het mysterie dat in de AZC’s huist. Dat lijkt bij een eerste blik de ‘andersheid’ van die ander en het andere leven van de mensen die daar wonen. Maar ook de vreemdheid van de bevolking en buurt aan de andere kant van het hek. Is er niet alleen een fysieke maar ook een mentale kloof tussen beide groepen. Men bereikt elkaar vanaf die tegenoverliggende zijden in ieder geval niet altijd vanzelf. Je kan zeggen dat een soort ‘gap’ is, een ‘gap’ die niet zomaar gedicht kan worden. En misschien is er nog wel een ‘gap’ in het hoofd van ’n vluchteling.

ElanArt kent de schatkist die binnen een AZC huist, maar kent ook de Nederlandse levenswijze en heeft een sleutel ontwikkeld om bij de schatkist en inhoud te komen. Maar schatgraver en vinder kunnen we allemaal zijn. Soms is er wel wat steun en handreiking bij nodig. ElanArt, als ervaringsdeskundige, wil bijdragen aan de ondersteuning van de beide partijen en een beweging teweeg brengen die waardevol in voor de samenleving. Dit resulteert in projecten, evenementen, voorstellingen, activiteiten en festiviteiten voor AZC-bewoners, studenten aan beroepsopleidingen en wijkbewoners.

Doel:
‘De lach’ is een sociaal-artistiek project met als doel om jonge asielzoekers in contact te brengen met diverse mensen en organisaties. Door het project ‘De lach’ wordt jongeren de gelegenheid geboden om nieuwe contacten op te bouwen en vervolgens hun netwerk te verbreden. Vaak is het zo dat als deze jongeren in hun omgeving niet direct in aanraking komen met leeftijdgenoten, die wat anders zijn dan zijzelf, de mogelijkheid en de noodzaak ontbreekt om contact te maken. Maar als zij actief samen aan de slag gaan en elkaar beter leren kennen ontstaat er contact, begrip en waardering. Ze kunnen hierdoor alvast beginnen met het vinden van aansluiting in de Nederlandse samenleving, dit om het integratieproces te bevorderen.

Het thema:
Onze missie is om jonge vluchtelingen te inspireren, motiveren en activeren. Elk jaar gaat dit gepaard met een
nieuw thema en dit jaar hebben wij gekozen voor het thema 'De Lach'. Lachen ontspant, lachen is een universele primaire behoefte en van wezenlijke betekenis voor ieder mens. We zijn van mening dat voordat nieuwkomers hier aan het werk kunnen, moeten zij zich hier thuis voelen. Thuis voelen gaat gepaard met ontspanning en kunnen lachen. Door samen te lachen vallen afstanden weg en geven we ruimte aan wederzijdse affiniteit. In het project wordt gewerkt met spel, sport, muziek, dans en theater waarbij ontspanning en plezier centraal staan.De speelsheid van de creatieve middelen en het lachen bevordert de ontspanning en geeft positieve energie.

Impact:
Met dit initiatief worden studenten, jonge asielzoekers, vrijwilligers en docenten met elkaar in contact gebracht. Vanuit universele kunstvormen worden er verbindingen gemaakt tussen deze verschillende groepen jongeren. Zowel jongeren verblijvend op het AZC, als studenten, als de vrijwilligers leren op een spontane en vrije manier elkaars cultuur kennen. Ze leren binnen de setting van het ‘Open Atelier’ communiceren over taal- en cultuurgrenzen heen. Via kunst, muziek, drama, dans en sport leren de jongeren elkaar verstaan ondanks dat men elkaars taal niet letterlijk spreekt. Betrokken jongeren leren nieuwe culturen kennen, afstemmen op andere gewoonten en behoeften en ontwikkelen een groot gevoel aan empathie.

MEERWAARDE:
De bijzondere combinatie van zoveel verschillende jongeren en de professionele netwerken van onze partners bieden binnen het project echter ook veel nieuwe kansen op gebied van cultureel ondernemerschap. Iedereen die op een of andere wijze meewerkt in het project zal makkelijker de brug kunnen slaan naar andere organisaties en diens activiteiten. Bovendien is er voor alle ondernemende jongeren binnen de organisaties van onze partners en ook daarbuiten veel ruimte om andere, nieuwe projecten mee te ontwikkelen en uit te voeren. De verschillende organisaties helpen ook nu al vaak jongeren met uitwerken en vormgeven van hun ideeën en fondsenwerving/sponsoring zodat ze ook daadwerkelijk plaatsvinden. 

Het programma:
Meedoen aan de samenleving en het ontwikkelen van de eigen kracht zijn belangrijke doelen van het programma. Het uitgangspunt van het project is dat jongeren actief participeren en met elkaar het programma gaan vormgeven. In een stimulerende sfeer bieden we de jongeren op elk niveau een zeer brede variëteit aan boeiende workshops. Op het gebied van kunst, muziek, theater, fotografie en sport. Jongeren leren niet alleen alles over de verschillende technieken en materialen, maar ook hoe zij hun eigen ideeën kunnen omzetten in verrassende producten.

De locaties:
Het project zal voor vier verschillende asielzoekerscentra georganiseerd worden, namelijk het AZC Grave, Elderhoeve, Overloon en Nijmegen. Jonge asielzoekers vormen een kwetsbare groep. Ze zitten vaak in een isolement omdat er buiten schoolse activiteiten weinig voor ze georganiseerd wordt. Daarvoor nemen we ze bewust mee naar andere locaties buiten het asielzoekerscentrum. Namelijk naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ROC Nijmegen en de jongerencentra in de omgeving van de AZC’c. Hierdoor komen ze in contact met Nederlandse jongeren en zijn ze even weg van het AZC.

Doelgroep:
ElanArt richt zich op jongeren uit AZC’s. Hun leeftijd maakt hen extra kwetsbaar. Juist op een leeftijd die daartoe uitnodigt, kunnen zij zich in deze levensfase niet of onvoldoende ontplooien. Voor de Nederlandse samenleving als geheel is het bestaan van een grote en groeiende groep jongeren die het perspectief op een zinvolle toekomst verliest – en soms al deels verloren heeft – op de langere termijn funest. ElanArt wil jongeren uit de AZC’s inspireren, motiveren en activeren.

Het project richt zich op de volgende groepen:
* Jonge asielzoekers uit diverse culturen (14-20 jaar) van de AZC’s Nijmegen, Grave, Elderhoeve en Overloon. (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen en regulieren jongeren)
* Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en studenten van ROC Nijmegen en Boxmeer
* Jongeren (14-20 jaar) uit de omgeving van de AZC’s

Beoogde resultaten:
Met dit project wil ElanArt een bijdrage leveren aan het omgaan met culturele diversiteit in onze samenleving.

Gewenste eindresultaten:
* Wekelijkse activiteiten gedurende het projectjaar op vier verschillende AZC’s
* Vier theater – muziek en danspresentaties en exposities
* De presentaties vinden plaats op diverse locaties: buurthuizen, jongerencentra en opleidingen

Uitbreiding aan bezoekers:
* Scholieren, ouders, vrienden, buurtbewoners en andere betrokkenen: 500 per evenement

Stijging van aantal deelnemers:
* 800 jonge asielzoekers verspreid over de hele project periode (in 2018: 700)
* 150 studenten verspreid over de gehele projectperiode ( in 2018 100, studenten van meerdere opleidingen)
* 200 jongeren uit Nijmegen, Elderhoeve, Grave en Overloon (in 2018: 150) verspreid over de gehele projectperiode
* 25 vrijwilligers (in 2018 15)
* 600 ouders van asielzoekers en stagiairs verspreid over de gehele project periode (in 2018 500)
* 2000 publiek tijdens presentaties en exposities in diverse locaties (in 2018 1500, ouders, familieleden en vrienden)
* 2500 mensen wereldwijd via Social-Media (in 2018 2000)

Versterking samenwerking partners:
* Uitbreiding COA Overloon in 2017- 2018 werkten we met alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen en vanaf 2018 werken we ook met regulieren jongeren
* Uitbreiding COA Grave in 2017- 2018 werkten we met regulieren jongeren alleenstaande en vanaf 2018 werken we ook met alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen
* ROC Nijmegen en Boxmeer vanaf 2018 is ElanArt ook een leerbedrijf voor studenten van ROC
* Open atelier sinds 2018 is er een intensief samenwerkingsverband tussen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Stichting ElanArt. Met dit initiatief worden studenten, jonge asielzoekers vrijwilligers en docenten wekelijks met elkaar in contact gebracht. Vanuit universele kunstvormen worden er verbindingen gemaakt tussen deze verschillende groepen jongeren.

De projectduur:
De projectduur betreft 1 jaar en loopt van februari 2019 tot februari 2020.


afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Masoud,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen.

Je hebt een aantal mooie doelstellingen met je sociaal-artistieke project. Om hier een sucesvolle aanvraag te doen is het belangrijk om de aansluiting met de doelstellingen van Jij Maakt Het Mee te vinden. Die doelstellingen liggen vooral op het vlak van vernieuwing van de actieve cultuurparticipatie, waarbij samenwerking met andere organisaties centraal staat. 

Richt je daarom in je aanvraag op die actieve cultuurparticipatie, dus: wat zijn precies de artistieke activiteiten die je gaat aanbieden, hoe ziet de artistieke begeleiding eruit, etc.  En kan je bijvoorbeeld wat verder ingaan op de vier theater – muziek en danspresentaties en exposities die je beschrijft? Ik ben benieuwd naar je reactie.