menu denk mee beslis mee maak mee

Een Brug Slaan

rondreizend locatie theater Een Brug Slaan

Stichting Een Brug Slaan voor Culturele Aktviteiten in Súdwest Fryslân
1 september 2017 tot 31 juli 2018
dans, erfgoed, muziek, muziektheater
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
onze website
€15.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Activiteitenverslag

Door Adger. Keuris op ma 20 aug

Activiteitenverslag theatervoorstelling

ZOUT-WEST

Zout-West is een productie van Stichting `Een Brug Slaan voor culturele...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Een Brug Slaan

rondreizend locatie theater Een Brug Slaan

afbeelding van Adger. Keuris

Ingediend door:

Adger. Keuris

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe leggen we contact met een regisseur voor jeugdtheater

Wat ga je doen?: 

Voorstelling:

De hele regio Súdwest Fryslan is schatplichtig aan het water. De voormalige Zuiderzee en de vele meren voeden de levensaders van dit gedeelte van de provincie. De handel was over het water, net als het meeste vervoer van personen. Anno 2017 is dit natuurlijk totaal anders, maar toch is de invloed van het water nog heel goed zichtbaar (zes steden van de fameuze 11-stedentocht liggen in deze gemeente en natuurlijk aan het water). Sneek is een watersportstad bij uitstek en Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum zijn geliefde kustplaatsen.

De voorstelling wordt een ode aan het water. Er komt een centrale verhaallijn, in historisch perspectief geplaatst en maximaal inzoomend op het belang van het water. De theaterproductie is een voorstelling van toneel, muziek, dans en zang. Theatergroep SULT vormt de spil van de voorstelling. Er worden nieuwe composities en liederen gemaakt. Per dorp worden muzikanten en koren gevraagd om deze in te studeren (onder deskundige professionele leiding). Koren en muzikanten spelen in hun eigen woonplaats (en mogelijke andere plaatsen) mee. Een meer dan unieke samenwerking!

Première 14 juni 2018, 11 voorstellingen

Doelgroepen:
De voorstelling wordt gemaakt voor de volgende doelgroepen:

- plaatselijke bewoners

- theaterbezoekers

- recreanten/toeristen

- leerlingen muziekscholen/musicerende jeugd

- streetdance centra

- sportieve jeugd

- jongeren in het algemeen

Aantal voorstellingen:

In totaal worden 11 voorstellingen gegeven voor +/- 200 toeschouwers per voorstelling. Het publiek kan vanaf walkant kijken of op bootjes zitten die rondom het ponton (dat het podium vormt).

De brug is het symbool van de uitgestoken hand, de verbinding naar de overkant. Deze brug vaart over de periode van 14 juni tot 7 juli 2018 door Súdwest Fryslân langs de deelnemende plaatsen. Per week worden 3 of 4 voorstellingen gespeeld – mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Er is één productieleider die de vergunningen, de techniek en de logistiek voor zijn rekening neemt. Iedere culturele commissie regelt per dorp/stad destad de deelnemers aan de theaterproductie, de kaartverkoop, lokalekaartverkoop, lokale PR en de publieksplekken. De liederen worden geschreven door Eppie Dam. Het verhaal door Robert van Dijk. Kees vd Meer maakt de composities. De regie door een jonge pas afgestudeerde theatermaker. De productiebegeleiding door teatergroep SULT. De artistieke leiding is in handen van Pieter Stellingwerf.

De vorminspiratie ligt bij ‘de magere brug’, een brug in twee delen. De brug die gemaakt gaat worden is geen letterlijk magere brug, maar een theatrale vertaalslag hiervan. De brug is een opvallend object en vormt tevens een drijvend podium waarop naast de theatergroep SULT ook de plaatselijke deelnemers zullen optreden.

Hierdoor worden lokale culturele clubs en verengingen een plek geboden wordt om op te treden. Een unieke vorm van samenwerking tussen de meer professionele acteurs van SULT en lokale amateurs. 

Draagvlak en samenwerking

Het project "Een brug slaan"

Al sinds 23 november 2011 is er een samenwerking tussen de kleine culturele centra in SWF onder de naam “Cultureel platform SWF”. Begonnen met 5 deelnemers uitgegroeid naar een platform met 14 deelnemers. Tot vorig jaar was dit platform bedoeld om de lokale activiteiten commisssies aan elkaar te koppelen en gegevens uit te wisselen over activiteiten in voorbereiding te bespreken om zo een gevarieerd mogelijk aanbod te creeeren. Tot een echte samwerking aan een gezamelijk project is het nooit gekomen. Tot een aantal leden opperde in het kader van CH 2018 tegnwicht te bieden aan de grote steden (Leeuwarden en Sneek) en de handen in een te slaan om de kleine kernen in Súdwest-Fryslân op de kaart te zetten. Uit dit platform zijn 5 leden opgestaan om met een plan te komen.

Dit platform is dus nu niet meer het domijn van de activiteiten commissies maar van de besturen van de culturele centra's en deze hebben begin dit jaar het project "Een brug slaan" omarmt, nadat de werkgroep het plan had gepresenteerd en samen met de provincie en gemeenten een financiele basis was gelegd. Omdat deze samenwerking nog nooit eerder op deze basis heeft plaatsgevonden is er veel energie door de werkgroep gestoken in voorlichting en informatie voorziening. Omdat het cultureel platform geen vereniging of stichting was is 10 mei 2017 een stichting, opgericht statuten opgesteld, ingeschreven bij KvK en bankrekening nummer aangevraagd. Op deze avond is ook een bestuur gekozen en in september zal ook een Raad van Toezicht (RvT) worden ingesteld. Op deze avond waren alle deelnemende culturele culturele centra's aanwezig en is de oprichting van de stichting en de statuten met algemene stemmen goedgekeurd. alle deelnemende culturele centra's vormen samen de Raad van aangeslotenen (RVA) met een vastgelegde rol bescheven in de statuten. Op die manier blijven zij ook betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting

Artikel 2 van de stauten:

De stichting heeft ten doel culturele activiteiten te organiseren zoals toneel, muziek, dans, zang, demonstraties en workshops, waarbij de opbrengsten van deze activiteiten vooral worden gebruikt om jongeren te enteresseren voor cultuur.

Van een informatie uitwisselede club naar een stichting met RVT en RVA is een hele stop voortwaarts

 In 2018 mondt deze samenwerking uit in een fysieke samenwerking. De aanvraag wordt gedaan door de stichting: “Een Brug Slaan voor Culturele Activiteiten in Súdwest-Fryslân" .

Wij zijn er van overtuigd dat het begin is van een verregaande samenwerking tussen de stichting en de culturele centra's. Dit met het doel om toekomstige gesamelijk projecten op te zetten die vaak niet te zijn te realiseren door een centra alleen. De stichting zal ook hier bruggen kunnen slaan met alle expertische die we op gedaan hebben met het project "Een brug slaan"    

De deelnemende culturele centra/verenigingen zijn:

Bolsward, Boog

Warns, Spylder

Koudum, Sudwester

Workum, Stichting Cultureel Nut

Makkum, Cultureel Podium

Heeg, Heechhûs

Oppenhuizen, It Harspit

Blauwhuis, Gerben Rypmastichting

Oudega, Recreatiestichting SWF

Woudsend, Stichting Dorpshuis Woudsend e.o.

Sneek, Cultureel Kwartier

Stavoren , Culturele Commissie

Ijsbrechtum, Artyst

Balk, Plaatselijk Belang

Het Project:

Doel:

Het doel is om de kracht van de kleine culturele centra te vergroten. De laatste jaren is er door gemeentelijke herindeling en algehele bezuinigingen veel minder geld beschikbaar voor de kleine culturele centra in Súdwest Friesland.

Dit heeft tot gevolg gehad dat verschillende centra het erg zwaar kregen en noodgedwongen in het aanbod moesten snoeien. Bij de pakken neer gaan zitten was geen optie. In tegendeel de culturele centra hebben hun hebben hun krachten gebundeld om samen toekomstgericht van betekenis te blijven voor de culturele input en infrastructuur van de regio. Met als credo ‘samen staan we sterk’. De kleine culturele centra organiseren theatervoorstellingen voor een breed publiek. En daarnaast worden amateurkunstbeoefenaars worden ondersteund door het aanbieden van cursussen en andere scholingsmogelijkheden. Vooral gericht om jeugd en jongeren te betrekken bij cultuur.

Met ‘Een brug slaan’ als theaterproductie zullen veel mensen van jong tot oud uit de regio worden bereikt en aangesproken.

‘Een brug slaan’ is een bijzonder project dat bedoeld is om heel veel amateurkunstbeoefenaars in de regio Súdwest Fryslân te kunnen laten deelnemen aan een theaterbeleving onder leiding van professionals.

Aantal voorstellingen:

In totaal worden 11 voorstellingen gegeven voor 200-300 toeschouwers per voorstelling. Het publiek kan vanaf walkant kijken of op bootjes zitten die rondom het ponton (dat het podium vormt).

De brug is het symbool van de uitgestoken hand, de verbinding naar de overkant. Deze brug vaart over de periode van 14 juni tot 7 juli 2018 door Súdwest Fryslân langs de deelnemende plaatsen. Per week worden 3 of 4 voorstellingen gespeeld – mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Er is één productieleider die de vergunningen, de techniek en de logistiek voor zijn rekening neemt. Iedere culturele commissie regelt perregelt per dorp/stad destad de deelnemers aan de theaterproductie, de kaartverkoop, lokalekaartverkoop, lokale PR en de publieksplekken. De liederen worden geschreven door Eppie Dam. Het verhaal door Robert van Dijk. Kees vd Meer maakt de composities. De regie door een jonge pas afgestudeerde theatermaker. De productiebegeleiding door teatergroep SULT. De artistieke leiding is in handen van Pietervan Pieter Stellingwerf.

De vorminspiratie ligt bij‘de magere brug’, een brug in twee delen. De brug die gemaakt gaat worden is geen letterlijk magere brug, maar een theatrale vertaalslag hiervan. De brug is een opvallend object en vormt tevens een drijvend podium waarop naast de theatergroep SULT ook de plaatselij deelnemers een podium vinden.

Hierdoor worden lokale culturele clubs en verengingen een plek geboden wordt om op te treden. Een unieke vorm van samenwerking tussen de meer professionele acteurs van SULT en lokale amateurs. Het object zal zich (indien mogelijk)elektrischmogelijk) elektrisch verplaatsen op basis van zonne-energie.

Vrijwilligers:

Binnen het project “Een Brug slaan” worden veel taken verricht door vrijwilligers uit de deelnemende plaatsen en vanuit het Cultureel Platform Súdwest.

Er zijn 3 groepen vrijwilligers nl.:

De werkgroep (Projectgroep/bestuurslaag)

De vrijwilligers die in elke locatie alle voorbereidende werkzaamheden verrichten

De vrijwilligers die op en na de dag van uitvoering actief zijn voor en achter de schermen.

Wat doen deze vrijwilligers:

Werkgroep: Vergaderingen, afstemming deelnemende centra, opstellen en actueel houden draaiboek, werven sponsoren ook lokaal, verantwoording voor en achteraf, financieel beheer etc. etc.

Voorbereiding: kaartverkoop, opbouw/ maken decorstukken,

voorbereiding verkeersmaatregelen, gereed maken van de locatie etc. etc.

Uitvoering: op - en afbouw locatie, opbouw en afbouw tribunes,

afzettingen, parkeerbegeleiding, kaartcontrole etc.

Theatergroep SULT is een begrip in Friesland. Zij maken al bijna 20 jaar locatietheater producties in Zuidwest Friesland. Het gaat hierbij om amateurproducties die met professionele ondersteuning tot stand komen. Bij het maken van de producties worden zoveel mogelijk mensen uit de directe omgeving betrokken.

BUOG-bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen creëert theaterproducties, films, documentaires, interactieve tentoonstellingen en evenementen met een grote belevingsfactor. Voor instellingen of bedrijven, op mooie plekken in landschap of gebouw, met de mensen die daar wonen of werken.

SULT staat samen met BUOG middenBUOG midden in de gemeenschap bij het tot stand komen van hun theaterproducties. Er wordt altijd gestart met een doordacht concept, gebaseerd op historie,omgeving en actuele ontwikkelingen. Dit wordt uitgewerkt in een pakkend scenario en een professionele vormgeving, regie en compositie.

Continuïteit

Het uiteindelijke doel van deze reeks voorstellingen is tweeërlei. Het overleg en de contacten onderling verstevigen. Dat zal gelden voor de culturele centra in dit deel van Friesland, maar het is zeer zeker ook bedoeld om de culturele centra in contact te brengen met locatie theatergezelschappen (SULT, De Paupers).

De culturele centra in deze regio begrijpen zeer goed dat `locatie theater´ steeds meer in zwang raakt en dat zij daar ook meer mee in aanraking zullen komen. Het gezelschap SULT, maar ook de Paupers van Henk de Boer uit Workum, kunnen daarin een belangrijke schakel worden.

Minstens zo belangrijk, voor wat betreft de voortgang van dit project zal zijn dat geprobeerd zal worden door middel van deze samenwerking meer jeugd te betrekken bij het `locatie theater`. Wij hebben voor ogen “het model Littenseradiel”, waar men op een zeer zorgvuldige wijze de schooljeugd heeft betrokken bij de daar functionerende Iepen Loftspullen. Op dit moment is er in Littenseradiel voor de basisschoolleerlingen het Iepen Loftspul Bis, maar ook voor de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten is er een jaarlijkse uitvoering tot stand gekomen.

Om de jeugd in Súdwest Fryslân en de Fryske Marren ook zover te krijgen moet er een “brug geslagen” worden tussen de plaatselijke culturele centra en de toneelgezelschappen in dit gebied. Met Sult is hierover een eerste gesprek geweest.

Het projectplan “Een Brug Slaan” is een eerste aanzet hiertoe. Het project staat niet op zich, de hierbij ontwikkelde samenwerking wordt doorgezet en er wordt wat gedaan met hetgeen in het project is/wordt geleerd. Dit hoeft niet te betenen dat alle nieuwe projecten van een zo een grootschalig karakte zullen krijgen. Maar ook kleinere projecten kunnen profiteren van de kennis en ervaring die met het project "Een Brug Slaan" is opgedaan al of niet onder de vlag van de stichting

 

 

 

 

 

 

Hoe ga je te werk?: 

Het doel is om de kracht van de kleine culturele centra te vergroten. De laatste jaren is er door gemeentelijke herindeling en algehele bezuinigingen veel minder geld beschikbaar voor de kleine culturele centra in Súdwest Friesland.

Dit heeft tot gevolg gehad dat verschillende centra het erg zwaar kregen en noodgedwongen in het aanbod moesten snoeien. Bij de pakken neer gaan zitten was geen optie. In tegendeel de culturele centra hebben hun hebben hun krachten gebundeld om samen toekomstgericht van betekenis te blijven voor de culturele input en infrastructuur van de regio. Met als credo ‘samen staan we sterk’. De kleine culturele centra organiseren theatervoorstellingen voor een breed publiek. En daarnaast worden amateurkunstbeoefenaars worden ondersteund door het aanbieden van cursussen en andere scholingsmogelijkheden. Vooral gericht om jeugd en jongeren te betrekken bij cultuur.

Met ‘Een brug slaan’ als theaterproductie zullen veel mensen van jong tot oud uit de regio worden bereikt en aangesproken.

‘Een brug slaan’ is een bijzonder project dat bedoeld is om heel veel amateurkunstbeoefenaars in de regio Súdwest Fryslân te kunnen laten deelnemen aan een theaterbeleving onder leiding van professionals.

Doelgroepen:
De voorstelling wordt gemaakt voor de volgende doelgroepen:

- plaatselijke bewoners

- theaterbezoekers

- recreanten/toeristen

- leerlingen muziekscholen/musicerende jeugd

- streetdance centra

- sportieve jeugd

- jongeren in het algemeen

Continuïteit

Het uiteindelijke doel van deze reeks voorstellingen is tweeërlei. Het overleg en de contacten onderling verstevigen. Dat zal gelden voor de culturele centra in dit deel van Friesland, maar het is zeer zeker ook bedoeld om de culturele centra in contact te brengen met locatie theatergezelschappen (SULT, De Paupers).

De culturele centra in deze regio begrijpen zeer goed dat `locatie theater´ steeds meer in zwang raakt en dat zij daar ook meer mee in aanraking zullen komen. Het gezelschap SULT, maar ook de Paupers van Henk de Boer uit Workum, kunnen daarin een belangrijke schakel worden.

Minstens zo belangrijk, voor wat betreft de voortgang van dit project zal zijn dat geprobeerd zal worden door middel van deze samenwerking meer jeugd te betrekken bij het `locatie theater`. Wij hebben voor ogen “het model Littenseradiel”, waar men op een zeer zorgvuldige wijze de schooljeugd heeft betrokken bij de daar functionerende Iepen Loftspullen. Op dit moment is er in Littenseradiel voor de basisschoolleerlingen het Iepen Loftspul Bis, maar ook voor de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten is er een jaarlijkse uitvoering tot stand gekomen.

Om de jeugd in Súdwest Fryslân en de Fryske Marren ook zover te krijgen moet er een “brug geslagen” worden tussen de plaatselijke culturele centra en de toneelgezelschappen in dit gebied. Met Sult is hierover een eerste gesprek geweest.

Met wie werk je samen?: 

Theatergroep SULT is een begrip in Friesland. Zij maken al bijna 20 jaar locatietheater producties in Zuidwest Friesland. Het gaat hierbij om amateurproducties die met professionele ondersteuning tot stand komen. Bij het maken van de producties worden zoveel mogelijk mensen uit de directe omgeving betrokken.

BUOG-bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen creëert theaterproducties, films, documentaires, interactieve tentoonstellingen en evenementen met een grote belevingsfactor. Voor instellingen of bedrijven, op mooie plekken in landschap of gebouw, met de mensen die daar wonen of werken.

SULT staat samen met BUOG middenBUOG midden in de gemeenschap bij het tot stand komen van hun theaterproducties. Er wordt altijd gestart met een doordacht concept, gebaseerd op historie,

omgeving en actuele ontwikkelingen. Dit wordt uitgewerkt in een pakkend scenario en een professionele vormgeving, regie en compositie.

Naast professionals doen er vaak tientallen vrijwilligers uit de directe omgeving mee. Ook is er altijd samenwerking met lokale bedrijven. Met een enthousiaste en energieke aanpak resulteert dit in een gebeurtenis die vaak nog jarenlang positieve gevolgen heeft voor de directbetrokkenen en de omgeving.

Er is samenwerking gezocht met een ander lokaal initiatief dat in dezelfde periode wordt ontplooid, namelijk het initiatief met de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren.

In overleg met Pieter Stellingwerf van SULT /SULT/ BUOG wordt aan een draaiboek uitgewerkt.

Aan de theaterproductie werken verder mee:SULT die de artitieke en technische expertische levert

Artistieke leiding en coaching Pieter Stellingwerf

Productieleiding – Auck Couperus

Assistent Productieleiding- Ruth ter Voort

Schrijver – Robert van Dijk

Regisseur – Pieter Stellingwerf

Teksten liederen – Eppie Dam

Componist muzikaal deel – Kees van der Meer

Technisch coördinator – Tsjebbe. J. Dijkstra

Geluid/ stagemaster – Tjalling v/d Werf

Ploeg van 5 a 6 profesionele acteurs uit de stal van SULT. Vaste kern aanwezig bij alle voorstellingen.

Per aanlegplek wordt dit verhaal aangevuld met lokale culturele deelnemers bijvoorbeeld toneel, koren, korpsen, jeugdketen, asielzoekers etc. Deze worden ruim van tevoren geworven en geïnstrueerd. Zo krijgt de voorstelling op iedere plek een couleur lokale. Door dit project wordt een ploeg van 50 a 60 lokale deelnemers opgeleid  krijgt een de kans om te werken met professionals.

Repetities gaan onderleiding van medewerkers van SULT m.m.v. bovestaande  medewerkers.Deze repetities zullen per plaats verschillend zijn afhankelijk van de deelnemende verenigingen en hun achtergrond. Als voorbeeld de situatie in Oppenhuizen / Uitwelingerga. Hier zullen meedoen Folk en Shantykoor Top en Twel Sjongers, Smartlappenkoor Kommere Kwel, de plaatselijke toneelvereniging Forifidaasje en een kinderkoor van CB It Harspit. Als oefenruimte staat ons de sporthal van het MFC It Harspit ter beschikking. Nadat het script en liedjes gereed zijn worden alle deelnemers hiervan op de hoogte gebracht en weten dan wat er van hun verwacht wordt. Dit zal zijn oktober / november 2017. De eerste repetities zullen plaatvinden in maart 2018 of zoveel eerder als de regisseur dat wenselijk acht. Het kinderkoor komt pas in april aanbod en zullen wekelijks op de woensdagmiddag en onder leiding van Arjen Nossin en muzikant hun deel instuderen. Uit ervaring weten we dat de repetitietijd van het kinderkoor  kort voor de uitvoering moet liggen om alle kinderen bij de les te houden..Pas op het laatst komt alles bij elkaar en dat zal zijn enkele weken voor de voorstelling half mei 2018 en zullen alle puntjes op de I gezet worden. De belangrijkste schakels vanuit Sult zullen hierin zijn regisseur Pieter Stellingwerf en de componist Kees van de Meer. En op deze wijze, ieder apart, de voorstellingen worden uitgewerkt en opgezet.. De regisseur en componist bepalen samen aan de hand van de voortgang of extra repetities moeten worden ingelast.Verwacht wordt wel van de deelnemende koren en toneelvereniging dat zij ook op hun reguliere oefenavonden (zodra tekst en muziek klaar zijn) reeds zullen aanvangen met het repeteren van de liedjes met hun eigen dirigenten dit zal aanvangen oktober/ november 2017.

Afhankelijk van de lokatie zullen ook 20 tot 25 vrijwilligers in actie zijn kaartcontrole/ parkeren/ op en afbouw.tonaal etc).

Voor kostuum ontwerp en ombouw en opbouw en verplaatsing ponton worden nog gesprekken gevoerd.

M.b.t. de opbouw van het ponton (de brug) wordt ook contact gelegd met het regionaal opleidings centra in onze regio.

Door de bovenstaande groep professionels laten wij in elke lokatie waar wij spelen de lokale verenigingen samenwerken met deze groep professionals en zo van elkaar leren en ervaring opdoen.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Voorstelling:

De hele regio Súdwest Fryslan is schatplichtig aan het water. De voormalige Zuiderzee en de vele meren voeden de levensaders van dit gedeelte van de provincie. De handel was over het water, net als het meeste vervoer van personen. Anno 2017 is dit natuurlijk totaal anders, maar toch is de invloed van het water nog heel goed zichtbaar (zes steden van de fameuze 11-stedentocht liggenstedentocht liggen in deze gemeente en natuurlijk aan het water). Sneek is een watersportstad bij uitstek en Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum zijn geliefde kustplaatsen.

De voorstelling wordt een ode aan het water. Er komt een centrale verhaallijn, in historisch perspectief geplaatst en maximaal inzoomend op het belang van het water. De theaterproductie is een voorstelling van toneel, muziek, dans en zang. Theatergroep SULT vormt de spil van de voorstelling. Er worden nieuwe composities en liederen gemaakt. Per dorp worden muzikanten en koren gevraagd om deze in te studeren (onder deskundige professionele leiding). Koren en muzikanten spelen in hun eigen woonplaats (en mogelijke andere plaatsen) mee. Een meer dan unieke samenwerking!

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
11 voorstelling per locatie +/ 90 +/- 200 per lokatie
       
       
       
       
       

 

11 verschillende lokaties per lokatie 1 voorstelling

Per lokatie zullen +/- 90 medewerkers in touw zijn. Professionele acteurs 6, lokale deelnemers aan voorstelling 50 a  60 en vrijwilligers 20 a 25, overig 5.(regisseur, productieleiding, assistent porductie etc).

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, een spreuk uit de oude doos maar nog altijd actueel. In gegeven door het feit dat Leeuwarden CH 2018 is en scala aan activiteiten wordt georganiseerd  voornamelijk in de grote steden. Een groep cultureel betrokkenen uit de kleine kernen in Súdwest Fryslân hebben de handen in een geslagen om de kleinen kernen ook te betrekken bij CH 2018. Nu een jaar later kunnen we terug kijken op een turbulent jaar van plan tot project. Waarbij de rol van de provincie Frieslad en de gemeente Súdwest Fryslân en De Fryke Marren van onschatbare waarde is.

Voor het eerst  een samenwerking tussen de culturele clubs in de kleine kernen gebunduld in een Stichting  "Een Brug Slaan voor culturele activiteiten in Súdwest Fryslân" en geresulteerd in een gazamelijk project de voorstelling "Een brug slaan"

 Het project / voorstelling heeft 2 hoofddoestellingen:

  1. Samenwerking tussen kleine culturele centra, expertische opbouwen m.b.t. het uitvoeren van projecten
  2. Jeugd betrekken bij het fenomeen muziektheater en het samen met professionals uitvoeren daarvan/.
Locatie(s): 
Stavoren / Warns 14 juni 2018
Koudum 16 juni 2018
Workum 21 juni 2018
Heeg 22 Juni 2018
Balk 23 juni 2018
Woudsend 28 juni 2018
Oudega / Blauwhuis 29 juni 2018
Makkum 30 juni 2018
Bolsward 1 juli 2018
Oppenhuizen / Uitwellingerga 6 juli 2018
Sneek 7 juli 2018

Uitslag Beslis mee

FCP36
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 117 gestemd
totaal86
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Stefanie Weijsters

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Door met 14 kleinere culturele centra de handen ineen te slaan, op een meer strategisch en intensiever niveau dan voorheen, bundelen jullie de krachten en voorzien jullie deelnemers van meer en diepere ontwikkelmogelijkheden. De context en motivatie voor het opzetten van deze samenwerking, is helder weergegeven en overtuigend. Het succes van het project valt of staat met het daadwerkelijke draagvlak bij de centra en haar achterban, maar de reeds opgebouwde samenwerking biedt hiervoor voldoende vertrouwen. Naar verwachting weten de theatermakers met hun ruime ervaring in locatietheater en het werken met niet-professionele beoefenaars bovendien een breder publiek aan te spreken. Het gebruik van het bekende Iepen Loftspul als voorbeeld en de karavaan-achtige verplaatsing van de voorstelling, is slim bedacht. Met de betrokkenheid van de provincie en gemeenten kan deze multidisciplinaire voorstelling de aftrap vormen voor een duurzame basis, waarop gezamenlijk artistiek hoogwaardige activiteiten tot stand kunnen komen en het cultuurklimaat lokaal en regionaal versterkt kan worden.

afbeelding van Sarah Haaij

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Op een varende toneelbrug wordt verbinding gelegd tussen de verschillende amateurverenigingen in 11 Friese waterplaatsen. Een originele en tot de verbeelding sprekende aanpak waarmee lokale kunstbeoefenaars een nieuwe en verdiepende ervaring wordt geboden.  
Het is duidelijk dat jullie met de stap naar een ‘fysieke samenwerking’ ook de vernieuwing zoeken. Het samenwerkingsverband tussen de kleinere culturele centra wordt voor het eerst in een gemeenschappelijke voorstelling in de praktijk gebracht. Zo vergroten jullie de slagkracht van de kleine culturele centra en dat lijkt me een mooie bijdrage aan de versterking van het cultuurklimaat in de regio. 
Daarbij laten SULT, BUOG en de Paupers de lokale verenigingen van het befaamde Friese locatietheater proeven. Jammer vind ik dat de samenwerking tussen de verschillende amateurs in de plaatsen langs het water weinig aandacht krijgt. Hoe ga je ervoor zorgen dat er ook tussen de koren, muziekverenigingen en sportclubs over en langs het water samen uitwisseling ontstaat? Wellicht dat dit in de aanloop naar de repetities nog aandacht krijgen kan. 
 

afbeelding van Peter Kranendonk

Prachtig initiatief van onderop naast de megaprojecten van CH2018! Herkenbaar en kleinschalig voor de dorpen.

Het netwerk van Woudsend Promotie en amateurkunst willen alle medewerking hieraan verlenen. 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Adger,

Jullie Denk mee fase loopt bijna af, namelijk woensdag. Vergeet niet zelf een verzoek tot de Beslis mee fase in te dienen. 

Nog een laatste tip: werk de repetitieperiode met de lokale vereningen en deelnemers die per aanlegplek verschilt meer uit. Hoe vaak en intensief wordt er met ze gerepeteerd en hoe worden ze hierin begeleid door de professionele makers en organisaties? Kortom, de uitvoering per plek mag nog concreter beschreven worden.

afbeelding van A.P. van der Horst

Wat een mooi initiatief. Wij doen mee en zullen de inwoners van Woudsend warm maken om er een fantastische manifestatie van te maken.

afbeelding van Adger. Keuris

Hallo Stefanie

De velden bij Denk mee (meer Projectinformatie) zijn gevuld met informetie om dubbelingen te voorkomen is ook de basis informatie aangepast.

De Modelbegroting is ingevuld en geupload. Bij de kosten kan ik goed plaatsen maar dit zijn maar een gedeelte van de kosten in de begroting van totaal 162.250 euro waarop de onvoorziene kosten zijn gebaseerd. Aan de inkomstenkant kan ik dit niet splisen naar specifiek alleen, alle subsidies zijn gebaseerd op het totale plan. Inkomsten bedragen inclusief bijdrage FCP 161.977 euro. Onzeker zijn nog de bijdrage van FCP en VSB beide 15.000 euro dus toaal 30.000 .  De bijdrage van het VSB fonds zit in de besluitfase.

Een van de door jou genoemde locaties kunnen we niet vinden. Gebruik een plaatsnaam of specifieker zodat we weten waar in Nederland het project plaatsvindt.

Deze meldig krijg in beeld en ik kan niet ontdekken om welke lokatie het gaat.

Tot zover mijn aanpassingen

Groeten

Ad Keuris 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Dank voor de aanvullingen. Let op: de modelbegroting is niet sluitend. De baten en lasten dienen wel evenhoog te zijn.

afbeelding van Adger. Keuris

Hallo stefanie zie de gewijzigde en aanvullende tekst onder het project "Een brug slaan"

Ik hoor graag hoe je dit vindt

 

Ad Keuris

afbeelding van Stefanie Weijsters

Goed om meer te lezen Ad. ik zie dat je alleen maar tekst invult in de projectomschrijving en niet de andere invulvakken en uploadmogelijkheden gebruikt. Ik raad je aan om te klikken op 'Bewerken' en dan op het tabblad 'Denk mee (meer projectinformatie)'. Mocht je hier niet uitkomen, raad ik je aan om iemand anders mee te laten kijken of even naar het Fonds te bellen voor ondersteuning. Ook heeft BUOG ervaring met aanvragen bij Jij maakt het mee, dus vraag anders hen om mee te kijken.

Als je wil dat alleen wij als Fonds (en niet de rest van de websitebezoekers) de begroting kunnen inzien raad ik je aan om de begroting te uploaden en niet in het tekstvak te plaatsen. Daarvoor is een uploadmogelijkheid in het tabblad  'Denk mee (meer projectinformatie); als je helemaal doorscrolt naar beneden vind je daar Begroting. Ook is het fijn als jullie hiervoor onze modelbegroting gebruiken, die je ook hier vindt. 

De totale kosten van het project zijn hoog. Daardoor is het voor ons nog niet goed inzichtelijk wat de bijdrage van Jij maakt het mee zou betekenen voor het actieve cultuurparticipatie onderdeel van het project. Het kan prettig werken om een deelbegroting te uploaden van enkel het deel waarop onze subsidie betrekking zou hebben en de kosten daarin te specificeren, bijvoorbeeld van de coaching en begeleiding van de amateurdeelnemers. De financiering van bijvoorbeeld de brug en dergelijke materiele en technische productiekosten hebben niet direct betrekking op de amateurbeoefening en zijn voor dit platform dus minder relevant.

Door de hoogte van de begroting rijst bovendien de vraag in hoeverre een dergelijk samenwerkingsproject te herhalen en verduurzamen is. Kan je in jullie plan meenemen waarom het zowel voor de centra als de deelnemers en bewoners van belang is om gezamenlijke projecten te ondernemen en specifiek in de vorm van deze grootschalige theaterproductie? Wat levert deze samenwerking op voor de centra en bewoners, anders dan wat de centra alleen kunnen realiseren? En waarom kiezen jullie voor een theaterproductie als dit? 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Adger,

In eerste instantie dacht ik dat de samenwerking tussen de culturele centra een nieuw iets was, maar ik begrijp nu dat deze samenwerking reeds 6 jaar bestaat. Vernieuwend is dat dus niet. Dit betekent dat de aanvraag zal focussen op het produceren van een eenmalige theatervoorstelling van SULT met deelname van amateurs, maar wat dit daadwerkelijk als innovatieve impuls gaat geven aan die samenwerking tussen de culturele centra en wat het betekent voor de cultuurdeelname in de regio komt nog niet duidelijk naar voren. Daardoor is het samenwerkings- en participatieproces van de deelnemers en lokale verenigingen nog te mager beschreven. 

afbeelding van Adger. Keuris

Hoi Stefanie,

Wij hebben een stichting opgericht met de naam "Een brug slaan voor cukturele activiteiten in Súdwest-Fryslân" Met een Raad van toezicht en een Raad van aangeslotenen (de deelnemende culturele centra). We hebben bewust gekozen voor activiteiten in Súdwest-Fryslân en niet alleen voor de culturele centra in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het projectplan “Een Brug Slaan” is een eerste aanzet hiertoe. Het project staat niet op zich, de hierbij ontwikkelde samenwerking wordt doorgezet en er wordt wat gedaan met hetgeen in het project is/wordt geleerd.

Een ander terugkerende activiteit binnen de culturele centra in de gemeente Súdwest-Fryslân is het afstemmen en uitwisselen van culturele activiteiten zodat het aanbod van deze activiteiten worden gecoordineert en evenwichtig worden verdeeld.

Ook is de stichting door de gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie Friesland geaccepteerd als volwaardige gespreks partner en vanuit die positie kunnen wij invloed uitoefenen op ontwikkelingen op cultureel gebied. 

Als stichting zetten we hoog in om de plaatselijke jeugd te betrekken bij toneeel  en andere culturele activiteien.Dit doe je niet met alleen het project "Een Brug Slaan". Dit is een goede start maar vraagt een een bredere aanpak dat vraagt een meerjaren aanpak.

Wij hebben voor ogen “het model Littenseradiel”, waar men op een zeer zorgvuldige wijze de schooljeugd heeft betrokken bij de daar functionerende Iepen Loftspullen (open luchtspelen). Op dit moment is er in Littenseradiel voor de basisschoolleerlingen het Iepen Loftspul Bis, maar ook voor de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten is er een jaarlijkse uitvoering tot stand gekomen.

Het project "Ene brug slaan" geeft de stichting zoveel nuttige informatie en kennis om als basis te dienen voor toekomstige projecten. Genoeg uitdagingen voor het bestuur van de stichting.

Het is dus volstrekt niet de bedoeling de stichting na het project "Een brus slaan" op te heffen en daarme de opgedane kennis en ervaring verloren te laten gaan.

Met vriendelijke groeten, 

Ad Keuris

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Verwerk de relevante informatie voor je aanvraag aan de linkerzijde, zodat het mee beoordeeld wordt. De reacties worden niet beoordeeld. En vergeet ook de begroting niet!

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Adger,

Je schetst een grimmige maar herkenbare aanleiding, namelijk de bezuinigingen die ervoor zorgden dat culturele centra en hun aanbod onder druk kwamen te staan. Dit maakte dat jullie de handen ineen sloegen. De oplossing voor dit probleem op de langere termijn lijkt me echter alleen niet de eenmalige realisatie van een theaterproductie, hoe waardevol deze ook zal zijn. Ik ben dan ook benieuwd hoe jullie met dit eenmalige project een meer duurzame impact voor de cultuurbeleving en -beoefening in Súdwest-Fryslân hopen of denken te bereiken. Wat betekent dit project bijvoorbeeld voor de samenwerking van de centra in SWF? 

afbeelding van Adger. Keuris

Stefanie bedankt voor je info, ik hoop dat het zo goed is..

Hebben jullie vragen dan hoor ik dat graag.

Groeten en een prettig weekend

Ad Keuris

 

 

 

 

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Adger,

Tip: verwerk je informatie in de daarvoor bedoelde tekstvakken. Ga daarvoor naar Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie). De aanvraag wordt uiteindelijk (enkel) beoordeeld op de tekst aan de linkerzijde :) 

groet,

Stefanie

Pagina's