menu denk mee beslis mee maak mee

De Toorn van Thunaer

Muziektheater spektakel op locatie

Stichting Ter Klinke
12 januari 2019 tot 8 september 2019
erfgoed, film, letteren, muziek
kinderen, ouderen, volwassenen, wijkbewoners
onze website / check facebook
€15.000

Dit project wil subsidie. Geef je stem! Denk mee Beslis mee Maak mee
FCP19
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek8
max 50 / 15 gestemd
totaal27
nog nodig48
Nog 6 dagen om te stemmen

Ga direct naar de reacties

De Toorn van Thunaer

Muziektheater spektakel op locatie

afbeelding van Gea Bijlsma

Ingediend door:

Gea Bijlsma

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Op welke valkuilen moeten we alert zijn?

Wat ga je doen?: 

Stichting Ter Klinke organiseert culturele evenementen in het buitengebied of in één van de dorpen van de voormalige gemeenten Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

De stichting realiseert voor het eerst in de regio een groot muziektheaterspektakel door en voor verenigingen en inwoners van de betreffende dorpen. Het spektakel heet ‘De Toorn van Thunaer’ en het is de eerste activiteit die de stichting Ter Klinke organiseert.

Het evenement zet de streek op de kaart en bevordert de samenwerking tussen de verschillende culturele verenigingen. Via de organisatie van een project proberen we interactie tot stand te brengen die los staat van de verenigings- en nog steeds bestaande dorpsgrenzen. Meedoen aan een groot project en nieuwe mensen ontmoeten, plaveit een weg voor toekomstige culturele evenementen en ontwikkelingen. Er is een toenemende behoefte om vrijer te zijn in de hobby-uitoefening en niet verplicht verbonden te zijn aan de voorwaarden van een vereniging.

Stichting Ter Klinke wil met de Toorn van Thunaer laten zien dat meedoen aan een project wél leidt tot grote animo. Hiermee wil de stichting vernieuwend zijn: meer projectmatig denken heeft volgens de stichting toekomst voor de lokale verenigingen. De ervaring van dit project kan door de verenigingen voor hun eigen toekomst worden opgepakt. Van oudsher zijn er veel culturele verenigingen in ons doelgebied. Veel van die verenigingen hebben te maken met vergrijzing en ledentallen die onder druk staan. Er zijn al verenigingen opgeheven. Wij denken dus dat we met dit project bijdragen aan vitalere en zich verjongende verenigingen. Dit beïnvloedt de leefbaarheid op het platteland.

Het muziektheaterstuk De Toorn van Thunaer wordt in september 2019 uitgevoerd op landgoed De Klencke van Natuurmonumenten. Het landgoed ligt tussen de Drentse dorpen Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo. Het verhaal wordt gebaseerd op historische feiten en regionale sagen en beschrijft wat er gebeurt als het leven in een kleine dorpsgemeenschap bruut wordt verstoord.

Zelf gecomponeerde muziekstukken worden uitgevoerd door solisten, ensembles en een groot gemengd koor. De muziek wordt live gespeeld en gezongen door koren, een pianist en een fanfareorkest. Deelnemers komen zoveel mogelijk uit de regio en de uitvoering is in de streektaal. De productie wordt op vijf avonden uitgevoerd voor in totaal 4000 toeschouwers en er worden in samenwerking met RTV Drenthe TV opnamen gemaakt. Het project zal ongeveer 175 toneelspelers, zangers, musici en figuranten mobiliseren en daarnaast zijn een groot aantal vrijwilligers actief voor het maken van kleding, decors en voor de verdere organisatie.

Hoe ga je te werk?: 

Het stuk wordt qua muziek en tekst in eerste instantie geschreven door de artistieke leiding bestaande uit twee personen, die beiden hun sporen hebben verdiend in de amateur zang- en toneeluitoefening. Vervolgens zal bij de te houden repetities het stuk qua muziek en tekst zijn definitieve vorm krijgen.

De repetities voor de acteurs en zangers vinden plaats met de artistieke leiding. De koor- en orkestrepetities vinden vooral ook met de eigen dirigent plaats. Voor de zangrepetities wordt gebruik gemaakt van een professionele pianist. De deelnemers krijgen alle ruimte hun eigen artistieke inbreng te geven. Dit is al gebleken bij de gehouden audities. Voor de deelnemers zijn audities gehouden om tot een rollenverdeling te komen. De audities zijn in groepsverband gehouden, waardoor er een goede interactie tussen de deelnemers en de artistieke leiding plaatsvond. Verrassend was dat bepaalde acteurs ongekende zangkwaliteiten hadden en bepaalde zangers ongekende acteurskwaliteiten. Het stuk is vervolgens hierop aangepast en er is, naar aanleiding van de audities, zelfs speciaal voor één persoon een extra rol met eigen lied geschreven. En dat alleen al naar aanleiding van de audities. Ook is het leuk te vermelden dat het gehele 100-jarige Excelsiororkest meedoet en het project als speerpunt ziet van haar jubileumjaar.

De artistieke leiding wordt ondersteund door een professionele adviseur, arrangeur en zoals eerder aangegeven pianist. We zijn nog op zoek naar regieassistenten die een theateropleiding volgen en de deelnemers goed kunnen begeleiden in het leerproces tijdens de repetities.

Het script en alle liedjes en muziek komen uiteindelijk op het besloten deel van de website van het project. Alle deelnemers kunnen daarmee zelfstandig repeteren naast de te houden gezamenlijke repetities.

Voor de uitvoering van het project zijn verder commissies gevormd. Vanuit deze commissies komen de ideeën over het decor, de kleding, de inrichting terrein, inrichting horeca, etc. De commissies zijn niet uitvoerend voor de ideeën van de artistieke leiding. De ideeën worden juist vanuit commissies verwacht. Commissieleden kunnen zo een geheel eigen bijdrage leveren aan het project.

De volgende commissies zijn actief:

De Kledingcommissie: is verantwoordelijk voor ontwerpen en maken van de kleding.

De Decorcommissie: is verantwoordelijk voor het ontwerpen en maken van het decor.

De PR commissie: inclusief amateurfotograaf is verantwoordelijk voor alle persuitingen, de website www.toornvanthunaer.nlen de facebookpagina. Rond de uitvoeringen wordt er gedacht aan fotoreportages door amateurfotografen en uitgave van een glossy.

De Horecacommissie: is verantwoordelijk voor het in eigen beheer runnen van het Horecaplein tijdens de uitvoeringen. Ze hebben een eigen inbreng en maken gebruik van veel (jonge) vrijwilligers.

De Commissie Voorzieningen: denkt mee over de inrichting van het terrein, en is verantwoordelijk voor het verkeerscirculatieplan, de bewegwijzering, de veiligheid, coördinatie van de hulpdiensten. Zij worden ondersteund door groot aantal vrijwilligers.

De Commissie Educatie: organiseert in samenwerking met het bestuur, de historische verenigingen, de Gemeente Coevorden, de provinciaal historicus, de provinciaal archeoloog en Natuurmonumenten een educatieve wandel- en fietstocht, een symposium over verleden, heden en toekomst van de streek, een fotowedstrijd voor ouderen en een tekenwedstrijd voor kinderen.

Er doen ook paarden, schapen en honden mee aan de voorstelling. De eigenaren van deze dieren denken mee over de inzet van de dieren en over de repetities en een aantal van hen is ook zelf actief als acteur en/of zanger. Leuk om te vermelden is dat de schaapsherder van de schaapskudde Benneveld acteert en zingt en zijn gehele kudde meedoet.

Het Stichtingsbestuur organiseert, faciliteert en heeft de productieleiding.

Met wie werk je samen?: 

Natuurmonumenten: eigenaar van de grond, stelt de grond ter beschikking en draagt bij aan de organisatie van het project en het randgebeuren, zoals educatieve wandel- en fietstocht, symposium over verleden, heden en toekomst van de streek

Stichting Huus van de Taol: hiermee is nauw contact over het juiste woordgebruik van de Drentse taal

Historische verenigingen in de dorpen Sleen, Oosterhesselen, Zweeloo: overleg over de interpretatie van de historische feiten en over het randgebeuren (zie hiervoor).

Kunstbeweging Drenthe: overleg over de inhoud van de productie

Drents Archief: controle historische feiten

Provinciaal historicus en provinciaal archeoloog: medewerking aan symposium

Gemeente Coevorden: medewerking aan het symposium.

Buurtbewoners: zij worden actief bij het project betrokken

Zang-, toneelverenigingen en muziekverenigingen in de dorpen Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo: zij leveren deelnemers.

Wat is verder van belang om te weten?: 

Er doen zangers, toneelspelers en figuranten in de leeftijd van 8 tot 80 jaar mee.

De stichting heeft inmiddels reeds toezeggingen ontvangen van diverse subsidieverstrekkers, waaronder de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank, de Warming Stichting en het Geiske Bekker Fonds.

Bereik: 
Activiteit aantal deelnemers aantal bezoekers
5 avonden muziektheater 175 4000
1 try out 175 ?
1 symposium ? ?
Wandeltocht ? ?
Fietstocht ? ?
Fotowedstrijd ? ?
Tekenwedstrijd basisscholen ? ?
Intergrale TV registratie en DVD ? ?

 

 

 

 

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

Het project zorgt voor samenwerking tussen leden van verschillende verenigingen en draagt hierdoor bij aan besef dat middels projecten animo te verkrijgen is voor activiteiten die de leefbaarheid van de dorpen vergroot; de verenigingen kunnen dit oppakken voor hun toekomst;

Het maken van een rolverdeling op basis van audities is in onze optiek heel vernieuwend en door alle deelnemers als zeer positief ervaren.

Samenwerking tussen vele organisaties in de regio

Creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor velen in alle leeftijdscategorieën.

De daadwerkelijke uitvoering van het project is pas in 2019, maar er is nu al een grote saamhorigheid in enthousiasme en activiteiten in de drie dorpen en hun omgeving merkbaar.

Doorkijk naar de toekomst:

Twee belangrijke doelstellingen van de stichting Ter Klinke zijn behoud van de Drentse taal en uitdragen van de Drentse cultuur. Dit project legt de basis voor een vervolg. Traditioneel met een volgend muziektheater spektakel in de open lucht, experimenteel met kleinschalige optredens op eigen initiatief van deelnemende zangers en toneelspelers of samenwerkende verenigingen op kleinkunstpodia in het Nedersaksisch taalgebied.Daartoe zullen wij de deelnemers tijdens de uitvoering van De Toorn van Thunaer en erna uitdagen input te leveren en aan te geven welke faciliteiten zij wensen voor verdere culturele en artistieke ontwikkeling in kleinschalige projecten. De stichting kan (tijdelijk) ondersteunen met expertise, al dan niet via professionals.

Vanuit Huus van de Taol, Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe zijn projecten versterking van Drents en Duits op school georganiseerd. De expertise vanuit ons project kan bijdragen aan vervolgprojecten.

Begroting: 

De begroting van het project wordt voor het grootste gedeelte direct besteed aan de kosten van de productie. Organisatiekosten zijn begroot op 10%. Ruim 1/3 deel van het budget wordt door kaartverkoop, catering en lokale sponsoren verkregen. Voor het gedeelte dat overblijft is een bijdrage aangevraagd van meerdere fondsen zoals de Provincie Drenthe, de gemeente Coevorden, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Geiske Bekker Stichting, De Warming Stichting, de Rabobank. Al deze instellingen hebben reeds een bijdrage toegezegd. 

Locatie(s): 
Landgoed De Klencke Oosterhesselen
Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Anne Arninkhof

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Met het project De Toorn van Thunaer zetten jullie in op een regionaal muziektheaterspektakel. Uit het projectplan en de chatsessie spreken enthousiasme en draagvlak. Mooi om te zien. Maar zoals Alexander ook aangeeft is de regionale productie met verenigingen, bewoners en lokale organisaties een bekend fenomeen, en wordt dus niet vanzelfsprekend als vernieuwend gezien. Interessant aspect is de beoogde bijdrage een vitaler verenigingsleven. Maar hoe jullie dit concreet willen doen en welke impact wordt beoogd, blijft achterwege.

Jullie geven aan dat het spektakel voor en door verenigingen en inwoners is. Uit het projectplan blijkt echter dat de conceptontwikkeling in handen is van de artistieke leiding, en er voor de deelnemers met name ruimte is binnen de invulling van hun rol. Ook ontbreekt een heldere uitwerking van het proces dat de zij zullen doorlopen, en hoe jullie hen daarbij willen begeleiden. Hierdoor blijven de beoogde coproductie en ook de ontwikkeling die de deelnemers doormaken in het project onderbelicht.

Ook valt op dat de beschreven samenwerkingen met name instrumenteel zijn. Hierdoor is weinig duidelijk of er nieuwe kansen gecreëerd worden voor jullie partners, en of deze aanknopingspunten bieden na afloop van het project. Tip voor de toekomst is om daar op voorhand over na te denken.

Kortom, in de huidige vorm sluit het project helaas nog te weinig aan bij de regeling.

afbeelding van Alexander Klapwijk

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Je gaat een groot muziektheaterspektakel organiseren door en voor verenigingen en inwoners van een streek in Drenthe. Daarbij staan de taal en cultuur van de regio centraal.

Uit je plan spreekt een groot enthousiasme en het project is groots en meeslepend. Leuk om te lezen. Wat ik mis is de vernieuwing voor de actieve cultuurparticipatie. Een grote muziektheaterproductie voor amateurs en professionals zien we vaak voorbij komen bij Jij Maakt Het Mee, ook op locatie.

Wat ik jammer vind is dat de deelnemers weinig betrokken lijken bij het artistieke maakproces, daarvoor is een artistiek team van professionals aangesteld. Juist bij een productie die draait om streekgeschiedenis, -taal en -cultuur had een inbreng van de deelnemers in die fase van het project interessant geweest kunnen zijn.

Je geeft aan dat de culturele verenigingen in de regio last hebben van teruglopende ledenaantallen, daarom wil je op projectbasis gaan werken. Wat ik mis in je plan, is een concreet antwoord op dat probleem en het blijvende effect van je project daarop. 

Al met al mis ik teveel aanknopingspunten bij de regeling Jij Maakt Het Mee om positief te beoordelen. Wel wens ik jullie heel veel succes met deze grote en mooie uitdaging.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Gea, Gerrit,

In reactie op de opmerking van Gerrit in deze chat: "Waar meerdere verenigingen echt op zitten te wachten is coaching om echt iets nieuws te brengen. Afspraak voor overleg?" wijs ik jullie graag op de activiteiten van mijn collega Thijs Hazeleger die ik afgelopen vrijdag over jullie project sprak. Op www.fanfarecoach.nl zie je wat hij kan bieden en via info@fanfarecoach.nl kom je met hem in contact.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Gea, Gerrit,

Als projectleider (o.a. www.rockingoldschool.nl) acht ik mijn missie geslaagd als deelnemers zelf gaandeweg het voortouw gaan nemen in de voortgang van het project waaraan zij deelnemen en de beleving daarna. Hen het ontwerp te bieden en daarin te begeleiden.

De beste werkwijze daarbij is in het voortraject, tijdens het project en na afloop van het project goed te luisteren naar wat de deelnemers aan input aandragen, welke dromen zij hebben vooral, welke faciliteiten zij wensen en daaraan dan, als dat enigszins reëel is, tegemoet te komen vanuit de expertise en mogelijkheden van de professionals (die dan vervolgens weer een stapje terug mogen doen)

Mooi dat jullie daar voorbeelden van hebben.

Mijn bijdrage als coach bij het fonds is vooral te stimuleren het initiatief zoveel mogelijk aan de deelnemers over te dragen en het experiment te zoeken. Als ik daar aanknopingspunten voor zie in de chat reageer ik daar graag positief en bemoedigend op.

Voor tijdens en na het Muziektheaterspektakel zou - als experiment - aan deelnemers gevraagd kunnen worden of en hoe zij in vernieuwende producties zouden willen participeren en hoe dat er dan uit zou mogen zien. Het is onvoorspelbaar wat daaruit voort kan komen, spannend en verbindend in potentie.

Ook zou ik de suggestie willen doen niet aan mij, maar aan de deelnemende mensen (organisaties) te vragen naar ideeën over vernieuwing. Vanuit hun dagelijkse leven in de stad, dorp, streek(taal) weten zij dat het beste.

Uit ervaring weet ik hoe moeilijk, frustrerend en teleurstellend het kan zijn (voor verenigingen ook) om zelf steeds iets vernieuwends te bedenken en ook hoe inspirerend de hiervoor geschetste benadering kan uitwerken.

Rechtstreeks contact is prima en kan via rockingoldschool@gmail.com

afbeelding van Bart Kruimink

Als muziekvereniging zijn wij blij een aandeel te kunnen en mogen leveren in het muziektheater spektakel: “De Toorn van Thunaer”. Naast dat dit soort grote projecten natuurlijk geweldig is om aan mee te mogen doen brengt de organisatie van “De Toorn van Thunaer” meer. Vandaag de dag is het steeds moeilijker om een vereniging levendig te houden. Het vinden van nieuwe leden blijkt moeilijker en de leden die er wel zijn willen meer uitdaging. De rol die wij mogen innemen in dit muziekspektakel biedt alleen al vernieuwing voor ons programma. Waar wij tijdens onze normale concerten in het middelpunt van de belangstelling staan hebben wij hier een ondergeschikte rol. Lees ondergeschikt niet al onbelangrijk maar de rol van een begeleidingsorkest staat altijd ten dienste van de spelers op het toneel. Voor het orkest betekend dit letterlijk dat het anticiperend vermogen van de dirigent en het orkest flink op de proef gesteld wordt. Op alle onverwachte zaken op het toneel zal ingespeeld moeten kunnen worden. Het liefst onopgemerkt door het publiek. Deze ervaring nemen wij natuurlijk mee naar de toekomst en zal van positieve invloed zijn op het niveau van het orkest en van de individuele muzikant.
Daarnaast zorgt “De Toorn van Thunaer” voor verbinding. Deze verbinding is natuurlijk direct te vinden binnen onze eigen club. Alleen al in de uitvoeringsweek zullen wij zeven lange avonden achter elkaar gezamenlijk op een podium zitten. Dit bevorderd natuurlijk ons eigen groepsproces maar ook buiten onze vereniging zal dit project voor positieve verbindingen zorgen. Dezelfde intensieve samenwerken is er natuurlijk ook tussen de deelnemende verenigingen waardoor eventuele gezamenlijke wegen voor de toekomst makkelijker bewandeld kunnen worden.
Wij zijn er als vereniging trots op dat wij mee mogen spelen in “De Toorn van Thunaer”. Het deelnemen aan dit project zal bij onze leden en bij alle andere deelnemers nog lang in het geheugen blijven hangen. En ook het publiek zal een onvergetelijke avond krijgen. Van onze kant niets dan lof voor dit grootse project en voor de durf om het zo groots te organiseren. Wij zijn er van overtuigd dat het een groot succes moet worden.

Bart Kruimink
Voorzitter van Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen

afbeelding van Gerrit Hegen

Beste Joop van Liere,

Een belangrijke doelstelling van de Stchting is inderdaad het levendig houden van de Drentse Taal. Ik wijs u er op dat enkele caberteduo's in Drenthe en het Nedersaksisch Vocaal Ensemble (met leden uit Drenthe en Groningen, dat streektaalreperoire op het programma heeft) uit verenigingen die wij betrekken bij het project zijn ontstaan. Ik daag u uit om mee te denken hoe we de deelnemers na het Muziektheaterspektakel in kleinschalige en vernieuwende producties op kleinkunstpodia kunnen laten participeren. Ook daag ik u uit om mee te denken om een vernieuwend alternatief voor een jaarlijkse uitvoering te bedenken. We hebben al jaren ervaring met het organiseren van Uitdagingen, waarin kleine groepjes een bijdrage leveren aan het (zang- en toneel)programma. Daar waren toppers bij. Maar zo'n formule raakt ook sleets. Waar meerdere verenigingen echt op zitten te wachten is coaching om wat dat betreft echt iets nieuws te brengen. Afspraak voor overleg?

Groet, Gerrit Hegen.

afbeelding van Harm Dijkstra

Het project De Toorn van Thunaer is een mooi voorbeeld van wat de stichting Ter Klinke zich ten doel stelt:  Een aantal historische gegevens verwerken tot een groot muziekspektakel, op een plaats die relevant is voor de inhoud van het verhaal, waardoor zeer veel mensen zich nog beter bewust worden van de geschiedenis van die plaats of die omgeving.  Het gegeven dat in de vijtiende eeuw een groep boeren uit Gees in staat was om een aantal roofridders uit hun pas opgerichtte motte te verdrijven richting De Klencke, ( de restanten daarvan zijn aangetroffen op de Klinkerheugte bij Gees) was de inspiratie voor het verhaal van De Toorn van Thunaer.

Vier jaar geleden was de korenmolen De Hoop in Sleen niet alleen de inspitratiebron voor- , maar ook het decor van een musical die door leden van één zangvereniging opgevoerd werd. Een extra effect werd bereikt door het hele stuk consequent in 1963 te laten spelen, met alle facetten uit die tijd. ( Kleding, auto's, muziekkeuzes, enz.) Het resultaat was overweldigend en smaakte naar meer.

Elk dorp, iedere stad kent plaatsen, gebouwen, waaraan een interessante geschiedenig gekoppeld is. De stichtinhg Ter Klinke wil schrijvers, componisten , muzikantenen acteurs met andere ogen naar deze plaatsen laten kijken en hen stimuleren om op creatieve - unieke wijze die geschiedenis in beeld te brengen door middel van toneel , muziek, dans of een combinatie hiervan.  Dat kan kleinschalig, maar ook grootschalig, zoals bij de Toorn van Thunaer, waarin niet één vereniging uit één dorp participeert, maar waaraan veel culturele verenigingen en individuen uit de regio hun medewerking verlenen. Zo'n 175 spelers en muzikanten doen daadwerkelijk mee aan dit project.De betrokkenheid van de bevolkling bij het één en ander is daardoor erg groot. 

In 2022 wordt het laatse Coevorder beleg herdacht. Het kasteel te Coevorden en zijn directe omgeving zou een prachtig decor kunnen zijn voor een historisch muziekspektakel, geïnspireerd door verhalen uit die tijd. De Stichting Ter Klinke wil graag dergelijke projecten organiseren en opzetten, in navolging van "De Toorn van Thunaer", waarin de geschiedenis tot leven wordt gebrach en het gebruik van de streektaal essentieel-  en dus  functioneel is.  Elk project is dan weliswaar uniek en waarschijnlijk éénmalig, maar de lokale geschiedenis bekijken met de constante vraag of die inspirerend kan zijn om er een musical of toneelstuk over te schrijven, dat is wat de stichting Ter Klinke wil aanmoedigen en daadwerkelijk ondersteunen. Wij hopen dat "De Toorn van Thunaer" voor een aantal mensen dusdanig inspirerend is, dat ook zij hun omgeving op een andere manier gaan bezien en geïnspreerd worden daar iets unieks mee te doen. Namens alle medewerkers hoop ik van harte u te mogen begroeten tijdens één van de vijf voorstellingen van De Toorn van Thunaer, van 4 tm 8 september 2019 op landgoed De Klencke bij Oosterhesselen, Drenthe. 

Harm Dijkstra, auteur en mede oprichter van de Stichting Ter Klinke.

afbeelding van Joop van van Liere

Dag Gea,

Wat leuk om alle enthousiaste reacties te lezen in de chat. Toch voel ik mij als coach nog niet echt uitgedaagd mee te denken in experiment en vernieuwing.

Dit platform is bij uitstek bedoeld voor experimentele projecten die bijdragen aan vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd. Duurzaamheid en zelfwerkzaamheid uitlokkend.

''Wij vinden een project experimenteel wanneer jij door samen te werken met andere partijen: nieuwe kunstvormen of werkwijzen gebruikt; er nieuwe disciplines ontstaan; bijzondere deelnemersgroepen bereikt; nieuwe media creatief inzet; of jij op jouw manier inspeelt op de veranderende mogelijkheden in de sector''.

Hoe omvangrijk en goed ontvangen ook en hoezeer er samenwerking is, jullie project is zoals Jan ook aangeeft niet echt vernieuwend en ook het experiment om vernieuwing uit te lokken, liefst bottom-up, heb ik nog niet als aangrijpingspunt ontdekt om in mee te denken richting succesvolle aanvraag.

Wat opvalt is de liefde voor het dialect en zou dat element zich niet goed kunnen lenen voor experimentele acties en vervolgacties ook na het project?

Misschien heb ik het mis maar tot op heden begrijp ik de impact van het project als eenmalig, gezamenlijk en groots, maar niet echt als duurzaamheid en vernieuwende zelfwerkzaamheid uitlokkend.

Is er een experimentele stip op de horizon te bedenken die gedachten en gedrag van alle betrokkenen rond de streektaal blijft prikkelen als gevolg van èn ook na afloop van de Toorn van Thunaer?
 

afbeelding van Olga de Lange

Samen optrekken

Het muziektheater De Toorn van Thunaer vindt plaats op landgoed De Klencke. Natuurmonumenten werkt als eigenaar van de locatie graag mee aan dit bijzondere spektakel. We houden daarbij samen met Stichting Ter Klinke ook de belangen van de natuur en de omwonenden in de gaten. Tijdens de Midzomernachtloop van Natuurmonumenten op 16 juni hebben 3 vrijwilligers in fraaie kledij alvast een klein voorproefje gegeven. De deelnemers konden onderweg genieten van een theatrale vooraankondiging van De Toorn van Thunaer. Op deze manier trekken we gezamenlijk op in de voorbereidingen, de PR en de daadwerkelijke voorstellingen in september 2019!   

afbeelding van Jeroen Huizing

Gewoon uniek!

De kracht van dit muziektheater spektakel is dat het geheel ontwikkeld en gedragen wordt door inwoners van het gebied waar het verhaal zich afspeelt. Een unieke samenwerking tussen goede en bevlogen lokale acteurs en musici en enkele professionals. Deze grote lokale betrokkenheid, de unieke locatie en het verhaal dat de rijke cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt, maken dit een project waar we ook als gemeente Coevorden graag onze steun aan geven!

De trots op onze mooie streek en de kracht en energie die uit de vele lokale betrokkenen komt, maken dit een uniek en veelbelovend project.

Jeroen Huizing, wethouder Kunst en Cultuur

afbeelding van Gerrit Hegen

Ik kreeg de volgende bijdrage van Jan Kruimink, één van de initiatiefnemers, over vernieuwend zijn:

Gerrit, Gea, 

Wat is verneiend?

 

Wat mij betreft is verneiend:

dat er in oeze umgeving een project plaotsvindt dat niet eerder in dizze umvang hef plaotsvunden 

denk an het aantal dielnimmers en vrijwilligers

denk an de participatie vanoet een repectabel aantal verienings  

denk an de diverse commissies die met een grote mate van zelfstandigheid hun bijdraoge levert. 

dat er veur de dielnimmers van dizze verienings een hiel aandere activiteit plaotsvindt dan ze deurgaons jaorlijks metmaakt.

het idee van dit project kan een verdere oetwarking hebben op de mindset - het denken - binnen de verienings over hun toekomstperspectief. Het verieningsleven stiet under druk, vanwege de moeizame toeloop van jeugd en jongeren.

de inzet van meerdere professionals (dirigenten, zangpedagogen, beeldende vörmers, pianist, geluudstechnici, enz.) draagt ertoe bij dat het individuele niveau van dielnimmers op een hoger niveau bracht wordt. Dit is van invloed op de ontwikkeling van de achterliggende verienings. 

de plaots van de veurstelling maakt het neudig dat er steund kan worden op de metwarking van meerdere meènsen en instanties (bewoners, gemiente, natuurmonumenten, waterschap, tribunebouwers, loonwarkers, pelietsie, enz.). Dat is 100% gelukt. 

de veurstelling maokt diel oet van het 100-jaorig bestaon van de fanfare en van het 25-jaorig bestaon van Sounds4You. De viering kreg daordeur en stuk onvergetelijke invulling met.

De productie is een weergave van de eigen Zuid-Oost Drentse identiteit, de eigen cultuur en de eigen Drentse taol. De weerde daorvan wordt verstarkt. Drenten mugt hier wat mij betreft veul trotser op wezen.  

Het opnimmen van geschiedkundige gebeurtenissen zet mensen op het spoor van verder underzuuk naor de lokale geschiedenis deur de ieuwen hen. 

 

Let wal: op zuchzölf is oes project niet nei. Soortgelieke projecten hebt al op diverse locaties in het hiele land plaotsvunden. Het verneiende hef hoofdzakelijk betrekking op de regio.

 

Tot zover.

Jan.

afbeelding van Jan Zwiers

Een prachtige unieke productie, waar een hele regio bij betrokken wordt. Herkenbaar, geschiedenis komt tot leven in een geweldig decor, het prachtige landschap tussen 3 mooie dorpen. De locatie is het buitengebied, grondstuk natuurmonumenten tegen de bosrand van De Klencke, tussen Oosterhesselen, Aalden/Zweeloo en Sleen. 

Naast veel regionale acteurs en potentiële acteurs worden ook veel lokale topmusici ingezet. 

Ook de gemeente Coevorden ondersteunt dit muziekspektakel met de inzet van mensen en middelen. 

Jan Zwiers, wethouder Gemeente Coevorden

 

afbeelding van Wemmie. Eggens

De Toorn van Thunaer is een muziek en theaterproductie dat in September 2019 in de openlucht opgevoerd zal worden.

Het theaterstuk wordt in een van de 7 Nedersaksische streektaal varianten uitgevoerd en wel het Drents. Persoonlijk vind ik het erg fijn dat deze mooie taal levendig gehouden wordt

En ik mag het mee maken.

Dat ik het mee mag maken vind ik als amateur al een feestje op zich, je krijgt niet altijd de kans om in en groot spektakelstuk mee te doen. Ook met het uitpuzzelen van de te dragen kledij, daar mag ik mij mee bemoeien. Heerlijk, en een grote uitdaging maar ook verantwoordelijkheid. 

Niet alleen de mensen uit het dorp maar ook uit de omliggende dorpen doen aan dit mooie project mee . Ruiters, de schaapherder met z’n kudde, muzikanten, de samenwerking met alle deelnemers zal groot zijn en dat is de bedoeling. Als 10 verenigingen op het gebied van koorzang, toneel en muziek hier hun schouders onder zetten dan moet het toch wel een groot succes worden.

Couraozie is in het Derents… courage, moed, ondernemingsgeest.

Dieverdaotsie is in het Drents… afleiding, bezigheid.

In dit geheel heb ik moed en ondernemingsgeest nodig want er moet een hoop werk verzet worden. Teksten leren liedjes zingen….en wat er verder bij komt kijken. Couraozie dus.

Maar het brengt mij ook Dieverdaotsie…..Ik moet mij samen met medespelers met van alles en nog wat bezighouden, het geeft afleiding en vertier.

Ach een Drenth blas niet zo hoog van de toren ik zeg mar zo: Het komp wal goed.

Wemmie Egggnes

afbeelding van Alexander Klapwijk

Beste Gea,

Uit de chat komt een groot enthousiasme naar voren en je plan is groots en meeslepend. Leuk om te lezen allemaal.

Wat ik nog wel echt problematisch vind voor de aansluiting bij Jij Maakt Het Mee, is dat ik het project nog niet heel erg vernieuwend vind. Een grote muziektheaterproductie voor amateurs en professionals zien we vaak voorbij komen bij Jij Maakt Het Mee. Daarnaast komt het project erg 'top down' over. 

Daarmee bedoel ik dat het hele project door een klein groepje kartrekkers wordt vormgegeven, met gebruik van professionals (die voor veel geld op de begroting staan) en een aantal partners. Maar wat de amateurdeelnemers voor rol krijgen in het totstandkomen van het project wordt me niet duidelijk. Worden de deelnemers 'meemakers', of blijven ze op de vlakte? Je schrijft: "Het geromantiseerde verhaal is gebaseerd op historische feiten en regionale sagen en beschrijft wat er gebeurt als het leven in een kleine dorpsgemeenschap bruut wordt verstoord." Is daar ruimte voor inbreng door de deelnemers? Nu lijkt het erop dat je daar je partners en professionals voor inzet.

Ik raad je aan om - met hetzelfde enthousiasme als in de chat -  nog een keer goed naar de tekst in de linkerkolom te kijken, en daarbij meer te denken vanuit de amateurdeelnemers: hoe gaan zij een artistieke bijdrage leveren in het voortraject, hoe gaan ze zich ontwikkelen, vanuit welke behoefte van die deelnemers is het plan ontstaan? Kijk dan ook of je dat in de begroting kan doorvertalen: ik vind de 'maakposten' als 'ontwikkeling liedjes, melodie en arrangementen', 'licht en geluid, tv opnames', 'kleding, decor' en 'opbouw locatie' op dit moment niet in verhouding met de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van de deelnemers. Succes!

afbeelding van Gienus Woldring

16 juni 2018....Een prachtige zomeravond  in de vrije natuur. Een belevenis om onder het dak van eeuwenoude bomen een verhaal te spelen. Een verhaal van 600 jaar geleden. Een geschiedenis, een mysterie en sprookjesachtig tegelijk. Een verhaal over liefde en haat, spanning en ontroering. Om daar deel van uit te maken is magisch! En dit is nog slechts een voorproefje......Op naar september 2019!!  

Pagina's