menu denk mee beslis mee maak mee

Halare: embodied experiencing

Cross disciplinaire choreografie immersive...

Satyagraha
7 juni 2014 tot 14 juni 2014
dans, muziek, muziektheater, tekenen en schilderen
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
check facebook
€1.500

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Tweede voorstelling 14 juni

Door mcouscheir op do 19 jun

De tweede voorstelling heeft op zaterdag 14 juni plaatsgehad. Dezelfde experimentele opzet maar in een formaat en binnen een hele andere context....

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Halare: embodied experiencing

Cross disciplinaire choreografie immersive theatre, utrecht ervaren

afbeelding van mcouscheir

Ingediend door:

mcouscheir

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Feedback over de omschrijving

Wat ga je doen?: 

Twee uitvoeringen van een open choreografie in de vorm van immersive theatre op twee opeenvolgende zaterdagen in juni. In samenwerking met Stichting Cult Dealer Enzo als onderdeel van Cultfest (een driedaags cultureel festival in het hart van Utrecht) en in samenwerking met Pop In the City als kunst en cultuur onderdeel van het programma dat zij aan 450 internationale deelneemsters aanbieden om de stad Utrecht te leren kennen. De open choreografie maakt publiek tot deelnemers, aan de hand van globale instructies vormen zij de voorstelling in interactie met 6 dansers ieder met een andere dansachtergrond en danstaal. De voorstellingen zijn een uitnodiging tot persoonlijke exploratie van het bewust in het moment en vanuit en middels het eigen lichaam een relatie aangaan met de omgeving en de mensen daarin. Het is een uitnodiging tot dialoog tussen wetenschap, kunst en publiek. Daarnaast worden dansers uitgedaagd om te reflecteren op de betekenis van dans en danser en de verantwoordelijkheid en mogelijkheden van hoe en wat zij middels dans communiceren. Aan de hand van een aantal essentiele maatschappelijke thema's wil ik dialoog op basis van een gedeelde ervaring faciliteren.

 

Hoe ga je te werk?: 

Samenwerking tussen diverse wetenschappelijke disciplines (o.a. neurologie, psychologie, filosofie en pedagogie) hebben geleid tot een groeiend inzicht van het belang van bewegingspatronen en attentieregulatie in de preventie en behandeling van stress, burn out, traumaverwerking, eenzaamheid en het vertragen van neurodegeneratieve processen. Verschillende therapievormen zoals mindfulness en danstherapie zijn uitgebreid onderzocht en bewezen werkzaam bevonden. Er is heel veel kennis beschikbaar, ook op het gebied van preventie, informatievoorziening en zelfeducatie, die op dit moment door een gebrek aan dialoog en samenwerking nog niet wordt vertaald naar concrete en praktische mogelijkheden. De grootste struikelblokken die hierin worden ondervonden zijn hoe je de informatie tastbaar maakt, mensen betrokken kan krijgen en dialoog hierover op gang kan brengen. Tot op heden blijkt het moeilijk vorm en aanknopingspunten te vinden. Met deze open choreografie wil ik mijn antwoord op deze vraag exploreren. Er is vanuit mijzelf een jarenlang onderzoek naar vakliteratuur en wetenschappelijke verslaglegging van onderzoeksresultaten, zelfeducatie en exploratiestages aan vooraf gegaan. 

De choreografie en doelstellingen sluiten heel erg goed aan bij de doelstellingen van de stad Utrecht, zoals deze ook tot uitdrukking komen in 'deStad van de toekomst', waarin de beleving van de stad en hoe inwoners het nieuwe Utrecht willen bewonen centraal staan.

Doelen

Het faciliteren van dialoog tussen bewegingsgerelateerde disciplines met een artisieke grondslag (in dit geval dans), therapeutische aandachtgerichte stromen (in dit geval mindfulness), wetenschap en publiek. Dit sluit aan bij de verschillende initiatieven die wereldwijd op gang beginnen te komen waarbij een start met de dialoog is gemaakt, zoals de samenwerking van het Dalai Lama Centrum met diverse neurowetenschappers, maar die niet alle partijen in de dialoog samenbrengen. Op lokaal niveau is dit makkelijker tot stand te brengen.

Daarnaast is de open choreografie een manier om lokaal bij te dragen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het Communicating Dance programma van het Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie. In o.a. de publicatie 'Een Open Boek: Dans is dialoog' van Dansateliers te Rotterdam wordt de veranderende rol van Dans en de vaardigheden en het bewustzijn die dit van dansers vraagt, ter sprake gebracht. Juist in deze vraagstukken zit heel veel raakvlak en overlap die een ingang tot een dialoog met wetenschap en publiek kunnen vormen. Utrecht heeft een plaats in deze dialoog. Van studenten Dans MBO wordt in toenemende mate gevraagd dat zij zich ontwikkelen als ondernemers en meer diepgang te ontwikkelen. Beide projecten betrekken de dansers als gelijkwaardige partners in het proces van creatie en vormgeving. Zij hebben de directe regie over een kleine groep met wie zij in interactie een voorstelling creeeren, dit vraagt dat zij zich heel autonoom opstellen en nadenken over en reflecteren op hun kunstvorm. Wat zij willen overbrengen en op welke manier en hoe hun persoonlijke danstaal werkt in directe interactie met publiek. Zij kunnen op hele directe manier het medium Dans verkennen en representeren. Zowel danser als publiek verkennen gezamenlijk de mogelijkheden van dans. De danser krijgen middels deze directe ervaring te maken met vragen waardoor zij zich kunnen verdiepen. Wat is mijn meerwaarde, hoe vertaal ik dit, welke feedback levert mij dit. Tijdens Cultfest kunnen zij tevens direct kennis maken en contact leggen met ervaren dansers en andere dansvormen zoals Butoh en Nataraj. Tijdens Pop In The City kunnen zij exploreren hoe zij communiceren met een cultureel divers publiek. 

Mijn persoonlijke doel is echter om vanuit mijn achtergrond als therapeut de beschikbare kennis toegankelijk te maken voor een breed publiek. Niet door verhandeling maar gewoon door directe ervaring. Concrete praktische vaardigheden die voor iedereen toegankelijk zijn op een laagdrempelige manier. Ik zou hiermee graag ook kunst laagdrempelig willen maken  en mensen laten ervaren wat het belang van de kunst- en cultuursector is en hoe deze niet op zichzelf bestaat maar midden in de maatschappij met verbindingen met andere disciplines en wetenschap. Dialoog ontstaat rondom inhoud en in dit geval gaat het om het directe ervaren, gedeelde ervaring en daardoor een basis voor dialoog en uitwisseling vanuit betrokkenheid en bevinding.

Uitwerking

Utrecht is heel erg in ontwikkeling, er vindt heel veel renovatie en vernieuwing plaats. Dit heeft invloed op de persoonlijkheid van de stad en de manier waarop Utrechtenaren hun Utrecht ervaren en internationale bezoekers met Utrecht kennis maken. Utrecht wil zich ook als Culturele broedplaats kenbaar maken en daarin blijven ontwikkelen. Het project is een manier om tijdens Cultfest 2014 Utrechtenaren op een hele nieuwe manier naar Utrecht te laten kijken. Op persoonlijk niveau zou ik mensen graag iets meegeven vanuit mijn achtergrond als therapeut. Meer gewaarzijn, meer aandacht voor zichzelf in relatie tot hun dagelijkse omgeving en manieren om zich bewust met de omgeving te verbinden en momenten van rust en reflectie in te bouwen. De stad Utrecht heeft, ook tijdens verandering, heel veel schoonheid. Vaak vergeten mensen te genieten van de omgeving waarin zij zich dagelijks bevinden en blijven veel dingen ontontdekt. Juist een tijd van transitie biedt een gelegenheid en ook een uitdaging voor Utrechtenaren om zich bewust aan Utrecht te (her)verbinden. O.a. door te zien dat het karakter van de stad behouden blijft en dat er nieuwe facetten aan toegevoegd worden, oog voor de verijking die verandering biedt. 

Daarnaast kan ik met dit project een beginnende acroyogadocent en studenten van het ROC dans de mogelijkheid geven om deel te nemen aan en mee te denken over het vormgeven aan een voorstelling waarin verschillende disciplines samenkomen. Het is een uitdagende werkvorm en vraagt veel van hun kennis. Het is een opstap naar het opbouwen van een portfolio, netwerk en het opdoen van concrete ervaring in interactie met publiek en zichzelf ook daarin te verkennen. Ook voor de deelnemende kleinkunstenaars is het een manier om hun talent en visie te delen en te reflecteren op hun eigen manier van werken.

Omdat het project op 2 momenten en voor 2 verschillende organisaties plaatsvindt biedt het de mogelijk om te reflecteren, leren en verfijnen. Door de samenwerking met Pop In The City, een internationale organisatie, is het voor de studenten dans een mooie start voor CV opbouw. Het laat tevens een groep bezoekers met verschillende nationaliteiten op een hele bijzondere manier kennismaken met Utrecht als culturele broedplaats. 

Stichting Cult Dealer Enzo organiseert jaarlijks het driedaagse festival Cultfest en doet dit zonder winstoogmerk op basis van crowdfunding. Met het project kan ik een bijdrage leveren aan hun programma en doelstellingen.

De samenwerking met Pop In The City is niet commercieel. Wij ontvangen hier geen inkomsten uit, wel publiciteit voor de studenten dans en een uitgebreide rapportage over cultureel Utrecht en de ervaringen van de deelneemsters.

Voor mijzelf is het project een manier om vanuit mijn arbeidsongeschiktheid toch iets mee en door te kunnen geven wat naar mijn gevoel waarde heeft. Daarnaast geeft het mij en een studente theater- en dans de kans om ons te ontwikkelen op het gebied van het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een productie.

In het ontwikkelen van dit project heb ik mij voorbereid door 2 jaar zelfstudie en het volgen van de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten (neurologie en psychologie) op het gebied van embodiment en mindfulness. Voor mij voelt het relevant en zinvol. Er valt voor meerwaarde te halen uit de samenwerking tussen meer disciplines dan puur deze twee wetenschapsgebieden. Het samenbrengen van wetenschap en kunst kan tot verdere dialoog leiden over de mogelijkheden om mensen op basis van directe ervaring met hele theoretische concepten te laten werken.

 

Uitgebreide beschrijving ter ondersteuning

De beschrijving is zowel in Nederlands als Engels, dit om de basis ook voor Engelstalige deelnemers toegankelijk te maken.

Saturday 7th of June

Cultfest (www.cultfest.nl)

Location: St. Jansbrug 105

Time: To be announced

Participation: Open to all visitors of Cultfest

Onderdeel van het programma van Cultfest, gratis toegankelijk voor alle bezoekers van het festival.

 

Saturday 14th of June
Pop In The City Creative Challenge

Location: Cloister Garden, Mariaplaats Utrecht.
Time: To be announced
Participation: Invitation only

Onderdeel van het programma van Pop In the City, alleen toegankelijk voor deelnemers van Pop In the City.

Project beschrijving / Project description

Bezoekers nemen deel in een lokatie specifieke voorstelling waar zij zelf deel van uit maken. De chreograaf voorziet in de omgeving waarbinnen de voorstelling vanuit de interactie tussen dansers en publiek kan ontstaan en biedt hiervoor de deelnemers vragen om te onderzoeken en de dansers problemen om op te lossen, aan. De choreografie krijgt vorm vanuit een fenomenologisch en experientieel kader.

Participants will take part in a Site specific immersive promenade performance based on an open choreography. The choreographer provides the environment in which the performance can emerge and offers questions to be explored by the participants and problems to be solved by the dancers. The choreography is shaped from a phenomological and experiential framework.

Op beide dagen gaat het om een voorstelling op basis van een open choreografie. De werkvorm is immersive theatre waarbij bezoekers onderdeel van de voorstelling zijn. Deelnemers beginnen met een korte instructie/introductie, meer uitleg over ademhaling en lichaamsbewustzijn. De voorstelling heeft tot doel mensen een hele persoonlijke beleving van de stad aan te bieden, vanuit een diep lichaamsbewustzijn, aanwezigheid en het bewuste gebruik van alle zintuigen om informatie op te nemen en waar te nemen wat deze informatie met hen doet. Ze krijgen een korte route door de stad, een mp3 speler met geluiden van Utrecht in de vroege ochtend of Utrecht 's nachts. De geluiden zijn met opzet geluiden van de stad in rust. Zij sluiten niet aan bij de hectiek van een zaterdagmiddag maar houden deelnemers in contact met het pure geluid van de stad en de rust die er van uit kan gaan. 

De opdracht voor hen is om heel bewust de aandacht naar hun bewegingspatroon te brengen terwijl ze de omgeving ervaren. Er wordt hun gevraagd opmerkzaam te zijn naar de manier waarop zij zich door de stad bewegen, hoe ze zich verhouden tot de omgeving, de mensen die ze tegenkomen. De eerste helft van de route gaat het er vooral om zich bewust te worden van veranderingen in hun bewegingspatroon en hier vragen bij te stellen. Wat werkt er allemaal samen in het lichaam tijdens het bewegen, wat valt hun op aan hun eigen patroon, houding, ritme. Wat is gespannen en wat ontspannen. Welke veranderingen treden er op en waar heeft dit mee te maken. De tweede helft wordt hen gevraagd hier bewust mee te spelen. Wat verandert er in hun beleving als ze een ander ritme volgen, welk ritme past bij de relatie tussen hen en deze stad. Op welke manier kunnen zij de ruimte benutten, hoe willen zij die innemen en waarom. De onderliggende vraag is 'Waar wil jij dat jouw leven over gaat?'. De opdracht is om het antwoord op die vraag te vertalen in beweging en dit te oefenen in een veilige omgeving. Op deze manier beleven zij de stad op een hele bijzondere manier, kunnen ze kennis maken met embodiment, zichzelf dragen zoals ze willen leven en het contrast met het gewoontepatroon ervaren. Ze beginnen met een acroyoga (volledige overgave) ervaring en worden tijdens de route begeleid door dansers. Door de mp3's zijn ze in hun eigen wereld, ze zullen met de dansers moeten converseren door beweging. De dansers mogen hun bewegingen kopieeren, bijsturen of veranderen. Hierdoor kunnen zij ervaren dat het ontwikkelen van nieuwe gewoonten en inzichten door het lichaam en relaties gaan.

Om ze via embodiment kennis te laten maken met lichaamsbewustzijn, openen, overgave, vrijheid, zou ik ze als start een mini workshop acroyoga willen aanbieden. Acroyoga is kunst op zich, maar ook een hele concrete manier om via lichaam en bewegingspatroon begrippen als overgave, verbinding en loslaten direct te ervaren. Het is heel erg gebaseerd op vertouwen. Het vertrouwen gedragen te kunnen worden door de ander en de ander te kunnen dragen. Het vertrouwen wat er ook gebeurd vanuit ontspanning een beter evenwicht te kunnen behouden. Op die manier leren zij in dit contact zichzelf en de ander op een hele bijzondere manier kennen, door het ervaren. 

Tijdens de route door de stad worden zij door de dansers begeleidt die ieder vanuit hun eigen dansachtergrond via beweging, lichaamstaal, bijsturing met de deelnemers communiceren. Zij kunnen bijsturen, verbeelden, spiegelen, hun emotie bij een mooie plaats overbrengen. Dansers worden voorbereid door middel van 2 workshops, (mindfulness en Gaga Movement Language) en zijn vrij om de geleerde kennis toe te passen. 

Exploratie / Exploration

One of the greatest challenges people seem to face is to simply be where they are. With a direct experience of their presence, in the specific environment, with the persons present. The question which we would like to explore through this performance is how we can create a greater sense of awareness of where we are, what we are doing and how things affect us. 

Participants
The theme presented: What do you want your life to be about?
The research method translated into a question: how can you embody that meaning, by utilizing your movement pattern, being present and creating meaning with each moment, in the light of purpose or intention.

Suggestions for exploration:
How can you meet your surroundings, meet the people in this surrounding, enter the experience.
Where do you meet the experience, where do you sense a boundary?
Explore a transition from carrying yourself somewhere, to the full experience of your movement in this surrounding. Shift from the Where to the How.
Become aware of the different elements of your movement pattern, what is there, working together, to create each single movement. Focus. Is everything connected? Do you experience blockages or tensions? Where? And what could they signify? What information do they provide you with when you give them your full attention? Can you release, relax, alter? What changes do you experience when you do that?
Where is your breath, become aware of the sensation of breathing. What different qualities can you experience, when do changes occur and why? What happens if you intentionally change your breathing pattern?
Become aware of the sensation of the bones who work together in each movement, the stability they provide to your movements.
Become aware of the sensation of the muscles. The way in which they use opposition to create purposeful movement. For a few movements become aware of contraction and expansion working together.
Ask questions, play with changes and become aware of the effects.

Preparation for participants
We wish participants to be aware of their proprioception, intraception and body schema's. To have a clear and direct sense of their being in the world and the freedom they individually have to shape and direct that process. So first of all we wish to make them aware of the difference between their process and the events they meet.


Dancers
As a dancer you will be presented with the following problems to solve.
- How do you guide people through an environment and tell them more about the atmosphere, function and history without the use of spoken language, how to create a we centric space in which dialogue is embodied?
- Observe, how can you make people more aware of their movement pattern. what catches your attention, what happens when you mirror, interfere, alter?
- When you observe the participants moving, what evokes a response in you? What response do you experience to the way they inhabit their bodies, occupy their space?


Preparation for dancers
We can seemingly effortless perceive the bodies inhabiting our social worlds as goal oriented individuals like us (isomorphic). This ability to understand the being of the other depends on activity within a we centered space. At the functional level this space is characterized by embodied simulation, a basic function of the brain by which our brain body system models it's interactions within the world. Embodied simulation is based on intercorporeity, intersubjectivity. Our way of being in the world requires out body as a permanent condition of experience, consciousness and intentionality. It is shaped and experienced in the pre verbal stage.

The choreography is an open invitation for you as dancers to create a we centered space with the participants in the given surrounding. Your challenge will be to intentionally attune your way of being to these circumstances and the people you encounter. We ask you to explore and shape this space to create a sense of immediate participation in the others corporeal experience. The body can make connections and exchange messages that words can not. We ask you to practice a sense of your body as the way the Self perceives it and it's potential (inward perspective) and simultaneous stay attuned and in dialogue with the people around you.  You will be trained and supported by a mindfulness trainer and introduced to the basic principles of Gaga movement language in support.

The choreography is shaped on the basis of phenomenology, we forget what we know (assumptions) and become open to the direct experience of what is. By embodying this intentional way of being we become present to our experiences and open to people and surroundings. Movement language allows for relational embodiment which evokes this same intentionality in the people we relate to. This is also called emphatic resonance, shifting from being to being with.

Required reading
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_schema
http://www.sam-gill.com/Movement%20PDFs%202011/L%207%20Self%20and%20Othe...
http://www.decodedscience.com/embodied-simulation-creating-meaning-out-o...
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaun_Gallagher

Met wie werk je samen?: 

Voor de uitvoering van het project werken ik samen met Stichting Cult Dealer Enzo (www.cultdealerenzo.nl) als programmaonderdeel op het jaarlijks door hen georganiseerde 3 daagse festival Cultfest. Stichting Cult Dealer Enzo heeft als doelstelling kunstenaars, zowel professioneel als amateur, met elkaar te verbinden en samenwerking te faciliteren. Zij zijn gericht op kruisbestuiving en het aangaan van het experiment.

Tijdens het tweede weekend werk ik samen met Pop In The City (www.popinthecity.com) een Franse organisatie die 450 deelneemsters uit verschillende landen een unieke ervaring wil aanbieden. Zij hebben tot doel deelneemsters het experiment aan te laten gaan. Niet als toerist, bezoeker een andere stad en een andere cultuur te bezoeken, maar de stad op verschillende unieke manieren te beleven en het karakter van stad en bewoners te ontdekken. Pop In The City heeft mij gevraagd het creatieve onderdeel van hun programma in te vullen.

Het project is een manier om tijdens Cultfest 2014 Utrechtenaren op een hele nieuwe manier naar Utrecht te laten kijken. Op persoonlijk niveau zou ik mensen graag iets meegeven vanuit mijn achtergrond als therapeut. Meer gewaarzijn, meer aandacht voor zichzelf in relatie tot hun dagelijkse omgeving en manieren om bewust te genieten en momenten van rust en reflectie in te bouwen. De stad Utrecht heeft heel veel schoonheid. Vaak vergeten mensen te genieten van de omgeving waarin zij zich dagelijks bevinden en blijven veel dingen ontontdekt.

Daarnaast kan ik met dit project een beginnende acroyogadocent en studenten van het ROC dans de mogelijkheid geven om deel te nemen aan en mee te denken over het vormgeven aan een voorstelling waarin verschillende disciplines samenkomen. Het is een uitdagende werkvorm en vraagt veel van hun kennis. Het is een opstap naar het opbouwen van een portfolio, netwerk en het opdoen van concrete ervaring in interactie met publiek en zichzelf ook daarin te verkennen. Ook voor de deelnemende kleinkunstenaars is het een manier om hun talent en visie te delen en te reflecteren op hun eigen manier van werken.

Omdat het project op 2 momenten en voor 2 verschillende organisaties plaatsvindt biedt het de mogelijk om te reflecteren, leren en verfijnen. Door de samenwerking met Pop In The City, een internationale organisatie, is het voor de studenten dans een mooie start voor CV opbouw. Het laat tevens een groep bezoekers met verschillende nationaliteiten op een hele bijzondere manier kennismaken met Utrecht als culturele broedplaats.

Stichting Cult Dealer Enzo organiseert jaarlijks het driedaagse festival Cultfest en doet dit zonder winstoogmerk op basis van crowdfunding. Met het project kan ik een bijdrage leveren aan hun programma en doelstellingen.

De samenwerking met Pop In The City is niet commercieel. Wij ontvangen hier geen inkomsten uit, wel publiciteit voor de studenten dans en een uitgebreide rapportage over cultureel Utrecht en de ervaringen van de deelneemsters.

Voor mijzelf is het project een manier om vanuit mijn arbeidsongeschiktheid toch iets mee en door te kunnen geven wat naar mijn gevoel waarde heeft. Daarnaast geeft het mij en een studente theater- en dans de kans om ons te ontwikkelen op het gebied van het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een productie.De meerwaarde die we met deze samenwerkingen en dit project creeeren is deelnemers iets substantieels aan te bieden. Door bewust vanuit zichzelf, met hun eigen lichaam en bewegingspatroon een relatie met hun omgeving aan te gaan. Utrecht is een bijzondere stad die heel erg veel te bieden heeft. Mensen faciliteren om verschillende vormen van expressie te ervaren in relatie tot zichzelf en de stad geeft zelfinspiratie op zowel het gebied van het zelf, de stad, de mensen met wie zij de ervaring delen en de kunst- en bewegingsvormen die zij die dag tot onderdeel van hun ervaring maken. Door te werken met de basisprincipes van Mindfulness willen wij mensen bewust maken van het feit dat zij in ieder moment aanwezig kunnen zijn vanuit hun eigen directe beleving en keuzes kunnen maken over de relaties die zij met hun omgeving aangaan. 

Het is experimenteel omdat het op amateurniveau publiek, artiest en wetenschap samenbrengt.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Marie-Jeanne Couscheir

WIA, therapeute, mindfulness coach, werkzaam op vrijwillige basis. Passie voor dans en lichaamsgerichte therapie. 

www.blossom-tree.weebly.com

https://www.linkedin.com/profile/view?id=40579790&trk=spm_pic

Bereik: 
aantal investering/activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
1 775 onbekend onbekend
1 790 450 450
       
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Ik bied dit aan vanuit passie, omdat het zinvol aanvoelt. Ik ben zelf gehandicapt en ben alleenstaande moeder met een WIA uitkering. Dit is een manier waarop ik een zinvolle bijdrage kan leveren aan iets waar ik verschillende disciplines samen kan laten onderzoeken en het experiment aan laten gaan. Ik kan alleen de kosten vanuit mijn inkomen niet dragen. De studenten dans zijn heel erg getalenteerd, dit zou een mooie gelegenheid zijn om hun praktijkervaring te bieden. Maar het laat bezoekers ook kennismaken met de veelzijdigheid van Dans, de variatie binnen het vakgebied en de bijdrage die het kan leveren in samenwerking met meer exacte wetenschappen in het overbrengen van informatie. 

Begroting: 

De subsidie wordt besteed aan reis- en onkostenvergoeding voor de dansers en kleinkunstenaars, het gebruik van de ruimte tijdens Cultfest, huur van oefenruimte (voorbereiding met dansers), materiaalkosten, gebruik van geluidsapparatuur en huur van mp3 spelers, wervingskosten vrijwilligers en aanbieden van maaltijden voor de dansers. Kosten van promotie en informatievoorziening en vergoeding voor de workshops.

 

Locatie(s): 
Utrecht centrum: Cultfest (werfkelders oude gracht)
Utrecht centrum: Pop In The City: mariaplaats en mariahoek

Uitslag Beslis mee

FCP35
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek42
max 50 / 83 gestemd
totaal77
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Femie Willems

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Veel woorden maar ik krijg niet goed zicht op wat er precies gaat gebeuren. Moeilijk om zo de kwaliteit, samenwerking en het effect te beoordelen. Enthousiasme en experiment spreekt zeker uit deze aanvraag. Ik vind het een uitdaging en waardevol om publiek in de openbare ruimte met dans te verbinden en te verleiden (tot deelname). Ik vind het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van het project. Cult fest is een interessant festival en een passende gelegenheid voor een dergelijke activiteit. Ik geef jullie plan graag een kans. Ik ben wel heel benieuwd naar het draagvlak onder de toekomstige deelnemers hieraan. Maar daarmee kun je me overtuigen door het behalen van de publiekstemmen. 

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project aan de hand van de criteria kwaliteit, samenwerking en effect. Het project Halare kan met recht experimenteel worden genoemd. De deelnemers uit het publiek die het aandurven om actief mee te doen aan deze 'choreografie in de openlucht' ondervinden lijfelijk en mentaal wat dans met hen doet en hoe de relatie tot hun omgeving verandert door hun bewegingen. Wat dit oplevert zal per deelnemer verschillen, maar het is in ieder geval een bijzondere verkenning van de discipline dans. Positief is dat het initiatief wordt gedragen door een samenwerking tussen uiteenlopende maar gelijkgestemde organisaties en personen. De combinatie met Pop in the City, een adventure race voor vrouwen, geeft het plan een extra boost. Een evenement om naar uit te kijken!

afbeelding van Femie Willems

Dank voor je uitleg. Je verhaal is helder. Let je erop dat je zelf de aanvraag moet indienen voor de Beslis mee fase? 

afbeelding van mcouscheir

Heel erg bedankt voor jullie feedback! Heel waardevol door de gerichte vragen. Heb er heel hard aan gewerkt en deze als leiddraad genomen. De begroting is ook beschikbaar en ik heb toelichtingen in het Engels beperkt. Ik heb hier echt heel erg veel aan, dank jullie wel!

Groetjes Marie-Jeanne

afbeelding van Willemijn in 't Veld

Een enerverend evenement, maar wel een lastig te lezen projectomschrijving die nog veel vragen oproept. Begrijp ik goed dat in het eerste weekend deelname open staat voor iedereen die zich aanmeldt en dat het tweede weekend uitsluitend is bedoeld voor de deelnemers aan Pop in the City?

Graag ook nog wat meer informatie over de samenwerking tussen de dansers en de deelnemers. Welke vorm krijgt de begeleiding?

Het bedrag dat julie aanvragen is bescheiden, zeker in verhouding tot het grote aantal deelnemers. Zou je misschien de begroting willen uploaden?

afbeelding van Emiel Heijnen

Hoi, ik denk dat je duidelijker moet maken waarom deze aanvraag past bij dit fonds, omdat het ook veel wegheeft van een professionele interactieve productie. Wellicht kun je in je stuk antwoord geven op deze vragen:

- Probeer wat meer inzicht te geven op wie de (lokale) amateurkunstenaars in dit project zijn, en wat het voor hen biedt.

- Wat heeft het project te bieden voor Utrechtse deelnemers, en hoe zorg je ervoor dat ze even 'onbevangen' deelnemen als de buitenlanders?

- De samenwerking met Pop in the City roept vragen op. Deze organisatie lijkt commercieel en vraagt 200 euro per deelnemer voor deelname aan een challenge in een stad, waar jouw voorstel een onderdeel van is. Kun je aangeven hoe de (financiele) verhoudingen liggen in jouw project?

afbeelding van Femie Willems

Je verhaal doet me erg denken aan een activiteit vorig jaar of dat jaar daarvoor tijdens Festival aan de Werf in Utrecht waarbij deelnemers met een MP3 speler door de binnenstad liepen en daarmee een performance maakten/speelden. Is dit hetzelfde of een voortzetting hierop? Of heel iets anders? 

Verder even verzoekje om je project in het Nederlands te beschrijven. En een tip: meer tekst is niet altijd meer informatiever. 

afbeelding van mcouscheir

Dank u wel voor de feedback! De activiteit van Huis aan de Werf ken ik niet, maar het klinkt als een hele andere insteek. Ik zal inderdaad wat gaan snoeien in de tekst voor de leesbaarheid. Omdat ik samenwerk met een buitenlandse organisatie, dansers en docenten heb ik beloofd de tekst in het Engels te plaatsen omdat zij graag het proces willen volgen en ernaar kunnen verwijzen. Ik zal de belangrijkste delen ook vertalen in het Nederlands, of mag er helemaal geen Engels gebruikt worden? 

Heel erg bedankt, ik ga meteen aan de slag!

afbeelding van Femie Willems

Dank voor je uitleg. Er mag op zich wel engels gebruikt worden maar liefst zo veel mogelijk in het Nederlands gezien de toegankelijkheid van het platform.