menu denk mee beslis mee maak mee

Festival Vrolijk

Een festival dóór mensen met een verstandelijke...

Vereniging Reliëf
21 augustus 2017 tot 11 november 2017
beeldend 3D, dans, muziek, theater
jongeren
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Festival Vrolijk en ook nog eens Door Elkaar :-)

Door Tjerk Bos op ma 30 okt

Hoi allemaal,

Dit is even een genant momentje!! Onze eerste blog en het festival is over twee weken!  Door uitval van de projectleider...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Festival Vrolijk

Een festival dóór mensen met een verstandelijke beperking vóór de stad Gouda

afbeelding van Tjerk Bos

Ingediend door:

Tjerk Bos

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Welke kunstenaars of organisaties zouden de drie inhoudelijke programmas met ons vorm kunnen geven?

Wat ga je doen?: 

Afgelopen zomer ontstond een nieuw idee! Wat als we een festival organiseren samen met mensen met een verstandelijke beperking? Niet voor, maar door hen!  I.s.m. De Klup, ASVZ, Ipse De Bruggen en De Ark Gouda, organiseerde Reliëf vier groepsgesprekken. Hier voerden we gesprek met 35 mensen met een verstandelijke beperking uit Gouda en omstreken, waarbij de volgende vragen werden voorgelegd: 

 -      Wat is een festival?

-      Wie moet er komen?

-      Wat zou je zelf willen doen?

Tijdens de evaluatie met afgevaardigden van de vier groepen ontmoetten we groot enthousiasme. Er moet een cultureel festival komen in Gouda, waar muziek en samen meedoen een centrale plek inneemt. Een festival waar iedereen welkom is. ‘En’, zo zei een van de deelnemers ‘Een festival waarop we kunnen laten zien wat wij allemaal kunnen, want dat is veel meer dan mensen soms denken.’  Om iets van het enthousiasme mee te geven, zie de pitch hieronder.

We willen stap voor stap werken aan deze droom. De ambitie van Festival Vrolijk is een coproductie tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Daarom is het proces naar het festival toe net zo belangrijk als het festival zelf. In samenwerking met Cultuurhuis Gouda, Kunstpunt Gouda, diverse artiesten en kunstenaars hopen we in november 2017 een festival neer te kunnen zetten, waar mensen met en zonder verstandelijke beperking kunnen schitteren.

Het project krijgt lokaal en regionaal vorm, maar het proces zal op beeld en papier vastgelegd worden, zodat er vergelijkbare festivals op andere plekken in Nederland georganiseerd kunnen worden.

 

Pitch Relief met logo's

Hoe ga je te werk?: 

Visie en missie van het festival

Wij zijn er van overtuigd dat diversiteit een van de belangrijkste pijlers is van onze samenleving. Heel specifiek: het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking op samen leven, op het vieren van dat samen leven, geeft zicht op (nieuwe) gedeelde culturele waarden. Waarden die in deze tijd onder druk komen staan, door zowel politieke als technologische ontwikkeling: contact met echte concrete mensen, dialoog en ontmoeting.

Het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking is in dit project het uitgangspunt. Voor het programma en voor de organisatie. Dit maakt het proces even belangrijk als het resultaat, het festival. Om kwaliteit te waarborgen gaan we samenwerken met professionals die juist die stem van mensen met een verstandelijke beperking ‘tevoorschijn kunnen luisteren’. We werken samen met organisaties, kunstenaars en partners die altijd op zoek zijn naar deze nieuwe perspectieven. En die daarom het lef hebben zonder inhoudelijk plan te starten, maar de inhoud daadwerkelijk in het proces samen vorm te geven.

Toekomstperspectief

Het proces, van zowel de organisatie als het programma, zal goed worden geëvalueerd en vastgelegd op film. Op basis van de opgedane ervaringen in november 2017 wil Reliëf met de partners in het voorjaar van 2019 een groter cultureel festival voor de stad Gouda organiseren. Zodoende kan er een “inclusieve” werkwijze ontwikkeld worden waarmee op andere plekken in het land vergelijkbare lokale festivals kunnen worden aangejaagd, geïnitieerd of geïnspireerd. Juist in die beoogde landelijke impact van het project schuilt voor Reliëf als landelijke vereniging het grootste belang om sociale duurzaamheid te bewerkstelligen. Tevens zijn we ervan overtuigd dat dit alleen maar kan groeien als we klein maar fijn van start gaan. 

Proces

De kwaliteit van het proces (samen organiseren) is cruciaal voor een kwalitatief goed product (een festival voor de stad Gouda). Het gaat immers niet om het zoveelste festival, in Festival Vrolijk staat het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking centraal. Meedoen gaat voor hen vaak niet vanzelf en dat betekent extra tijd, aandacht en ondersteuning om de kwaliteit van de participatie van de doelgroep in proces en product te borgen.

Gedurende het proces werken we samen met professionele producenten, kunstenaars en andere partners. Mensen met een verstandelijke beperking zijn meestal geen expert in het organiseren van een festival. Zij hebben echter wel ideeën en een eigen perspectief op het vieren van het leven in de samenleving. Die ideeën en dat perspectief worden in dialoog met professionals verder uitgediept. Hoe dat er uit concreet uitziet, wordt hieronder uitgewerkt. 

Programma

Festival Vrolijk kent een middag- en avondprogramma met 1 centraal podium. Rondom dit podium vindt een randprogrammering plaats. Op het hoofdpodium zijn een speciaal voor het festival ontwikkelde theater- en dansproductie en een concert te zien. Deze producties worden gecreerd en gepresenteerd door mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zal een installatie worden ontwikkeld door mensen uit de doelgroep die liever niet op het podium staan. In totaal zullen 50 mensen actief participeren in deze bijzondere producties. 

Voor de inhoudelijke begeleiding van de drie producties zullen we in gesprek gaan met stichting Tamio (muziek), Kobranie (muziek), 5D (theater en installaties) en Kunstpunt Gouda. Deze organisaties werken allen met kunstenaars en docenten die gespecialiseerd zijn in het werken met deze doelgroep. Daarnaast hanteren ze allen als vertrekpunt de belevingswereld van de deelnemers. Dat wil zeggen dat de repetities beginnen zonder script of vooropgezet plan. Er wordt gewerkt met wat er is en wat er komt, dit resluteert in bijzondere voorstellingen en installaties waarin mensen vanuit hun kracht hun eigen verhaal kunnen vertellen. 

In de maanden voorafgaand aan het Cultureel Festival komen drie groepen (+/- 50 deelnemers / cliënten van De Klup, ASVZ, Ipse De Bruggen en De Ark Gouda ) in een periode van 8 weken 1 keer per week bij elkaar om de producties te ontwikkelen. De betrokken instellingen zullen zorg dragen voor de werving van deelnemers. In het vooronderzoek zijn we op veel enthousiasme gestuit zowel bij de medewerkers/directie als bij de clienten. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat we met een grote groep kunnen starten met de repetities. 

Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 11 november. Kunstpunt Gouda, verbonden aan Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda, heeft aangegeven het festival graag te willen faciliteren. Ook wil hij onderzoeken of vanuit het proces naar het festival toe een duurzame cultuurparticipatie kan ontstaan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Randprogramma

In het randprogramma van het festival kan iedereen zelf aan de slag, in de diverse ruimtes om de theaterzaal heen vinden workshops plaats. Deze zijn gericht op mensen met en zonder beperking: ontmoeten en samenwerken staan hierin centraal. Deze workshops worden ontwikkeld met de docenten van Kunstpunt Gouda. Dit gaat om theater, muziek, dans en beeldende workshops. 

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling is: het organiseren van betekenisvolle ontmoetingen en het opdoen van nieuwe culturele ervaringen tussen burgers van de stad Gouda en omstreken, of zij nu ‘wel’ of ‘geen’ verstandelijke beperking hebben. Dit hoofddoel resulteert in verschillende subdoelen voor de afzonderlijke doelgroepen. 

Hiervan willen we leren om a. een groter festival in Gouda te organiseren en b. inclusieve werkvormen te ontwikkelen waarmee dit festival op andere plekken in het land ontwikkeld kan worden

Subdoelen

Voor mensen met een verstandelijke beperking: nieuwe ervaringen opdoen in de rol van producent of artiest. Ze treden buiten hun rol van cliënt en tonen hun talenten. We streven ernaar dat zij ervaren dat hun stem en hun talenten gehoord worden doordat zij andere rollen innemen dan die van ‘cliënt’ in de ontmoeting met andere mensen. De verstandelijke beperking staat dus niet centraal. De organisatie van het festival brengt hen bijvoorbeeld in de rol van producent of artiest en zo worden zij zichtbaar in de samenleving. (Voor de organisatie en artistieke invulling van het festival werken we samen met 50 mensen met een verstandelijke beperking).

Voor het publiek: de burgers van Gouda ervaren dat cultuur en ‘samen vieren’ iets is van voor en door alle mensen, zeker – misschien juist - mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat ervaringen in het delen en participeren in diverse artistieke activiteiten ertoe leidt dat de gezamenlijkheid tussen burgers bevorderd wordt, ongeacht welke beperking dan ook. (Voor het festival rekenen wij op 300 bezoekers).

Voor de kunstenaars: dat zij betrokken zijn bij een sociaal geëngageerd project, waarbij de culturele kunstuiting tot stand in het proces van onderhandeling en dialoog met de gemarginaliseerde doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking. (We werken met 3 kunstenaars).

Voor de vrijwilligers: dat zij ervaring opdoen of hun ervaring verdiepen met het contact met mensen met een verstandelijke beperking waarin niet het ‘zorgen voor’ maar het ‘samen optrekken’ centraal staat. (We werken met 25 vrijwilligers).

Deze afzonderlijk doelstellingen worden gemonitord door het proces vast te leggen op film. Tijdens het festival zelf zal het publiek steekproefsgewijs worden geïnterviewd over hun ervaringen, deze interviews worden gefilmd. Na afloop is een evaluatie met de betrokken doelgroepen (behalve het publiek) om de opgedane ervaringen te bespreken. Hierbij is het filmmateriaal ondersteunend.

Doelgroepen

Het festival heeft verschillende doelgroepen:

Deelnemers: mensen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, die wonen in en rond Gouda. Zij hebben diverse culturele achtergronden en de leeftijd varieert van zo’n 18-60 jaar. Deze doelgroep is als deelnemer betrokken bij zowel de organisatie van het festival als de artistieke invulling ervan.

Kunstenaars, die samen optrekken groepen mensen met een verstandelijke beperking om tot een artistiek, cultureel product te komen op het festival.

Vrijwilligers, die ondersteunen in het participeren van mensen met een verstandelijke beperking.

Publiek

De 300 bezoekers van het festival zijn allereerst de mensen uit het directe netwerk van mensen met een verstandelijke beperking: familie, vrienden en buren. Door de intensieve samenwerking met diverse Goudse initiatieven voor mensen zonder beperking zullen we ook een groot bereik hebben onder de burgers van Gouda . Via ons  netwerk en door middel van publiciteit mikken we nadrukkelijk op het benaderen van burgers in alle leeftijden uit de stad Gouda en omstreken. Hierbij zullen we lokale pers aanschrijven en indien de projecten zich er voor lenen kleine flashmobs organiseren op drukke plekken in de stad. 

Inspiratiebronnen

Disability Movement en Disability Studies inspireert met haar motto “Nothing about us, without us”: projecten die gericht zijn op het bevorderen van participatie kunnen alleen samen met de bewuste doelgroep ontwikkeld worden. Festival Vrolijk voelt zich daarmee sterk verbonden. En onderscheidt zich in werkwijze doordat het zich richt op concrete ontmoetingen, culturele en artistieke activiteit in een festival. Disability Movement en Disability Studies is daarentegen breder gericht op het ontwikkelen van een beweging, hun veranderen van structuren en mechanismen van uitsluiten en hanteert vaak een juridisch discours.

In opdracht van Reliëf, schreef Dominiek Lootens het boek “inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking” dat sterke verwantschap vertoont met dit denken, op zijn aanzet borduurt het festival verder.

Verder inspireert de traditie van de Community Arts, projecten waarin gemarginaliseerde doelgroepen samen met een kunstenaar in dialoog gaan om samen een artistiek product te leveren dat zichtbaar wordt in de samenleving (bijv. theaterproducties, festivals, beeldende kunstwerken, muzikale producties etc). Concrete voorbeelden hiervan zijn het International Community Arts Festival (ICAF) dat elke drie jaar georganiseerd wordt in Rotterdam en het Internationale Community Arts Lab Festival in Utrecht uit 2013. Zowel internationaal als in Nederland is prof. dr. Eugene van Erven (Universiteit Utrecht) als expert een belangrijke inspirator en heeft ons ook van advies gediend. In de werkwijze lijkt Festival Vrolijk sterk op deze projecten, het onderscheid vanwege de doelgroep.

Kwartiermaken van Dr. Doortje Kal is een derde inspiratiebron. In haar werk staat de ontmoeting met de vreemde ander centraal, waarbij zij zich concentreert op de vraag wat uitsluiting zegt over de samenleving die uitsluit. Zij is de afgelopen decennia aanjager geweest van diverse kwartiermakersprojecten die er op gericht waren het netwerk van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of mensen met een verstandelijke beperking te versterken. De multiloog (dialoog tussen diverse stakeholders) speelt vaak een centrale rol).
Festival Vrolijk is net zo gericht op het tegengaan van eenzaamheid en gericht op ontmoetingen en zeker in het proces naar het festival toe speelt dialoog/multiloog een belangrijke rol. Het festival onderscheidt zich doordat het naast ‘taal’ vooral ‘artistieke activiteit’ wil inzetten als medium om contact te maken, ontmoetingen vorm te geven en emancipatie en zichtbaarheid van de doelgroep te bevorderen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is taal immers vaak niet de meest toegankelijke om contact te maken met anderen.

 

Met wie werk je samen?: 

het festival team

De “inclusieve” werkwijze houdt allereerst in dat we producties ontwikkelen met mensen met een verstandelijke beperking ism met kunstenaars. Verder spelen mensen met een verstandelijke beperking in de organisatie van het festival een belangrijke rol. Enerzijds om te leren hoe de productie van een festival in zijn werk gaat, anderzijds om gedurende het proces ruimte te houden voor eigen bijdragen en ideeën van mensen met een verstandelijke beperking op het proces van organisatie. Daarnaast is er een klankbordgroep die toezicht houdt op het proces en advies geeft aan de projectleider en de productieleider. In deze klankbordgroep zitten afgevaardigden van de deelnemende partijen, zowel mensen met als zonder verstandelijke beperking.

Het kernteam van het festival bestaat uit Tjerk Bos (projectleider), Mariëtte Sneep en Nienke Martinus (productieleiders). Tjerk ontwikkelt als stafmedewerker bij Reliëf diverse projecten die de participatie en zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Als orthopedagoog is hij gespecialiseerd in het bevorderen van betekenisvolle ontmoeting en dialoog tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Mariëtte is projectbegeleider en interim-manager in de zorgsector. Met haar jarenlange ervaring in de participatie van mensen met een verstandelijke beperking bij De Ark Gouda kan zij goed te verbinding leggen tussen de doelgroep en andere partijen. Nienke is een ervaren projectleider en producent in de culturele sector. Zij is altijd op zoek naar nieuwe en bijzondere verbindingen tussen diverse doelgroepen en kunstvormen. Hierin is eigenaarschap voor haar een sleutelwoord. 

Voor de artistieke trajecten met de doelgroep gaan we in gesprek met Stichting Tamio (muziek), 5D (theater/installaties) en Kunstpunt. Kunstpunt biedt reeds programma voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft hiertoe gespecialiseerde docenten. 

Partners

De Klup Gouda, ASVZ Gouda, De Ark Gouda en Ipse De Bruggen Waddinxveen hebben deelgenomen aan het voortraject van het festival. In diverse gesprekken met zowel de management/medewerkers als cliënten binnen de organisaties ontmoetten we veel enthousiasme. Alle partijen hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de verdere ontwikkeling van het festival. ASVZ heeft ook een finaciele bijdrage toegezegd.

We zijn met De Klup in gesprek om het vrijwilligerswerk rond het festival mede te gaan faciliteren. Enkele deelnemers van de Klub zullen ook als ambassadeur van het festival fungeren. Hiervoor zijn de eerste aanmeldingen al binnen.

We zijn met Ipse De Bruggen, ASVZ en De Ark in gesprek om in samenwerking met de afzonderlijke dagbestedingscentra de theatrale, beeldende en muzikale producties te ontwikkelen gedurende de reguliere werktijden.

Van alle vier de partijen vragen we een afvaardiging voor de klankbordgroep.

Kunstpunt Gouda wil het festival graag faciliteren. Daarvoor bieden ze hun ruimte tegen sterk gereduceerde prijs ter beschikking (zie begroting). Verder stellen ze hun netwerk ter beschikking voor verdere ontwikkeling en promotie van het festival. Kunstpunt biedt al programma aan voor mensen met een beperking, ze zien dit festival als de gelegenheid om het programma en het netwerk uit te bereiden. Festival Vrolijk kan desgewenst samenwerken met de docenten die ervaring hebben met de doelgroep.

Voor de catering, schoonmaak, ontvangst, beveiliging e.d. zal zoveel als mogelijk worden samengewerkt met mensen met een verstandelijke beperking/bestaande organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking als Eetcafe Jules , Brownies&Downies te Gouda en praktijkschool ‘Het Segment’.

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Festival Vrolijk is een cultureel festival in Gouda, waar samen meedoen een centrale plek inneemt. Een festival waar iedereen welkom is. ‘En’, zo zei een van de deelnemers van de klankbordgroep ‘Een festival waarop we kunnen laten zien wat wij allemaal kunnen, want dat is veel meer dan mensen soms denken.’ 

Festival Vrolijk onderscheidt zich van andere festivals door de specifieke focus op mensen met een verstandelijke beperking. In aanloop en tijdens het festival werken we met deze doelgroep op en achter het podium. Hiermee ontwikkelen we een inclusieve werkwijze welke we na bewezen succes willen uitrollen op andere plekken in het land. 

Begroting: 

zie bijlage. 

 

Locatie(s): 
Gouda, Kunstpunt Gouda, Cultuurhuis De Garenspinnerij

Uitslag Beslis mee

FCP38
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek41
max 50 / 81 gestemd
totaal79
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Mooi om te lezen hoe dit plan voor een festival is ontstaan vanuit groepsgesprekken, en hoe bij de uitwerking van de ideeën de cliënten een serieuze en actieve rol hebben gekregen. Zij zijn niet alleen inspiratiebron en enthousiaste supporter maar ook producent, deelnemer en festivalpubliek. En uiteindelijk bij de evaluatie ook nog kritische respondent. Bottum-up, dialooggestuurd, inclusief aanbod met in co-creatie gemaakte producties: op dit project zijn al deze labels van toepassing. Ik vind jullie project ook een voorbeeld van een evenwichtige samenwerking tussen de domeinen cultuur en zorg, omdat elke partner een bijdrage levert vanuit zijn expertise maar minstens zoveel te winnen en terugkrijgt. Een sterk punt is verder dat jullie de voorbereidingen, het werkproces en het resultaat vastleggen en willen delen met derden. In die zin is dit project een pilot, een opmaat naar een groter evenement in Gouda maar mogelijk ook een opmaat naar een nieuwe praktijk, een die mensen met een verstandelijke beperking de kans biedt pro-actiever deel te nemen aan het culturele leven. Veel succes alvast met de verdere voorbereidingen!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie video is vrolijkmakend en ook over de opzet van jullie festival ben ik enthousiast: niet voor of over maar door je doelgroep! Cocreëren is een populaire term, maar jullie brengen het in de praktijk. Ondanks dat steeds meer initiatieven zich bewust worden van de kracht van mensen met een beperking, is cocreatie of samenwerking als in dit project nog steeds vaker uitzondering dan regel. Cruciaal voor de realisatie van dit project is de samenwerking met de vier partnerorganisaties De Klup Gouda, ASVZ Gouda, De Ark Gouda en Ipse De Bruggen Waddinxveen. Naast in de festivalorganisatie werken mensen met en zonder beperking ook samen in de voor Festival Vrolijk ontwikkelde producties en installatie. Het werk- en ontwikkelproces is echter vrij abstract beschreven en had concreter uitgewerkt mogen worden. Hoe de rollen en taken in de festivalorganisatie verdeeld zijn en hoe de producties en installatie tot stand komen blijft daardoor gissen. Met Festival Vrolijk dragen jullie bij aan de verdere ontwikkeling van de organisatiestructuur en -kracht van inclusieve, culturele festivals. Dat dit project een opmaat vormt voor een groter festival in 2019, maakt bovendien dat doorontwikkeling na deze editie mogelijk is, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Ik kijk nu al uit naar meer leuke filmpjes van jullie festival en de organisatie ervan!

afbeelding van Bart Kokx

Dag Tjerk en Nienke!

Als projectleider van Senself hebben wij ruim acht jaar lang samen met jongeren met een beperking inclusieve evenementen georganiseerd in poppodia en als onderdeel van bestaande evenementen zoals ADE en Parkpop, trainingstrajecten gerealiseerd waar zij persoonlijke en artistieke vaardigheden konden ontwikkelen en culturele producties met hen gemaakt die op evenementen zoals Noorderzon, deBeschaving, Metropolis en Filmfestival Utrecht een podium kregen. Dit alles met als doel om het talent zichtbaar te maken. Om de wereld te laten zien dat een beperking een bron van inspiratie kan zijn.

Senself is inmiddels getransformeerd tot het project Partofit. Hierin gaan wij met 2 inclusieve culturele producties het komende festivalseizoen 6 uitvoeringen doen op reguliere evenementen. Kortom, genoeg raakvlakken om eens met elkaar in contact te treden! Kom maar door!   

afbeelding van Tjerk Bos

Ha Bart, wat leuk! Lijkt me erg goed om eens af te spreken. Zullen we even mailen? Mijn mailadres is post (@) nienkemartinus.nl. Tjerk is nog eventjes op vakantie maar ook bijna weer terug!

Groet, Nienke

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Tjerk en Nienke,

Aangezien jullie festival een aardige omvang heeft, ben ik nog extra benieuwd naar jullie lange termijn doel met het festival en wat jullie vooral teweeg willen brengen. Moet er vooral meer specifiek cultuuraanbod voor mensen met een beperking komen, zit hem hem in creeren van een bepaald bewustzijn en zoja, op welke vlak en bij wie, moeten cultuurprofessionals zich meer op deze doelgroep richten of ligt jullie doel ergens anders? Zijn jullie uit op een bredere beweging of richten jullie je op de direct betrokkenen van het festival (organisatoren, kunstenaars, deelnemers, publiek)? Het organiseren van betekenisvolle ontmoetingen en nieuwe culturele ervaringen is nog tamelijk abstract geformuleerd en kan wellicht nog wat aangescherpt worden. Ook lees ik graag nog wat meer over de meerwaarde van jullie nieuwe festival ten opzichte van reeds bestaande culturele initiatieven voor deze doelgroep, zoals van de door jullie genoemde partners.

En hebben jullie ook al nagedacht over de financiele verduurzaming van jullie festival?

afbeelding van Tjerk Bos

Ha Stefanie, dank weer ik ga vanavond er aan zitten en dan door naar fase 2.

Groet, Nienke

afbeelding van Diane Frenay

Ha Tjerk, wat een mooie insteek om al onderdeel workshops voor iedereen te geven, en aan de hand van de ervaringen van dit festival inclusieve werkvormen te ontwikkelen. Daar zit een schat aan mogelijkheden voor de toekomst in.Ook bij dit festival  zou ik de tip geven om dat inclusieve aspect breder onder de aandacht van de Goudse burgers te brengen.Nodig ze uit!  Ook mensen die geen familie en vrienden zijn van de deelnemers. Een mooie manier kan zijn om een miniuitvoering van dans of theater van 3 minuten bijv. te geven op de markt op zaterdag, en flyers uit te delen met uitnodigingen om mee te doen aan een worskhop.

mooie ontwikkeling!

afbeelding van Tjerk Bos

Ha Diane, dank voor je opmerkingen. Ik zal het een en ander wat verder uitwerken.

Groet, Nienke

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste mensen,

Hou rekening met de tijd! Wij kunnen niet met jullie meedenken en feedback geven als jullie niet actief op het platform zijn... 

afbeelding van Tjerk Bos

Ha Stefanie, na aanleiding van jou eerdere opmerkingen heb ik de plannen aangepast. Heb nu ook de vraag wat we zoeken opnieuw geformuleerd! Hoor graag als je weer tips of aanvullingen hebt. 

afbeelding van Tjerk Bos

Heb ook nog even het een en ander aangepast vanavond ;-)

 

afbeelding van Tjerk Bos

Ik zie nu waar het mis ging, vorige keer heb ik niet op indienen geklikt.. Daarom kon je mijn aanvullingen niet zien. Nu wel! 

afbeelding van Tjerk Bos

Ha Stefanie, Nienke Martinus hier ;-) Tjerk is even op vakantie dus ik neem het voor nu van hem over. Leuk je hier te treffen. 

Dank voor je onderstaande feedback. We hebben hier zeker gedachten over maar zijn ook nog op zoek naar kunstenaars om mee samen te werken. Ik ga het een en ander aanvullen en hoor dan graag weer van je! Groet, Nienke

afbeelding van Stefanie Weijsters

Ha Nienke, leuk! Ok, we lezen het wel. Jullie Denk mee fase loopt over anderhalve week af. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Tjerk,

Goed om meer te lezen over jullie festival. En wat een leuk filmpje hebben jullie gemaakt!

Aangezien Jij maakt het mee gericht is op de actieve cultuurparticipatie ben ik benieuwd of je meer kan vertellen hoe dit aspect in dit festival tot uiting komt in concrete activiteiten. Ook zou ik daarbij ook wat meer te horen krijgen over de de programma onderdelen, zoals de theaterproductie en de beeldende installatie; wat gaat hier gebeuren, wie werken daarin samen, hoe begeleiden de betrokken kunstenaars of culturele instellingen de deelnemers. Dat geeft ons wat meer beeld en gevoel bij het creatieve maakaspect. 

Ik kijk weer uit naar jullie uitwerking!

Pagina's