menu denk mee beslis mee maak mee

Broze Verbeelding

De deelnemers werken mee aan een boekje en...

Zona's Kiosk (St. Kunst in de Zorg)
2 juni 2019 tot 1 maart 2020
beeldend 3D, crafts, erfgoed, fotografie
kinderen, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website
€12.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Help, ik krijg zorg!

Door Vera Broos op do 5 dec

Ouderen en andere bewoners van de vijf zorgcentra waar we met Broze Verbeelding activiteiten organiseren, leveren waardevolle aanwijzingen die als...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Broze Verbeelding

De deelnemers werken mee aan een boekje en worden mede bedenker en eigenaar van een activiteit in de zorg

afbeelding van Vera Broos

Ingediend door:

Vera Broos

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrekken we familie, vrienden en vrijwilligers in de (ouderen)zorg bij het vormgeven van activiteiten en een boekje

Wat ga je doen?: 

Ik zoek meedenkers over deze vraag:
Hoe betrekken we familie, vrienden en vrijwilligers in de (ouderen)zorg bij het vormgeven van activiteiten en een boekje

Wat ga je doen?:
Broze Verbeelding gaat over de eigen bijdragen, ideeën en creativiteit van familie, vrienden en vrijwilligers in de omgang met kwetsbare ouderen. We gaan hen betrekken bij het vormgeven van activiteiten, en hun ervaringen en tips opnemen in een boekje en een reizende verzameling met voor-en andere beelden en resultaten.
We gaan creatieve bijeenkomsten organiseren in en rond zorgcentra en wijkcentra. Daarnaast gaan we ook mensen buiten de zorg en instellingen (vrienden en familie, buren en buurtbewoners) met bruikbare inspirerende ideeën betrekken.

Voor input bezoeken en organiseren we bijeenkomsten met mantelzorgers en vrijwilligers, en op afstand kunnen mensen bijdragen die we  via sociale - en andere media oproepen om ideeën en voorbeelden te leveren en de mogelijkheid bieden op een directe manier mee te doen aan activiteiten of zelf iets uit te proberen en feedback te geven. Zo kunnen ook mensen de projectlocaties bijdragen en hun tips en ervaringen inbrengen. In totaal willen we zo'n 100 voorbeelden verzamelen.

In creatieve bijeenkomsten gaan we aan de slag met de volgende thema's: - Broze Rituelen Slaaprituelen, ontbijten, opstaan. Vieren, afscheid nemen, beleefdheidsvormen. Humor en spel. Aan de hand van voorwerpen, voorbeelden en verhalen die we mensen vragen mee te brengen gaan we invulling geven aan rituelen, hoe zetten wij die in en wat kunnen we van elkaar leren, kunnen we nieuwe dingen bedenken en delen met anderen op dit gebied? - Broze Banden Wat zijn er voor vondsten, hobbels, bruikbare tips te halen uit relaties tussen tussen groot/ouders en klein/kinderen, vrienden, buren, vrijwilligers en wat vinden zij leuk om samen (mee) te maken? We gaan op zoek naar voor-beelden van verbindingen en interactievormen die verassen, inspirerend zijn voor anderen, en bedenken vormen om deze uit te drukken in beeld, tekst, en andere media. - Broze Voor-Beelden Hoe gebruiken en waarderen de deelnemers kunstvormen als muziek, poëzie, literatuur, maar ook tv, komedie, eten en wat is de gemene deler, waar anderen mogelijk op hun manier ook iets aan kunnen hebben? We gaan poëzie, muziek, spel en materialen gebruiken om mee te spelen, vertellen, proeven, sorteren, bedrukken, ruiken, uitpakken etc.  en te gebruiken we voor de Broze (voor)Beeldenwand en het boekje. We interviewen, fotograferen, knutselen, verzamelen schetsen, tekenen verhalen op of beelden ze uit enz.  - Broos Bezoek In wisselwerking met elkaar gaan we 1-op1 creatieve handvatten uitwisselen en uitproberen. Hoe geef ik zelf invulling aan een activiteit of ontmoetingsvorm in de vorm van een verwenmoment, een thematische wandeling of andere activiteit voortkomend uit de eigen ideeën en verbeelding van deelnemers. We ondervragen we de deelnemers over: Hoe zou u een activiteit willen vormgeven? Buiten of binnen, aan tafel of in de wandelgangen, met kunstzinnige middelen of onder een specifiek thema? Voorafgaand aan activiteiten met ouderen bedenken we met welke spullen of aankleding deze versterkt kan worden.

Activiteiten en bijeenkomsten: juni- november 2019 Broze Beelden wand:  november 2019- december 2019 Maken en verspreiden Boekje: januari- februari 2010

Doel
Met Broze Verbeelding willen we de ervaringen en creativiteit van de mensen rond de  ouderen aanboren en een stap verder brengen, door hen uit te dagen om hun eigen ideeen en ontmoetingsvormen in te brengen om te delen in o.a. het boekje, worden handvatten aangereikt aan lotgenoten. Met Broze Verbeelding kunnen we zo een nieuwe impuls geven aan de kennisdeling en creatieve uitwisseling tussen de groepen rond zorgvragende ouderen, zodat het zorgen verlicht wordt. Door elkaars creatieve oplossingen, tips en vondsten te delen kan de wereld van mensen die te maken krijgen met zorg  (kwetsbare mensen EN hun verzorgers) makkelijker, fijner, afwisselender gemaakt worden.

Kunst en verbeelding kunnen hierbij een aanjagende- of brugfunctie vormen. De moeizame beeldvorming van het mantelzorgen, kwetsbaar worden, zorg vragen en geven, verdient een kanteling en dat kan met innovatie en kunst versterkt worden. Hiermee wordt de betekenis van kunst en cultuur in de zorg ook waardevol voor de omgeving, een moment om kennis te delen. We gaan met dit project een nieuwe bron aanboren om de vrijetijdsbesteding van kwetsbare ouderen en de mensen om hen heen vorm te geven en deze met anderen te delen.
Het Broze Boekje van Verbeelding, kunnen andere mensen in en buiten zorginstellingen na afloop aanschaffen. Ook de resulterende activiteiten zijn na afloop te boeken en verspreiden via Zona's Kiosk. Met de Broze (voor)beeldenwand en het boekje maken we een groter publiek bewust van wat er allemaal te beleven is in het 'zorgen' en dit vergroot de dynamiek tussen lotgenoten en de verschillende groepen.

Hoe ga je te werk?: 

Onder begeleiding van Vera Broos en kunstenaars van/ via Zona's Kiosk gaan we kunstvormen als beeldende kunst, theater, en muziek inzetten als katalysator voor bijeenkomsten, groepsactiviteiten en 1 op 1 activiteiten. We gaan de eigen ervaringen en oplossingen van mensen verbeelden, verwoorden, of op een andere manier opnemen in Broze Verbeelding. We laten ons verrassen door laagdrempelige acties die een oogst aan interessante en subtiele reacties opleveren die ook de moeite waard zijn om vast te leggen, uit te werken en te tonen aan anderen.Achteraf, in de expo en het boekje,  herschikken we de verzamelde documentatie, leggen soms onverwachte verbanden en maken zo de verrassingen zichtbaar die zich voordoen tijdens een werkproces waarin de deelnemers zich gezien en gehoord voelen.

Locaties
De bijeenkomsten vinden plaats in zorgcentra, dagcentra, bij mensen thuis of daarbuiten. Met medewerkers van vijf locaties hebben we het plan besproken en zij werken graag mee om ook familie van kwetsbare ouderen en hun vrijwilligers mee te laten doen. Waar mogelijk zoeken we mensen ook 1 op 1 op. We verspreiden daarnaast oproepen via posters en sociale (en andere) media die mensen op afstand uitdagen iets in te zenden of op een directe manier mee te doen, bijvoorbeeld een beeldend (of ander bijv. culinair, muzikaal, of poëtisch) resultaat. Met hen gaan we goede ideeën waar mogelijk verder uitdiepen.
De resultaten worden getoond in de Broze (voor)Beeldenwand  die lang instellingen en andere locaties kan reizen en het  boekje dat i.e.i. komt te liggen in instellingen van de deelnemende organisaties.

Met wie werk je samen?: 

Familie betrekken en activiteiten met ouderen:

We betrekken een groep van ervaren kunstenaars en soms nieuwe kunstenaars die we voor een bepaalde aanpak uitnodigen. Samen met Vera Broos en de zorgpartners worden bij aanvang van het project gekeken met welke groepen op welke locatie workshops plaatsvinden, en op welke wijze kunstenaars bij mensen op bezoek gaan (thuis, de wijk en anders). In de fase van het maken van de Broze Beeldenwand, worden enkele kunstenaars betrokken om beeldende e.a. onderdelen vorm te geven.

We zijn in gesprek gegaan met personeel van 4 zorgorganisaties, die werken met mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen in de instellingen en de wijk. Hun meedewerking van groot belang om te kijken wat goed werkt, en om dingen uit te proberen , zoals nu al besproken door bijvoorbeeld bestaande bijeenkomsten te bezoeken, zelf te organiseren, een prijsvraag te organiseren e.d.  Daarnaast werken we samen met 'mantelzorgers' en familie van kwetsbare ouderen in onze eigen kringen en via media, die het leuk vinden om mee te doen of iets willen delen. Dat kunnen mensen van alle leeftijden zijn. Ook bijvoorbeeld (klein)kinderen kunnen meedenken en ideeën aandragen. De zorgmedewerkers die we hebben benadert met het idee, geven leiding aan vrijwilligerswerk in de zorg, mantelzorg- netwerken, in dagbestedingen, wijken en verpleeghuizen. Zij werken bij de zorgorganisaties Amsta, Cordaan, Vivium en ZGAO in Amsterdam en Bussum: - Flevohuis Amsterdam (gesloten afdelingen en wijkcentrum) Lies Grendel (groepswonen) Regien Keurentjes (dagbesteding, wijkcentrum) - De Die Amsterdam Noord (psychiatrische afdeling, wijkouderen) Sonja van Dort, vrijwilligers en familie - De Open Hof Welmoed vriend - Anthonius, Bussum- Yael Kok - Dr.Sarphatihuis, Amsterdam Centrum-oost Laurie Kuipers

Laurie Kuipers, coördinator vrijwilligerswerk en mantelzorg Amsterdam Centrum en Oost: “Nu de financiering voor dagbesteding sterk zal afnemen en de activiteiten voor kwetsbare ouderen vrijwel geheel in handen van vrijwilligers en mantelzorgers moet komen te liggen, is bijdragen aan het creëren van nieuwe betekenisvolle activiteiten en ontmoetingsvormen door vrijwilligers en mantelzorgers zeer urgent te noemen. We gaan naar een soberder maatschappij, wat voor de dagbesteding en zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen om nieuwe invullingen vraagt. Instellingen hebben steeds minder mogelijkheden om betaalde krachten in te zetten om activiteiten te ondersteunen. De druk op mantelzorgers wordt onevenredig groot, juist omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van hun dierbare. Door dit project voelen zij zich minder alleen ervoor staan. Het initiatief van Stichting Kunst in de Zorg past in de huidige ontwikkeling waarbij wensen en mogelijkheden op een verantwoorde manier samengebracht worden. “

Het boekje

Voor het boekje worden o.a. een fotograaf, schrijver en vormgever wordt betrokken, hiervoor gaan we in het najaar 2019 een Open Call uitzetten.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Nederland vergrijst snel. Veel Nederlanders zijn zelf mantelzorger of krijgen te maken met zorgsituaties. Broze Verbeelding wil laten zien dat er nog een wereld aan creativiteit te vinden is in de persoonlijke oplossingen en uitvindingen van mensen. We krijgen vrijwel allemaal vroeg of laat te maken met zorg behoeven of geven, de behoefte aan inspiratie en steun, en het verlangen om daar niet zo alleen in te staan. Niet alle zorg is zorgelijk. Het gaat ook om zorgzaam zijn, samen op pad naar manieren om te lachen, te spelen, intiem te zijn, herinneringen op te halen, de buitenwereld verkennen, plekken te bezoeken, verhalen te delen op nieuwe manieren. Daarom ook het boekje en de reizende Broze voor-beelden wand. Zodoende ontstaat een vorm van een openbare documentatie, waarmee we het publiek kunnen inspireren en bewustwording creëren.

Alleen kwetsbare ouderen?
Broze Verbeelding is een eerste aanzet tot een project met familie/vrienden, mantelzorgers. Hoewel we deelnemers van jongere- en andere groepen 'zorgvragers' die wij tegenkomen in het project, niet uitsluiten, specialiseren wij ons met name op de ouderenzorg, waar nog meer dan in andere velden, de middelen en tijd voor personeel om activiteiten vorm te geven, afneemt.

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
10 Bijeenkomsten familie/naasten/vrijwilligers 50  
30 Creatieve workshops 250 (gem. 7 pers.)  
5 Activiteiten openbare ruimte (wijk, stad) 50 400
10 Interviews thuis, met inzenders 20  
1 Boekje 100 2500
1 Reizende expo/installatie 100 2500

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Wat dit project voor ons nieuw maakt , is de rol van familie en naasten: de buren, klein/kinderen, vrienden van ouderen. Ze hebben als ervaringsdeskundigen de tijd gehad om na te denken over het gebruiken van hun eigen werkwijzen en in dit project kunnen we met elkaar de nieuwe benaderingswijzen in kaart gaan brengen. De deelnemers denken actief mee en zijn trots op hun eigen oplossingen en hun bijdragen aan activiteiten en een document dat met anderen gedeeld kan gaan worden. Juist in de vrije tijd die mensen met elkaar doorbrengen in de zorg en met familie, kan kunstbeoefening bijdragen aan plezier samen, dingen uitvinden, eigen kleine innovaties inbrengen. Ook vrijwilligers zijn vaak zelf mantelzorger (geweest).  Jong en oud kan ideeën bijdragen en meedoen met activiteiten en  persoonlijke ervaringen op een creatieve wijze (leren) inzetten.
Zo kunnen we persoonlijke voorkeuren en talenten van ouderen EN hun familie/vrienden boven water krijgen en verspreiden, zodat zij zelf na onze komst daarmee door kunnen gaan. Zij krijgen hiermee een actieve rol in en de resultaten van het project gebaseerd hun visie op de actuele wensen en creatieve middelen.

Met het project wordt zo mogelijk een proces in gang gezet, dat na afloop weer gedeeld kan worden met nieuwe groepen. Door de creativiteit van de groepen om de ouderen heen te definiëren en binnen het project de leerprocessen voor deze groep verder te ontwerpen, kan met kunst en cultuur het mantelzorgen, vrijetijdsbesteding met familie en vrienden, en het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg aantrekkelijker en uitdagender worden gemaakt.

Begroting: 

Zona's Kiosk/ Kunst in de Zorg
Met nieuwe activiteiten, Broze Beelden en een boekje voor in (i.e.i.) zorginstellingen kunnen wij meer mensen laten zien dat er een schat aan onorthodoxe, mooie, grappige oplossingen en creatieve activiteiten te vinden en gebruiken is om te ont-zorgen en in het zorgen. En dat kunst en kunstbeoefening ook gebieden beslaat die heel dicht bij kunnen liggen, zoals eten/smaak, humor/comedy, muziek, bewegen, aanraken.
Met projecten sinds 2009 in de zorg zijn we veelvuldig getuige van hoeveel verbeelding en creativiteit kunnen bijdragen aan het levensplezier van ouderen door met kunstenaars samen te werken. In een inclusieve maatschappij hoort kwetsbaarheid geen drempel te zijn om mensen mee te laten doen aan cultuurbeoefening. Met onze projecten zoeken we mensen waar nodig op tot aan het bed, in gesloten afdelingen, en zoeken naar nieuwe manieren om hen te betrekken. De kwetsbare ouderen worden als volwaardige partij betrokken. Hun reacties, mogelijkheden en persoonlijke verhalen zijn de graadmeter en mogelijke inspiratie en zullen de directe input vormen aan de hand waarvan de uiteindelijke verder te verspreiden ontmoetingsvormen en activiteiten van vitale ouderen vorm gaan krijgen. Op basis van behoeften van ouderen wordt gekeken welke activiteiten ontplooid kunnen worden om hen te betrekken, te laten vertellen of samen te werken aan een eindresultaat. Deze kunnen na afloop weer met nieuwe kwetsbare ouderen worden gedeeld. Aandacht voor wat kwetsbare ouderen nog kunnen en waar ze zich graag mee bezig houden, en hen betrekken bij activerende ontmoetingen, hoe klein dat ook mag zijn, draagt bij aan de kwaliteit van leven, en aan het aanboren van hun vaardigheden.

Familie, vrienden, vrijwilligers
Wat dit project voor ons nieuw maakt , is de rol van familie en naasten: de buren, klein/kinderen, vrienden van ouderen. Ze hebben als ervaringsdeskundigen de tijd gehad om na te denken over het gebruiken van hun eigen werkwijzen en in dit project kunnen we met elkaar de nieuwe benaderingswijzen in kaart gaan brengen. De deelnemers denken actief mee en zijn trots op hun eigen oplossingen en hun bijdragen aan activiteiten en een document dat met anderen gedeeld kan gaan worden.
Juist in de vrije tijd die mensen met elkaar doorbrengen in de zorg en met familie, kan kunstbeoefening bijdragen aan plezier samen, dingen uitvinden, eigen kleine innovaties inbrengen. Jong en oud kan ideeen bijdragen en meedoen met activiteiten en  persoonlijke ervaringen op een creatieve wijze (leren) inzetten. Ook vrijwilligers hebben we in eerdere projecten betrokken bij aanboren van hun eigen talenten. Zij zijn vaak zelf mantelzorger (geweest).

Locatie(s): 
Dr.Sarphatihuis Amsterdam Centrum-oost
Flevohuis Amsterdam Oost
Flevopoort dagcentrum Amsterdam Oost
De Open Hof Amsterdam Oost
De Die Amsterdam Noord
Anthonius Bussum

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 105 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Het actief betrekken van de directe kring rond zorgbehoevenden is nodig, maar niet altijd vanzelfsprekend. Het is goed dat dit project daar aandacht voor heeft en de kennis en ervaring daarin vormgeeft in een publicatie. Kunst in de zorg is weliswaar niet vernieuwend, maar er is een prangende behoefte naar beproefde voorbeelden en praktische informatie. Dit project biedt daar een antwoord op. De open source benadering is natuurlijk spannend, maar ik hoop dat zoveel mogelijk mensen bereid zijn om hun creatieve voorbeelden hiervoor uit te lenen. Actieve cultuurparticipatie spreekt niet bij iedereen in de zorg direct tot de verbeelding, daarom is het goed dat er wordt gewerkt vanuit de dagelijkse praktijk. In artistiek opzicht had de aanvraag nog wat meer inzicht kunnen verschaffen op de inhoudelijke voorbeelden van activiteiten, maar die moeten zich in de uitvoering nog aandienen. Het is de vraag of de hoeveelheid voorbeeldactiviteiten niet teveel is en ten koste gaat van de verdieping. En het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de artistieke kwaliteit gewaarborgd blijft wanneer de activiteiten uit de publicatie in de praktijk worden gebracht. In organisatorisch opzicht heb ik voldoende vertrouwen in het draagvlak, doordat de zorginstellingen reeds hun medewerking hebben toegezegd. Tevens verwacht ik dat zowel de activiteiten als het blijvende resultaat in de vorm van de publicatie en de expo een langdurige impact hebben. Wellicht biedt een digitale bron zoals een app met 2 D beeld en geluid in de toekomst ook opties. 

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Kunst inzetten als aanjagende- of brugfunctie tussen zorgvragende ouderen en mantelzorgers, familieleden en andere naasten, dat is wat jullie met het project Broze Verbeelding voor ogen hebben. Zoals Laurie Kuipers al zegt in je plan: er is duidelijk een urgentie om nieuwe invulling te geven aan de dagbesteding en zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen. En dat doen jullie op een originele manier. De inhoudelijke kwaliteit van je plan is voldoende, jullie organisatie heeft ervaring met de doelgroep en de samenwerking met de zorginstellingen lijkt goed gekozen. De meedenkers in de chat en jullie plan zelf laten zien dat jullie een goed netwerk hebben in deze hoek. De haalbaarheid hebben jullie zo voldoende overtuigend overgebracht. Aandachtspunt is de grote diversiteit in wensen en behoeftes van die mantelzorgverleners, familieleden en naasten, die wensen zijn nog niet helder in kaart gebracht, of in elk geval in je plan niet duidelijk verwoord, maar dat komt vast naar voren in de bijeenkomsten. Een ander aandachtspunt is de focus op de artistieke ontwikkeling van de deelnemers: wordt de cultuurbeoefening voornamelijk ingezet als ‘tool’, of is die ook een doel op zichzelf? Dat laatste sluit meer aan bij de doelstellingen van Jij Maakt Het Mee dan het eerste. Welke rol cultuurbeoefening kan spelen in de zorg voor kwetsbare ouderen gaan jullie dan ook onderzoeken, maar dát cultuurbeoefening een belangrijke rol kan spelen lijkt me evident, en ik wens jullie dan ook veel succes bij deze zoektocht.

afbeelding van Karien v Assendelft

Vera, geweldig dat je al zo lang samenwerkt met al die bijzondere mensen die het leven in verzorgingshuizen een beetje extra kleur en geur geven, zoals de activiteitenbegeleiders en vrijwilligers.

Je kunt misschien adviesboekjes voor ouders met jonge kinderen als inspiratie gebruiken. Wat voor kinderen goed werkt, werkt ook voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Rust, rituelen, zingen, feestjes maken van de dagelijkse handelingen, verhaal vertellen bij het eten etc.

afbeelding van Marlies Juffermans

Dag Vera

Ik heb met belangstelling je plan bekeken. Ik lees in je plan urgentie om betekenisvolle activiteiten voor en met kwetsbare ouderen te ontwikkelen. Wat me erg aanspreekt in jouw plan is dat je de creativiteit en ervaring van de mantelzorgers aan wil boren. Zo kom je nog dichter bij de kwetsbare ouderen en hun naasten. Mijn ervaring is dat er een enorme diversiteit zit in hun wensen en behoeftes. Ik kan me voorstellen dat mantelzorgers en naasten het erg leuk vinden als hun ideeen, hoe groot of klein ook, meer aandacht krijgen en zelfs een insipiratiebron voor anderen kunnen zijn. Als ik zo vrij mag zijn je een advies te geven:

ik zou het project wat kleiner maken, bv in 1 zorginstelling aan de slag met verzamelen en uitwerken van ideeen van ouderen/mantelzorgers/naasten. Daar met kunstenaars alle aandacht aan geven. Dit vervolgens in 2 andere instellingen uittesten. Dan een concept maken voor verspreiding, waar het boekje een middel in kan zijn. Zo wordt je plan nog meer behapbaar, stuurbaar/corrigeerbaar en goed te faseren.

Ik zou het erg leuk vinden om hierin met je samen te werken en bied mijn expertise aan.

Veel succes met de fondswerving! Ik ga zeker op je stemmen

Marlies Juffermans

Stichting SMAAK (Senioren Met Anderen Actief in Kunst), Pop-up Museum SMAAK

 

 

afbeelding van Vera Broos

Beste Lidian, met kunstenaars en zorgmedewerkers op 5 locaties heb ik inmiddels nagedacht over hoe we familie, vrienden en vrijwilligers gaan betrekken, onder wat voor deelthema's we activiteiten gaan organiseren en de Broze Beelden Wand als resultaat uitgewerkt. Een van de gesprekspartners, Laurie Kuipers, coordinator vrijwilligers en mantelzorg Amsterdam Centrum en Oost,, heeft haar visie verwoord, wat ook te lezen is in het plan.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Vera, gezien het percentage van de aangevraagde bijdrage op de totale projectkosten zou ik je willen adviseren om je in de beschrijving zoveel mogelijk te richten op de activiteiten; wat gaat men concreet doen, hoe ziet het creatie-proces eruit, wie begeleidt wie etc. Misschien kan je daarnaast vragen of één van je gesprekspartners vanuit zijn of haar visie kan verwoorden wat het belang van je project is. 

afbeelding van Vera Broos

Beste Lidian, ik heb het idee besproken op locatie van drie instellingen en ga nog overleggen met vier andere locaties. Met een school in Wormerveer ben ik in overleg of/hoe kinderen kunnen deelnemen. De opzette Begroting is intussen geüpload . Organisaties en individuen die actief mee gaan doen met activiteiten opzetten met familie, vrijwilligers en ouderen tot nu toe zijn:

Laurie Kuipers, hoofd vrijwilligers/mantelzorgcoordinator Amsta Amsterdam oost ,o.a. Dr. sarphatihuis

Sonja van Dort, hoofd activiteiten De Die Amsterdam Noord

Regien Keurentjes, manager dagbesteding ZGAO ( Flevohuis en Open Hof Amsterdam Oost), en  Lies Grendel, pg afdeling hoofd activiteitenbegeleider Pg Flevohuis

ik spreek nog met andere partners in Amsterdam en daar buiten komende week. Groetjes van Vera Broos

afbeelding van Vera Broos

Hallo Lidian, ik ben bezig zorgpartners op te zoeken en het idee valt zeer goed , ook bij de vrijwilligers van wie velen mantelzorger zijn. Bij bijeenkomsten met mantelzorgers en vrijwilligers zullen de eerste ideeen verzameld gaan worden en gezamelijk gaan we dan kijken wat voor activiteiten hier uit voort gaan komen.

afbeelding van Lidian Fleers

Beste Vera, welkom op Jij maakt het mee. Als adviseur denk ik graag met je mee op welke wijze jouw project mogelijk binnen deze subsidieregeling zou kunnen passen. Zoals ik het nu lees behelst je project bijeenkomsten en artistieke activiteiten in de zorg die resulteren in een verzamelwerk dat je wilt publiceren. Zou je iets meer kunnen vertellen over de organisaties of individuen waar je mee gaat samenwerken? Wat is hun inbreng op het creatieve proces?

Weet je hoe je de tekst verder kan aanvullen? Onder "Bewerken" vind je bij het tabblad "Denk mee, meer projectinfo" meer invulvelden. Succes!