menu denk mee beslis mee maak mee

Broedplaats 65+

Coaching van ouderen met een goed idee

Stichting Scholen in de Kunst
29 augustus 2016 tot 8 januari 2017
beeldend 3D, fotografie, letteren, muziek
ouderen
onze website
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er worden prachtige verhalen gemaakt

Door Margreet Bouwman op vr 21 apr

De groepen ouderen met dementie maken bij Sint Pieters en Bloklands Gasthuis sinds 3 weken prachtige verhalen op basis van foto's.
Lees...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Broedplaats 65+

Coaching van ouderen met een goed idee

afbeelding van Margreet Bouwman

Ingediend door:

Margreet Bouwman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat is een goede methode om open in het project te stappen, maar niet zo vaag te zijn dat niemand aanhaakt?

Wat ga je doen?: 

Het woonzorgcentrum en verpleeghuis St. Pieters en Bloklands Gasthuis, voert een onderzoek uit naar de interesses van bewoners op het gebied van activiteiten. Op basis van dit onderzoek ontwikkelen de ouderen in samenwerking met een kunstenaar een concreet project waar medebewoners, familie, vrienden, vrijwilligers, deelnemers dagopvang, buurtbewoners en zorgverleners aan mee kunnen doen. De rol van die kunstenaar is expliciet om samen te werken met de ouderen, aan te vullen waar dat nodig is. De kunstenaar kan dus in verschillende rollen worden ingezet: als coach, projectleider, producent, artistiek leider, regisseur of muzikant.
Iedereen die zich inzet ten behoeve van bewoners krijgt scholing over het begeleiden en activeren van bewoners in deze activiteiten. De scholing gaat over het begeleiden van ouderen, zowel op artistiek-methodisch gebied als hoe je omgaat met mensen die mentaal en fysiek beperkt zijn. De projecten die op beide locaties uitgevoerd worden, presenteren gezamenlijk. De beide organisaties hebben de intentie om de samenwerking gedurende drie jaar te ontwikkelen, met als doel om dit project structureel in te bedden in activiteitenaanbod van de instelling.

Hoe ga je te werk?: 

Via het betrokken en enthousiaste netwerk dat is ontstaan bij de eerder uitgevoerde dansprojecten, willen we nu ouderen bereiken die graag actief zijn in andere disciplines dan dans. We werken vraaggericht, om het eigenaarschap van deelnemers zo groot mogelijk maken. Het zijn meer samenwerkingen tussen ouderen en kunstenaars dan lessen. Vanuit het idee van een bewoner wordt een project ontwikkeld waar meer mensen dan alleen die bewoner aan kan deelnemen. Deze vraaggerichte manier van activiteiten organiseren is nieuw voor Scholen in de Kunst en het St Gasthuis.
Onze doelgroep zijn de bewoners van het Gasthuis, zowel van het verzorgingshuis het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen. Zij zijn het vertrekpunt. Vanuit hen vergroten we de doelgroep naar familie, mantelzorgers, deelnemers dagopvang, buurtbewoners en verzorgers, om een diverse en vitale groepssamenstelling te krijgen. Door te werken met heterogene groepen leren mensen elkaar op een andere manier kennen en wordt hun contact verdiept. Het draagt ook bij aan de levendigheid in het zorgcentrum, dat een grotere rol in de sociale structuur van de wijk wil krijgen. Alle niet-bewoners die aan het project deelnemen krijgen scholing in het activeren en begeleiden van ouderen in kunstactiviteiten. Daarmee krijgt het project voor hen een meerwaarde, en kunnen zij het project beter ondersteunen.
Het Gasthuis biedt nu alleen langlopende activiteiten aan. De ervaring leert dat bewoners het makkelijker vinden om zich voor kortere tijd aan een activiteit te verbinden, omdat de lange termijn vaak lastig te overzien is bijvoorbeeld i.v.m. gezondheid. Een ander voordeel van kortlopende activiteiten is dat we een grotere diversiteit aan activiteiten kunnen aanbieden en zo kunnen experimenteren met werkwijzen, artistieke inhoud etc. De deelnemers worden zo vaker geprikkeld met nieuwe dingen en het wordt laagdrempeliger om je er aan te verbinden.
We doen een oproep in de buurt via lokale media, facebook en websites.

Met wie werk je samen?: 

Broedplaats 65+ is een samenwerking tussen Scholen in de Kunst en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locaties Davidshof en Vathorst.
We vinden elkaar in de wens om een vraaggericht en divers activiteitenaanbod samen te stellen, dat verbinding kan leggen met de buurt en de levendigheid in de zorginstelling vergroot. Scholen in de Kunst heeft moeite om niet-mobiele ouderen te bereiken en er ontbreekt kennis over de uitdagingen waar de bewoners mee te maken hebben. Het Gasthuis heeft moeite om een inhoudelijk sterk, dynamisch kortlopend kunstaanbod samen te stellen. Beide organisaties hebben de wens de buurt te verlevendigen met kunst en cultuur. Het Gasthuis is op zoek naar waardevolle ontwikkelingsgerichte taken voor vrijwilligers.
Het vooronderzoek van het gasthuis is de basis voor project ideeën. Plannen die overlap hebben worden gecombineerd binnen één project, zodat ze rijker worden. De bedenkers worden als eigenaar geprofileerd en helpen in het werven van deelnemers, de kunstenaar wordt mede-eigenaar door het project geschikt te maken voor een brede groep deelnemers en verschillende ideeën aan elkaar te koppelen. Het project biedt de mogelijkheid om nog meer te zoeken naar waar de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemers liggen, omdat de inhoud specifiek op hen afgestemd is, en de kunstenaar zich niet als aanbieder maar samenwerkingspartner opstelt.
De kennis en de netwerken van beide organisaties vullen elkaar goed aan waardoor we een veel groter bereik hebben.
Het toewerken naar structurele inbedding van dit project is een belangrijke meerwaarde en tegelijk een spannend experiment in onze samenwerking.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Scholen in de Kunst is een kunstencentrum dat in de vrije tijd, onder schooltijd en in de buurt kunstactiviteiten verzorgt. Het werkgebied is de stad Amersfoort en de omliggende dorpen.
Sinds november 2015 werken we actief aan het vergroten van de activiteiten in de wijk, via de programmalijn Kunst in de Buurt.
Scholen in de kunst wil kunsteducatie bereikbaar maken voor iedereen in Amersfoort. Broedplaats 65+ speelt daar een belangrijke rol in, omdat dit project gericht is op ouderen die ons niet kunnen bereiken omdat ze daar fysiek niet toe in staat zijn of het te veel moeite kost.

Scholen in de Kunst staat voor kunsteducatie en participatie van hoge kwaliteit. Daarom werken we met vakdocenten die een kunstopleidingg hebben afgrond of zeer ruime praktijkervaring hebben. We evalueren onze programma's met 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
2 Introductie: presentatie van projecten    50
24 begeleiding 6 kunstprojecten  42  
1 Opening tentoonstelling/presentaties 42 50
1 Tentoonstelling 28 300
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Voor Scholen in de Kunst is dit een relevant project om te kunnen werken met minder mobiele ouderen, binnen een context waar veel kennis over die doelgroep is. Het vraaggericht werken, en de kunstenaar in de rol van samenwerkingspartner i.p.v. docent, is nieuw voor Scholen in de Kunst
Voor het Gasthuis is dit een manier om een kortlopend en diverser aanbod te kunnen programmeren, een uitdagend aanbod te hebben voor vrijwilligers en de verbinding met de wijk te vergroten. Steeds meer mensen huren een appartement bij het Gasthuis waarbij ze zelf zorg inkopen. Deze mensen zijn vaak relatief jong, ze hebben lichamelijk zorg nodig maar zijn mentaal in goede conditie. Zij hebben vaak andere interesses dan de traditionele bewoners, maar zijn niet goed in staat om zelfstandig buiten het Gasthuis activiteiten te doen. Met dit project kunnen we ook op hun behoeften inspelen.
Voor de doelgroep is Broedplaats 65+ een relevant project omdat het direct aansluit op hun vraag. Maar ook mensen die niet direct een concreet idee hebben kunnen makkelijk aansluiten. Door meerdere kortlopende projecten te organiseren, kunnen we een gevarieerd aanbod samenstellen en onderzoeken welke activiteiten goed aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
Voor de kunstenaars geeft het project openingen om heel andersoortige projecten te ontwikkelen dan de kunstenaars vanuit hun eigen interesse/praktijk zouden doen. Het project brengt de buitenwereld naar binnen bij het Gasthuis.

Begroting: 

De subsidie van FCP gebruiken we voor uren van kunstenaars en materialen voor de projecten. Een deel van de uren gaat naar scholing van kunstenaars en vrijwilligers. Ook maken we een filmverslag van het project, dat we gebruiken om publiciteit rondom het project te genereren. Daarmee zullen we fondsen, maar met name structurele sponsoren te werven voor vervolgprojecten. In beeld is zoveel beter uit te leggen wat een project betekent en doet, dan in tekst en foto’s. De film wordt gemaakt door Angie Hernandez Izquierdo van WE stories to be Told. Zij maakten bijvoorbeeld ook de making of van het Grijze Koppen Orkest van Fort van de Verbeelding.
Naast de bijdrage van FCP, vragen we een bijdrage van KF Hein Fonds en Kans Fonds.
Sint Pieters en Bloklands Gasthuis draagt in natura bij aan het project door de inzet van medewerkers. Op elke locatie een coördinator, en verzorgenden die faciliteren dat bewoners deel kunnen nemen. Voor Scholen in de kunst is een aantal uren aan organisatiekosten opgenomen, maar het realiseren van het project zal in de praktijk meer tijd in beslag nemen. Bijvoorbeeld in de communicatie en werving, begeleiden van het filmen van het project en het werven en verantwoorden van fondsen.
Deze uren worden in de begroting niet gekapitaliseerd.

Locatie(s): 
Wervershoofstraat 157, Amersfoort
Achter Davidshof 1, Amersfoort

Uitslag Beslis mee

FCP30
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 107 gestemd
totaal80
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Lidian Fleers

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Dit is een degelijk opgezet project, met een zorgvuldige aanpak en aandacht voor de wensen en behoeften van de doelgroep. Het betreft een intensivering van een beproefde samenwerking dat een verdere verdieping kan brengen in de kennis en ervaring van de partners. Het blijft lastig om een project inhoudelijk te beoordelen, wanneer de inhoud grotendeels nog bepaald moet worden. Ik mis daarbij ook het sprankelende aspect dat een experimentele aanpak met zich mee kan brengen. Desalniettemin heb ik voldoende vertrouwen in de organisatie en de artistieke kwaliteit. Er is voldoende begeleiding ingebouwd om ervoor te zorgen dat het project ook op de langere termijn de nieuwe kennis en ervaring kan verankeren. Ik hoop dat jullie die sprankeling in de blog nog gaan overbrengen. Veel succes!

afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt het project op de criteria: kwaliteit, samenwerking en effect.

De co-creatie van bewonersactiviteiten in een zorginstelling is een interessant uitgangspunt. De bewoners initiëren waarnaar de kunstenaars helpen faciliteren. Empowerment van de bewoners is hiermee een mooi effect. Ook biedt de aanpak een nieuwe uitdaging voor de betrokken kunstenaars en vrijwilligers. Graag had ik meer gelezen over de hen te leren methodiek. De samenwerking tussen Scholen in de Kunst en het St. Pieters en Bloklands Gasthuis laat de ruimte voor het proces en experiment. Dit is risicovol maar zorgt ook dat beide partijen veel van elkaar kunnen leren. De wens om het project te verankeren geeft bovendien vertrouwen in een blijvend resultaat. 

afbeelding van Margreet Bouwman

Ik heb de tekst aangepast en een document toegevoegd waar ik nog wat meer informatie over het project kwijt kan. Ik hoop dat het jullie voldoend inzicht geeft in hoe we willen werken, wat het oplevert en waarom dit voor de zorginstelling en voor ons een bijzonder experiment is, dat hopelijk een structureel doch flexibel karakter zal krijgen.

afbeelding van Anne Arninkhof

Dag Margreet, ook ik heb nog een paar laatste vragen. In dit project gaan diverse groepen samenwerken: vrijwilligers, bewoners, verzorgers, vrienden en familie. Van de laatste twee groepen is nog niet helemaal duidelijk welke rol zij gaan vervullen. Zou je dit verder kunnen schetsen? Daarnaast geef je aan dat de kunstenaars/docenten een deel scholing ontvangen binnen het project. Wie voorziet hierin en wat leren de kunstenaars/docenten precies? Veel succes!

afbeelding van Margreet Bouwman

De kunstenaars krijgen scholing van de zorginstelling en een kunstvakdocent die heel ervaren is in het werken met ouderen. Ze sluiten aan bij een dansles die buiten dit project, op dezelfde locatie uitgevoerd wordt, en krijgen na afloop daarvan scholing over hoe je een kunstproject met ouderen kan aanpakken, zowel vanuit artistiek-methodisch oogpunt als vanuit de beperkingen die de ouderen hebben.

afbeelding van Margreet Bouwman

Dag Anne,

De verzorgers zijn ondersteunend: bewoners interesseren en zorgen dat ze op tijd bij de activiteit kunnen zijn ivm verzorging die ze nodig hebben. Vrienden, familie en vrijwilligers draaien gewoon mee in het project, maar helpen de ouderen waar nodig.
De scholing die ze ontvangen wordt gegeven door de kunstenaar en het gasthuis, en gaat over hoe je hen kan begeleiden in een kunstproject, waarbij zo zoveel mogelijk eigenaarschap hebben en over hoe je omgaat met mensen met dementie en andere ouderdomsbeperkingen.

Het doel is dat de ouderen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen en uitvoeren en zo echt eigenaar van het eindproduct worden.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Wat werkt wel en wat niet? Het ontwikkelen van een goede werkmethode kan je natuurlijk ook enigszins afkijken van culturele ouderenprojecten die je voorgingen. Het is de moeite waard is om het jaarverslag 2015 van Fonds Sluyterman van Loo te bekijken, met daarin een terugblik op hun themaprogramma Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid en duurzame uitkomsten van de Lang Leve Kunst projecten www.fondssluytermanvanloo.nl

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Margreet, nu het einde van de denk mee fase in zicht is heb ik nog wel wat vragen. Ik begrijp dat het proces waarin je werkt vanuit de ideeën van de ouderen van te voren moeilijk in te vullen is. De breedte van de mogelijke activiteiten en doelgroepen maakt het echter voor ons lastig om heel concreet voor ogen te krijgen hoe het creatieve proces eruit ziet. 

afbeelding van Lidian Fleers

Het is toch prettig wanneer je nog wat meer inzicht kan geven. Misschien kunnen de volgende vragen daarbij helpen: Wie gaan het project in artistiek opzicht begeleiden? In welke vaardigheden gaan de ouderen zich ontwikkelen? Werken jullie toe naar een presentatie moment of iets anders? Klopt het dat jullie drie ouderen hun idee laten uitwerken of worden er combinaties gemaakt? M.a.w. op welke manier betrekken jullie de andere ouderen in het project? In hoeverre is er na het opdoen van de ideeën sprake van een experimentele werkwijze? Heeft het Gasthuis zelf ook een specifieke behoefte geuit voor het project? En is er op de langere termijn aansluiting op ander aanbod? 

Vergeet ook niet de begroting in te vullen. Succes!
afbeelding van Margreet Bouwman

Hoi Lidian,

Ik zal vandaag wat meer gedetaileerde informatie toevoegen aan de linkerzijde. Anders moet ik dat dubbel doen.

In elk geval is dit project iets heel nieuws voor het Gasthuis. Ze hebben nu langlopende activiteiten die natuurlijk wel afgestemd zijn op de ouderen, maar toch meer aanbodgericht zijn. Dat zijn echt lessen waarin de docent de leiding heeft. In dit project werken de ouderen samen met een kunstenaar of kunstvakdocent, die verschillende rollen kan aannemen. Ideeen die op elkaar lijken worden gekoppeld, zodat een rijker project ontstaat. 

Het vertrekpunt is steeds iets dat de ouderen al kunnen/hebben gedaan/interesse in hebben, ze ontwikkelen zich in het verder toeeigenen van 

 

afbeelding van Margreet Bouwman

Pieters en Bloklands Gasthuis en Scholen in de Kunst hebben de intentie om 3 jaar samen te werken met als doel om na die tijd de activiteiten duurzaam in het programma van het Gasthuis verankerd te hebben.

De begroting komt er ook aan!

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Margreet, ook ik denk graag met je mee. Ik ben erg benieuwd hoe je de wensen van de ouderen gaat inventariseren. Je wilt hen natuurlijk direct enthousiasmeren voor dit project, zonder te veel in te vullen. Het zijn immers hun ideeën die centraal staan.

Ook begreep ik dat ouderen die een idee hebben aangeleverd als ambassadeur gaan fungeren. Worden zij dan als bedenker geprofileerd? Of gaan zij ook zelf deelnemers werven, en worden zij hierin bijvoorbeeld begeleid?

Ik kijk uit naar de verder uitwerking van je idee!

afbeelding van Margreet Bouwman

Hoi Anne,

De projectleider gaat bij het zorgcentrum langs, om over het project te vertellen tijdens een koffieochtend (waarop nieuwtjes worden uitgewisseld en er veel mensen samen komen). Via het netwerk dat Scholen in de Kunst daar al heeft gaan we ook individueel inventariseren. Daarnaast willen we de tip van Danielle gaan gebruiken: een oproep doen in lokale media en (digitale) posters met een oproep verspreiden in het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen. 
Ambassadeurschap is niet een officiele taak die je op je neemt, maar dat ben je als je idee uitgewerkt gaat worden. Mensen worden gevraagd anderen uit te nodigen, over het project te vertellen. Dat gaat voor een deel automatisch, maar we vragen ze ook expliciet om dat te doen.

afbeelding van Lidian Fleers

Dag Margreet, welkom bij Jij Maakt het Mee. Samen met Daniëlle Koelemij en Anne Arninkhof denk ik graag mee over hoe je idee verder kan groeien. Zou je al wat meer informatie kunnen geven over je samenwerkingspartners; het woonzorgcentrum en de betrokken kunstenaars/docenten? Hoe ziet je doelgroep eruit; gaat het ook om de kwetsbare bijv. dementerende ouderen? In hoeverre hebben jullie al ervaring in het begeleiden van deze doelgroep? En wat zijn je ideeën over de wijze waarop je de familie en verzorgers gaat betrekken? Ik ben benieuwd. Stichting Colline betrekt ook de activiteitenbegeleiders en zorgopleidingen in haar projecten, wellicht biedt contact met hen nog inspiratie. Succes met de verdere uitwerking!

afbeelding van Margreet Bouwman

Hoi Lidian,

in dit project werken we samen met Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort, locatie Vathorst. Daar zijn we op dit moment ons tweede dansproject aan het uitvoeren. Om meer mensen de gelegenheid te geven vanuit hun interesse aan kunst deel te nemen, willen we ook andere disciplines aanbieden via een meer bottom up gestuurde werkwijze. We beginnen dus met inventariseren wat mensen zouden willen. Onze doelgroep zijn bewoners van het woonzorgcomplex, de aanleunwoningen en ouderen uit de buurt. Dat is dus een hele diverse groep van heel kwetsbaar tot vrij zelfstandig. Via het dansproject hebben we nu al contact met een aantal zeer betrokken vrijwilligers. Via hen willen we ons netwerk uitbreiden. 

Pagina's