menu denk mee beslis mee maak mee

Alkmaar aan Zee (+ XL)

Alkmaar aan zee: een plek waar creativiteit je...

Artiance, centrum voor de Kunsten
23 juli 2018 tot 27 juli 2018

€12.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Alkmaar aan Zee (+ XL)

Alkmaar aan zee: een plek waar creativiteit je gekste plannen waarmaakt.

afbeelding van Pauline van der Mark

Ingediend door:

Pauline van der Mark

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
hoe bereiken we de kinderen uit minima gezinnen?

Wat ga je doen?: 

Wat gaan we doen

Alkmaar Aan Zee 9-12 jaar.  Spelen, leren en ontdekken.

Een week lang tot het uiterste uitgedaagd worden om je eigen wereld te verbeelden en vorm te geven met als thema: Jutten. Dat is de kern van Alkmaar Aan Zee. In vijf dagen in de eerste week van de zomervakantie worden 50 kinderen geprikkeld om, onder begeleiding van kunstenaars, technischis, welzijnsmedewerkers en leerkrachten, een kunstzinnige uitdaging aan te gaan op het terrein van HAL25, een  broedplaats waar kunstenaars en bouwers vrij hun gang kunnen gaan. Creatief denken, je eigen talent ontdekken en samenwerken zijn daarbij de hoofdingrediënten. De kinderen bepalen, de begeleiders ondersteunen. Het uitgangspunt van de aanpak is het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. In deze vier fases worden kinderen uitgedaagd om álles zelf te maken en worden ze zich bewust van duurzaamheid, vakmanschap, hun eigen krachten en talenten maar ook die van een ander. Alkmaar aan Zee is bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan of een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Duurzaamheid van het talent

De deelnemende kinderen zijn na 5 dagen Kinderen Aan Zee zeer gemotiveerd en geïnspireerd om verder te gaan met de activiteiten die zij deze week leerden kennen. Dat kan zijn op het gebied van kunst, maar ook techniek en sport. Toch is de doorstroming naar vervolgmogelijkheden in de stad klein. Onderzoek van BMC in 2015 (‘Mind the gap’, Asante & Jong) toonde al aan dat er verschillende drempels zijn voor gezinnen die in armoede leven om hun kind deel te laten nemen aan vervolgcursussen: “Drempels voor participatie zijn geld, onbekendheid met de fondsen, onbekendheid met het aanbod in de wijk, en logistiek van het halen en brengen. Een specifieke drempel voor cultuuractiviteiten is de gedachte van ouders dat het voor 'rijkelui' is.” Juist op deze onderdelen gaat Alkmaar Aan Zee inspelen via een persoonlijke aanpak. We starten hierbij met de Talentendag, een soort reünie die zeer laagdrempelig is door de bekende locatie en gezichten. Kinderen volgen workshops van aanbieders uit onze stad. De ouders van de deelnemende kinderen zullen hierbij een eigen informatieprogramma volgen, om hen goed te informeren en motiveren. De mentoren van Alkmaar Aan Zee begeleiden het proces verder naar inschrijving en deelname vervolgaanbod. Wij werken daarbij samen met onder andere Jeugdfonds Sport & Cultuur, buurtcentra, aanbieders in de stad en andere partners die daarbij belangrijk zijn. 

Om de kinderen te bereiken, werken we nauw samen met scholen, ouderkamer, jeugdzorg en asielzoekers centrum om in de werving voor deze week de kinderen enthousiast te maken en ouders te informeren. Wij zijn niet gebonden aan scholen of andere organisaties. Het wordt georganiseerd door een vrijstaande organisatie voor kinderen met verschillende achtergronden.

Alkmaar Aan Zee bestaat uit vier dagen van 9:00 – 16:30 uur en een afsluitende dag van 9:00 – 20:00 uur. Tijdens de week zitten kinderen in een subgroep met een eigen begeleider die tijd en ruimte heeft om met de subgroep te overleggen. In principe starten en eindigen zij elke dag in hun subgroep. In deze groepen worden plannen gemaakt; hoe staat het met het bereiken van ons doel? Wat ga je vandaag doen? Wie en wat heb je nodig? Aan het eind van de dag wordt in de subgroep geëvalueerd op het werk en het samenwerkingsproces. Tijdens het werken zijn de kinderen vrij om zelf te bepalen waar ze aan werken. De 5e dag staat in het teken van het tonen van het eindresultaat aan ouders, buren, vrienden; aan de stad. Het publiek bezoekt het terrein en wordt verrast door wat de kinderen verbeeld en gebouwd hebben theater en de muziek, kortom door Alkmaar Aan Zee.

 

Alkmaar Aan Zee XL 12-15 jaar. De XL versie bestaat uit 4 trajecten.

Voor het eerst organiseren wij Alkmaar aan Zee XL.  Deze kunstzinnige uitdaging is opgedeeld in 4 trajecten;

• Pilot 5 en 6 juli in samenwerking met Stedelijk Dalton college. Met 30 leerlingen willen wij het spannende creatieve proces van co-creëren aangaan met als thema : Film. We werken samen met kunstenaars, vakkrachten en partners in de stad met als doel: duurzame talentontwikkeling van jongeren, integratie vergroten, hulp en ruimte bieden om hun eigen ideeën vorm te geven. De pilot is van groot belang omdat we in de Alkmaar aan Zee week juist deze jongeren die net in Nederland wonen willen bereiken. Dit gaat niet vanzelf en wanneer deze jongeren binnen de veiligheid van de school kennismaken met de manier van werken, de locatie en de andere docenten dan zal dat de basis leggen voor vertrouwen en enthousiasme om mee te doen aan de tweedaagse in de Alkmaar aan Zee week. Daarbij is dit ook van groot belang voor de school. Zij zijn gebaat bij integratie van de taalklassen en de andere klassen. 

• Buddy tijdens Alkmaar aan Zee 23-27 juli Een aantal jongeren die mee hebben gedaan met de pilot, kunnen betrokken worden bij Alkmaar aan Zee als buddy voor de jongere kinderen. We hopen dat jongeren tijdens de pilot hun eigen talenten en passies ontdekken. Dit kan ook zijn het talent om anderen te stimuleren en te enthousiasmeren. Zij worden uitgedaagd om als oudere te bedenken wat zij kunnen inbrengen, wat hebben zij de jongere kinderen te bieden.

• 26 en 27 juli tweedaagse Alkmaar aan Zee XL.  De jongeren krijgen een eigen werkruimte op de locatie en moeten met een bijzondere verrassing komen aan het eind van de tweede dag, wat samenvalt met de afsluiting van Alkmaar aan Zee. Ook hier is het thema film.  Stichting STAD is een grote partner hierin: Voor jongeren, door jongeren. De werving vindt plaats tijdens de pilot en in samenwerking met het Stedelijk Dalton college. Daarnaast benaderen we andere middelbare scholen en nemen wij contact op met kinderen van vorige edities die zelf met de vraag kwamen om een vervolg te creëren op Alkmaar aan Zee. Ook voor de leeftijd 12-15 jaar kan Jeugdfonds Sport& Cultuur een grote rol spelen.

• Talenttraject. Net als bij de jongere kinderen zullen we ook de jongeren die een bepaald talent verder willen ontwikkelen, begeleiding bieden en hen helpen de juiste uitdaging, lessen, docenten, werkplaatsen te vinden. Deze jongeren zullen we laten kennismaken met alle mogelijkheden die er zijn in de stad en omgeving. Vanuit de overtuiging dat passie niet per definitie aan leeftijd gebonden is kunnen deze twee doelgroepen ook goed samenkomen bij een terugkom dag. Een belangrijk speerpunt van Alkmaar aan Zee: co creatie brengen we op die manier direct in praktijk.

Waarom

Alkmaar Aan Zee helpt kinderen een actieve en zelfstandige positie in de samenleving in te nemen. Binnen het creatief proces ontwikkelen zij een creatieve houding, nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen rol en ontdekken zij de kracht van samenwerking met anderen; ook als deze anderen heel verschillend zijn van wat zij kennen. Zij ontwikkelen competenties en vaardigheden die nodig zijn in onze snel veranderende samenleving. Een samenleving met grote culturele, sociale en materiele uitdagingen. Tevens stimuleert het project dat kinderen verder gaan met de ontwikkeling van hun talent, doordat er een vervolg aangeboden wordt en doordat ouders bekend gemaakt worden met het Alkmaarse Jeugdcultuurfonds.

Alkmaar Aan Zee XL Uit verschillende organisaties is gebleken dat er steeds meer belangstelling is ontstaan voor een ‘Jongeren Aan Zee’ versie (XL) . Hierbij zoeken we aansluiting bij de taalklas en On Stage klas van het Stedelijk Dalton College Alkmaar. De jongeren van de taalklas wonen nog maar korte tijd in Nederland. De leerlingen uit de schakelklas stromen wanneer zij de Nederlandse taal voldoende beheersen de leerlingen door naar het reguliere vo. Deze leerlingen zijn al pilots aan het draaien waarin zij op projectdagen reguliere lessen volgen met reguliere klassen als uitwisseling, vanuit de gedachte dat zij dan sneller de taal leren en integreren in het Nederlandse schoolsysteem. Deze uitwisselingen blijken heel waardevol voor de leerlingen en docenten.

Alkmaar Aan Zee creëert een unieke ambiance waarbij:

  • Kinderen uit kansarme milieus actief betrokken worden.
  • Kunst en cultuur als verbindende elementen worden ingezet om creatieve talenten van kinderen duurzaam ruimte te geven en te stimuleren.
  • Zowel kinderen als begeleiders geprikkeld worden om gebaande paden te verlaten en vaste structuren los te laten.
  • Alkmaarorganisaties duurzaam samenwerken t.b.v. deze talentontwikkeling.

Het unieke karakter zit in drie componenten; de mensen, de aanpak en de locatie. Deze combinatie daagt uit tot experimenten en creëren, tot ontmoeting en vernieuwing. 

Alkmaar aan Zee is vier jaar geleden begonnen. Inmiddels zijn er meer steden met een ' aan Zee'  .We werken allemaal via dezelfde 4 speerpunten: het creatieve proces, het is een co-creatie, doelgroep en duurzaamheid. Tevens zijn er twee bijeenkomsten per jaar om elkaar te inspireren en te delen van ervaringen.  www.kinderenaanzee.nl 


afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, ik heb het plan aangescherpt met betrekking tot de gekregen feedback ten aanzien van de onderscheidende elementen. 

Wat het project anders maakt dan de vorige edities is de XL versie. Dit hebben wij nog niet eerder georganiseerd. Er is behoefte ontstaan onder 'oud'deelnemers en door de samenwerking met het Dalton college. Ook het buddy systeem is nieuw. Voor jongeren door jongeren is erg inspirerend. 

Ook de duurzaamheid van het talent is nieuw. Het stopt niet bij de week in de zomer maar wij willen het talent blijven stimuleren en samen op zoek gaan naar de mogelijkheden. 

afbeelding van Pauline van der Mark

Beste Alexander, 

Dank je voor de feedback. Alkmaar aan Zee is in ontwikkeling en richt zich voor het eerst ook op een andere leeftijdcategorie. Ik zal het plan aanscherpen op de onderscheidende elementen. Dit zal gaan over de doelgroep en de leeftijdcategorie. 

Hartelijke groet

Pauline

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Pauline,
Welkom bij Jij Maakt Het Mee. De komende weken denk ik als adviseur van het fonds met je mee over je project en op welke onderdelen het eventueel aangescherpt kan worden om tot een kansrijke aanvraag te komen. 
In 2016 is Kinderen aan Zee al ondersteund door het Fonds Cultuur Participatie in de regeling Kunstparticipatie. Jij Maakt Het Mee ondersteunt projecten die de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd op een uitdagende en duurzame manier stimuleren en waarbij een innovatieve samenwerking centraal staat. Reguliere activiteiten zijn vanuit dit platform niet subsidiabel.
De huidige aanvraag lijkt zich vooral te onderscheiden van eerdere edities door de leeftijd van de deelnemers. Op het eerste gezicht is dat nog wat mager. Focus je aanvraag juist op de onderscheidende elementen, want terugkerende activiteiten kunnen we niet honoreren.