menu denk mee beslis mee maak mee

Verhalen in het landschap

Beeldend project voor talentontwikkeling

Stichting O18
15 september 2018 tot 15 september 2019
animatie, beeldend 3D, film, tekenen en schilderen
jongeren, ouderen, volwassenen
€12.500

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Verhalen in het landschap

Beeldend project voor talentontwikkeling

afbeelding van Peter Hiemstra

Ingediend door:

Peter Hiemstra

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe krijgen we veel publiek naar onze tentoonstellingen?

Wat ga je doen?: 

 

Met het project ‘verhalen in het landschap’ onderzoeken we onze huidige verhouding tot het landschap en de rol van de beeldend kunstenaar als onderzoeker en vormgever.

Het project is voor beeldend kunstenaars vanaf 16 jaar, in Friesland woonachtig of geboren.

De deelnemers worden geïnspireerd om naar de verhalen van het landschap te zoeken en de opgedane vernieuwende zienswijzen toe te passen in hun werk waardoor ze een persoonlijke creatieve ontwikkeling doormaken. We hopen talent te ontdekken en hun beeldend vermogen uit te dagen via workshops, masterclasses en expositiemogelijkheden.

Het project heeft de volgende doelen:

  • Podium bieden aan amateur- en (jonge) professionele beeldend kunstenaars in Friesland
  • Kruisbestuiving tussen amateur- en professionele beeldend kunstenaars bevorderen
  • Talentontwikkeling
  • Participatie van kunstenaars en publiek
  • Vernieuwende kijk op het traditionele landschap stimuleren

Deze doelen willen we bereiken door de volgende vijf onderdelen van het project:

  • De inspiratiedag
  • De startexpositie met verdiepingsdag
  • De masterclasses
  • De slotexpositie
  • De expositie in Open Stal met verrijkingsdag

Hoe gaan we het doen?

Voor de inhoudelijke begeleiding van het project zijn vijf Friese topkunstenaars uitgenodigd. Christiaan Kuitwaard (schilder/tekenaar), Tryntsje Nauta (fotograaf), Tjibbe Hooghiemstra (mixed media), Anne Feddema (schilder/dichter) en Gerrit Terpstra (ruimtelijk/mixed media) hebben in hun werk een sterke binding met het thema verhaal en landschap.

Deze kunstenaars, vanuit diverse disciplines, (verder Meesters genoemd) beschikken over ruime artistieke ervaring, hebben een nationale en internationale loopbaan en zijn goed toegerust om de deelnemers te begeleiden. Via workshops, werkbesprekingen, lezingen en masterclasses wordt talent ontdekt en geschoold met het doel de deelnemers naar een hoger niveau te brengen en voor verdieping in hun werk te zorgen.

Vanuit de wetenschappelijke hoek vragen we inspirerende bijdragen van Bert Looper (historicus en directeur van Tresoar; publicatie ‘Hier ligt de zee, over taal, kunst, landschap en Friese identiteit’) en Cees Buisman (directeur van Wetsus, publicatie: ‘De mens is geen plaag, over het gevaar van een onttoverde wereld’).

Welke verhalen zijn verscholen in het landschap van Friesland? Tijdens het project (een Inspiratiedag, de Startexpositie, de Verdiepingsdag en de Slotexpositie) worden deelnemers, Meesters en publiek samengebracht. Daarbij vinden verschillende ontmoetingen plaats die stimuleren om na te denken en nieuwe vormen te vinden om het verhaal van het landschap vorm te geven. Hiermee wordt zowel de bewustwording van het landschap en het kunstklimaat in Friesland gestimuleerd en worden hedendaagse vraagstukken zoals: de maakbaarheid van landschap, de verhouding landschap en natuur, evenals de impact van economisch nut op onze leefomgeving aan de orde gesteld.

Persoonlijke ontwikkeling en vernieuwing

Het bij elkaar brengen van zo'n grote groep beeldend kunstenaars zorgt voor een dynamiek die stimulerend is voor het beeldend klimaat in Friesland. De expositiemogelijkheden zijn daar niet rijkelijk aanwezig. Wij hopen met deze tentoonstellingen een impuls te geven aan het kunstklimaat. De ontmoetingen tussen professionele en amateurkunstenaars leveren niet alleen voor de amateurkunstenaars nieuwe zienswijzen op. Ook de professionele kunstenaars en de Meesters worden geprikkeld om na te denken over hun beroepspraktijk en worden gevoed door de contacten op beeldend gebied.

Daarnaast willen we door de samenwerking met Open Stal, historisch en letterkundig centrum Tresoar, watercampus Wetsus en Landschapsbeheer Friesland een bijdrage leveren aan de visie op de omgang met het Friese landschap. We willen de verhalen van het landschap laten zien door middel van het werk van de deelnemers aan Verhalen in het landschap om een bewustwording te versterken. Friezen zijn zich bewust van het hun omringend landschap en bespreken graag de mogelijkheden en onmogelijkheden. Tenslotte zijn de activiteiten van de huidige bewoners zichtbaar en voelbaar in de toekomst.

De eerste bijeenkomst van de projectleiding met de Meesters is inmiddels achter de rug. Deze was in vele opzichten inspirerend. Aan de orde kwamen: de kruisbestuiving tussen kunstenaars onderling, hoe kijk je naar het werk van amateurs, beoordeling op formele aspecten en intuïtief, de aanpak van een masterclass, de rapportage en de vastlegging van het proces in de masterclass.

De inspiratiedag

15 september 2017

Een dag in het landschap, ‘Los van het plaatje’

Het project gaat van start met een bijeenkomst voor alle deelnemers. In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Tresoar (de bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland) wordt in Zuid-Oost Friesland een dag georganiseerd waar de deelnemers informatie krijgen over een locatie met unieke beeldende en landschappelijke kenmerken.

De deelnemers leren deze dag over de lagen in het landschap door reflectie vanuit een cultuurhistorisch, filosofisch, en landschappelijk architectonisch perspectief. Door middel van een lezing, een rondleiding en workshops in het gebied worden de deelnemers geprikkeld het landschap op een nieuwe manier te bekijken en te doorgronden.

Aan de hand van aspecten van de Friese taal, literatuur en kunst, en observaties over het Friese collectieve geheugen, biedt Looper stof tot nadenken over regionale eigenheid in een wereld van voortdurende schaalvergroting.

De workshops worden verzorgd door dichter/schilder Anne Feddema en door tekenaar/schilder Christiaan Kuitwaard, twee van de Meesters. In de workshop Schrijven in het landschap krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om een hun impressie van het landschap onder woorden te brengen. Via verschillende oefeningen gaan ze praktisch aan de gang om hun beeldtaal met geschreven taal te verrijken.

In de workshop Lagen in het landschap gaat Christiaan Kuitwaard in op het vormgeven van datgene wat je niet ziet en het weglaten van het zichtbare. Hoe leg je schitteringen op het water vast en hoe kun je een boom vormgeven door alleen de schaduw te schilderen?

De bedoeling van de dag is om de deelnemers het landschap vanuit verschillende hoeken te laten ondervinden, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen bij het bedenken en uitwerken van ideeën in hun kunstpraktijk.

De plek voor de Inspiratiedag is bij het (gemaakte) natuurgebied de Kale Duinen bij Appelscha.

De startexpositie

7 oktober t/m 28 oktober 2018

In de grote startexpositie wordt het werk van de deelnemende kunstenaars gecombineerd met het werk van de Meesters. Als tentoonstellingsruimte maken we gebruik van oud industrieel erfgoed: het CAV-gebouw in Oldeberkoop. Dit gebouw heeft grote open ruwe ruimten die zeer geschikt zijn om alle kunstenaars een plek te geven en veel publiek te verwelkomen. De Meesters en hun werk nemen in deze expositie een centrale plek in.

Deelnemers aan Verhalen in het landschap mogen maximaal drie werken inbrengen. Per werk leggen zij 15 euro in. Dit bedrag wordt gebruikt om een deel van de kosten van de organisatie te dekken en geeft de deelnemers recht op deelname aan de Verdiepingsdag. De technieken, materiaalgebruik en uitingsvormen zijn vrij. Uit de deelnemers aan de tentoonstelling worden 15 kunstenaars gekozen die mogen deelnemen aan de masterclasses door de Meesters.

De jury, bestaande uit de Meesters, kiest aan het einde van de tentoonstellingsperiode in totaal 14 kunstenaars met de meest aansprekende werken. Het publiek kiest hun favoriete kunstenaar die de 15e deelnemer wordt.

De verdiepingsdag

20 oktober 2018

In deze bijeenkomst, staat de ontmoeting tussen professionele en amateurkunstenaars centraal. De deelnemers vergroten hun kennis ten aanzien van hun vak/liefhebberij vergroten.

Cees Buisman, hoogleraar biologische kringlooptechnologie, houdt een pleidooi voor een nieuwe kijk op landschap en omgeving: ,,Als we serieus aan de slag gaan met het verkrijgen van meer bewustzijn, zie ik de toekomst positief. Hoe hoger het bewustzijn, des te minder egocentrisch we worden. Met technologie alleen gaat het niet lukken.”

Tryntsje Nauta, een van de meesters, verzorgt een workshop fotografie waarin ze met de deelnemers het landschap intrekt om ‘De andere kant van het Landschap’ te fotograferen. Kijken en vastleggen.

Gerrit Terpstra, een andere Meesters gaat ruimtelijk werken met de deelnemers in de tweede workshop. De weergave van een landschap in 3D: hoe kan dat?

De andere Meesters bespreken met de deelnemers hun werk. Door het werk in de tentoonstelling, het meegebracht werk, schetsen, kunstenaarsboeken te bespreken verdiepen de deelnemers zich in hun eigen werk en dat van de anderen. Uit de groepsbespreking komt een bijzondere dynamiek die als zeer waardevol wordt ervaren.

Zo bestaat de dag uit een receptieve, een reflectieve en een actieve component. De dag kenmerkt zich door een studieus karakter vol ontmoetingen die inspirerend zijn voor de deelnemers om zich verder te ontwikkelen.

De masterclass

15 november 2018 tot 31 maart 2019

Er vindt een kick off plaats waarbij alle Meesters en de 15 deelnemers elkaar ontmoeten. Vooraf worden door de vijf Meesters en de adviseurs beeldend van O18 (begeleiders van het project) afspraken gemaakt over een voorlopige plaatsing van de 15 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst vinden speed-dates plaats voor een verdere kennismaking die leidt tot gezamenlijke afspraken tussen deelnemers en Meesters.

De masterclasses zijn gericht op de ontwikkeling op maat van de deelnemers. Hun vragen worden centraal gesteld en dienen als uitgangspunt. De Meesters ontvangen de deelnemers in hun atelier, bezoeken met hen een tentoonstelling, werken samen met hen in het landschap, bespreken het werk van de deelnemers, etc. Alles gericht op de ontwikkeling van de deelnemers. Zij krijgen huiswerkopdrachten. De resultaten van deze opdrachten worden besproken. De Meesters hebben van tevoren overlegd over het traject en daar een curriculum voor opgesteld. De voortgang van de masterclasses worden gemonitord door de adviseurs beeldend van O18 die regelmatig per mail en persoonlijk contact hebben met zowel de Meesters als de deelnemers. Er wordt tevens verslag gedaan van het verloop van de masterclasses door de deelnemers en de Meesters op Facebook en Instagram. Op de website van Verhalen in het landschap zijn de vorderingen te volgen zodat ook de deelnemers die niet deelnemen aan de masterclass dit traject kunnen volgen evenals het publiek.

Slotexpositie, selectie en prijzen

14 april t/m 5 mei 2019

In 2019 worden de werken van de masterclass kunstenaars samengebracht met het werk van de Meesters en in het CAV-gebouw te Oldeberkoop getoond aan het publiek. Het werk van de 15 masterclasskunstenaars wordt beoordeeld door de vakjury. De drie kunstenaars die zich het sterkst hebben ontwikkeld mogen hun werk tijdens kunstroute Open Stal van 20 juli t/m 18 augustus 2019 tonen aan een groot publiek, ongeveer 10.000 bezoekers. De winnende kunstenaars ontvangen elk een geldbedrag van 500 euro voor het bekostigen van de voorbereidingen voor hun expositie. Voor de andere twaalf kunstenaars bestaat de mogelijkheid om met één werk deel te nemen in een groepsexpositie.

Kunstroute Open Stal

20 juli t/m 18 augustus 2019

De 3 winnaars uit de slotexpositie nemen deel aan Kunstroute Open Stal in Oldeberkoop. Deze gerenommeerde kunstroute heeft in 2019 als thema ‘De mens wikt…’. Een thema dat prachtig aansluit bij het onderzoek dat de deelnemers aan Verhalen in het landschap hebben gedaan naar onze visie op het hedendaagse landschap. Het aantal van 10.000 bezoekers garandeert een grote exposure voor de deelnemers die de masterclass hebben gevolgd.

Verrijkingsbijeenkomst “De mens wikt...”

Tijdens Open Stal, in de periode 20 juli t/m 18 augustus 2019 wordt er een bijeenkomst georganiseerd met drie sprekers. Bert Looper of Cees Buisman, land art kunstenaar Paul de Kort en een vertegenwoordiger van LTO Nederland. Zij houden elk een lezing vanuit hun visie op Verhalen in het landschap. Looper of Buisman nemen een natuurfilosofisch standpunt in, Paul de Kort praat over zijn kunstzinnige ingrepen in het landschap en de vertegenwoordiger van LTO spreekt voor de beroepsgroep van de boeren en tuinders. Na hun lezing volgt een forumdiscussie. De lezing vindt plaats tussen de kunstwerken van de deelnemers van de masterclass en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Communicatie

We willen het project, te beginnen bij de inspiratiedag, met flyers, mails en persoonlijk contact onder de aandacht brengen van de beeldend kunstenaars in Friesland door ons uitgebreide netwerk in Friesland, via de creativiteitscentra, het onderwijs, Keunstwurk, (de provinciale Friese organisatie voor oa beeldende kunst), via amateurverenigingen, kunstenaars die les geven en via de sociale media Facebook en Instagram, de schrijvende pers en Omrop Fryslân, radio en tv.

Samenwerking

Stichting O18 werkt samen met de onderstaande organisaties.

Stichting Open Stal draagt bij met inzet van hun vrijwilligers, expertise en biedt podium aan de 2 winnaars.

LF2018, samenwerking op het gebied van communicatie en netwerk.

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de Friesland. We vragen hen hun expertise in te zetten in de benadering van het voorgezet onderwijs.

Wetsus is een academische omgeving op het gebied van watertechnologie, maar ook een ontmoetingsplaats met nationale en internationale wetenschappers en professionals op het gebied van watertechnologie.

Tresoar is het Fries historisch en letterkundig centrum

Amateur kunstverenigingen in Friesland benaderen en hen voor deelname uitnodigen voor dit project.

Asielzoekerscentra in de provincie Friesland benaderen en de daar wonende kunstenaars uitnodigen kosteloos deel te nemen aan dit project.

Staatsbosbeheer Zuidoost-Friesland.

Landschapsbeheer Friesland.

Vrijwilligers vanuit amateurverenigingen voor beeldende kunst en het dorp Oldeberkoop.

Omrop Fryslân, radio en tv.

Centra voor de kunsten in Friesland

De samenwerking met deze organisaties zorgt voor verbinding.

Die verbinding is nodig om het leefklimaat op het platteland te verbeteren.

Wat is verder van belang om te weten?

Stichting O18 kwam in 2016 tot stand vanuit een behoefte, van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, ondernemersvereniging Oldeberkoop en de organisatie van Open Stal, om in het jaar van Leeuwarden Friesland Culturele hoofdstad van Europa 2018 (LF2018) culturele evenementen te organiseren. Dankzij de steun van de gemeente Ooststellingwerf ontwikkelde O18 het kunst- en cultuurplan Open Deuren, bedoeld voor Zuidoost-Friesland. In dit plan werken we meerdere projecten uit, waaronder ons project Verhalen in het landschap. In Verhalen in het landschap wordt invulling gegeven aan het provinciaal beleid betreffende talentontwikkeling en cultuurparticipatie.

Het bestuur bestaat uit bevlogen mensen met een kunstachtergrond.

Vastlegging en overdraagbaarheid

Wij zijn van plan om er een terugkerend evenement van te maken. We hebben oa samenwerking gezocht met Stichting Open Stal, een organisatie die al 47 jaar een kunstroute verzorgd in Oldeberkoop (Fr). Jaarlijks komen er in de zomer 10.000 bezoekers op dit kunstevenement af. Een prachtige plek voor talenten om zich te presenteren aan het publiek. De stevige organisatie van Open Stal biedt ons de mogelijkheid om ons talentontwikkelings- en participatieproject op regelmatige basis terug te laten keren. Wij richten ons nu op de professionele beeldend kunstenaars en liefhebbers uit Friesland. We zijn echter van plan om een samenwerking te zoeken met andere provincies in Noord-Nederland, in eerste instantie de provincie Groningen, zodat we ons gedachtengoed uit kunnen breiden en eventueel kunnen overdragen.

Tijdens het project worden de vorderingen vastgelegd op de website van Verhalen in het landschap. Ook op facebook en instagram leggen deelnemers en Meesters de activiteiten vast. De letterlijke vastlegging van het project vindt plaats in een publicatie die we na afloop van het project gaan maken. In deze publicatie laten we de uitgangspunten van het project nog eens zien en doen we met behulp van tekst en fotomateriaal verslag van de voortgang. In dit verslag evalueren we het verloop van het project en de resultaten. Inclusief conclusies en aanbevelingen voor een vervolgproject. Het verslag is gereed tijdens de verrijkingsbijeenkomst in Open Stal 2019.

Bereik:

aantal activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers

1 Inspiratiedag 75 75

1 Startexpositie 200 3000

1 Verdiepingsdag 120 500

5 Masterclasses 15 15

1 Slotexpositie 20 2500

1 Open Stalexpo 15 10.000

Wat maakt het project bijzonder?:

Juist de andere manier, los van het plaatje, van het zoeken naar de verhalen van het landschap zal vernieuwend zijn voor de deelnemers die vaak op een traditionele wijze naar het landschap kijken en dat conform weergeven. De meesters, die zelf een bijzondere manier hebben om het verhaal van het landschap weer te geven staan garant voor een prikkelende, experimentele verdieping van het beeldend vermogen van de deelnemers.

Omdat het publiek hun favoriete kunstwerk mag kiezen zullen zij ook de andere manier van het verhaal van het landschap ondergaan. Het publiek zal ondervinden dat het landschap van de deelnemers een impuls heeft gekregen en zal daardoor kennis maken met een vernieuwende cultuurbeleving.

Vernieuwend is ook het traject dat de kunstenaars volgen. Zij beginnen met een inspiratiemoment, een tentoonstelling, een verdieping. voor de deelnemers aan de masterclass vindt er een verdere verdieping plaats waarnaalle deelnemers op professioneel niveau hun werk aan 10.000 mensen kunnen tonen.

Ook de samenwerking tussen de inwoners van Oldeberkoop en de organisatie van O18 is uniek. In de organisatie van Kunstroute Open Stal staan deze vrijwilligers al 45 jaar met hand- en spandiensten deze organisatie bij. Ze zegden hun medewerking aan het project Verhalen in het Landschap toe. Dat brengt een bijzondere verbinding binnen de gemeenschap en resulteert in het versterken van de identiteit en de samenhang van het gebied.

Dit project biedt mogelijheden voor een terugkerend evenement dat in samenwerking met Open Stal kan plaatsvinden.

Financien

Aanvragen bij fondsen

Provincie Friesland € 14.500 - togekend

Fonds Kring Bercoop  € 2.500 - toegekend

Prins Bernhard Cultuurfonds € 2.500 - toegekend

Fonds Cultuurparticipatie - € 12.500 - aangevraagd


afbeelding van Minke Postma

N.a.v. de vraag hoe veel publiek te trekken: Om te beginnen alvast alle (10000) bezoekers van open stal 2018 uitnodigen via een aantrekklijke folder.

afbeelding van Peter Hiemstra

Dag Anne, dank voor jouw reactie. Het ontwikkelingstraject van de deelnemers is niet eenduidig. Dit komt door de verschillende beginsituaties. Een deelnemer kan een jaar les gehad hebben op een kunstencentrum, een andere deelnemer  heeft vijf jaar kunstacademie gevolgd. De ontwikkeling van deze twee deelnemers zal tijdens het project verscillend verlopen. Beiden hebben de behoefte aan ontwikkeling van hun liefhebberij/vak. Door een interessant, gedifferentieerd programma aan te bieden wordt in beider behoefte voorzien.

De inspiratiedag kent een lezing van een uur, en twee workshops van anderhalf uur. Tussendoor is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die aan bod komen. De dag wordt afgesloten door een muzikant of een dichter die vanuit een andere discipline het thema belicht. De verdiepingsdag heeft een andere opzet. We gebruiken hierbij de componenten receptief, reflectief en actief. Door deze afwisselend in te zetten en het werk van de deelnemers centraal te stellen krijgt iedereen informatie en skills om zijn/haar werk verder te ontwikkelen. De  workshops worden evenals bij de inspiratiedag klassikaal gegeven met opdrachten die de wijze van werken van de meesters als uitgangspunt hebben.

De masterclasses hebben weer een andere inhoudelijke vorm. Het werk van de deelnemers staat nu centraal. In vier dagdelen wordt in kleine groepjes gewerkt waarbij het werk wordt besproken. Er vindt uitwisseling plaats tussen meester en deelnemer en deelnemers onderling. Meesters geven opdrachten om thuis te werken. Het gemaakte werk wordt een volgende bijeenkomst geanalyseerd. Al naar gelang het verloop van deze masterclasses wordt het traject bepaald. Het is tenslotte geen wiskunde maar een individuele begeleiding van een kunstzinnig traject. Er wordt toegewerkt naar de eindexpositie van de 15 masterclassdeelnemers waarbij ook het presenteren van eigen werk aan de orde komt. De deelnemers aan de masterclass zullen de grootste ontwikkeling doormaken omdat zij intensief, persoonlijk begeleid worden. Naast het ontwikkelen van het gebruik van techniek, materialenkennis en  formele beeldaspectenis is de inhoudelijke bewustwording van het eigen werk een belangrijk punt.

Zo hebben we een mooie doorlopende lijn van een inspiratiemoment en een verdieping  naar een persoonlijke ontwikkeling. Voor degene die het hele traject doorlopen is er veel te halen maar ook de deelnemers die stoppen bij de verdiepingsdag hebben handvatten gekregen waar ze verder mee kunnen. 

De kruisbestuiving tussen liefhebbers en professionals vindt op alle niveaus plaats. Iemand die voor de eerste keer exposeert werkt in een workshop naast een ervaren kunstenaar. De meesters geven hun kennis en vaardigheden door in de worksops maar worden verrast door de originele kijk-en werkwijze van een onbevangen deelnemer. In de masterclasses vinden gesprekken plaats die zowel de deelnemer als de meester doet nadenken over het vak van kunstenaar. In het project vinden veel ontmoetingsmomenten plaats waar een bjzndere dynamiek heerst. Het is aan de projectorganisatie om de voorwaarden te scheppen om die ontmoetingsmomenten te creeren.

afbeelding van Anne Arninkhof

Beste Peter, welkom terug op JMHM! Als adviseur van het Fonds denk ik graag mee om de plannen aan te scherpen. Met Verhalen in het landschap zetten jullie in op een (talent)ontwikkelingstraject voor beeldende amateurs en professionals. In de plannen wordt uitvoerig ingegaan op het totaalconcept, maar ik lees graag nog meer over de workshops en masterclasses waarin actief wordt gemaakt. Want hoe lang duren deze, hoe wordt er begeleid, wat passeert er concreet de revue en welke ontwikkeling wordt doorgemaakt? Ook lees ik graag hoe al deze activiteiten onderling op elkaar aansluiten, een ontwikkelingstraject bevat natuurlijk een weloverwogen groeimodel. Daarnaast ben ik benieuwd hoe de onderlinge kruisbestuiving tussen amateur en professioneel gestimuleerd gaat worden. Wat zijn jullie ideeën hierover? En nog belangrijker wat zijn de behoeften van jullie beoogde deelnemers, hebben zij al mee kunnen denken? Ik lees graag meer!