menu denk mee beslis mee maak mee

Studio S (pilot)

Talentontwikkeling anno Nu!

theater De Vaillant
25 april 2017 tot 18 juli 2017
muziek, muziektheater
jongeren, wijkbewoners
onze website / check facebook
€14.000

Dit project heeft subsidie ontvangen en is afgerond. Denk mee Beslis mee Maak mee

Bekijk de weblog van dit project

Proefoptreden Live I Life festival

Door Harrie van de v... op zo 14 mei

Op Koningsdag hebben een aantal deelnemers van Studio S de gelegenheid gehad om op te treden op het talentstage van het Live I Life festival in de...

lees verder op de weblog

Ga direct naar de reacties

Studio S (pilot)

Talentontwikkeling anno Nu!

afbeelding van Harrie van de van de Louw

Ingediend door:

Harrie van de van de Louw

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
We willen meer podia betrekken in de stad en het land,zodat we talenten en nog meer podia kunnen bieden.

Wat ga je doen?: 

In september 2017 begint theater De Vaillant met een nieuw urban talentontwikkelingsproject genaamd Studio S. Dit project is ontwikkeld omdat op het gebied van urban niet veel mogelijkheden zijn om talenten door te laten ontwikkelen tot semi prof niveau. Het doel van het Studio S is om talent in de Schilderswijk, Transvaal, en het centrum van Den Haag de mogelijkheden te bieden om onder begeleiding semiprofessionele content te creëren en een repotroire samen te stellen om op te kunnen treden. Jongeren die mee doen melden zich aan voor de auditie. De deelnemers die zijn uitgekozen schrijven samen met een coach het plan dat ze tijdens het traject zullen volgen. Het traject duurt in totaal 10 weken en zal bestaan uit: wekelijkse coaching, één workshop naar keuze, één masterclass naar keuze, en de presentatie van de show. De eerste show zal plaatsvinden in De Vaillant.  Daarna krijgen de deelnemers de kans op te treden bij onze partners in Den Haag en daarbuiten. In April starten we met een pilot  van 5 weken om dusdanige kennis en ervaring op te doen om in september een succesvolle start te kunnen maken.

Hoe ga je te werk?: 

Om het kaf van het koren te scheiden beginnen we het Studio S traject met een auditie. De verschillende disciplines zijn: zang, dans, rap, en spoken word. 

De winnaars van de auditie krijgen een tien wekelijks traject aangeboden waarbij zij onder begeleiding werken aan hun eigen content. Dit is een live optreden, met uitstapjes naar collega podia in de stad en daarbuiten. We sluiten het traject af met een showcase tijdens Rap 'n Roer een urban gerelateerd podiumproject in de Vaillant.

Doel van de Studio S pilot

Het doel van het Studio S is talent in de Schilderswijk, Transvaal, en het centrum van Den Haag de mogelijkheid bieden om talent  tot een hoger niveau te tillen en de zichtbaarheid te vergroten. Dit doel zal tot stand worden gebracht door het aanbieden van ruimtes, apparatuur, coaching, en podia om op te treden. Doel van de pilot is om dusdanige kennis en ervaring op te doen om in september een succesvolle start te maken.

De begeleiders van Studio S zijn professionals die bekend zijn met de wegen binnen de Urban scene in Nederland. Zij hebben de wegen zelf bewandeld en beschikken daarom over genoeg ervaring om de deelnemers te begeleiden. Een aantal voorbeelden van begeleiders zijn: Zang: Damani Leidsman van Mushroom Mosis,  Rap: Jeremiah Durand van Hip Hoop, Spoken word: Edmund Gidson uit Rotterdam. Op dit moment hebben stellen we ons theater op dinsdag open voor jongeren die bezig zijn met muziek. Hier komen gemiddeld 25 jongeren per week op af. De deelnemers voor Studio S komen uit deze groep. De dinsdag avond blijven promoten we via vaste communicatie middelen.

 

Met wie werk je samen?: 

Aan het eind van het traject geven we de deelnemers de kans om de show waar ze tien weken aan hebben gewerkt, ook buiten de Vaillant te presenteren. Op dit moment werken we samen met verschillende partners binnen en buiten Den Haag. Lionel Grauwde van Theater Dakota heeft een Urban zang project ontwikkeld, waarbij hij podium bied aan urban zang talent uit Den Haag. Deelnemers van Studio S krijgen daar wat ruimte om op te treden. Daarnaast is er op het People Stage tijdens het muziekfestival Parkpop, ruimte gereserveerd voor een optreden van een van de deelnemers. Met cultuurpodium CapsLoc in Capelle aan den IJssel zijn we een uitwisseling project gestart waarbij de deelnemers van Studio S buiten de stad kunnen optreden, en talenten van hen in De Vaillant. Verder hebben we contact met het Bijlmerpark theater, Stichting Aight, het Rotterdams wijk theater, rapper Roscovitch uit Nijmegen, Henca Maduro van New school Rules en danser Angelo Martinus uit Eindhoven, die we zullen benaderen voor een eventuele samenwerking. Ook zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een Haags urban platform genaamd G.U.A.P 070. GUAP 070 staat voor General Urban Arts Platform Den Haag, en heeft als doel alles wat betreft urban in Den Haag in kaart te brengen en talentontwikkelingsprojecten op elkaar te laten aansluiten. Zodra dit platform is ontwikkeld sluiten we ons daarbij aan.

 

Wat is verder van belang om te weten?: 

Theater De Vaillant heeft en houdt als doelstelling‘de cultuurparticipatie van bewoners in Stadsdeel Centrum, Schilderswijk en Transvaal
te bevorderen’. Wij blijven in eerste instantie focussen op de bewoners in onze omgeving deSchilderswijk en Transvaal, zonder bewoners van
het oude stadscentrum en andere wijken uit het oog te verliezen.De missie ‘Voor Iedereen die Mee Wil Doen’staat als een huis en kan nog jaren mee. Deslogan ‘Doe het Zelf, Doe het Samen’ geldtvoor zowel de theateractiviteiten als voor het leerwerkbedrijf, dat volledig ingebed wordt in ons theater. Terwijl culturele groepen veelalvoor de eigen achterban programmeren, zet DeVaillant in op het samenbrengen en uitwisselen van groepen met elkaar en het laten ontdekken van stedelijk programma-aanbod. Amateurs en profs werken aan talentontwikkeling, bezoekers ontmoeten nieuwe podia en cultuur en worden ondersteund bij de ontwikkeling van semi-professioneel aanbod. In de lopende cultuurplanperiode is vooral opgebouwd en nu wordt gewerkt aan bestendiging van de organisatie, het delen van expertise en op het blijvend aanboren en ontwikkelen van cultureel divers aanbod.

 

Bereik: 
aantal   activiteit               aantal deelnemers   aantal bezoekers 
6 Jouw Skills 180 180
1 Studio S traject 10 10
1 Showcase event 25 250
       
       
       

 

Wat maakt het project bijzonder?: 

In Den Haag en de Schilderswijk in het bijzonder is de bevolkingssamenstelling anders dan in veel andere delen van het land. Daardoor is ook de culturele behoefte anders dan via reguliere instellingen en media tot ons gebracht wordt. De ontwikkeling van podiumtalenten passend bij de wensen van een groeiend en vaak jong publiek blijft achter bij de vraag. Instellingen die zich richten op speciale doelgroepen zoals mensen met een niet-westerse achtergrond moeten hun talenten vaak uit het buitenland halen. Daarnaast ontbreekt voor specifieke doelgroepen, die in de Schilderswijk oververtegenwoordigd zijn aanbod wat te kwalificeren is met een professioneel niveau. Studio S richt zich daarom op talentontwikkeling voor deze specifieke groepen en biedt hun talenten ontwikkeling en podiummogelijkheden. 

 

Begroting: 

De subsidie die we zullen ontvangen van FCP zal worden besteed aan het programma onderdeel, de huisvesting, faciliteiten, techniek kosten en tot slot de communicatie van de Studio S pilot. Het programma bestaat uit de juryleden voor de auditites, de coaches gedurende het hele traject, de workshop, de masterclass, de studio engineer en de kosten voor het programma waarbij de deelnemers een show presenteren. De communicatie bestaat uit ontwerp flyers en posters, drukken van flyers en posters verspreiding flyers en posters, foto/videograaf, editor, en social media markting. Het overige deel van de kosten zullen worden gedekt door ondersteuning van Fonds 1818. 

Locatie(s): 
theater De Vaillant Den Haag
Parkpop (people stage)
Cultuurankers Den Haag

Uitslag Beslis mee

FCP31
max 50 / 2 van 2 gestemd
publiek50
max 50 / 111 gestemd
totaal81
75 is gehaald!
De stemperiode is voorbij.

Dit zijn de de opmerkingen en adviezen uit Denk Mee, aangevuld met de stem-motivatie van de adviseurs van FCP.
afbeelding van Willemijn in 't Veld

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

De pluspunten van dit plan zijn evident: een traject van meerdere weken, professionele coaching en begeleiding en optredens in verschillende steden, zodat de deelnemers met een ander publiek kunnen kennismaken dan de gebruikelijke toeschouwers (vrienden, familie en buurtgenoten). Graag had ik nog gelezen of de auditie naast een optreden ook een gesprek met de jongeren omvat over hun motivatie. In hoeverre de deelnemers ook ervaringen delen en van elkaar leren is mij niet helemaal duidelijk, maar het traject biedt zeker mogelijkheden voor intervisie en onderlinge samenwerking. Door samen te werken met professionals en podia uit verschillende steden creëren jullie een netwerk dat in de toekomst ook andere initiatieven zou kunnen ondersteunen. Slim idee om eerst een pilot uit te voeren en op basis van de ervaringen een vervolgtraject op te zetten, maar dit roept  wel de vraag op hoe en met wie jullie deze pilot gaan monitoren en evalueren. Met het oog hierop een laatste tip: deel je ervaringen in brede kring en vraag zogeheten critical friends om een reactie.

afbeelding van Giovanni Campbell

Het Fonds beoordeelt een project op de criteria artistieke of inhoudelijke waarde, samenwerking en impact.

Jullie presenteren een uitdagend plan voor een pilot voor urban jongeren uit Den Haag. De planning is inzichtelijk en de omschrijving geeft voldoende zicht op het creatieve proces. Ik denk dat deelname aan de activiteiten een leerzame ervaring kan worden voor de deelnemers. Positief is dat ze aan eigen producties kunnen werken en daar begeleiding bij krijgen. Dat jullie ook op zoek zijn gegaan naar podia en partners buiten Den Haag maakt dat je ook de zichtbaarheid van het project vergroot. 
Verder beschrijven jullie helder wat de partners voor jullie kunnen betekenen. Deze aanpak kan hopelijk tot vernieuwende inzichten leiden in het ontwikkelen van ambitieuze projecten voor Haagse urban jongeren. 
Wat me nog wel opvalt is dat de wervingsactiviteiten wat onderbelicht zijn. Hierdoor is het voor mij lastig om in te schatten of het realistisch is om 180 deelnemers te vinden voor de audities. Jullie zouden dit nog mee kunnen nemen als aandachtspunt bij het verder uitwerken van de pilot.

afbeelding van Davida de Hond

Mooi om de aanvraag en toelichting te lezen. Via deze weg stel ik mij graag voor: ik ben Davida en zal als coach op Jij maakt het mee de komende tijd nog meedenken met de aanvraag:

1. Bereiken talenten. Los van de groep die nu al op dinsdag avond komt, lijkt mij een talentontwikkelingstraject een mogelijkheid om ook een boost aan de open avonden te geven. Welke communicatiekanalen online en offline kunnen jullie inzetten om nieuwe talenten te bereiken?

2. Talentontwikkeling.  staat centraal en aan het eind van de 10 weken volgt een optreden(en mogelijkheden om op andere plekken te staan). Zitten hier nog verder begeleidende stappen aan vast? 

afbeelding van Harrie van de van de Louw

Beste Davida

1.Voor de dinsdag avond gebruiken we vooral de online platformen om te communiceren. We hebben een vaste groep die iedere dinsdag aanwezig is, deze groep plaatsen we in een groepsapp en houden ze via WhatsApp op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast maken we een Facebook event aan die het hele jaar zal doorlopen . Er zal elke maand een nieuw filmpje worden gemaakt om de sfeer te vertonen. Dit filmpje zal op YouTube worden geplaats. Ook werken we samen met Young Agga het urban programma van Den Haag fm en Funx Den Haag. Op deze manier kunnen we nieuwe deelnemers aantrekken voor Studio S.

2.De deelnemers hebben na het traject altijd de mogelijkheid om op de dinsdag avond gebruik te maken van onze ruimtes en expertise. In plaats van huur en/of kostprijs vragen we hiervoor een tegenprestatie bijvoorbeeld een workshop, of optreden tijdens een event. Wat we hopen is dat de deelnemers na het traject hun weg weten te vinden naar meer optredens of bijvoorbeeld een kunstvakopleiding waar zij zichzelf tot proffesional kunnen door ontwikkelen.   

afbeelding van Davida de Hond

Mooi om te lezen dat jullie ook via radio Fun X jullie doelgroep en potentiële deelnemers bereiken. Het idee van Giovanni om wat meer uitstapjes te maken, vind ik nog steeds een interessante. Ik denk dat verschillende organisaties hier wel voor open zouden staan. Voeg je je antwoorden ook bij de projectinformatie? 

Groet! 

afbeelding van Giovanni Campbell

Bedankt voor je toelichting op de professionals. Zou je dit ook aan je projectplan (witte deel) willen toevoegen? 

 
Is het daarnaast een idee om ook wat betreft je partners meer onverwachte uitstapjes te maken? Zijn er bijv. musea, filmclubs, bibliotheken of orkesten die een bijdrage kunnen leveren? Mogelijk kun je dan ook je bereik buiten de urban scène vergroten. Eerder hebben we deze projecten ondersteund. Wellicht geven ze wat inspiratie.
 
 
afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag.

Het is al een vrij uitgewerkt plan voor een interessante doelgroep. De uitgangspunten zijn helder. Toch heb ik nog een vraag over het creatieve proces. Wie zijn de begeleiders en waarom kies je voor deze mensen? Hebben zij bijv ervaring met het werken met dergelijke groepen jongeren of hebben ze bijzondere kennis over de urban disciplines. En hoe werf je de deelnemers voor de activiteiten?
 
Klopt het trouwens dat ik AIGHT nog niet zie staan bij de partners?
afbeelding van Harrie van de van de Louw

De begeleiders van Studio S zijn professionals die bekend zijn met de wegen binnen de Urban scene in Nederland. Zij hebben de wegen zelf bewandeld en beschikken daarom over genoeg ervaring om de deelnemers te begeleiden. Een aantal voorbeelden van begeleiders zijn: Zang: Damani Leidsman van Mushroom Mosis,  Rap: Jeremiah Durand van Hip Hoop, Spoken word: Edmund Gidson uit Rotterdam. Op dit moment hebben stellen we ons theater op dinsdag open voor jongeren die bezig zijn met muziek. Hier komen gemiddeld 25 jongeren per week op af. De deelnemers voor Studio S komen uit deze groep. De dinsdag avond blijven promoten we via vaste communicatie middelen.  Aight is indaad ook partner binnen dit project en andere.