menu denk mee beslis mee maak mee

Kunstlokaal Schothorst

Lokale creatieve ontmoetingen voor 55 plussers

Stichting Inloophuizen Amersfoort locatie Inloophuis Schothorst
1 januari 2019 tot 31 december 2019
beeldend 3D, crafts, fotografie, muziek
ouderen
onze website
€6.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Kunstlokaal Schothorst

Lokale creatieve ontmoetingen voor 55 plussers

afbeelding van Margreet Bouwman

Ingediend door:

Margreet Bouwman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrekken we de echt kwetsbare ouderen bij dit project?

Wat ga je doen?: 

Schothorst is een vergrijzende wijk in Amersfoort, het buurthuis Trefhorst is wegbezuinigd, waardoor er weinig plekken zijn voor ontmoeting. Er is sterke behoefte aan meer ontmoetingsplekken in de wijk.

In een succesvolle pilot van Kunstlokaal in de Amersfoortse wijk Schothorst, bleek dat er in de wijk veel vraag is naar creatieve activiteiten voor 55 plussers. Om het project beter in te bedden in de wijk, een blijvende ontmoetingsplek te kunnen bieden én een kwetsbaarder groep ouderen te bereiken, slaan Scholen in de Kunst en Inloophuis Schothorst nu de handen ineen.

Binnen Kunstlokaal worden op basis van de vraag van deelnemers creatieve activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de wijk Schothorst. Inloophuis Schothorst is de belangrijkste uitvalsbasis. Op basis van de suggesties van bewoners, worden korte workshopseries georganiseerd die door professionele kunstdocenten of kunstenaars gegeven worden.

Naast de workshopseries wordt een voorstelling naar de wijk gehaald, waar de hele wijk voor uitgenodigd wordt.

De samenwerkingspartners vullen elkaar goed aan: Inloophuis Schothorst heeft een groot netwerk in de wijk én een locatie die de hele week door open is. Scholen in de Kunst heeft een groot netwerk van kunstenaars en kunstdocenten en is ervaren in het organiseren van workshops en evenementen.

We hopen met Kunstlokaal nieuwe ontmoetingen tussen wijkbewoners te realiseren, het netwerk onder 55 plussers te vergroten en mensen de kans geven hun talenten te  ontdekken en ontwikkelen.

Hoe ga je te werk?: 

Hoofddoelstelling

Ouderen actief stimuleren deel te nemen aan kwalitatief hoogwaardige culturele activiteiten en hiermee een impuls te geven aan het sociale netwerk van 55-plussers en de culturele infrastructuur in de wijk te versterken.

Subdoelstellingen

  1. Het bereik van Inloophuis Schothorst vergroten door kennismaking met de inloop en activiteiten van het inloophuis. Mogelijkheden bieden om na de cursussen met elkaar in contact te kunnen blijven door het meedoen aan inloop en activiteiten of zelfs vrijwilligerswerk.
  2. Ouderen in de wijk in beeld krijgen, wat de mogelijkheid biedt om problemen te signaleren.
  3. Naast de culturele activiteiten een plek bieden waar je op een laagdrempelige manier onder de mensen kunt komen.
  4. Het vergroten van de zichtbaarheid van culturele aanbieders in de wijk.
  5. Het bewustzijn van culturele aanbieders m.b.t. de meerwaarde (op sociaal en artistiek vlak) van kunst en cultuur voor de doelgroep 55+ vergroten.
  6. Ouderen in de gelegenheid stellen hun culturele interesses en talenten te ontdekken en te verdiepen.
  7. Het netwerk van Scholen in de Kunst in het sociaal domein verdiepen en verbreden.

Om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van 55-plussers m.b.t. de inhoud van Kunstlokaal, zullen we steeds bij de doelgroep inventariseren welke activiteiten we zullen organiseren. Dat doen we door op bijeenkomsten in de wijk (wijkmarkt, kerstmarkt andere evenementen) 55 plussers te vragen wat ze in hun wijk graag zouden willen doen. We gaan soms ook in op een vraag die leeft in de wijk, zoals bijvoorbeeld de vraag van de wijkwebsite naar fotografen en redactieleden; dit resulteerde bij de pilot in een workshop fotografie en een workshop schrijven. Aandachtspunt is om ons meer te richten op mannen, in de pilot was het overgrote deel van de deelnemers vrouw.

Als er naar een specifieke culturele (!) activiteit veel vraag is, gaan we eerst in de wijk zelf, en als dat niet lukt, buiten de wijk op zoek naar een kunstenaar/docent die workshops op dat vakgebied kan verzorgen. Activiteiten vinden plaats in het Inloophuis, maar ook op andere plekken in de wijk. Zo spreiden we ons aanbod over de grote wijk Schothorst, waardoor het steeds voor andere mensen vlak bij huis is.

Een andere uitdaging is om relatief kwetsbare ouderen bij het project te betrekken. Dat betekent een logistieke, maar vooral ook een communicatieve uitdaging. Hoe verleid je mensen die weinig hun huis uit komen, een klein sociaal netwerk hebben om deel te nemen. Het Inloophuis zelf heeft contact met een aantal van deze mensen, maar we willen ook met Buurtzorg bespreken of we hierin kunnen samenwerken. 

Met wie werk je samen?: 

Kunstlokaal is een samenwerking tussen Inloophuis Schothorst en Scholen in de Kunst.

De samenwerking is als volgt verdeeld:
Scholen in de Kunst (SidK) zorgt, op basis van de vraag van inwoners voor invulling van de workshops en de voorstelling in de wijk en bewaakt daarmee de artistieke kwaliteit van de workshops. SidK is aanjager, procesbegeleider en ondersteunt waar nodig bij de zakelijke kant van het project.  Ook dragen we bij aan de communicatie over het project (flyers maken, nieuwsbriefberichten, facebook, website etc.)

Inloophuis Schothorst heeft een goed netwerk in de wijk, en zorgt voor werving van deelnemers, workshoplocatie, praktische ondersteuning door vrijwilligers, een herkenbare en toegankelijke basis waar deelnemers terug kunnen komen waardoor het door de workshops ontstane netwerk kan blijven bestaan. Ook nieuwe initiatieven van deelnemers die zonder subsidie ontwikkeld kunnen worden kunnen een plek krijgen in het Inloophuis, waardoor er op de lange termijn iets over kan blijven.

Overige samenwerkingspartners zijn Indebuurt033 (welzijn), Buurtzorg (thuiszorg), Wijkwebsite, De Koperhorst (woonzorgcentrum), De Hoeksteeen (kerk met wijkfunctie).

Indebuurt033 komt 'achter de voordeur' en ontmoeten in hun informatiewinkels veel mensen die baat kunnen hebben bij deelname aan Kunstlokaal. Mensen die niet zo snel via een flyer aan een activiteit meedoen, kunnen door hen gestimuleerd worden om mee te doen. Eventueel leggen ze contact met vrijwilligers van het inloophuis die de mensen thuis kunnen op halen, of we zetten de buurtmombiel in om het vervoer te regelen. Er zijn nog enkele ouderen ontmoetingsgroepen, vooral voor mensen met een niet-westerse achtergrond, via die groepen brengen we de activiteiten onder de aandacht en we stemmen het aanbod op hen af.

Buurtzorg: Buurtzorg komt bij een hele kwetsbare groep ouderen. Voor velen zal het een stap te ver zijn om zelfstandig naar een nieuwe activiteit buiten de deur te gaan. Maar we zoeken toch naar manieren om misschien een enkeling wel mee te kunnen laten doen. Opnieuw door die persoon persoonlijk op te halen.

De Wijkwebsite communiceert onze activiteiten, maar via de activiteiten dragen we ook bij aan het vullen van de wijkwebsite. Binnen een fotografie en/of schrijfworkshop krijgen deelnemers vaardigheden aangereikt om hun foto's of teksten ook op de wijkwebsite te laten publiceren. Zo wordt de redactie van de wijkwebsite uitgebreid, en is er een 'plek' waar de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen.

Bij Woonzorgcentrum De Koperhorst wonen voor een deel ouderen nog relatief zelfstandig. Zij kunnen makkelijk naar het inloophuis toe komen. De Koperhorst ondersteund brengt de activiteiten van Kunstlokaal onder de aandacht van hun bewoners. Om een wat minder mobiele doelgroep te bereiken mogen we gebruik maken van de workshopruimte van De Koperhorst.

De Hoeksteen is een kerk die buurthuiskamer wil zijn/worden. Ze helpen met de werving van deelnemers via hun netwerk, en we kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van ruimtes van De Hoeksteen.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Schothorst is een van de wijken van Amersfoort met de meeste vergrijzing. Het buurthuis had een belangrijke rol als ontmoetingscentrum voor deze doelgroep, het verdwijnen daarvan in 2013 heeft een gat achter gelaten. Juist omdat de bevolking van Schothorst ouder wordt, is het belangrijk om in de buurt activiteiten te kunnen doen.

Er is door Scholen in de Kunst in 2017-2018 een pilot uitgevoerd van Kunstlokaal. Toen bleek dat er veel vraag is naar creatieve activiteiten voor ouderen in Schothorst groot was. Voor bijna alle workshopseries ontstonden wachtlijsten. We bereikten veel deelnemers, waar niet altijd de mensen waar we het project echt voor ontwikkelen: de mensen die niet makkelijk gebruik maken van bestaand aanbod buiten hun wijk. Met het Inloophuis wordt het netwerk voor Kunstlokaal veel groter en hebben we veel meer mensen die mee kunnen helpen zoeken naar de doelgroep waar het ons echt om gaat. Overigens hopen we in elke workshop een leuke mix te hebben van deelnemers; mobiel en minder mobiel, oud en minder oud etc.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 Workshopseries 40 n.v.t.
1 Voorstelling 0 150
1 Praktische ondersteuning 12  
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

De samenwerking tussen Inloophuis Schothorst en Scholen in de Kunst is nieuw. Nog nooit heeft Scholen in de Kunst zo gelijkwaardig samengewerkt met een welzijnsorganisatie en het Inloophuis niet met een culturele organisatie. 
Inloophuis Schothorst heeft tot nu toe alleen nog activiteiten aangeboden die door vrijwilligers verzorgd werden. Het werken met professionele kunstdocenten vraagt een andere werkwijze, alleen al omdat er financieel veel meer aan vast zit. Het biedt ook de kans om een andere doelgroep aan te spreken en zich te profileren als een levendige, creatieve, eigentijdse organisatie.

Het project is voor Scholen in de Kunst van groot belang omdat we hiermee voor het eerst werken met individuele (oudere) deelnemers in een wijk in Amersfoort. Tot nu toe werkten we altijd met vaste groepen ouderen, in opdracht van een woonzorgcentrum. Daarmee misten we de grote groep thuiswonende ouderen die om wat voor reden dan ook niet meer zo mobiel zijn. Juist deze ouderen kunnen veel baat hebben bij een interessante activiteit in de buurt. Maar dit zijn ook de ouderen die lastig te bereiken zijn.

 

Begroting: 

We vragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijdrage van €6000,- op een totale begroting van €14.682,-

Overige baten komen vanuit Indebuurt033, Scholen in de Kunst, Inloophuis Schothorst en deelnemersbijdragen.

Zie gedetailleerde begroting in de bijlage.


afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Margreet, mijn opmerkingen en tips zijn louter en alleen bedoeld om jouw plan aan te scherpen. De vragen die ik heb, heeft een ander in zijn hoofd; ik stel ze. Door ze te beantwoorden kun je de witte vlekken in je project opvullen.

Mijn opmerking over kunst in de zorg komt voort uit mijn ervaring met het inzetten van actieve cultuurparticipatie in de zorgsector. De zorginstellingen en betrokken -medewerkers komen vaak niet toe aan kunst in de zorg. Vaak genoemde redenen zijn werkdruk en persoonlijke onbekendheid met inzet van kunstactiviteiten. De wil er is wel, maar de mogelijkheden liggen niet voor het oprapen. Deze ervaren beroepskrachten kunnen juist wel weer heel goed met senioren omgaan en dat is voor de kunstenaars vaak weer zoeken. Juist door krachten te bundelen van de zorg en de cultuursector ontstaat er een samenwerking met meerwaarde. Ik begrijp uit jouw antwoord dat je dit project niet als kunst in de zorg beschouwd, omdat het grotendeels in een inloophuis plaatsvindt en dat kan natuurlijk.

Heeft de Gemeente Amersfoort inmiddels een stadspas voor minima? Dat is een prima criterium om korting te geven aan minder draagkrachtigen. www.amersfoort.nieuws.nl/nieuws/11821/gemeente-onderzoekt-mogelijkheden-...

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Dank voor de recente aanvullingen in je projectplan. Het is me duidelijk dat jullie veel doen met via via uitnodigingen en vervoersopties om mensen laagdrempelig deel te kunnen laten nemen. Ook de partners spelen daar een actieve rol in en dat is goed. Is het ook zo dat ze als begeleider met kwetsbare senioren kunnen meegaan? Je kunt overwegen om dat zo te organiseren en als het zo wordt geregeld, kun je en passant de kunstkwaliteiten van de zorgprofessionals vergroten.

Kunst in de zorg is vaak nieuw voor de zorgaanbieders en een welkome werkwijze om op een andere manier met cliënten om te gaan. Heb je er over nagedacht om het project ook op die manier te verduurzamen?

Nog een opmerking over de begroting: ik lees bijdrage cursisten 40 x €6,05. Dat lijkt me wel erg krap voor 6 cursussen; want dat komt neer op gemiddeld 6 deelnemers per cursus.

Ik geef je de tip om het dekkingsplan realistischer te maken. Een eigen bijdrage van €5 per keer is goed te doen en met gemiddeld 20 deelnemers is een groep goed te behappen voor de docent/kunstenaar die de cursus geeft. En er zijn ook activiteiten waar 40 mensen aan kunnen meedoen, zoals dans en zelfs 80 mensen bij een interactieve lezing of theatervoorstelling. Hoeveel deelnemers kunnen er per cursusdagdeel meedoen?

 

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Danielle,

De mensen die mogelijk meegaan met kwetsbare senioren, zullen over het algemeen vrijwilligers van Inloophuis Schothorst zijn, geen zorgmedewerkers dus. We proberen via buurtzorg, de Amersfoortse thuiszorgorganisatie met hun cliënten in contact te komen, maar ik verwacht dat daar op zijn hoogst een paar mensen via hen meedoen. Vooral omdat de drempel nog heel hoog is om er op uit te gaan, maar ook omdat het nog best wat moeite zal kosten om de thuiszorgmedewerkers de waarde te doen inzien van het project voor hun cliënten. Maar, we gaan die uitdaging aan!

Ik snap je opmerking over kunst in de zorg niet helemaal, met Kunstlokaal willen we ons juist richten op ouderen die nog thuis wonen en veel baat hebben bij interessante activiteiten bij hen in de buurt. Scholen in de Kunst ontwikkeld ook kunstprojecten binnen woonzorginstellingen voor ouderen, en soms overlapt dat met Kunstlokaal, maar ze zijn niet onze primaire doelgroep. De Koperhorst is een ouderenwoonzorgcentrum vlakbij het Inloophuis, met wie we wel samen gaan werken in het werven van deelnemers. Mogelijk organiseren we ook een workshopserie bij hen in huis.

We zijn inderdaad uitgegaan van 6 deelnemers per workshop, dat is inderdaad laag ingeschat, bij de pilot kwamen we daar makkelijk overheen. Dat zal nu ook wel lukken. Tegelijk vragen sommige ouderen én sommige workshops om een kleine groep. Omdat we nog niet weten welke workshops de ouderen willen dat wij organiseren, hebben we het laag ingeschat. Maar ik zal die prognose iets naar boven bijstellen. 20 deelnemers per workshop zal meestal teveel zijn, het Inloophuis is te klein om met 20 man te kunnen werken. We willen niet alle, maar wel minimaal de helft van de workshops in het Inloophuis organiseren. Het Inloophuis is de basis waar mensen ook naar terug kunnen op momenten dat er geen workshops zijn. Dat vergroot het netwerk in de wijk en van deelnemers persoonlijk. Bij dans kan je inderdaad met grotere groepen werken, met zingen ook. In de inventarisatie die we tijdens de pilot hebben gedaan, was vooral vraag naar beeldende activiteiten. Daar is een grote groep, zeker als het gaat om mensen die wat minder goed horen, minder goede motoriek hebben etc. veel lastiger.

Er zijn denk ik veel mensen die €5,- per workshop kunnen betalen, €20,- voor een serie, maar we werven ook via het Leger des Heils, De Voedselbank etc. van hun netwerk kan je zo’n bijdrage niet verwachten. Ik vind dit echte en lastig onderdeel van het project. Door op €5,- te gaan zitten kan je mensen afschrikken voor wie dit juist is, ook als je zelf bedenkt dat je korting kan geven aan minder draagkrachtigen. En hoe controleer je of zij echt minder draagkrachtig zijn?

De deelnamegelden voor de theatervoorstelling hebben we apart in het dekkingsplan gezet. Daar gaan we uit van 100 bezoekers.

Ik hoop je vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Ik zal kijken of ik het projectplan ook wat scherper kan formuleren wat betreft deelnamegelden en aantal deelnemers.

afbeelding van Trudy Paus

Hallo Margreet,

Ik meld mij hierbij ook aan voor ons project Kunstlokaal. De samenwerking is nieuw maar tot nu toe heel prettig en leerzaam voor ons. Fijn dat we kunnen samenwerken aan een project dat ook voor het Inloophuis Schothorst naast de ontmoetingsmomenten, een mooie uitbreiding is van de bestaande activiteiten. We hebben al een groot netwerk van wijkbewoners boven de 55+ en hopen dat we hen kunnen bedienen met dit aanbod. In ons eigen netwerk werken we al aan de bekendmaking van Kunstlokaal en komen er al ideeën en vragen binnen. Bovendien hopen we ook nog wijkbewoners die lastiger te bereiken zijn te kunnen informeren en te interesseren. 

Hartelijke groet, Trudy Paus.

afbeelding van Margreet Bouwman

Dag Arie, hieronder heb ik antwoord gegeven op je vraag over samenwerking met Inloophuis Schothorst. Bij de projectinformatie heb ik de samenwerking met andere organisaties beschreven.
Hartelijke groet,
Margreet

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Margreet,
Excuus dat het even duurde voor ik reageer. Ik wachtte op een aanvulling via de ondergenoemde weg en realiseerde me pas na het weekend dat die misschien niet komt voor ik zelf reageer. Bij deze.

Dank voor je uitgebreide reactie op mijn vragen van de vorige keer. Alsnog ter toelichting: ik denk mee om te kijken op welke onderdelen het plan eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen; niet om vervelend te doen of kritiek te moeten hebben. Tegelijk is het zo dat ik als adviseur van het Fonds met een bepaalde ‘bril’ naar een nieuw voorstel kijk: Jij Maakt Het Mee ondersteunt vernieuwende projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat.

Graag breng ik nog onder je aandacht dat aanvullingen of aanpassingen in je plan alleen doorgevoerd worden als je ze doet via de knop ‘Bewerken’ bovenaan de projectpagina en vervolgens op het tabblad ‘Denk mee – meer projectinformatie’.

Ik vind het bemoedigend dat je een aantal (lokale) samenwerkingspartners noemt in je plan. Kun je me iets meer vertellen over de rolverdeling en hoe de samenwerking er uit zal zien?

En heb je al en begroting die je kunt up-loaden? Ik ben benieuwd voor welke bijdrage je van het Fonds wilt vragen.
Groeten, Arie

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Arie,

Ik realiseer me heel goed dat je kritisch moet zijn en dat jullie op zoek gaan naar vernieuwing. Mijn reactie kwam voort uit de ervaring dat het lastig is om tot een goede en gelijkwaardige samenwerking te komen tussen kunst-, zorg- en welzijnspartners. Ik ben heel erg blij dat we al zover zijn gekomen met Kunstlokaal. Dat is echt zoeken en steeds weer aan elkaar blijven uitleggen wat je motivatie is, wat je precies bedoelt, hoe je de kwaliteit van het project bewaakt vanuit beide perspectieven.

Ik zal de informatie over het project verder uitbreiden en onze begroting toevoegen.

De samenwerking is als volgt verdeeld:
Scholen in de Kunst (SidK) zorgt, op basis van de vraag van inwoners voor invulling van de workshops en de voorstelling in de wijk en bewaakt daarmee de artistieke kwaliteit van de workshops. SidK is aanjager, procesbegeleider en ondersteunt waar nodig bij de zakelijke kant van het project.  Ook dragen we bij aan de communicatie over het project (flyers maken, nieuwsbriefberichten, facebook, website etc.)

Inloophuis Schothorst heeft een goed netwerk in de wijk, en zorgt voor werving van deelnemers, workshoplocatie, praktische ondersteuning door vrijwilligers, een herkenbare en toegankelijke basis waar deelnemers terug kunnen komen waardoor het door de workshops ontstane netwerk kan blijven bestaan. Ook nieuwe initiatieven van deelnemers die zonder subsidie ontwikkeld kunnen worden kunnen een plek krijgen in het Inloophuis, waardoor er op de lange termijn iets over kan blijven.

Hartelijke groet, Margreet

afbeelding van Arie Koelemij

Beste Margreet,

Ook van mij welkom op Jij Maakt Het Mee. Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken met je mee. Ik heb je eerste opzet met belangstelling gelezen. Mag ik meteen de inhoud in met een drietal vragen? Daar gaat-ie:

Ik lees een sterke sociale doelstelling in het plan. Scholen in de Kunst ontvangt subsidie en voert zelf AK- subsidieregelingen uit. Die combinatie roept de vraag op: zijn wij het juiste loket voor dit project? Te meer omdat een deel van het project gaat over 'passieve beleving van cultuur' (het in huis halen van een voorstelling).

Wat is het effect van dit project op lange(re) termijn? Hoe zorgen jullie er voor dat de ouderen hun huis uit blijven komen na de korte workshopseries?

En tot slot: het aspect van experiment of vernieuwing. Het aanbieden van workshops in een buurthuis of de wijk is op heel veel plaatsen eerder gedaan. Samenwerking van culturele organisaties met zorg en welzijn is ook niet nieuw. Kun je in dit stadium al aangeven waar experiment of vernieuwing zit?

Ik lees graag je reactie.
Groet, Arie

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Arie,

Vraag 1 over de sociale doelstelling: bij samenwerking met (en financiering door) een sociale organisatie, is het altijd zoeken naar het evenwicht tussen artistieke en sociale doelstellingen. Vanuit Scholen in de Kunst sta ik voor kwalitatief goede artistieke workshops. We zullen ook niet alle suggesties uit de wijk kunnen honoreren, omdat we echt workshops in de kunsten willen geven. Ik geloof ook dat als je workshops van hoge kwaliteit geeft, de binding met de groep sterker wordt, omdat mensen enthousiaster zijn over wat ze doen/maken. Uiteraard geldt dit alleen als de kunstdocent goed weet af te stemmen op de doelgroep. 

De Amateurkunst subsidieregeling die Scholen in de Kunst uitvoert, wordt alleen verstrekt aan amateurkunstverenigingen. In de praktijk zijn dat vooral muziekverenigingen zoals orkesten en koren. Omdat Inloophuis Schothorst geen amateurkunstvereniging is, kunnen we geen beroep doen op deze regeling. Het onderdeel 'passieve beleving van cultuur' is maar een klein deel van het project, en biedt de kans om een groot aantal mensen te informeren over de actieve workshops, en ideeen daarvoor te inventariseren. Bij de pilot hebben we gemerkt dat de onderlinge binding van de deelnemers klein was, en dat ze niet goed wisten dat ze onderdeel waren van een groter geheel. Als je het project via zo'n 'passieve beleving' in de schijnwerpers zet, ontstaat er meer binding met het project, ontstaat er meer contact tussen de deelnemers wat hopelijk zorgt voor meer ambassadeurs/vrijwilligers die zich kunnen inzetten voor het project. Bij de werving, ondersteuning van workshops etc. etc.

Het effect op de lange termijn is dat het inloophuis een netwerk en ervaring krijgt met kwalitatief goede kunstdocenten. Dat ze dit niet hadden, was eerder de reden dat creatieve workshops niet van de grond kwamen bij het Inloophuis. De meerwaarde van de samenwerking ligt voor Scholen in de Kunst erin, dat Inloophuis Schothorst een locatie in de wijk is, die bijna dagelijks open is. Daarmee zijn er veel meer mogelijkheden voor deelnemers om elkaar te blijven ontmoeten en weer nieuwe activiteiten te organiseren. De basis van het contact tussen de ouderen is een creatieve activiteit, van daar uit kunnen ze ook eigen creatieve activiteiten blijven ontwikkelen. Ook al is dat niet (altijd) onder leiding van een professionele kunstenaar/kunstdocent. Het project moet 'van de wijk' worden. Dat is heel lastig als je het vanuit een gebouw in de binnenstad moet organiseren. Dus omdat het Inloophuis een bekende plek wordt, en mensen daar bijna elke dag terecht kunnen, zullen mensen daar makkelijker naartoe komen als de workshopserie afgelopen is.

Over het vernieuwende aspect; alles is al gedaan, maar nog niet iedereen heeft alles al gezien. Dat hou ik mezelf voor als beeldend kunstenaar. Anders blijft er nog maar heel weinig over om te doen. Bovendien zal je altijd je eigen handschrift, je eigen accenten in iets leggen. Dat geldt volgens mij ook voor Kunstlokaal. Voor Scholen in de Kunst en Inloophuis Schothorst is onze samenwerking nieuw. We hebben echt iets aan elkaar. Voor Schothorst is het nieuw dat er weer een plek is waar je aan kunst kunt doen, en waar je ook op andere momenten terecht kunt, waardoor het netwerk waarbinnen die culturele activiteiten gebeuren sterker is.

Ik hoop je vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Margreet, welkom terug op Jij Maakt Het Mee. Zoals je weet ben ik coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je hebt in de pilotfase al veel praktijkervaring opgedaan met actieve cultuurparticipatie voor senioren en weet wat wel en niet werkt. Is het mogelijk om voor Kunstlokaal professionele kunstdocenten en kunstenaars te werven die zelf 55+ zijn? Dat is een extra stap in de door jou gewenste richting ‘voor en door senioren’.

Mijn tip om jouw plan te versterken richt zich op jouw meedenkvraag hoe de echt kwetsbare ouderen te betrekken. Hoe logisch is het om de deelnemers zelf in te schakelen om deze mensen aan te spreken en als persoonlijke gast uit te nodigen? Persoonlijke mond-tot-mond reclame in combinatie met een laagdrempelige haal- en brengservice. Dat is meteen een manier om meer mannen over de streep te trekken. Wie zegt nou nee tegen een uitnodiging van een leuke dame om samen een culturele activiteit te bezoeken?!

Mijn ervaring is dat deelnemers heel graag meewerken om nieuwe senioren op de bijeenkomsten af te laten komen. Wat is jouw ervaring met publieksbereik? Hartelijke groet, Daniëlle.

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Danielle,

leuk dat je met ons meedenkt! Deelnemers vragen om iemand mee te nemen is inderdaad een goed idee. Dan kunnen de ouderen die minder snel uit zichzelf/alleen iets nieuws ondernemen met een bekende mee komen. Dat betekent in de praktijk dat we wat eerder moeten beginnen met werven van deelnemers, dan is er tijd om mensen te vragen iemand mee te nemen. 

55+ docenten vind ik ook een goed idee. Ik heb bij de pilot niet naar de leeftijd van de docenten gevraagd, maar ik vermoed dat zeker 3 van de 5 docenten 55+ waren. Zo wordt het profiel van de docent: uit de wijk, 55+, ervaren in de kunstvorm waar deelnemers om vragen steeds specifieker, dus zeker niet altijd haalbaar vermoed ik. Maar we kunnen zeker ons best doen om deze mensen te vinden.