menu denk mee beslis mee maak mee

Kunstlokaal Schothorst

Lokale creatieve ontmoetingen voor 55 plussers

Stichting Inloophuizen Amersfoort locatie Inloophuis Schothorst
1 januari 2019 tot 31 december 2019
beeldend 3D, crafts, fotografie, muziek
ouderen
onze website
€6.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Kunstlokaal Schothorst

Lokale creatieve ontmoetingen voor 55 plussers

afbeelding van Margreet Bouwman

Ingediend door:

Margreet Bouwman

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe betrekken we de echt kwetsbare ouderen bij dit project?

Wat ga je doen?: 

Schothorst is een vergrijzende wijk in Amersfoort, het buurthuis Trefhorst is wegbezuinigd, waardoor er weinig plekken zijn voor ontmoeting. Er is sterke behoefte aan meer ontmoetingsplekken in de wijk.

In een succesvolle pilot van Kunstlokaal in de Amersfoortse wijk Schothorst, bleek dat er in de wijk veel vraag is naar creatieve activiteiten voor 55 plussers. Om het project beter in te bedden in de wijk, een blijvende ontmoetingsplek te kunnen bieden én een kwetsbaarder groep ouderen te bereiken, slaan Scholen in de Kunst en Inloophuis Schothorst nu de handen ineen.

Binnen Kunstlokaal worden op basis van de vraag van deelnemers creatieve activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de wijk Schothorst. Inloophuis Schothorst is de belangrijkste uitvalsbasis. Op basis van de suggesties van bewoners, worden korte workshopseries georganiseerd die door professionele kunstdocenten of kunstenaars gegeven worden.

Naast de workshopseries wordt een voorstelling naar de wijk gehaald, waar de hele wijk voor uitgenodigd wordt.

De samenwerkingspartners vullen elkaar goed aan: Inloophuis Schothorst heeft een groot netwerk in de wijk én een locatie die de hele week door open is. Scholen in de Kunst heeft een groot netwerk van kunstenaars en kunstdocenten en is ervaren in het organiseren van workshops en evenementen.

We hopen met Kunstlokaal nieuwe ontmoetingen tussen wijkbewoners te realiseren, het netwerk onder 55 plussers te vergroten en mensen de kans geven hun talenten te  ontdekken en ontwikkelen.

Hoe ga je te werk?: 

Hoofddoelstelling

Ouderen actief stimuleren deel te nemen aan kwalitatief hoogwaardige culturele activiteiten en hiermee een impuls te geven aan het sociale netwerk van 55-plussers en de culturele infrastructuur in de wijk te versterken.

Subdoelstellingen

  1. Het bereik van Inloophuis Schothorst vergroten door kennismaking met de inloop en activiteiten van het inloophuis. Mogelijkheden bieden om na de cursussen met elkaar in contact te kunnen blijven door het meedoen aan inloop en activiteiten of zelfs vrijwilligerswerk.
  2. Ouderen in de wijk in beeld krijgen, wat de mogelijkheid biedt om problemen te signaleren.
  3. Naast de culturele activiteiten een plek bieden waar je op een laagdrempelige manier onder de mensen kunt komen.
  4. Het vergroten van de zichtbaarheid van culturele aanbieders in de wijk.
  5. Het bewustzijn van culturele aanbieders m.b.t. de meerwaarde (op sociaal en artistiek vlak) van kunst en cultuur voor de doelgroep 55+ vergroten.
  6. Ouderen in de gelegenheid stellen hun culturele interesses en talenten te ontdekken en te verdiepen.
  7. Het netwerk van Scholen in de Kunst in het sociaal domein verdiepen en verbreden.

Om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van 55-plussers m.b.t. de inhoud van Kunstlokaal, zullen we steeds bij de doelgroep inventariseren welke activiteiten we zullen organiseren. Dat doen we door op bijeenkomsten in de wijk (wijkmarkt, kerstmarkt andere evenementen) 55 plussers te vragen wat ze in hun wijk graag zouden willen doen. We gaan soms ook in op een vraag die leeft in de wijk, zoals bijvoorbeeld de vraag van de wijkwebsite naar fotografen en redactieleden; dit resulteerde bij de pilot in een workshop fotografie en een workshop schrijven. Aandachtspunt is om ons meer te richten op mannen, in de pilot was het overgrote deel van de deelnemers vrouw.

Als er naar een specifieke culturele (!) activiteit veel vraag is, gaan we eerst in de wijk zelf, en als dat niet lukt, buiten de wijk op zoek naar een kunstenaar/docent die workshops op dat vakgebied kan verzorgen. Activiteiten vinden plaats in het Inloophuis, maar ook op andere plekken in de wijk. Zo spreiden we ons aanbod over de grote wijk Schothorst, waardoor het steeds voor andere mensen vlak bij huis is.

Een andere uitdaging is om relatief kwetsbare ouderen bij het project te betrekken. Dat betekent een logistieke, maar vooral ook een communicatieve uitdaging. Hoe verleid je mensen die weinig hun huis uit komen, een klein sociaal netwerk hebben om deel te nemen. Het Inloophuis zelf heeft contact met een aantal van deze mensen, maar we willen ook met Buurtzorg bespreken of we hierin kunnen samenwerken. 

Met wie werk je samen?: 

Kunstlokaal is een samenwerking tussen Inloophuis Schothorst en Scholen in de Kunst. Scholen in de Kunst doet de zakelijke leiding en is verantwoordelijk voor de invulling van de workshops en daarmee de artistieke/pedagogische kwaliteit van het project. Inloophuis Schothorst is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het netwerk, kansen zien in de wijk zelf, werving, inzet van vrijwilligers en facilitaire ondersteuning van het project.

Overige samenwerkingspartners zijn Indebuurt033 (welzijn), Buurtzorg (thuiszorg), Wijkwebsite, De Koperhorst (woonzorgcentrum), De Hoeksteeen (kerk met wijkfunctie).


afbeelding van Arie Koelemij

Beste Margreet,

Ook van mij welkom op Jij Maakt Het Mee. Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken met je mee. Ik heb je eerste opzet met belangstelling gelezen. Mag ik meteen de inhoud in met een drietal vragen? Daar gaat-ie:

Ik lees een sterke sociale doelstelling in het plan. Scholen in de Kunst ontvangt subsidie en voert zelf AK- subsidieregelingen uit. Die combinatie roept de vraag op: zijn wij het juiste loket voor dit project? Te meer omdat een deel van het project gaat over 'passieve beleving van cultuur' (het in huis halen van een voorstelling).

Wat is het effect van dit project op lange(re) termijn? Hoe zorgen jullie er voor dat de ouderen hun huis uit blijven komen na de korte workshopseries?

En tot slot: het aspect van experiment of vernieuwing. Het aanbieden van workshops in een buurthuis of de wijk is op heel veel plaatsen eerder gedaan. Samenwerking van culturele organisaties met zorg en welzijn is ook niet nieuw. Kun je in dit stadium al aangeven waar experiment of vernieuwing zit?

Ik lees graag je reactie.
Groet, Arie

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Arie,

Vraag 1 over de sociale doelstelling: bij samenwerking met (en financiering door) een sociale organisatie, is het altijd zoeken naar het evenwicht tussen artistieke en sociale doelstellingen. Vanuit Scholen in de Kunst sta ik voor kwalitatief goede artistieke workshops. We zullen ook niet alle suggesties uit de wijk kunnen honoreren, omdat we echt workshops in de kunsten willen geven. Ik geloof ook dat als je workshops van hoge kwaliteit geeft, de binding met de groep sterker wordt, omdat mensen enthousiaster zijn over wat ze doen/maken. Uiteraard geldt dit alleen als de kunstdocent goed weet af te stemmen op de doelgroep. 

De Amateurkunst subsidieregeling die Scholen in de Kunst uitvoert, wordt alleen verstrekt aan amateurkunstverenigingen. In de praktijk zijn dat vooral muziekverenigingen zoals orkesten en koren. Omdat Inloophuis Schothorst geen amateurkunstvereniging is, kunnen we geen beroep doen op deze regeling. Het onderdeel 'passieve beleving van cultuur' is maar een klein deel van het project, en biedt de kans om een groot aantal mensen te informeren over de actieve workshops, en ideeen daarvoor te inventariseren. Bij de pilot hebben we gemerkt dat de onderlinge binding van de deelnemers klein was, en dat ze niet goed wisten dat ze onderdeel waren van een groter geheel. Als je het project via zo'n 'passieve beleving' in de schijnwerpers zet, ontstaat er meer binding met het project, ontstaat er meer contact tussen de deelnemers wat hopelijk zorgt voor meer ambassadeurs/vrijwilligers die zich kunnen inzetten voor het project. Bij de werving, ondersteuning van workshops etc. etc.

Het effect op de lange termijn is dat het inloophuis een netwerk en ervaring krijgt met kwalitatief goede kunstdocenten. Dat ze dit niet hadden, was eerder de reden dat creatieve workshops niet van de grond kwamen bij het Inloophuis. De meerwaarde van de samenwerking ligt voor Scholen in de Kunst erin, dat Inloophuis Schothorst een locatie in de wijk is, die bijna dagelijks open is. Daarmee zijn er veel meer mogelijkheden voor deelnemers om elkaar te blijven ontmoeten en weer nieuwe activiteiten te organiseren. De basis van het contact tussen de ouderen is een creatieve activiteit, van daar uit kunnen ze ook eigen creatieve activiteiten blijven ontwikkelen. Ook al is dat niet (altijd) onder leiding van een professionele kunstenaar/kunstdocent. Het project moet 'van de wijk' worden. Dat is heel lastig als je het vanuit een gebouw in de binnenstad moet organiseren. Dus omdat het Inloophuis een bekende plek wordt, en mensen daar bijna elke dag terecht kunnen, zullen mensen daar makkelijker naartoe komen als de workshopserie afgelopen is.

Over het vernieuwende aspect; alles is al gedaan, maar nog niet iedereen heeft alles al gezien. Dat hou ik mezelf voor als beeldend kunstenaar. Anders blijft er nog maar heel weinig over om te doen. Bovendien zal je altijd je eigen handschrift, je eigen accenten in iets leggen. Dat geldt volgens mij ook voor Kunstlokaal. Voor Scholen in de Kunst en Inloophuis Schothorst is onze samenwerking nieuw. We hebben echt iets aan elkaar. Voor Schothorst is het nieuw dat er weer een plek is waar je aan kunst kunt doen, en waar je ook op andere momenten terecht kunt, waardoor het netwerk waarbinnen die culturele activiteiten gebeuren sterker is.

Ik hoop je vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Margreet, welkom terug op Jij Maakt Het Mee. Zoals je weet ben ik coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Je hebt in de pilotfase al veel praktijkervaring opgedaan met actieve cultuurparticipatie voor senioren en weet wat wel en niet werkt. Is het mogelijk om voor Kunstlokaal professionele kunstdocenten en kunstenaars te werven die zelf 55+ zijn? Dat is een extra stap in de door jou gewenste richting ‘voor en door senioren’.

Mijn tip om jouw plan te versterken richt zich op jouw meedenkvraag hoe de echt kwetsbare ouderen te betrekken. Hoe logisch is het om de deelnemers zelf in te schakelen om deze mensen aan te spreken en als persoonlijke gast uit te nodigen? Persoonlijke mond-tot-mond reclame in combinatie met een laagdrempelige haal- en brengservice. Dat is meteen een manier om meer mannen over de streep te trekken. Wie zegt nou nee tegen een uitnodiging van een leuke dame om samen een culturele activiteit te bezoeken?!

Mijn ervaring is dat deelnemers heel graag meewerken om nieuwe senioren op de bijeenkomsten af te laten komen. Wat is jouw ervaring met publieksbereik? Hartelijke groet, Daniëlle.

afbeelding van Margreet Bouwman

Beste Danielle,

leuk dat je met ons meedenkt! Deelnemers vragen om iemand mee te nemen is inderdaad een goed idee. Dan kunnen de ouderen die minder snel uit zichzelf/alleen iets nieuws ondernemen met een bekende mee komen. Dat betekent in de praktijk dat we wat eerder moeten beginnen met werven van deelnemers, dan is er tijd om mensen te vragen iemand mee te nemen. 

55+ docenten vind ik ook een goed idee. Ik heb bij de pilot niet naar de leeftijd van de docenten gevraagd, maar ik vermoed dat zeker 3 van de 5 docenten 55+ waren. Zo wordt het profiel van de docent: uit de wijk, 55+, ervaren in de kunstvorm waar deelnemers om vragen steeds specifieker, dus zeker niet altijd haalbaar vermoed ik. Maar we kunnen zeker ons best doen om deze mensen te vinden.