menu denk mee beslis mee maak mee

The Floor is Lava

Samenwerken in beeld en gebaar

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
16 maart 2019 tot 26 april 2019
beeldend 3D, film, fotografie, tekenen en schilderen
jongeren
onze website
€3.700

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Laatste bijeenkomst en vervolg

Door Hanneke van Dongen op do 11 apr

Zaterdag 6 april: alweer de laatste dag waarop de complete groep van het jongerenproject bij elkaar komt om samen te werken.
De middag...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

The Floor is Lava

Samenwerken in beeld en gebaar

afbeelding van Hanneke van Dongen

Ingediend door:

Hanneke van Dongen

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
*OPGELOST!* Uit nood een vraag: het busje van Stichting de Vrolijkheid is gestolen. Dat is een forse domper op het kostenplaatje: we zullen de jongeren uit het AZC nu op een andere manier moeten halen en brengen (Heerlen-Maastricht). Tips welkom!

Wat ga je doen?: 

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, is een presentatie-instelling in hartje Maastricht. Vanuit de visie dat alle zintuigen geprikkeld moeten worden om tot werkelijk contact te kunnen komen én met grote nadruk op inclusiviteit, worden zowel voor jongeren als voor volwassenen telkens nieuwe programma's bedacht om kunst en cultuur met een groeiend en steeds diverser publiek te delen. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van peer-education. Doelgroepen met een wat grotere afstand tot ons huis worden actief betrokken, krijgen de ruimte om vanuit eigen achtergrond en cultuur input te geven en worden vervolgens door ons gefaciliteerd om de eigen ervaringen te delen met de eigen achterban. De aanvraag voor 'The Floor is Lava' richt zich specifiek op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 

'Door geconcentreerd vorm te geven aan een innerlijke beleving, stelt kunst ons in staat om met elkaar in contact te komen.’

Doel van dit project: 
Marres beoogt met dit project een brug te leggen tussen jongeren die vanuit zichzelf/hun eigen leefwereld niet zo snel met elkaar in contact zouden komen. Dit vanuit de overtuiging dat elke jongere, ongeacht achtergrond, zijn of haar eigen kennis, kunde en zinvolle/leerzame bagage heeft en dat als we onze krachten bundelen, de wereld echt wel mooier wordt. 

Hoe gaan we dat doen? 
Vanuit de tentoonstelling 'The Floor is Lava' van Sander Breure en Witte van Hulzen wordt door jongeren uit diverse achtergronden een eigen peer-education programma ontwikkeld. Kort na de opening op 15 februari, maken de jongeren kennis met elkaar en met Marres. Samen proberen zij een antwoord te vinden op vragen als: ‘Wat betekent hedendaagse cultuur in Nederland? En hoe geven we hier samen vorm aan?’ Oefeningen hierbij zijn: het observeren van mensen in de stad, het maken van verschillende maskers en gelaatsuitdrukkingen, het bekijken van mode attributen en trends. Hiermee onderzoekt de groep jongeren diverse (cultuur) uitingen en het begrip ‘identiteit’ van mensen.

Om het eigenaarschap van de jongeren te vergroten, zijn momenteel een aantal stagiaires (middelbare scholieren) van het United World College bezig met het bedenken en vormgeven van een eerste kennismakingsopdracht. Deze opdracht zal gebruikt worden in de eerste kennismakingsfase, en moet zodanig opgesteld worden dat taal geen barrière zal vormen bij de uitvoering. De studenten voelen zich beduidend meer betrokken nu zij zelf mee kunnen denken. 

Jongeren van verschillende culturele achtergronden (middelbare scholieren uit het regulier onderwijs, uit internationale scholen en jongeren die in een AZC wonen), werken na de kennismaking met ondersteuning van professionele kunstenaars en artiesten, zes zaterdagen samen aan identiteit en cultuurbeleving. Voor de jongeren uit het AZC is deze ontmoeting/samenwerking puur vrijetijdsbesteding, voor de andere jongeren maakt het vrijwillig meedoen aan dit project bijvoorbeeld deel uit van een verdiepende CKV-opdracht of een stage. Een groeiend aantal jongeren komt na eerdere projecten of stages vanuit eigen interesse weer meedoen. In alle gevallen worden de activiteiten in de vrije tijd (zaterdagen) uitgevoerd. 

De praktijk: 
Aan deelnemende jongeren wordt na een eerste kennismaking met Marres en elkaar, gevraagd de dagelijkse omgeving te observeren. Dit vanuit de tentoonstelling 'The Floor is Lava', die gaat over identiteit en gewoontes/gebruiken, fysieke handelingen die betekenisvoller en meer cultuurbepaald zijn dan je op het eerste gezicht misschien denkt/beseft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het eten van een frietje op de markt, hoe stelletjes of vrienden samen over straat lopen, hoe het avondeten verloopt, enzovoort. Zijn er grote verschillen tussen culturen in de alledaagse gebaren? Zijn er rituelen die voor iedereen hetzelfde zijn, waar zitten de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren, ook over onszelf vanuit een ander perspectief?  De jongeren krijgen de opdracht de kleine vormen van culturele rituelen die hen zijn opgevallen, te tekenen, fotograferen of anderszins vast te leggen. 

Vanuit de schetsen (of foto's of andere observaties) wordt met de jongeren gebrainstormd: wie ben jij en wat is er uniek (of juist passend bij jouw leefwereld) aan jouw uiterlijk en gebaren? En hoe kun je daar samen een beeldend verhaal van maken, met gebruik van bijvoorbeeld theater en film? De begeleidende kunstprofessionals hebben vanuit hun eigen vakgebied vooral een coachende rol: zij wijzen de jongeren de weg in het uitvoeren van de ideeën die ontstaan tijdens de eerste observaties en onderlinge gesprekken daarover. Er is dus geen vaste opdracht op voorhand: de inbreng van de jongeren en wat er ontstaat tijdens hun samenwerking, staat voorop. 

In overleg met scholen en Stichting de Vrolijkheid worden wel ideeën aangedragen. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een performance te bedenken op de manier van Sander Breure en Witte van Hulzen. Een deel van de uitwerking zal ook afhangen van de dynamiek die er in de groep is: deze is nu natuurlijk nog niet te voorspellen. Het project heeft daarmee van nature een experimenteel karakter. Er zijn eerdere projecten geweest op basis van andere tentoonstellingen, die tot fraaie resultaten geleid hebben. Zie hiervoor https://www.marres.org/educatief/huidig-programma/

En dan?
Na afloop van het project, nemen de deelnemende jongeren hun ervaring en beeldmateriaal mee naar hun eigen school of instelling, om dit te delen/presenteren. Intussen wordt -in nauw overleg met de jongeren- een digitale mogelijkheid gecreëerd (facebook, instagram), waardoor en waarmee de jongeren de discussie over (hun) cultuur en identiteit kunnen voortzetten. 
Enkele maanden na het project wordt een terugkomdag georganiseerd, waarbij het project en verdere ervaringen met betrekking tot het project besproken worden. 
Ook wordt hier besproken wat jongeren (in het algemeen: niet alleen deze groep) nodig hebben om hun eigen 'community' verder uit te bouwen, liefst zodanig dat zij dit volledig zelfstandig kunnen voortzetten en laten groeien. 

Deze follow-up is een geheel nieuwe toevoeging aan het project: we willen zorgen dat het contact dat tijdens het project tussen de jongeren ontstaat ook werkelijk kan wortelen na de samenwerking. In onze snel veranderende samenleving waarin (culturele) achtergronden door migratie, internet en globalisering hoe dan ook bij elkaar komen, ligt er een schone taak voor kunst en/of cultuurinstellingen om bruggen te slaan en de volgende generatie vaste grond onder de voeten te geven, zodat zij vanuit positieve en creatieve gedachten beter in staat zullen zijn vorm te geven aan hun gezamenlijke toekomst. 

 

Wat kost dat?
De totale kosten van dit project zijn begroot op € 9200,-- 
Marres draagt € 2500,00 bij uit eigen middelen.
Stichting de Vrolijkheid draagt € 1000,-- bij uit eigen middelen.
Stichting Kannunik Salden draagt € 2000,-- aan subsidie bij.
Hiermee is het tekort/gevraagde bedrag € 3700,00

 

Hoe ga je te werk?: 

Jongeren worden samengebracht vanuit samenwerkingsvverbanden tussen Marres, diverse middelbare scholen (ook internationaal) en een AZC. Vanuit het thema 'cultuur en identiteit', gaan zij samen aan de slag met het maken van een presentatie. Hierbij moeten zij bijvoorbeeld taalbarrieres overwinnen, hetgaan tot een andere manier van communiceren leidt. Kunstprofessionals coachen de jongeren bij het maakproces, zonder hen iets op te leggen.
De jongeren presenteren hun werk na afloop aan de eigen achterban. 

Met wie werk je samen?: 

De doelgroep zijn jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongeren komen naast hun leeftijd niet uit een speciale doelgroep: de kracht van dit project zit juist in het samenbrengen van jongeren die normaliter niet snel met elkaar te maken zouden hebben. Jongeren uit een AZC, scholieren uit het regulier onderwijs maar ook internationale leerlingen van het United World College. Iedereen brengt zijn/haar eigen wereldbeeld/gewoontes/cultuur etc. mee, waardoor het eindresultaat een grote rijkdom aan invloeden kan worden. 

Wat is verder van belang om te weten?: 

-Stichting De Vrolijkheid: bruggen bouwen tussen jogneren die hier zijn opgegroied, en jongeren die (hopelijk tijdelijk) ontheemd zijn. 

-United World College: leerlingen komen net als de jongeren uit het AZC uit alle windstreken, maar vanuit een heel andere motivatie/achtergrond. Juist door de overeenkomsten én verschillen, kan verbinding ontstaan. 

-Diverse reguliere middelbare scholen in Maastricht: door samenwerking met docenten en scholieren uit het regulier onderwijs in Maastricht, wordt 'de wereld' wat groter dan deze stad. Maastricht is (nog) geen heel diverse stad qua etniciteit, maar dat verandert snel. Scholieren die hier zijn opgegroeid en die nu aan het project meedoen, leren in korte tijd en op persoonlijk niveau hoe 'de ander' een aanvulling kan zijn op alles dat er al is. 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het aantal deelnemende jongeren groeit nog, momenteel hebben we rond de twintig bevestigde aanmeldingen. Deze groep zal per deelnemende jogeren gemiddels vijftien peers bereiken. De groepen aan welke gepresenteerd worden zijn vaak groter, maar sommige jongeren presenteren samen hun werk. 
Dit is het 'live' bereik: online is het bereik uiteraard groter. Bij een succesvolle verankering/doorstart via social media verwachten we een gemiddelde van vijftig (online) bezoekers per oorspronkelijke deelnemer. 

Begroting: 

Marres heeft de ambitie om een veel bredere doelgroep te enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Het aanspreken van jongeren uit diverse achtergronden en hen actief betrekken bij een creatief proces, is daarvoor een logische weg. 

Marres geeft de doelgroep de mogelijkheid om vanuit eigen unieke en specifieke achtergrond en kracht zelf aan de slag te gaan en daarbij kennis te maken met jongeren uit heel andere culturen/achtergronden.

Door kunstbeoefening breder te trekken en meer te verplaatsen naar de actuele belevingswereld van de jongeren vanuit een veilige setting, gaan jongeren zich vrijer voelen om zich creatief te uiten. De kloof tussen 'kunst' en de jongeren wordt kleiner of zelfs helemaal gedicht. De jongeren worden gestimuleerd om na de follow-up en via de online kanalen (waar zij zelf content aan toe kunnen voegen), hun volgende ervaringen, ideeen en creaties te delen. Contact kan zo voortgezet worden op een manier waarbij jongeren elkaar uitdagen op een positieve manier. 

Uitslag Beslis mee

FCP25
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 104 gestemd
totaal75
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Ik heb waardering voor het enthousiasme waarmee jullie met een groep jongeren uit diverse achtergronden een eigen peer-education programma ontwikkelen. Het is duidelijk wat jullie willen betekenen voor de omgeving en dat je streeft naar meer samenhang tussen verschillende jongeren. Het experimentele karakter gedurende het creatieve proces komt voldoende aan de orde. Wat ik positief vind aan de aanvraag is dat jullie hiermee een concrete en nieuwe impuls willen geven aan AZC-jongeren die in hun vrije tijd kunst gaan beoefenen. Stichting De Vrolijkheid heeft veel ervaring met het werken met mensen in AZC’s waardoor ik vertrouwen heb in de kwaliteit van het traject. Waar ik nog wel kritisch over ben is dat het wat betreft deelnemersaantallen weinig helder is wat de verhouding gaat zijn tussen scholieren en AZC-jongeren. Ook presenteren jullie een summiere planning ten aanzien van de werving van de deelnemers en de uitvoering van het traject. Het innovatieve karakter van de aanpak komt daarmee maar beperkt aan de orde. Wel zal het project een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers uit het AZC.

afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Om jongeren bij een project te betrekken is het heel goed om zo veel mogelijk dicht bij henzelf te beginnen en ze elkaar te laten gidsen in hun eigen perspectieven. Inhoudelijk bieden jullie een interessante mogelijkheid aan met ruimte voor de jongeren om zich op nieuwe wijze te gaan ontwikkelen. Dit project sluit aan bij de activiteiten die jullie reeds uitvoeren en dat geeft vertrouwen in jullie organisatorische aanpak. Het is moeilijk om bij een bottom up benadering de concrete activiteiten reeds te benoemen, maar ik had wel graag meer concrete informatie gehad over de artistieke inhoud van de tentoonstelling enerzijds en van de visie op de mogelijke artistieke activiteiten die de jongeren gaan uitvoeren anderzijds. Fijn dat er reeds inschrijvingen zijn, maar doordat jullie geen activiteitenschema hebben ingevuld heb ik geen beeld van het beoogd aantal deelnemers. Tevens mis ik een omschrijving van de praktische wijze waarop jullie de jongeren gaan bereiken, overhalen en vasthouden, zodanig dat  het aansluit op hun eigen wensen of behoeften. Kortom; ik hoop dat de bottom up werking niet pas begint wanneer de jongeren binnen zijn, maar dat ze vanaf het begin af aan aan het creatieve proces deelnemen en dat het vernieuwende duurzame aspect ook daadwerkelijk concrete vormen aan gaat nemen. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hanneke, je kunt altijd even bellen met het fonds. 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dag Joop, ah natuurlijk, goed idee, dat ga ik doen.

afbeelding van Hanneke van Dongen

Beste, afgelopen donderdag zond ik het project naar de 'beslis mee' fase, maar ik zie dat nog niet terug? Heb het nu opnieuw gedaan, krijg wel weer melding dat het doorgestuurd is maar kan nog /weer gewoon verder met bewerken? 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hanneke,

Wat vervelend van die diefstal. Soms zit het tegen...

Ik mag als coach niet waarderen maar ik wordt wel blij van het idee achter dit project. Misschien een laatste, waarschijnlijk overbodige tip.... Houd een 'voorsprong' op basis van steeds excellent luisteren en kijken en stel regelmatig de 'juiste' vragen die een zelfstandige invulling en verrijking van de outcome uitlokken. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg!
 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Oh en goed nieuws: in Heerlen heeft een theatergroep toegezegd ons te helpen bij het vervoer: dat is voor dit project dus opgelost. Super. 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dag Joop, dank je wel, we worden er zelf ook heel blij van :) 

 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Zojuist nog wat tekstuele aanpassingen gemaakt, na overleg met betrokkenen. Ik wacht nog even met versturen, misschien heb ik nog iets over het hoofd gezien? 

Tot zover in elk geval al enorm bedankt voor de feedback!

 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hanneke,

Helder! Hoe schat je de potentie van je aanvraag nu in? Wat zou je noch kunnen toevoegen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor een succesvolle aanvraag? Ontstaan er nog nieuwe invallen als je je projectaanvraag nog eens met die criteria confronteert? Elk plan mag immers minimaal 5 keer de revue passeren toch:). In mijn ervaring levert dat altijd toegevoegde kwaliteit op. Ideeën/inbreng van alle betrokkenen bij het project is en blijft welkom.

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dag Joop, na de tekstuele aanpassingen zal ik vanavond ook nog een begroting toevoegen. 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dank je wel, Joop. Ik zal vandaag de tekst zoals die nu is nog eens kritisch nalopen en ook voorleggen aan collega's betrokkenen. 

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Hanneke, 

Dat lijkt me een goed idee. Een online omgeving aanbieden als drager van het ingezette proces. Met in het verschiet een nieuw offline moment om er verder vorm aan te geven. Een instrument om duurzaamheid te stimuleren en borgen. 

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dag Joop, Ik heb een laatste alinea toegevoegd. Is het zo helder genoeg? Dank je wel alvast :)

afbeelding van Hanneke van Dongen

Dank je wel, Joop. Ik zal het verwerken in de tekst. 

Pagina's