menu denk mee beslis mee maak mee

Hapse Cultuurdagen

Verbinding door cultuur

Sint Nicolaasgilde Haps
1 maart 2019 tot 31 mei 2020
crafts, dans, erfgoed, film
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP14
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek0
max 50 / 0 gestemd
totaal14
nog nodig61
De stemperiode is voorbij.
Het is niet meer mogelijk om te stemmen.

Ga direct naar de reacties

Hapse Cultuurdagen

Verbinding door cultuur

afbeelding van Perry Peeters

Ingediend door:

Perry Peeters

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit project in het collectieve dorpsgeheugen wordt opgenomen?

Wat ga je doen?: 

Hapse Cultuurdagen

Basisschool de Bongerd en Sint Nicolaasgilde Haps

Inleiding

Toen onlangs bleek dat Basisschool de Bongerd en het Sint Nicolaasgilde nagenoeg dezelfde doelen hebben op het vlak van cultuur, is ontzettend veel enthousiasme ontstaan. Enthousiasme om eens stevig met cultuur in ons dorp Haps aan de slag te gaan. De Bongerd was al aan de slag met het opleiden van een van de leerkrachten tot cultuurcoördinator en het Sint Nicolaasgilde was al bezig met een eerste verkenning tot het organiseren van een cultureel evenement.

Omdat beide partijen de verbinding met en tussen de mensen in het dorp Haps willen versterken en echt aan de slag willen met het de Hapse cultuur, is het intiatief tot het organiseren van de ‘Hapse Cultuurdagen’ ontstaan.

De primaire taak van Basisschool de Bongerd is het verzorgen van goed basisonderwijs aan de Hapse schoolkinderen. Maar de rol van de enige basisschool in het dorp is natuurlijk op sociaal en cultureel vlak erg groot en de basisschool is van enorme betekenis voor de culturele vorming van de kinderen in het dorp.

De primaire taken van het Sint Nicolaasgilde zijn sinds haar oprichting in 1604 door de eeuwen heen verschoven van het bieden van waakzaamheid en bescherming naar het bieden van broederschap en dienstbaarheid aan de Hapse bevolking. God, koning en vaderland staan al eeuwen lang hoog in het vaandel en het Gilde vormt met haar eeuwenoude tradities een belangrijk onderdeel van het Hapse immaterieel erfgoed, maar heeft ook zeker een belangrijke rol in de hedendaagse Hapse cultuur.

Context

Het dorp Haps

Haps is een dorp in beweging. Haps is net als veel omliggende dorpen van oudsher een sterk agrarisch dorp. Dat is in de loop der jaren steeds meer verschoven naar een vergrijzend dorp waar mensen wonen die in de wijde omgeving werken, maar juist op dit moment lijkt daarin een grote omslag te ontstaan.

De aanleg van regionaal industrieterrein Laarakker is van start gegaan en kan gaan zorgen voor een nieuwe dynamiek in het dorp en voor veel nieuwe werkgelegenheid. Wellicht gaat dat betekenen dat Haps ook door vele anderen ontdekt gaat worden als prachtige plek om te wonen.

Dat Haps in beweging is biedt veel kansen, voor het dorp, haar huidige bewoners en toekomstige bewoners. Het zou echter prachtig zijn als we de huidige sociale en culturele cohesie kunnen meenemen naar onze nieuwe toekomst.

Haps is rijk aan verenigingen, die echter veelal op hun eigen activiteiten gefocussed zijn. Veel van deze verenigingen hebben te maken met zorgen over aanwas van leden en vrijwilligers.

Basisschool de Bongerd

Basisschool de Bongerd heeft in 2015 een koersplan opgesteld en heeft daarin als onderdeel van haar visie de volgende doelen opgenomen:

Gewaagd doel: De Bongerd is een plaats waar, binnen een samenwerking met pedagogische partners, alle kinderen van 0 tot 12 jaar tot hun recht komen en waar gebruik gemaakt wordt van expertise/talenten van binnen en buiten de school.

Hoger doel: Op de Bongerd werken we binnen een uitdagende leeromgeving die aansluit op de brede ontwikkelbehoeften van kinderen, samen met hen en hun ouders/verzorgers aan een basis om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We hebben daarbij passend hoge verwachtingen en kinderen zijn mede-eigenaar van het eigen leerproces.

Basisschool de Bongerd ziet de Hapse Cultuurdagen als een kans om invulling te geven aan deze doelen en de sociale en culturele verbinding tussen school en dorp te versterken.

Sint Nicolaasgilde

Het zijn lastige tijden voor de Brabantse Historische Schuttersgilden. Het Hapse Sint Nicolaasgilde heeft vergeleken met andere schuttersgilden een relatief jong en groot ledenbestand en een gezonde financiële basis. Maar ook in Haps is het voortbestaan van het gilde afhankelijk van de aanwas van nieuwe leden. Om niet in een neerwaartse spiraal terecht te komen is door het bestuur van het gilde de keuze gemaakt om als gilde een actievere houding aan te nemen en fors in te zetten op de verbinding met het dorp Haps.

Het Sint Nicolaasgilde ziet de Hapse Cultuurdagen als een kans om invulling te geven aan deze keuzes en de sociale en culturele verbinding tussen gilde en dorp te versterken.

Daarnaast is het voor het Sint Nicolaasgilde belangrijk om de gewenste actievere houding structureel te maken. Dit betekend dat we de gildebroeders willen stimuleren om nog meer te doen met de kernwaarden van onze vereniging: broederschap en dienstbaarheid. De Hapse Cultuurdagen zien we als een kans om ons als gehele vereniging te ontwikkelen tot een organisatie die veel meer dan nu dienstbaar kan zijn aan het dorp, met name op het culturele vlak.

Noord-Brabantse Historische Schuttersgilden

Het Sint Nicolaasgilde is als Historisch Schuttersgilde aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden evenals zeer veel schuttersgilden uit Noord-Brabant, maar ook uit de Provincies Limburg, Gelderland en Utrecht. De Federatie werkt met regionale Kringen, het Sint Nicolaasgilde valt onder de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Alhoewel er in het verleden onder andere door de Federatie lespakketten voor basisscholen zijn samengesteld en verspreid, is de samenwerking tussen basisonderwijsinstellingen en schuttersgilden nog zeer minimaal. De Hapse Cultuurdagen zijn in deze context een experiment om te bezien of op een andere wijze de verbinding tussen basisonderwijs en schuttersgilden gemaakt en versterkt kan worden. Een wijze die veel minder gericht is op het verstrekken van informatie en veel meer op het samen doen en samen beleven.

Op regelmatige basis vindt over de Hapse Cultuurdagen dan ook overleg plaats met de Federatie, de Kring en, als onderdeel van de Kring, de Gilde Advies Commissie. Na afloop van het project wordt samen met deze partijen geëvalueerd en de ervaringen gedeeld met alle 205 schuttersgilden die aangesloten zijn bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Wanneer de Hapse Cultuurdagen succesvol blijken, dan worden de ervaringen ook gedeeld op landelijk niveau, zodat ook andere culturele verenigingen er profijt van kunnen hebben.

Optimus Primair Onderwijs

Basisschool de Bongerd is onderdeel van Optimus Primair Onderwijs, samen met 30 andere basisscholen in Noordoost-Brabant. Ook Optimus wordt structureel op de hoogte gehouden over de vorderingen van dit project en via Optimus krijgen de aangesloten basisscholen de mogelijkheid om te leren van de lessen die de Hapse Cultuurdagen gaan brengen. Mocht de uitkomst van de Hapse Cultuurdagen zoals verwacht positief zijn, dan worden de ervaringen ook op landelijke niveau binnen het primair onderwijs gedeeld.

Vertrekpunt

Doelstellingen

Vanuit de gezamenlijke doelen ‘verbinding’ en ‘cultuur’ zijn de Hapse Cultuurdagen ontstaan. De Hapse Cultuurdagen zijn bedoeld om zo veel mogelijk mensen die zich Hapsenaar voelen gezamenlijk aan de slag te laten gaan met cultuur.

De Hapse Cultuurdagen zijn daarom:

1. De kans om met dorpsgenoten aan de slag te gaan met cultuur,

2. Toegankelijk en uitnodigend, voor jong en oud,

3. Een beleving die draait om het samen doen,

4. Een viering van de Hapse cultuur.

5. Een kans om onszelf te ontwikkelen.

Samenwerking

Het uitgangspunt voor de samenwerking tussen school en gilde is een taakverdeling die past bij de organisaties.

Basisschool de Bongerd richt zich daarom vooral op het binnen schooltijd werken aan cultuur en het Sint Nicolaasgilde richt zich vooral op de zaken die buiten schooltijd plaats zullen vinden. De afstemming daartussen is een verantwoordelijkheid van beide organisaties. De financiële verantwoordelijkheid ligt bij het Sint Nicolaasgilde.

Mochten zich concrete samenwerkingskansen voordoen met andere Hapse organisaties, dan wordt hierover door beide partijen besloten.

Om te zorgen dat de kwaliteit van het project gewaarborgd is, laten de initiatiefnemers zich begeleiden door Kunstencentrum Muzelinck.

Plan

Algemeen

De Hapse Cultuurdagen bestaan uit 5 onderdelen die elkaar aanvullen. Ieder onderdeel kent een eigen voorbereiding, met een hoogtepunt in het weekend van 23 en 24 mei 2020. Tijdens dat weekend wordt het Hapse evenemententerrein zodanig ingericht dat daar de Hapse Cultuurdagen plaats kunnen vinden. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om mee te doen. De gildeleden nemen een actieve rol in alle onderdelen.

Deel 1: Cultuuronderzoek (grotendeels in schooltijd)

De schoolkinderen gaan per klas op onderzoek uit. Zij brengen de Hapse cultuur in beeld en komen daardoor in contact met mensen en verenigingen die ze normaal niet of nauwelijks tegenkomen. Leerkrachten en klasse-ouders bepalen per klas de invulling van deze taak, op basis van wat passend en uitdagend is voor de leerlingen. Er is daarom een grote spreiding in het niveau van de onderzoeken, de opbouw is echter voor iedere klas nagenoeg gelijk:

Theorie/hypothese:

Haps is een bijzonder dorp, heeft een eigen geschiedenis en haar eigen gewoontes en gebruiken.

Onderzoeksvragen:

Wat maakt Haps bijzonder?

Hoe is Haps geworden zoals het nu is?

Welke gewoontes en gebruiken maken Haps bijzonder?

Uitvoering:

Na een duidelijke over cultuur en onderzoeksmethoden wordt in de klas met de leerlingen gesproken over de hypothese en de onderzoeksvragen. Op basis van deze sessie wordt bepaald hoe het cultuuronderzoek per klas wordt uitgevoerd. Logischerwijs zullen de leerlingen van de hogere klassen een diepgravender onderzoek kunnen uitvoeren dan de leerlingen van de onderbouw. Onderdelen van de uitvoering kunnen bijvoorbeeld interviews of gesprekken met mensen van buiten de school zijn, maar ook excursies, enquêtes, onderzoek op internet, in boeken enzovoorts zijn.

Resultaten:

De onderzoeksresultaten worden verzameld, gebundeld en besproken. Dat kan met of door de leerlingen gedaan worden, afhankelijk van hun mogelijkheden.

Conclusies:

Op basis van de onderzoeksresultaten worden conclusies opgesteld, door of met de leerlingen.

Discussie:

De conclusies worden besproken en bediscussieerd met degenen die een rol hebben gehad in het betreffende onderzoek

Aanbevelingen:

Op basis van de discussie worden door de klas aanbevelingen gedaan over de Hapse cultuur, gericht aan de Hapse bevolking.

De kwaliteit van dit onderdeel van het project wordt gemonitord door Basisschool de Bongerd. Zij zorgt voor een uitvoering binnen de kwaliteiteisen die vanuit wet- en regelgeving voor primair onderwijs gelden.

Deel 2: Kunstbeleving (buiten schooltijd)

Per klas (8 stuks) worden gildebroeders en een Hapse vereniging aangewezen om samen met de schoolkinderen aan de slag te gaan. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek worden per klas vastgelegd in een kunstwerk. Dat kan bijvoorbeeld een schilderij, toneelstuk, vlog of installatie zijn, afhankelijk van de capaciteiten van de klas. Naast de verenigingen en gildebroeders worden ook Hapse (amateur)-kunstenaars en creatievelingen uitgenodigd om input te leveren bij het ontwerp en de uitvoering van deze kunstwerken. Uitgangspunt voor deze kunstwerken is dat ze de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek uitbeelden en voldoende zichtbaar en groot zijn om voor een grote groep mensen onthuld te kunnen worden.

Omwille van de benodigde artistieke ontwikkeling van alle deelnemers en de kwaliteit van de uitvoering van dit projectonderdeel wordt de hulp ingeschakeld van een professional die zowel bevoegd is als lerares primair onderwijs als professioneel kunstenaar is. Deze dame heeft ruime ervaring op dit vlak via het programma Sjors Creatief.

Deel 3: Cultuurbeleving (buiten schooltijd)

De 8 onderzoeken en creaties uit het onderdeel Kunstbeleving worden tijdens de Hapse Cultuurdagen op een groot podium in een grote tent onthuld. Iedere groep van gildebroeders, vereniging en schoolkinderen vertelt (via presentatie, een zelfgeschreven lied of toneelstuk) wat ze onderzocht hebben, hun conclusies en aanbevelingen en draagt hun eigen kunstwerk voor. De inhoud van de voordrachten wordt bepaald door de groep, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteiten en leefwereld van de deelnemers.

Alle inwoners van Haps worden, onder andere via een huis-aan-huis verspreide uitnodiging, uitgenodigd om dit mee te maken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor alle dorpsgenoten, ook de dorpsgenoten die minder goed ter been zijn. Daarnaast wordt er voor de allerkleinsten tijdens dit evenement een ‘blagenparadijs’ georganiseerd door het plaatselijke kinderdagverblijf, zodat ook hun ouders niets hoeven te missen van de activiteiten van de schoolkinderen.

Door de bijzondere aandacht van de Bongerd hebben de schoolkinderen al enige ervaring in het optreden op een podium. Veel van de andere deelnemers hebben juist nauwelijks ervaring met podiumkunst. Daar brengen we graag verandering in omdat we geloven dat persoonlijke ontwikkeling op dit vlak noodzakelijk is om de uiteindelijke doelstelling ‘verbinding’ te bereiken. Om deze artistieke ontwikkeling van de deelnemers te bereiken wordt een professional op het gebied van kindertheater ingeschakeld. Deze professional krijgt de opdracht om zowel de benodigde vaardigheden te leren als zich in te zetten voor het kwaliteitsniveau van de voordrachten.

Deel 4: Materieel erfgoed

Een mooie selectie van het Hapse materiele erfgoed wordt tentoongesteld tijdens de Hapse Cultuurdagen. Het gilde zal hiervoor met name optrekken met de stichting Haps Heem. Eigenaren van Haps materieel erfgoed worden gefilmd terwijl ze uitleg geven over de stukken en van deze opnamen wordt een film gemonteerd. Deze film zal in het weekend van 23 en 24 mei 2020 diverse malen getoond worden op het evenemententerrein.

Zowel het documenteren als het presenteren van materieel erfgoed is voor de gildeleden redelijk onbekend terrein. Maar omdat we als 415-jarige vereniging wel degelijk een belangrijk historisch archief hebben (documenten, gildezilver en nog veel meer) vinden we dit een terrein waarop ontwikkeling noodzakelijk is. We denken deze ontwikkeling te kunnen bereiken door serieus aan de slag te gaan, samen met Haps Heem, NBFS en BHIC. En juist door het uitdragen van dit erfgoed kunnen we de culturele waarde ervan verhogen, wat weer bij kan dragen aan het behoud van ons unieke erfgoed.

Daarnaast wordt tijdens de Hapse Cultuurdagen nieuw materieel erfgoed gemaakt, door de bezoekers en de eerder genoemde creatievelingen. Iedere bezoeker wordt gevraagd een foto van zichzelf mee te nemen en deze in de tent op een a4’tje te plakken. Ook wordt gevraagd om op dit papier zijn of haar naam te schrijven, samen met antwoorden op de onderzoeksvragen die door de schoolkinderen zijn onderzocht en een persoonlijke boodschap. Al deze a4’tjes worden gezamenlijk in een luchtdichte degelijke kist gedaan. Deze kist wordt als tijdcapsule voorzien van een zware betonnen bescherming en begraven op een in overleg met de gemeente Cuijk te bepalen plek in het dorp. De plek waar de tijdcapsule begraven wordt, wordt gemarkeerd met een grote zwerfkei met daarop een tekst die aangeeft dat de tijdcapsule eronder niet voor 2104 (het jaar waarin het Sint Nicolaasgilde 500 jaar bestaat) geopend mag worden.

Het onderdeel materieel erfgoed wordt in overleg met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en het BHIC uitgevoerd. Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden bij de gildeleden en organiseren van een moderne, kwalitatief hoogstaande en vernieuwende wijze van tentoonstellen van materieel erfgoed.

Deel 5: Immaterieel erfgoed

Een belangrijk onderdeel van het Hapse immaterieel erfgoed wordt gevormd door het Sint Nicolaasgilde. Het is verreweg de oudste vereniging in Haps en functioneert nog steeds op basis van eeuwenoude statuten, gebruiken en gewoontes. Om mensen echt kennis te kunnen laten maken met het Sint Nicolaasgilde wordt een traditionele gildendag georganiseerd, waarvoor ook andere gilden uit de omgeving worden uitgenodigd. Dit kleurrijke spektakel, inclusief optocht, schietwedstrijden, vendelzwaaien en vele andere gilde-activiteiten geeft een goed beeld van het Hapse gildewezen. Hapse verenigingen worden uitgenodigd om zich als schuttersgilde uit te dossen en mee te doen aan de optocht en wedstrijden. Ter voorbereiding op de optocht en wedstrijden worden door het Sint Nicolaasgilde workshops verzorgt aan de deelnemende verenigingen. Op deze wijze willen we werken aan een structurele verbinding tussen de diverse verenigingen in ons dorp.

Op het onderdeel immaterieel erfgoed zijn de kwaliteitseisen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk van toepassing. Uitvoering ervan vindt plaats in samenwerking met de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
  cultuuronderzoek 250  
  kunstbeleving 350  
  cultuurbeleving 350 1000
  materieel erfgoed 50 1000
  immaterieel erfgoed 800 1000
       

 

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie bieden een enthousiaste en waardevolle aanvraag om een nieuwe groep deelnemers te interesseren voor de tradities van het Gilde. De aanvraag richt zich echter vooral op basisscholieren, terwijl we op dit platform activiteiten ondersteunen die bijdragen aan de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd. Activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd zien wij niet als vrijetijdsbeoefening.

Om die reden zie ik onvoldoende dat de aanvraag aansluit bij de doelstelling van Jij maakt het mee.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie plan heeft zich de afgelopen weken enorm ontwikkeld, en je energie daarbij is aanstekelijk. Daar heb ik veel waardering voor. In de laatste versie zitten echter nog teveel haken en ogen om goed aan te sluiten bij Jij Maakt Het Mee. Dat zit deels in het probleem wat ik eerder al benoemde: een groot deel van je plan leest als een educatief project, omdat het zo sterk gericht is op de schoolkinderen. Dit is en blijft een te belangrijk onderdeel van je plan. In je laatste aanpassingen leg je wel iets meer nadruk op het Gilde, maar dat overtuigt toch niet echt, ook omdat de begroting nog vooral op de Cultuurdagen gericht is. Al met al zie ik te weinig focus op de persoonlijke artistieke ontwikkeling van de Gildeleden.

Ik raad je daarom aan om terug te gaan naar de basis. Je zou vervolgens kunnen kijken of je een aanvraag wil doen bij een van de nieuwe regelingen (bv Maakruimte) van het Fonds voor Cultuurparticipatie die je hier kan vinden (jij Maakt Het Mee is namelijk inmiddels gestopt). Focus bij het doen van een aanvraag op een specifiek onderdeel van het plan, en werk dat uit. Nu is het erg versnipperd. Ik zou dan dus vooral kijken naar de ontwikkeling van de Gildeleden. Dat zijn de mensen die bezig zijn met de actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd, en voor hen is dit fonds er. Hoe gaan jullie met hen aan de slag? Uit welke behoefte van de Gildeleden komt dat voort? Welke skills willen ze ontwikkelen? Stel dat centraal in je plan, en zorg dat je begroting ook daarop aansluit. Maak je plan compact en breng focus aan. Want de energie van je plan is goed, maar het gebrek aan focus op de subsidiabele onderdelen maakt dat ik te weinig aansluiting zie bij Jij Maakt Het Mee.

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Vandaag heb ik pas je laatste opmerking gelezen. De oorzaak daarvan is ongetwijfeld onoplettendheid van mijn kant. Maar bedankt voor de opmerkingen, je haalt een heel goed punt aan. Juist ontwikkeling van de leden past heel goed bij onze wens om met dit project een structureel resultaat te behalen. Ik heb het projectplan er op aangepast en hoop dat dit nog niet te laat is.

Met vriendelijke groet,

Perry

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Perry,
Leuk om te zien hoe jullie plan de afgelopen maand gegroeid is! Je hebt een aanvraag gedaan om naar de Beslis mee-fase te gaan. Dat kan. Toch raad ik je aan om de week tijd die je nog in de Denk mee-fase hebt te gebruiken om vooral met mijn laatse opmerking aan de slag te gaan. Ondanks dat jullie activiteiten niet exclusief zijn, leest een groot deel van je plan als een educatief project, omdat het zo sterk gericht is op de schoolkinderen. Daardoor sluit het project nog niet voldoende aan bij Jij Maakt Het Mee. De ruimte die ik daarvoor zie, is om de focus meer te leggen op de gildeleden, dat zijn immers mensen die in de vrije tijd actief bezig zijn met cultuurparticipatie. In hoeverre gaan de gildeleden door dit project een artistieke ontwikkeling doormaken, en hoe gaan jullie die ontwikkeling faciliteren? Uit welke behoefte van de gildeleden komt dit project voort? Hoe gaat de professionele kunstenaar daaraan bijdragen? Als je daar de nadruk op kunt leggen, dan maakt je plan wel kans, de focus op de kinderen is niet erg kansrijk. 

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Ik heb het plan aangepast op basis van je opmerkingen. Ik ga nu het plan doorzetten naar de volgende fase.

Enorm bedankt voor je hulp!

Perry

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Perry,

Je vraagt hoeveel kans je maakt met dit plan. Ik heb nog eens goed naar je plan gekeken en er is wel een groot obstakel in je plan. Buiten schooltijd deelnemen aan activitieiten die in schoolverband worden georganiseerd, zoals bij jullie - als ik het goed lees - aan de orde is, zien wij alsnog als educatieactiviteiten, omdat er sprake is van exclusiviteit. Dat maakt het moeilijk om je plan door te zetten. Als de focus zou liggen op de schutters - die ook in hun vrije tijd met cultuur bezig zijn - dan komt je plan wel in aanmerking. Denk hierbij aan deskundigheidsbevordering, o.i.d. Kan je iets met deze invalshoek?  

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Bedankt voor je opmerking. Onze insteek daarin is zeker niet om die activiteiten exclusief te maken. We ook zijn al bezig geweest om te bedenken hoe we op dat vlak een grotere rol kunnen geven aan de schutters en wellicht ook andere verenigingen in het dorp. Daar denken we nog heel even over na en passen we het plan op aan!

Met vriendelijke groet,

Perry

afbeelding van L. van Summeren

Beste Maurice, 

Nav jouw (niet verplichte) suggestie klim ik meteen even in de pen om deelname en steun van basisschool de Bongerd aan de Hapse Cultuurdagen zichtbaar te maken. Het ingediende plan sluit naadloos aan bij de herijking van ons cultuurbeleid. De Hapse cultuurdagen zullen mensen, verenigingen, organisaties die op dit moment niet in beeld zijn bij school in beeld brengen en daarmee de aanknopingspunten voor ons cultuuronderwijs ontsluiten. De verwachte impuls die dit zal geven aan de leerlijn is groot. Naast de inhoudelijke winst, spreekt de wijze waarop het project vormgegeven wordt (in verbinding met de regio en met ruimte voor inbreng van onze leerlingen) ons enorm aan. Mocht je meer willen weten, kom dan gerust langs op de Kerkstraat 7 of bel naar 0485 315385.

Vriendelijke groeten, Linda van Summeren

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Bedankt voor je reactie! Ik heb de begroting aangepast en daarbij een verklaring van de horeca-opbrengsten toegevoegd. Dit bedrag is een inschatting en uiteindelijk zal met name het weer een grote invloed hebben op de werkelijke opbrengsten. Daarnaast heb ik ook de bereiktabel ingevuld.

Kun jij me aangeven hoe dit proces nu verder gaat?

Alvast bedankt,

Perry

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Perry,

Dank voor je toelichting. Het proces gaat als volgt: op het moment dat jij denkt dat je plan er klaar voor is (maar in elk geval uiterlijk op 22 februari), kan je een aanvraag indienen om naar de Beslis mee-fase te gaan, door bij 'Bewerken' op het tabblad 'Beslis mee' te klikken en daar de informatie in te vullen die gevraagd wordt. Als je plan toegelaten wordt tot de Beslis mee-fase, kan je stemmen verzamelen bij je achterban en zullen een collega en ik onze stem uitbrengen, voorzien van een toelichting. 

Tot die tijd kan je hier nog vragen stellen aan mij of aan andere meelezers. Je zou ook nog kunnen vragen aan deelnemers of partnerorgansiaties om iets in de chat te schrijven over hun rol het project. Dat is overigens niet noodzakelijk. 

Is dit een antwoord op je vraag?

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Dat is zeker een antwoord op mijn vraag. Kun je mij ook aangeven hoeveel tijd er is in de Beslis mee-fase om sterren te verdienen? En daarnaast zou ik het wel prettig vinden om een inschatting van onze kansen te krijgen, als je die kunt geven.

Alvast bedankt,

Perry

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Perry,

Mooi dat jullie stappen aan het zetten zijn. Ik heb wel nog een vraag over de begroting. Die is ten eerste niet helemaal correct, wij willen een sluitende begroting zien, waarbij kosten en baten samen op 0 uitkomen. Dat is een beetje een formaliteit in dit geval, want je geeft al aan dat jullie het tekort zelf aanvullen. Maar het is toch fijn als er een sluitende begroting komt. Belangrijker vind ik dat jullie horeca-inkomsten erg hoog lijken, zeker in verhouding tot de kosten, en in verhouding tot de andere inkomsten. Kan je aangeven waarop je dat baseert? Hoeveel mensen verwacht je (dit kan je in de bereiktabel invullen)? En wat houdt die horeca in? Deze vraag mag je in de chat beantwoorden, maar je mag ook een toelichting op de begroting uploaden, dan zien alleen wij dat en is het niet openbaar.

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Jouw opmerkingen hebben wat balletjes laten rollen! Inmiddels is ook Kunstencentrum Muzelinck aangehaakt. Ook zij zullen zich inzetten voor de kwaliteit van het project, in het bijzonder op de onderdelen 'kunstbeleving' en 'cultuurbeleving'.

Met vriendelijke groet,

Perry

afbeelding van Perry Peeters

Alexander,

Mijn excuses voor de late reactie. Naar aanleiding van jouw bericht hebben we besloten om een tandje bij te zetten op het vlak van kwaliteit. We willen twee professionals inhuren, voor de projectonderdelen kunstbeleving en cultuurbeleving. Op het vlak van het erfgoed willen we nauw gaan samenwerken met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en het Brabants Historisch Informatie Centrum. Omdat het onderdeel cultuuronderzoek voornamelijk binnen schooltijd plaatsvindt, denken we dat de gangbare kwaliteiteisen voor primair onderwijs voor dit project voldoende zijn.

Ik heb zowel het projectplan als de begroting hierop aangepast.

Deze manier van 'sparren' bevalt me prima en ik zou je daarom nogmaals willen vragen om je kritische blik op dit project te werpen.

Alvast bedankt,

Perry

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Perry,

Dank voor je aanvullingen en je begroting. Bij de begroting  valt me op dat jullie eigenlijk alleen materiele kosten hebben en geen preofessionals inhuren, om de deelnemers te begeleiden. Dat is niet verplicht, het kan natuurlijk zijn dat jullie vrijwilligers dat op een professioneel niveau kunnen bieden, maar daarover lees ik nog weinig. Wij beoordelen je aanvraag straks ook op het punt kwaliteit. Omdat je scope zo lokaal is en er op dit moment geen professionals betrokken zijn, heb ik daar nu nog wel wel mijn vraagtekens bij.

Pagina's