menu denk mee beslis mee maak mee

Media Atelier Delfshaven (MAD)

Met het Media Atelier Delfshaven ontwikkel jij...

UitJezelf
25 september 2017 tot 1 juni 2018

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Media Atelier Delfshaven (MAD)

Met het Media Atelier Delfshaven ontwikkel jij jouw mediaskills en kun je die voor je buurt inzetten

afbeelding van Hugo Post

Ingediend door:

Hugo Post

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
sponsoring ter waarde van € 10.000,- - €25.000,-

Wat ga je doen?: 

1.0 Inleiding

UitJezelf wil - als culturele organisatie op het gebied van media-educatie en participatie - ondermeer Delfshavense buurtorganisaties faciliteren, op het gebied van externe (online) communicatie, met cursorische en facilitaire ondersteuning en daarbij werken aan talentontwikkeling op het gebied van media-technologie. UitJezelf is zelf een op lokale (Delfshavense) leest geschoeide organisatie die grotendeels op vrijwillige- en minimaal op professionele inzet draait. Het Media Atelier Delfhaven draagt bij aan het versterken van de civil society en de zelfredzaamheid van Rotterdammers, door het aanjagen van de eigen kracht van bewoners, activering en participatie en door het bieden van (praktijk-)ondersteuning en dienstverlening.

Dankzij het Media Atelier Delfshaven (MAD) worden jaarlijks tussen de veertig en tachtig bewoners uit of rondom Delfshaven geschoold op diverse terreinen van nieuwe media, variërend van fotografie, programmeren, beats maken tot on line videcontent (al dan niet vloggen)..Op deze manier draagt MAD bij aan talentontwikkeling op wijkniveau , waarvan een deel van de betrokken cursisten ook geënthousiasmeerd zullen worden om deze vaardigheden voor de wijk(initiatieven) zelf in te zetten.

Danzkij MAD worden vrijwilligers van minimaal zes en maximaal 12 wijkinitiatieven in een jaartraject opgenomen om hun eigen online communicatie te verbeteren, dit om de civil society in Delfshaven te verbeteren. Dagelijks kunnen betrokken vrijwilligers en cursisten vis het Media-atelier van de faciliteiten gebruik maken om de eigen skills verder te ontwikkelen en om bij te dragen aan lokale wijknieuwsvoorziening, zo worden de investeringen in apparatuur voor MAD ook bereikbaar voor andere wijkinitiaiteven in Delfshaven.
 

 

1.1 Uit Je Eigen Wijk

Het Media Atelier Delfshaven is een logische vervolgstap op het afgelopen jaar succesvol uitgevoerde project ‘Uit Je Eigen Wijk’ (zie bijlage; Kort UitJezelf 16; http://uitjezelf.nu/wp-content/uploads/2016/07/KortUitJezelf-16-juni-201...). Bij deze praktijkgericht lerende cursus heeft UitJezelf negen Delfshavense vrijwilligers, van achttien jaar en ouder, betrokken bij (als ze dat niet al waren) bewonersinitiatieven in Delfshaven en hen opgeleid om bij te dragen aan actieve informatievoorziening (van deze zelforganisatie). 'Uit Je Eigen Wijk’ heeft zo niet alleen bijgedragen aan individuele talentontwikkeling, maar ook een meerwaarde voor de betrokken organisaties gerealiseerd. Bij vijf Delfshavense organisaties heeft dat tot duurzame input geleid (Dakpark, Post West, Delfshaven/ Rotterdam online, speeltuin de Bolder en ook UitJezelf) en diverse andere Delfshavense organisaties zijn geportretteerd. Vanuit deze groep vrijwilligers kwam na afloop de vraag of het niet mogelijk was om hen als vrijwilligers vanuit UitJezelf blijvend (met apparatuur en begeleiding) te faciliteren. Hierop heeft UitJezelf een plan ontwikkeld voor een permanent lokaal media-atelier:MAD.

 

1.2 Couleur locale

Vanuit de Delfshaven Corporatie werd, tijdens een buurtspel-bijeenkomst in april 2016, geopperd om dit project door te ontwikkelen tot een media-atelier. Om zo de faciliteiten en het cursorisch aanbod van ‘Uit Je Eigen Wijk’ duurzaam voor de wijk toegankelijk te maken, en ook andere Delfshavenaren - die een bijdrage willen leveren aan de versterking van het maatschappelijk weefsel en/of ook aan hun eigen talentontwikkeling willen werken- opleidingsmogelijkheden en praktijk-ondersteuning te bieden.

Net als bij het project 'Maak je eigen wijk' ligt bij het NMAD ook de focus op het versterken van de bestaande sociale infrastructuur en het in ‘kracht zetten’ van burgers, ook beperkt zelfredzame burgers, door;

- bij te dragen aan de talentontwikkeling bij de betrokken cursisten

- de bevordering van zelf-/samenredzaamheid en participatie door versterking van de competenties (kennis en vaardigheden) van bewoners(netwerken) en vrijwilligers om elkaar te ondersteunen.

- bestaande faciliteiten van UitJezelf uitbouwen en beschikbaar stellen voor bestaande (en nieuwe) bewonersinitiatieven in Delfshaven.

- bij te dragen aan laagdrempelige collectieve voorzieningen op gebiedsniveau, voor zowel individuele bewoners als voor van onderop gedragen bewonersinitiatieven.

- het bieden van participatiemogelijkheden voor burgers.

 

1.3 C.U. als inspiratiebron

Het basisidee van het Media Atelier Delfshaven (MAD) is ontstaan door een twee vanuit UitJezelf ontwikkelde concepten te combineren. Enerzijds het al zoëven genoemde project ‘Uit Je Eigen Wijk’ en anderzijds het vanuit UitJezelf concept C.U. (Cultuurschool UitJezelf) <zeg; See you> waarbinnen een breder educatief aanbod op het gebied van ‘nieuwe’ media zal worden gerealiseerd. Dit laatste concept is mede ontwikkeld in het verlengde van diverse gesprekken die UitJezelf met vertegenwoordigers van diverse scholen, kinderen en met Iebel Vlieg van het Jeugdcultuurfonds Rotterdam heeft gevoerd.

Door in het MAD de kerncursus ’Uit Je Eigen Wijk’ aan te vullen met diverse andere doorlopende op (nieuwe) media geënte cultuur-educatieve jaarcursussen, wordt het op termijn wellicht mogelijk om de overhead voor deze gebiedsgerichte faciliteit, die het MAD voor bewonersinitiatieven en wijkorganisaties in Delfshaven wil zijn, grotendeels vanuit de inkomsten van het bredere educatieve (op nieuwe media) gerichte aanbod te realiseren.

 

1.4 Conclusie

Knelpunt bij het ontwikkelen van een duurzaam model, om deze succesvolle pilot (Uit Je Eigen wijk) te verduurzamen, is dat een maximaal te verlenen subsidie vanuit de pot bewonersinitiatieven Delfshaven op jaarbasis onvoldoende is, om een dergelijk project van voldoende professionele ondersteuning te voorzien. Co-financiering vanuit Couleur locale biedt wel die middelen om voor de opstartfase en wellicht ook voor één of meerdere vervolgjaren dit project op een minimale noodzakelijke professionele inzet te schragen.

Door het vervlechten van het cursusaanbod voor en de facilitaire dienstverlening aan lokale bewonersinitiatieven met een breder cursorisch aanbod (via door de deelnemers betaalde cursusgelden, danwel vergoed via het RJCF), is het zelfs mogelijk om een verdienmodel te ontwikkelen, waardoor het op termijn mogelijk wordt om (een deel van) de overhead zelf in te verdienen. Het MAD draagt nadrukkelijk bij aan het werken en bevorderen vanuit eigen kracht en het versterken van lokale zelforganisaties, met communicatie als middel voor versteviging van de onderlinge (sociale) netwerken zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 

2.0 Doelstelling Media Atelier Delfshaven

 

2.1 Inleiding

Het Media Atelier Delfshaven wil een vrij toegankelijke, of met een zeer beperkte toegangstoets, beschikbare voorziening zijn voor inwoners van Delfshaven, met een uitstraling naar de rest van de stad toe.

Het MAD streeft het vergroten van samenredzaamheid van Rotterdammers na. Via haar diensten wil het MAD bijdragen aan een sterke(re) civil society met meer inzet van bewoners en vrijwilligers, meer bewonersinitiatieven en een toename van sociale cohesie. Door het bieden van gespecialiseerde cursussen op het gebied van nieuwe media aan vrijwilligers betrokken bij bewonersinitiatieven in Delfshaven en aan andere geïnteresseerde Delfshavenaren, voegt het MAD een bijzonder product toe dat geen andere partij in Delfshaven aanbiedt.

Het MAD draagt zo bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners, doordat zij via het cursorisch aanbod en de open toegankelijke media-atelier tegelijk geactiveerd worden, om zelf in hun directe omgeving en/of bij niet-geïndiceerde wijkvoorzieningen (zelforganisatie en/of bewonersinitiatieven) actief te zijn dan wel te worden.


De inzet van het MAD is gericht op het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties door het bijdragen aan de P.R. ervan. Zo draagt het aanbod van het NMAD tevens bij aan de inzet/ scholing en training van Rotterdammers met een uitkering.

Het MAD gaat hierbij voort vanuit het netwerk en de partnerrelaties die UitJezelf ten behoeve van de pilot ‘Uit Je Eigen Wijk’ afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Last but not least draagt het MAD ook bij aan het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving voor kinderen en jongeren doordat zij met een deel van haar cursussen specifiek deze twee doelgroepen aanspreekt.

 

 

Doelstelling 1: MAD als vrij toegankelijke educatieve voorziening voor Delfshaven

 Dankzij de cursus van MAD worden vrijwilligers van minimaal zes en maximaal twaalf bewonersinitiatieven in een jaartraject opgenomen om eigen wijknieuws te maken en daarmee de PR van hun zelforganisatie naar een hoger plan te tillen

Dankzij de subsidie van Couleur Locale kunnen in het eerste jaar worden 20 (de helft van de opleidingsplaatsen, waarmee we van start gaan) bestemd worden voor vrijwilligerskader uit de deelgemeente Delfshaven. Organisaties zoals genoemd in de secundaire doelgroep kunnen daarvoor vrijwilligers (kosteloos) aanmelden.

Daarnaast kunnen individuele bewoners uit Delfshaven ook tegen betaling deze cursussen volgen, waarbij kinderen en jongeren (vanuit een gezinssituatie) die moeten rondkomen van een inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum deze cursusgelden volledig vergoed kunnen krijgen via het Jeugd Cultuur Fonds.

Dankzij een betere communicatie versterkt dat de betrokken (zelf)organisaties leidt het MAD tot een waarneembare extra participatie en motivering bij de betrokken vrijwilligers als gevolg.

 

Doelstelling 2; Realiseren van dagbesteding en vergroting inzet vrijwilligers

 Ten minste 40 Rotterdammers worden geactiveerd om zich een jaar lang, te scholen op het gebied van Nieuwe Media, waaraan zij een dagbesteding van minimaal 4 tot zo’n 16 uur per week aan overhouden en waarbij zij geactiveerd worden vanuit het MAD om zich in te zetten voor een actieve zelf-, bewoners- (of professionele welzijns)organisatie in Delfshaven.

 Tenminste vijf tot zeven burgers met een uitkering op grond van de wet werk en bijstand, leveren dankzij dit project een vrijwillige tegenprestatie voor tenminste 8 tot 32 uur per week, als facilitair medewerker bij het MAD.

 Zes tot twaalf professionals zetten zich eens per drie maanden als vrijwillige ondersteuner in, om de via het MAD betrokken vrijwilligers te empoweren (Media Klankbord Delfshaven).

 

Doelstelling 3; Versterking bestaande sociale infrastructuur

 Alle bewonersinitiatieven, zelforganisaties, en welzijnsorganisaties die behoren tot de bestaande sociale infrastructuur van Delfshaven, kunnen (zolang er opleidingsplaatsen beschikbaar zijn) vrijwilligers uit hun kader kosteloos laten scholen bij het MAD.

- Deze vrijwilligers - en daarmee ook deze wijkorganisaties – krijgen direct kosteloos toegang tot de faciliteiten van het Nieuwe Media Atelier Delfshaven. Zo profileert het MAD zich als een unieke en laagdrempelige voorzieningen voor heel Delfshaven.

 Alle individuele wijkbewoners die via het MAD worden opgeleid op één van de aspecten van nieuwe media, worden via het MAD tevens geactiveerd om hun nieuwe verworven vaardigheden ook in te zetten ten behoeve van de bestaande sociale infrastructuur van de wijk/ de stad.

 

Doelstelling 4; Optimaal gebruik van schaarse professionele middelen en inzet

 Zes tot twaalf betrokken (zelf)organisaties (over 2017) maken onbeperkt (natuurlijk wel in onderling overleg) gebruik van de hiervoor bij het MAD beschikbare opname- en edit-faciliteiten.

 De betrokken (zelf)organisaties worden aangemoedigd om deze 'cursus en praktijk' aan te grijpen om voor de eigen organisatie vrijwilligers te werven en/ of bewoners voor te lichten en de eigen P.R. naar een hoger plan toe te tillen.

 

Doelstelling 5; Combineren van professionele ondersteuning en vrijwilligers in de buurt

 Het bevorderen van samenwerking tussen wijkgerichte bewonersorganisaties. Het gaat hier om een zeer divers palet aan mogelijke partners; van wijkgerichte bewonersorganisaties Explosao TV, Het Dakpark, speeltuinvereniging De Bolder of tot aan welzijnsorganisaties als Zowel! Delfshaven en Radar WMO (bijvoorbeeld de afgelopen jaar gerealiseerde inzet ten behoeve van Huis van de Wijk Post West) tot straat-gerelateerde bewonersinitiatieven .

Er wordt hierbij onder andere voortgebouwd op de partnerovereenkomsten die UitJezelf eerder voor ‘Uit Je Eigen Wijk’ heeft afgesloten met o.a. Radar en Zowel!.

Ten behoeve van het verbinden van de vele professionals actief in Delfshaven op het gebied van nieuwe media en de sociale wil het MAD een ‘Media Klankbord Delfshaven’ in het leven roepen. Betrokken media-professionals worden eens per drie maanden betrokken bij één van de lopende cursussen om cursisten te inspireren en zo ook te empoweren.

 

Doelgroep-analyse

Het MAD wil ouderen, jongeren maar ook kinderen hun talenten ontwikkelen en daarnaast ook hen verbinden met in de wijk actieve of nieuwe wijkinitiatieven en/of (zelf)organisaties, danwel vrijwilligers uit deze organisaties me de eigen expertise en faciliteiten ondersteunen. Het MAD ondersteunt deze Rotterdammers/ initiatieven in het ontwikkelen van eigen kracht, door het aanbieden van een cursorisch aanbod, beschikbaarstelling van faciliteiten en een open-inloop atelier. Om dit onderscheid ook in de doelgroep-analyse zichtbaar te maken worden een primaire en een secundaire doelgroep onderscheiden.

 

3.1 Primaire doelgroep

De primaire doelgroep is het potentieel aan bewoners uit de betrokken wijken, oftewel:

 Alle bewoners vanaf 10 jaar, in of rondom Delfshaven, die;

 hun eigen talent op het gebied van ‘nieuwe’ media-technologie willen ontwikkelen,

 zich daartoe willen scholen op één van de gebieden van ‘nieuwe’media-technologie en daarvoor tenminste 30 weken, wekelijks 4 – 8 uur beschikbaar zijn,

 worden via het MAD tevens geactiveerd om actief betrokken bij één (of meerdere) bewoners-initiatieven in Delfshaven te raken. Hierbij kan onze lokale welzijnspartners(Zowel! en Radar) een rol vervullen.

 

3.2 Secundaire doelgroep

De secundaire doelgroep is niet de doelgroep die we willen enthousiasmeren om zelf de cursus te gaan volgen, maar dat zijn de (zelf)organisatie die zelf ook profijt hebben van het via deze cursus opgeleid vrijwilligerskader en onderdeel zijn van de sociale infrastructuur van Delfshaven, zoals; lokale wijkinitiatieven, zelforganisaties, sociale ondernemingen, welzijnspartners en zorginstellingen.

Juist het werven van vrijwilligers met de juiste competenties, blijkt een knelpunt voor diverse bewonersinitiatieven te zijn. Het project 'Maak je eigen wijk’ is bij uitstek geschikt om bewonersinitiatieven in samenwerking met professionele partijen uit het (professionele) gebiedsnetwerk onvermoede ‘eigen kracht’ aan te laten boren om zo de draagkracht van de civil society, op een specifiek aspect, te weten de externe communicatie, te versterken.

 

3.3. Conclusie

Het MAD richt zich enerzijds op wijkbewoners die op het gebied van ‘nieuwe’ media hun eigen talent verder willen ontwikkelen en anderzijds op het kader van (zelf)organisaties en sociale ondernemers in de wijk en het welzijnswerk, zodat deze dankzij het MAD als facilitaire organisatie zelf ook makkelijker Delfshavenaren (ook vrijwilligers met een beperking) kunnen enthousiasmeren en via het MAD laten opleiden om voor de eigen (of andere) buurtorganisaties bij te dragen aan de (online) communicatie.

 

 

4.0 het Media Atelier Delfshaven (MAD)

Het Media Atelier Delfshaven zet in op duurzame talentontwikkeling waarbij het gebruik van nieuwe media centraal staat. Daarom kiest het media-atelier voor het aanbieden van duurzame en doorlopende opleidings- en ondersteuningstrajecten, gericht op meerjarige talentontwikkeling. De cursussen worden gegeven aan groepen van 6 tot 8 deelnemers.

 

4.1 Openingstijden MAD

Het Media Atelier Delfshaven is uiteindelijk zes dagen in de week open van tien tot tien uur:

Overdag van 10.00 tot 15.00 uur is het als Open media-atelier toegankelijk voor cursisten en vrijwilligers uit Delfshaven, waarbij zij op locatie van de computerfaciliteiten gebruik kunnen maken en/of apparatuur voor extern gebruik kunnen komen lenen.

In de middag vanaf 15.30 tot ’s avonds 22.00 uur, zijn de faciliteiten beschikbaar voor het verzorgen van cursussen gericht op kinderen (8 tot 14 jaar, jongeren 14 – 18 jaar, alle andere Delfshavenaren (18+) .

Het is de bedoeling dat de cursussen voor kinderen en jongeren gefinancierd worden door bijdragen van de ouders/ deelnemers zelf.

De openstelling van het media-atelier van 10 tot 15.00 uur (maandag tot en met zaterdag) is bedoeld als vrij toegankelijke wijkvoorziening, voor alle wijkbewoners die als cursist bij één van de lopende cursussen ten behoeve van talentontwikkeling, danwel werkzaam zijn voor één van de wijkorganisaties die vanuit het MAD ondersteund en gefaciliteerd worden.

 

4.2 Cursusaanbod MAD

In het eerste (half) jaar zal er gestart worden met de cursussen ‘Buurtvloggen’, On- en offline vormgeving, Fotografie, Uit Je Eigen Wijk, en (web)redactioneel schrijven.

Hiervan wordt de helft van de cursusplaatsen (20) bekostigd dankzij de bijdrage van Couleur locale. Deze kunnen door bewonersinititatieven worden ingezet om de eigen (communicatie) medewerkers kosteloos te scholen en te faciliteren.

Het is de ambitie vanuit Het Media Atelier Delfshaven om het aanbod in één jaar tijd uit te bouwen tot de volgende beschikbare jaarcursussen in 2018:

- On- en offline vormgeving

- On en Offline Fotografie (& fotobewerking)

- Promotie- en videoclips/ Uit Je Eigen wijk (filmtechniek & videobewerking)

- Online media strategie & web-redactioneel schrijven

- Programmeren van app’s en/of websites

- Beats en muziek produceren

- DJ’en.

 

Eind september starten we met de gele combinatie cursussen, als try-outs van een half jaar. Vanaf 1 januari 2018 worden hiervoor verdiepingscursussen aangeboden en kunnen tevens nieuwe cursisten binnenstromen.

Het MAD omarmt hierbij tevens de methodiek van peergroup learning, hierdoor zullen uiteindelijk gedurende het inloop atelier meer ervaren cursisten de minder ervaren cursisten kunnen helpen bij hun eigen ontwikkeling.

Twintig cursusplaatsen zijn (en blijven) kosteloos bestemd voor bewoners (18+) die actief betrokken zijn bij een bewonersorganisatie of een bewonersinitiatief in Delfshaven en die bereid zijn met het talent wat zij via het Media Atelier Delfshaven ontwikkelen bij te dragen aan een sterke(re) civil society met meer inzet van bewoners en vrijwilligers, meer bewonersinitiatieven en een toename van sociale cohesie.

 

 

4.3 Groei en meerjaren financieringsperspectief MAD

Het MAD wil op termijn (na drie jaar) deze faciliteit grotendeels kostendekkend kunnen exploiteren, worden hierom heen ook meerdere cursussen verzorgd, waarbij volwassenen, jongeren en kinderen een reëel cursusgeld zullen moeten gaan betalen. Zij betalen een kostendekkend cursusgeld van € 20,00 per week (maal 16) = €. 320,-.

Doordat de inzet van MAD ook valt onder de criteria zoals opgesteld door het Jeugd-cultuurfonds, kunnen deze cursussen voor kinderen en jongeren die in een huishouding leven met een inkomen minder dan 120% van het bestaansminimum vanaf januari 2018 deze kosten via het JCF-R (na toekenning) vergoed krijgen. Hierdoor draagt het Media Atelier Delfshaven ook bij aan het creëren van een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving en ontplooiingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

 

5.0 De faciliteiten

- Het MAD wil de via UitJezelf beschikbare vier sets DSLR camera’s met ten minste nog twee camera’s (en bijbehorende accessoires) uitbreiden.

Daarnaast dienen er nog ten minste zes extra wekplekken (totaal is dan acht) gecreëerd te worden zodat acht cursisten gelijktijdig online aan de slag kunnen.

Ten behoeve van de cursussen ‘Produceren’ en ‘DJ’en’ zal (op termijn) ook geïnvesteerd worden in de hiervoor noodzakelijke accessoires en software.

Los daarvan worden cursisten ook nadrukkelijk uitgenodigd om ook met een eigen DSLR camera en montage laptop te werken. Zo kunnen zij ook buiten lestijd onbeperkt oefenen en de eigen werkpraktijk vorm geven. Dat is de beste garantie is voor continuïteit op de langere termijn.

Deze noodzakelijke investeringen moeten nog via aanvullende fondsenwerving en/of sponsoring gerealiseerd worden.

 

 

6.0 Tenslotte

Echt MAD, ieder een eigen communicatiestrategie

 

Om ervoor te zorgen dat jij en jouw (zelf) organisatie zichtbaar(der) worden in de wijk, worden alle cursisten (in het verlengde van de betreffende cursus) vertrouwd gemaakt met het verzorgen van een online communicatiestrategie en hoe deze aan te vullen met offline communicatiemiddelen als; beeldmerk, flyers, posters en traditionele media als Open Rotterdam, enzovoort).

Uitgangspunt bij het MAD is dat sociale media de basis vormen voor effectieve (en goedkope) communicatie met je (potentiële) doelgroep. In de cursus worden tips en tricks aangereikt, hoe de bestaande sociale media hiervoor effectiever kunnen ingezet.

Sociale media zijn effectief, omdat deze door veel buurtbewoners worden gebruikt. Bovendien zijn sociale media erg geschikt om boodschappen te laten circuleren, extern maar bijvoorbeeld via een twittergroep ook intern.

Veel in het gebied actieve (zelf)organisaties bezitten al een eigen website en/ of zijn zichtbaar via sociale media. Ook zijn er diverse websites die zich (mede) richten op een specifiek gebied en/ of op de (actieve) bewoners in dat gebied.

Door van elkaars sociale netwerken gebruik te maken en door deze aan elkaar te koppelen wordt het bereik van de boodschap, die jij als (zelf)organisatie uitzendt, vergroot.

 


afbeelding van Willemijn in &#039;t Veld

Welkom op dit platform! Ook ik denk de komende weken graag met jullie mee om van dit idee een kansrijke aanvraag te maken. Op JMHM houden we van bondig communiceren, dus liever geen uitgebreide projectplannen, maar in klare taal een concrete beschrijving van wie, wat, waar, met wie en waartoe. Flink opschonen deze tekst, stel ik voor, zodat we zicht krijgen op wat je wilt bereiken.

afbeelding van Hugo Post

Beste Jojanneke

Er is een uitgebreider projectplan van 10 bladzijden (excl. financiele gegegevens). Kan ik dat als bijlage uoloaden of wil je dat ik die als geheel upload?

 

afbeelding van Johanneke Minnema

Beste Hugo,

Welkom bij Jij Maakt Het Mee! Ik ben jullie coach en denk de komende weken graag met jullie mee.

Ik begrijp dat jullie aanvragen voor het project UitJezelf. Een veelbelovende naam en ik ben dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van dat project! 

Om je projectplan aan te vullen klik je op de knop ‘bewerken’ bovenaan deze pagina, en daarna op ‘denk mee – meer projectinformatie’. En laat het vooral weten als je nog vragen hebt!

Johanneke