menu denk mee beslis mee maak mee

Be"leef" Zuidbroek.

Door kunst en cultuur naar een betere...

CSO de Zonnehoek
fotografie, muziek
jongeren, kinderen, ouderen, volwassenen
€5.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Er is nog niets geschreven in de weblog.

Ga direct naar de reacties

Be"leef" Zuidbroek.

Door kunst en cultuur naar een betere leefomgeving.

afbeelding van Truus Hermkens

Ingediend door:

Truus Hermkens


Wat ga je doen?: 

Gelegen in het hart van de wijk Zuidbroek in Apeldoorn ligt het Kristal, een uniek en nieuw complex waar veel (zorg)organisaties intensief met elkaar samenleven en samenwerken. (zie ook www.kristalapeldoorn.nl) Het elkaar ontmoeten en beleven is het uitgangspunt van dit project.

Doelstelling Project:
Inclusie bevorderen om d.m.v. muziekactiviteiten en fotografie  structurele ontmoetingen en verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties in het Kristal zelf, (leerlingen SO en PO, BSO, bewoners met zorg, cliënten Passerel, Markant) en de bewoners van Zuidbroek, een wijk in opbouw.

Sleutelwoorden:Verbinden, Samenwerking, Acceptatie, Respect en Gebruik maken van elkaars Talenten.

Bovenstaande activiteiten dienen een fundament te leggen voor de toekomst om via structurele culturele activiteiten elkaar te blijven ontmoeten en samen te werken wat een belangrijke verbetering van de leefbaarheid betekent. Het versterkt de sociale cohesie en het welzijn van wijkbewoners en participanten in het Kristal. Deze activiteiten moeten na looptijd project zichzelf voor een deel bekostigen en voor een deel zullen additionele fondsen gezocht  worden.

 

Hoe ga je te werk?: 

Aanleiding

Muziek

In Apeldoorn ontbreekt het aan structurele mogelijkheden voor culturele/kunstzinnige, vorming voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking bij reguliere kunst- en cultuurorganisaties. We constateren dat mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend deelnemen aan reguliere kunst- en cultuur voorzieningen. Het bezig zijn met kunst en cultuur is ook voor mensen met een beperking van grote waarde, vanwege de expressiemogelijkheden en vanwege het zingevend bezig zijn.

In een onderzoek onder leerlingen van het speciaal onderwijs in Apeldoorn gaf 42 % aan dat men graag een muziekinstrument wil leren bespelen.

In 2010 heeft een aantal organisaties in Apeldoorn het initiatief genomen om kunst- en cultuuraanbod te gaan ontwikkelen voor kinderen en jongeren met een beperking. Deze organisaties hebben een werkgroep gevormd die participeert onder het provinciale project Kunst en Cultuur Speciaal van de Onderwijsspecialisten in Arnhem. Vanuit dit project heeft Markant CKE in het schooljaar 2011 – 2012 diverse gastlessen Muzikale Vorming gegeven aan leerlingen van het speciaal onderwijs in Apeldoorn. Aan deze lessen werd enthousiast deelgenomen door de leerlingen. Vandaar dat we in 2012 zijn gestart met het geven van reguliere muzieklessen voor kinderen en jongeren met een beperking.

Fotografie

Op de Zonnehoek, school voor speciaal onderwijs, zitten leerlingen met een enkele of meervoudige beperking. Daaronder ook een groep kinderen met autisme. Deze kinderen hebben over het algemeen moeite met communiceren. Het fototoestel kan een waardevol hulpmiddel zijn om in een andere taal, in beeld, te laten zien wat je ziet en daarmee zonder woorden te zeggen wat je bedoelt. Daarom grepen de Zonnehoek  en een groep fotografen (amateurs en professionals) van de fotobiënnale Apeldoorn Fotostad 2012 de kans om vijftien kinderen met autisme kennis laten maken met de mogelijkheden van fotografie.

Met een fototoestel kunnen ze hun wereld verkennen en toegankelijk maken. Het fotograferen en de foto’s  lokken uit tot communicatie en contact. Tijdens het fotograferen ervaren de kinderen dat ze hun begeleiders en elkaar nodig hebben. En omdat ze allemaal met hetzelfde bezig zijn (fotograferen) en toch allemaal hun eigen ding kunnen doen (kijken, interpreteren en vastleggen) voelen ze zich daar veilig in. De contacten vinden plaats op het functionele vlak. Dat is een manier die voor kinderen met autisme goed te hanteren is en meestal als prettig wordt ervaren. Die functionaliteit creëert ruimte voor gevoel en affectie.

Het fototoestel heeft ook een creatieve functie. De kinderen laten zien hoe ze de wereld om zich heen ervaren. Ze selecteren wat ze belangrijk vinden en geven dit op hun eigen manier vorm. Die eigen kijk op de wereld van kinderen met autisme levert een heel persoonlijk beeld op. De kinderen verbeelden hùn realiteit , en laten anderen daarmee op een veilige manier toe in hun wereld.

Daarnaast is fotografie een zinvolle recreatieve vrijetijdsbesteding voor kinderen met een beperking. Fotografie hoeft niet altijd instrument bij communicatie te zijn, maar kan ook puur voor het plezier als “hobby” worden beoefend. Contact met andere mensen is geen voorwaarde: je kunt er ook in je eentje plezier mee hebben.

Vijftien kinderen van 12 tot 15 jaar namen deel aan het project. Ze werden begeleid door twaalf fotografen en meerdere leerkrachten. De kinderen hadden dus bijna individuele begeleiding. Ze hadden elk hun “eigen”, vaste fotograaf.

De tijdsduur van een les was maximaal anderhalf uur, inclusief het downloaden en bekijken van de foto’s op de computer en het reflecteren op hun eigen werk. Reflecteren op elkaars werk was een brug te ver. Maar het gezamenlijk optrekken met alle interactie van dien maakte van het proces een verrassend groepsproces.

De school sprak consequent over: fotolessen. Deze tien lessen vonden plaats van november 2011 tot en met maart 2012. De meeste vonden plaats in de directe omgeving van de school. Daarnaast bracht de groep een  werkbezoek aan Apenheul en Vliegveld Teuge. Daar waren de indrukken zo sterk, dat er veel minder geconcentreerd werd gefotografeerd.

Wat we vooraf afspraken:

 • De beleving van het kind staat centraal. De techniek is dienstbaar aan wat het kind wil laten zien.
 • Elke leerling die meedoet krijgt een plek in het project (boekje en tentoonstelling).
 • Een begeleider werkt met hooguit 2 kinderen. Begeleider en kinderen vormen een vast koppel.
 • Kinderen krijgen tijdens de bijeenkomsten een opdracht. Anders wordt het te vrij en hebben ze geen idee wat ze moeten gaan doen.
 • Ervaringen in een les vormen de opmaat voor de volgende les. Op die manier weten we waar de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen liggen.

 

Beide projecten laten zien dat er binnen de scholen al het nodige plaats vindt op het gebied van kunst en cultuur. Deze projecten hebben een grote meerwaarde voor het onderwijs binnen de scholen. Kinderen krijgen de kans om talenten verder te ontwikkelen en leren zich te uiten op velerlei manieren.

Deze succeservaringen willen we graag uit gaan breiden. We bevinden ons op een unieke locatie. Het Kristal, een nieuw complex waar het elkaar ontmoeten en beleven het uitgangspunt is. Het is ook een bijzonder gebouw omdat er veel (zorg)organisaties intensief met elkaar samenleven. (zie ook www.kristalapeldoorn.nl) Dit complex bevindt zich in het hart van de nieuwe wijk Zuidbroek, een wijk in opbouw.

Participanten in het Kristal zijn:
1- de Zonnehoek en het Kroonpad: 2 speciaal onderwijsscholen
2- de Vliegenier en de Diamant:  2 primair onderwijsscholen
3- de Passerel: een dienstverlenende organisatie voor kinderen en  volwassenen met een beperking
4- Stichting Woonmensen: een organisatie waar wonen, zorg en de buurt de kernwoorden zijn
5- Kinderopvang OOK: kinderdagverblijf en BSO
6- Markant, Centrum voor Kunsteducatie

7-Apeldoorn Fotostad Stichting Traveling Light.

De positieve ervaringen bij het werken met fotografie en muziek willen we mee nemen bij het ontwikkelen van een kunst en cultuuraanbod voor alle participanten binnen het complex.

Wat gaan we doen:

 • We starten met een muzikale dag waarbij er voor iedereen binnen het kristal aanbod is op het gebied van muziek. Er zijn workshops, demonstraties en optredens gedurende de hele dag door het hele gebouw. Er komen specialisten uit het hele land om ook voor de meest kwetsbare groepen een programma op maat aan te bieden. Deze dag wordt het uitgangspunt voor het programma voor de rest van het jaar.
 • Door het jaar heen komen er muziek- en fotolessen voor alle doelgroepen. Tijdens deze lessen wordt er nadrukkelijk ingespeeld op de verbindingen tussen de verschillende doelgroepen. Kinderen met en zonder een beperking, ouderen en kinderen, professionals en amateurs worden elke keer weer aan elkaar gekoppeld. Deze koppelingen en verbindingen leiden tot een uitwisseling van ervaringen en beleving.
 • Muziek en fotografie versterken elkaar. Kinderen gaan op bezoek bij ouderen om daar verhalen te horen en vast te leggen uit de belevingswereld van de ouderen. Dit vastleggen gebeurt onder andere door het fotograferen van karakteristieke voorwerpen van de bewoners die tijdens de verhalen aan de orde komen. Deze beelden worden gekoppeld aan een “klankdecor”wat door andere leerlingen tijdens de muzieklessen wordt gemaakt. Beelden en geluid komen samen in een belevingsruimte. Bij het maken van deze belevingsruimte werken we samen met de schildersgroep binnen het Kristal en gaan we met de deelnemers objecten maken die de beleving in deze ruimte zullen versterken. Hierbij maken we gebruik van de hulp en inzet van een aantal beeldend kunstenaars.
 • Buurtbewoners uit de wijk worden gedurende het jaar nadrukkelijk uitgenodigd om mee te komen doen met de verschillende activiteiten. Dit kan  als deelnemer en als begeleider van een activiteit. In de centrale hal van het complex zal er gedurende het hele jaar voldoende te zien zijn van alles wat er rondom het project plaats vindt. Een doorlopende tentoonstelling van de activiteiten die er plaats vinden. Vanuit deze tentoonstelling gaan we ook verkoopactiviteiten opzetten. Foto's en overige kunstwerken kunnen door bezoekers worden gekocht. Leerlingen van de diverse scholen participeren hier actief in mee en doen daardoor ook ervaring op, met marketing en commercie.
 • Er worden contacten gelegd met muziekverenigingen e.d. in de omgeving van het complex. Zij worden uitgenodigd om actief mee te komen doen in dit project d.m.v. workshops, kennismakingslessen e.d.
 • Gedurende het hele project maken deelnemers vanuit de fotogroep opnames van alles wat er rondom het project gebeurt. Deze beelden krijgen een centrale plek op de slotdag die eind 2013 plaats zal vinden.
 • Op deze slotdag zullen alle deelnemers aan bod komen om te laten zien wat er in het afgelopen jaar heeft plaats gevonden. Foto’s en muziek krijgen een plek, omlijst en aangevuld door andere disciplines als dans, theater e.d. de realisering van een dergelijk festival voor en door de wijk zal 1 keer per jaar plaats vinden en zal worden geïnitieerd door participanten van het Kristal. (Groot)Ouder/(Klein)Kind beleving en integratie tussen de verschillende doelgroepen staat hier centraal. In het festival zullen in ieder geval alle activiteiten samenkomen in een bruisende dag. 400 deelnemers en 1200 bezoekers. Deze dag is geen eenmalige activiteit maar krijgt jaarlijks een plaats op de wijkagenda
   

Het beeldende proces is wederkerig. Het is uniek voor de begeleidende fotografen en kunstenaars om met de ogenen oren van deze kinderen te leren kijken en luisteren. Voor de kinderen levert het meerwaarde op om gericht aan het werk te gaan: meer leren bewegen in verhoudingen, structuren, lichtval enz. dan leren kijken en luisteren aan de hand van bepaalde criteria. Het is een creatieve en communicatieve invalshoek, waaraan het kunstzinnige aspect ondergeschikt is.

Neem bijvoorbeeld het autisme-project “Alles staat waar het bestaat” van Apeldoorn Fotostad. Het is letterlijk mooi meegenomen wanneer de kinderen zich in artistieke zin gaan ontwikkelen met allerlei fraai gebalanceerde resultaten. Maar het is de vraag of de  autistische kinderen zich in hun project wel als fotograaf ontwikkeld hebben. Ze leren een aantal technieken hanteren, dat wel, maar hun vaak overmatig gefocuste “kijk” op de wereld is zo bijzonder, dat ze een natuurlijke begaafdheid voor fotografie blijken te hebben. Daar hoeven wij niet aan te sleutelen.

Ook de kracht van het totale Kristal-project ligt er vooral in dat de kinderen ons leren kijken en luisteren in hun idioom. Wij (de professionals) reiken hen de instrumenten aan om dat te doen. En wanneer dat lukt ervaren de kinderen uit onze verraste reacties de (h)erkenning die ze zo broodnodig hebben.

 

 

 

Door vanuit een project voor kinderen vanuit het speciaal onderwijs toe te werken naar presentaties met kinderen uit de reguliere basisscholen en met wijkbewoners uit Zuidbroek bereiken we veel meer mensen dan alleen de kinderen van het Kroonpad en de Zonnehoek. De verschillende doelgroepen leren met en van elkaar en dit zorgt voor een stuk integratie en participatie in de maatschappij. Binnen het Kristal heeft dit project uitwerking op alle participanten omdat een ieder wordt betrokken bij de presentaties en uitvoeringen. Ook tijdens de lessen en het werken naar de presentaties worden buurtbewoners bij het geheel betrokken.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Vrolijke kinderstemmetjes, het gerinkel van koffiekopjes, geroezemoes uit de brasserie en het gespetter van water in het zwembad: allemaal geluiden die samenkomen in het bruisende Kristal. Een centrum dat mensen laat wonen in het hart van een wijk waar iedereen elkaar spontaan tegenkomt, waar kinderen na school nog even komen binnenvallen en waar overdag en ’s avonds altijd wel wat te doen is.

Het Kristal is een unieke bron van ontmoeting en beleving voor iedereen. Een bijzonder gebouw in het hart van de nieuwe wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Bijzonder omdat er zoveel verschillende organisaties zo intensief samenwerken. Maar het Kristal is ook bijzonder omdat er 100 woningen zijn en een groot aantal zorgvoorzieningen. Hier kunnen (oudere)mensen zorgeloos wonen en blijven wonen. Met al deze functies in één mooi en duurzaam gebouw heeft het Kristal volop mogelijkheden tot ontmoeting en samenwerken.

Binnen het Kristal vinden we o.a. 4 scholen. Twee reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal,onderwijs. Het Kroonpad een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen en de Zonnehoek een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Binnen de scholen neemt kunst en cultuur een belangrijke plek in binnen het onderwijs.

Kunst en/of cultuureducatie geeft kinderen mogelijkheden om uiting te geven aan gevoelens en gedachten. Door kunst en/of cultuureducatie geven we kinderen de mogelijkheid het eigen zijn van elk individu te laten zien en leren we de kinderen omgaan met de verschillen die daarbij naar voren komen.

Kunst en/of cultuureducatie begint bij de directe leefomgeving van de leerling. Leren over, en met de omgeving maakt deel uit van een betekenisvolle, rijke leefomgeving. Vanuit deze leefomgeving maken we al verkennend en ervarend ook kennis met andere culturen waarbij we steeds weer ontdekkend en belevend, gebruik makend van zoveel mogelijk zintuiglijke ervaringen, een schat van ervaringen en ontdekkingen opdoen.

Al deze ontdekkingen en ervaringen willen we extra aandacht geven door ze aan te bieden in een thematische werkwijze. Door meerdere vakgebieden in elkaar over te laten lopen willen we komen tot een betekenisvol geheel.

Binnen de kunst en/of cultuureducatie is de school een onderdeel van het grote geheel. De wereld en de omgeving worden zoveel mogelijk in de klas gehaald of we gaan er naar toe. Op onze verkenningstochten maken we ook gebruik van andere deskundigen zoals: fotografen, beeldend kunstenaars, musici, dansers. We hebben structurele samenwerkingsverbanden met culturele instellingen in de wijk en in de stad .

Op die manier komen we tot een uitwisseling van vraag en aanbod en een ontmoeting tussen mensen die verder reikt dan de schoolmuren. Ouders en verzorgers worden zoveel mogelijk bij de projecten betrokken zodat we samen trots kunnen zijn op wat we gezamenlijk bereiken.

Binnen het Kristal hebben we natuurlijk niet alleen te maken met leerlingen van de verschillende scholen. De 4 woontorens bieden plaats aan 100 appartementen. Deze appartementen worden grotendeels bewoond door ouderen. Daarnaast zijn er een 6 tal groepswoningen waarin aan 36 ouderen 24 uurs zorg wordt aangeboden. Ook voor deze beide doelgroepen levert het project een belangrijke bijdrage. Ouderen hebben over het algemeen minder contacten. De ontmoetingen met de verschillende doelgroepen zijn voor hen dan ook een waardevolle aanvulling. Ouderen hebben echter wel een schat aan levenservaring en brengen verhalen met zich mee. Die verhalen zijn voor kinderen een schat aan informatie over de hedendaagse geschiedenis. Veel ouderen hebben ook tijd. tijd is tegenwoordig een schaars goed. op het moment dat ouderen en kinderen samen aan de slag gaan ontstaat er een uitwisseling op velerlei gebied. waardevolle ontmoetingen zorgen voor meer begrip en voor een betere verstandhouding tussen de verschillende groepen.

Een speciale plek binnen dit project is ingeruimd voor de kunstenaars, de professionals. Zowel op het gebied van fotografie als muziek kunnen zij met hun achtergrond activiteiten naar een hoger plan trekken. Zij zijn instaat om mensen te prikkelen en uit te dagen om op die manier tot onverwachte resultaten te komen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereik: 
aantalinvestering/activiteitaantal deelnemersaantal bezoekers
1Muzikale dag binnen het Kristal5001200
 diverse workshops, lessen e.d gedurende het hele jaar500 
1slotdag5001500
    
    
    

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het fonds voor de cultuurparticipatie richt zich op groepen die nu nog vaak buiten spel staan. Voor mensen en kinderen met een beperking is deelname aan culturele activiteiten zeker geen vanzelfsprekendheid. Bestaande instellingen en verenigingen zijn vaak onvoldoende toegankelijk of hebben geen aanbod dat aansluit bij deze doelgroep. Dit project begint vanuit de kinderen met een beperking en komt met een aanbod wat wel passend is.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat deze doelgroep geen apart cultureel programma gaat doorlopen maken we binnen dit project de aansluiting bij de mensen en kinderen zonder een beperking. We willen komen tot een structureel cultuurprogramma binnen de wijk waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn talenten en mogelijkheden te ontwikkelen.

Door daarbij gebruik te maken van de inbreng van zowel professionele als amateur kunstenaars willen we een groot publiek aanspreken. Door heel veel verschillende activiteiten aan te bieden komen we tot een programma waarin voor iedereen wel wat te vinden is. Door al deze activiteiten regelmatig aan elkaar te koppelen en verbindingen te leggen zorgen we voor samenhang en cohesie. Uitwisseling van ervaring en kennis zorgt voor nieuwe ideeën en impulsen.

Deze verbindingen en onverwachte samenwerkingsverbanden zullen zorgen voor waardevolle contacten en ontmoetingen waarbij het gezamenlijk plezier beleven aan culturele activiteiten steeds het uitgangspunt zal zijn. Mensen gaan Zuidbroek be”leven”.

 

Uitslag Beslis mee

FCP55
max 50 / 3 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 153 gestemd
totaal105
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Giovanni Campbell

Het draagvlak voor dit project is duidelijk. Inspirerend is de gedrevenheid om voor de specifieke doelgroepen van het Kristalcomplex culturele activiteiten te organiseren. Er wordt bovendien nagedacht om samen met verschillende partners het aanbod structureel in te bedden in het complex en de omgeving waar het zich in bevindt. 

Desondanks ben ik me er ook van bewust dat elke betrokken doelgroep een ander type ondersteuning nodig heeft. De selectie van de juiste artistieke en didactische begeleiders is daarom relevant om het project te kunnen laten slagen. Ik ben zeer benieuwd naar de dynamiek en de resultaten van de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende deelnemersgroepen.

afbeelding van Femie Willems

Met dit project wordt concreet invulling gegeven aan de samenwerking tussen de verschillende organisaties die in het nieuwe complex Kristal gehuisvest zijn. Het project is goed uitgewerkt en we hebben er vertrouwen in dat dit op een zorgvuldige manier uitgevoerd wordt. Op deze wijze geeft het project invulling aan een bijzondere samenwerking waarvan we verwachten dat deze in te toekomst gecontiuneerd zal worden. En dat het succes van dit voorbeeld de huurders en gebruikers van Kristal inspireert om hun samenwerking te continureren. Want daar gaat het uiteindelijk om.

afbeelding van Carmelita Serkei

Het project heeft mij in de DenkMee fase overtuigd. Waar het in eerste instantie vooral leek te gaan om sociale doelen, werden gaandeweg de artistieke doelen, kunstbeoefening in de vrije tijd, steeds duidelijker ingevuld. Uit de reacties van de initiatiefnemers blijkt bovendien grote motivatie en betrokkenheid bij het project, hetgeen een belangrijke motor voor succes is.

Ik geef van harte 5 punten, om:

- kwaliteit: vertrouwen dat de projectdoelstellingen succesvol worden behaald en dat in het hele proces aangesloten wordt bij de wensen en behoeften van de deelnemers.

- innovatie:nieuwe doelgroepen en nieuwe samenwerkingsverbanden

- opbrengst: toekomstperspectief om na deze pilot zelfstandig door te kunnen draaien.

afbeelding van Truus Hermkens

Het klopt zeer zeker dat we de leerlingen op weg helpen met het maken van mooie foto's. Tijdens het project wat we het afgelopenaar hebben gedraaid was er een duidelijke ontwikkeling te zien in het werk van de leerlingen. De fotografen leerden de leerlingen technisch betere foto's te maken maar daarnaast was er ook veel aandacht voor zaken als compositie e.d. De lessen hadden een vastomlijnd kader en de leerlingen kregen een duidelijke opdracht. Voor leerlingen met autisme is dit van wezenlijk belang omdat ze anders moeilijk tot gericht werken komen. Je zag onderwerpen uit vorige lessen heel duidelijk terug komen tijdens vervolglessen. B.v. zaken als spiegeling, fotograferen van details e.d. Binnen deze onderwerpen was de interesse van de leerling heel belangrijk. Wat wil jij vastleggen en wat heb je nodig om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.Door de bijna één op één begeleiding door de fotografen kon elk kind een op maat geschreven lesprogramma krijgen.

Het vergroten van het competentiegevoel van de leerling was inderdaad één van de uitgangspunten van de lessen en zal dit ook tijdens het nieuwe lesprogramma weer zijn. laten zien waar je goed in bent en volwaardig deelnemen aan de maatschappij is heel belangrijk voor deze leerlingen. De contacten met de verschillende doelgroepen zijn hierbij van groot belang. Het werken naar een expositie geeft een extra motivatie om zo goed mogelijk te presteren. De leerlingen waren tijdens de vorige expositie heel trots toen bleek dat er entreegeld moest worden betaald voor hun werk.

Tijdens dit nieuwe project zal daarnaast extra aandacht worden gegeven aan het combineren van verschillende kunstvormen. Beelden ( foto's) kunnen sterker naar voren komen d.m.v. passende muziek. En andersom kan muziek omlijst worden door beeldmateriaal. Dit aspect is nieuw voor de leerlingen. Ik voeg een aantal foto's bij die de leerlingen tijdens het vorige project hebben gemaakt.

afbeelding van Sarah Haaij

 

Wat mij voornamelijk aanspreekt is de samenwerking tussen wijk, school en instellingen. Kunst en creativiteit: het is een uniek middel om kinderen met elkaar in contact te brengen, eigenwaarde te stimuleren en vrolijkheid te brengen!

Ook is het prachtig om te lezen hoeveel jullie willen bereiken. Maar wat mij betreft zouden jullie kunnen specificeren voor welke activiteit er nu precies bij het FCP wordt aangevraagd: de lessen, de open dag, de tentoonstelling. Dat maakt het behapbaarder. 

afbeelding van Pier Pennings

Het accent in ons project ligt niet op professionalisering vàn een brede doelgroep, maar op participatie en communicatie dóór een brede doelgroep. Ik heb dat in onze project-tekst met het cursieve gedeelte nog eens extra proberen uit te leggen. We hebben geen enkele behoefte om van onze kinderen kleine kunstenaartjes te maken. We zouden ze daarmee nog zwaarder belasten dan we nu met ons onderwijs al doen. We bieden een podium, waarop de kinderen met hun eigen beperkingen in hun naaste omgeving met al die doelgroepen communicatief kunnen excelleren, en dat is van een onschatbare waarde. Be”leef”: door kunst en cultuur naar een beter... leven! Zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Meer kunnen en willen wij er niet van maken.

Pier Pennings, directeur Apeldoorn Fotostad

afbeelding van Femie Willems

Niet alleen sociale participatie maar ook cultuurparticipatie. Het bijzondere van het project vind ik juist dat jullie goed uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen in het speicaal onderwijs. Volgens mij, omdat jullie de kinderen laten begeleiden door kunstenaars en fotografen, geef je de kinderen wel begeleiding op fotografisch gebied. Dat leggen jullie duidelijk uit in de cursieve tekst. Als ik het goed begrijp streef je er wel naar, vanuit de mogelijkheden van het kind, tot mooie en bijzondere foto's te komen, waar het kind en zijn familie trots op zal zijn. Klopt dat?

afbeelding van Carmelita Serkei

Kan je wat meer ingaan op de te verwachten (artistieke) ontwikkeling van de deelnemers?  Ik zie dat vooral de structuren, het project en de sociale doelen uitgewerkt worden. Ben erg benieuwd naar uitwerking van de doelstellingen op het niveau van de ontwikkeling van de deelnemers. Duidelijk is wat deelname betekent tijdens het project. Maar op welke manier is of wordt het voor de deelnemer structureel? 

afbeelding van Truus Hermkens

Deelnemers en begeleiders maken tijdens het hele project een artistieke ontwikkeling door. Door vanuit verschillende perspectieven bezig te zijn vergroot dit de kijk op de wereld en geeft het mogelijkheden tot creativiteit vanuit de verschillende disciplines. Door uit te gaan van elkaars sterke punten (kinderen met autisme hebben een eigen kijk op hun leefomgeving, vanuit een rolstoel zie je de wereld op een heel andere manier) leren deelnemers en begeleiders van elkaar. Door goed naar elkaar te luisteren en rekening te houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden komen deelnemers en begeleiders op een hoger plan.

De activiteiten zullen zowel binnenschools tijdens de lessen als buitenschools worden aangeboden. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na schooltijd verder te gaan op het gebied van muziek en fotografie ( en in een later stadium ook beeldend). Binnen het project wordt er nauw samengewerkt met het plaatselijk centrum voor de kunst zodat kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Ook na afloop van dit project biedt dit centrum volop mogelijkheden voor de verschillende doelgroepen om deel te blijven nemen. Binnen het complex beschikt het kunstcentrum zowel tijdens als na het project over een eigen ruimte waarin de activiteiten hun plek kunnen vinden. Ook voor de wijkbewoners geeft dit een goede mogelijkheid om deel te kunnen nemen.Ook met andere amateurkunstverenigingen zijn er contacten gelegd om de leerlingen na afloop van dit project verder te begeleiden.

Vanuit Apeldoorn fotostad wordt de deelnemers zowel tijdens als na afloop van het project de mogelijkheid geboden om volwaardig deel te nemen aan exposities en manifestaties. Het meedoen aan exposities samen met andere kunstenaars ( professionals en amateurs) geeft de deelnemers een extra stimulans om zich verder te ontwikkelen en zorgt voor continuïteit ook na het project.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Erg sympathiek dat jullie een creatief aanbod willen ontwikkelen voor verschillende doelgroepen. En leuk dat jullie de dynamiek tussen verschillende typen deelnemers willen bevorderen. Jullie noemen daarbij de betrokkenheid van bijvoorbeeld professionele kunstenaars en muziekverenigingen, maar ik lees nog niet expliciet hoe de kunstenaars de uiteenlopende groep amateurs gaan prikkelen en uitdagen om tot onverwachte resultaten te komen. Ik kan me daarbij voorstellen dat niet elke professionele kunstenaar de ervaring heeft om met één of meerdere van de genoemde doelgroepen te werken. Hoe gaan jullie daar mee om? Is het trouwens een idee om alle deelnemers gezamenlijk te laten toewerken naar een eindproduct of eindpresentatie?

afbeelding van Truus Hermkens

Binnen het project zal zeker sprake zijn van wederkerigheid. Kunstenaars en professionals zullen de deelnemers technieken en vaardigheden aanleren, handreikingen doen en mogelijkheden aandragen. daarnaast blijft er veel ruimte voor de eigenheid van de deelnemer. juist de eigen kijk op de wereld van de verschillende doelgroepen is wezenlijk voor dit project. Om je op artistieke wijze te kunnen ontwikkelen is er zeker hulp en aansturing nodig maar dit mag zeker niet ten koste gaan van de eigenheid van de deelnemers. Binnen het project streven we er dan ook naar om van elkaar te leren. De eigenheid van de deelnemer zorgt dat ook de professional leermomenten meemaakt tijdens het werken binnen dit project. Samen elkaar aanvullen en versterken is een van de peilers binnen dit project.

 

afbeelding van Truus Hermkens

Dank je wel voor je input. Het porjectplan staat ondertussen verder onderbouwd op de site.

afbeelding van Giovanni Campbell

 

Erg leuk dat jullie scholieren willen samenbrengen met ouderen. Maar ik vind jullie toelichting nog best algemeen. Ik ben nieuwsgierig naar de inhoud van de muziek- en fotografieactiviteiten die jullie willen organiseren? Gaat het daarbij om eenmalige activiteiten of presenteer je bijvoorbeeld een serie workshops?

En op welke wijze gaan de professionele kunstenaars de deelnemers naar een hoger plan trekken?