menu denk mee beslis mee maak mee

Het Inclusieve Theaterlaboratorium

Babel laat zich zien in de stad

Theater Babel Rotterdam
1 april 2018 tot 31 december 2019

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee

Ga direct naar de reacties

Het Inclusieve Theaterlaboratorium

Babel laat zich zien in de stad

afbeelding van Alexander Heester

Ingediend door:

Alexander Heester

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Wat kan ik aanpassen om het plan nog beter bij het doel van de regeling te laten aansluiten?

Wat ga je doen?: 

Theater Babel Rotetrdam zet in 2018 een verdere stap in de richting van de inclusie. In 2015 besloten het rotterdams centrum voor theater (rcth) en Theater Maatwerk tot intensieve samenwerking. In de 2017 gingen de twee organisaties samen verder onder de naam Theater Babel Rotterdam.

Het rcth verzorgde een opleiding tot regisseur of acteur en bracht jaarlijks producties op de planken. Theater Maatwerk was ontstaan uit een dagbesteding van zorginstelling Pameijer en maakte theater met acteurs met een verstandelijke beperking. Door het samengaan is een nieuwe vorm van kunst ontstaan. Inmiddels zijn vijf producties gemaakt. Steeds werd gewerkt met acteurs met en zonder een beperking.  De (24) acteurs met beperking werden daarnaast vier dagen per week getraind.

Daarnaast speelden de acteurs (met en zonder beperking) in diverse (kleine) producties. In 2018 wil TVR ongeveer 250 producties maken waaronder een grote voorstelling en diverse workshops. Het gaat om professionele producties voor een algemeen publiek. De 24 acteurs duiden we aan met onze vaste acteurs.

De volgende stap die Theater Babel Rotterdam maakt, is ook de training van de acteurs en alle andere activiteiten inclusief te maken. Daarom is de groep uitgebreid met andere acteurs. Die zijn in het laatste deel van 2017 en begin 2018 geworven door middel van audities. Daarbij is gezocht naar theatermakers met een andere achtergrond dan toneel. Zo zijn er nu bijvoorbeeld twee circus-kunstenaars en een musicus actief in het gezelschap. In het totaal hebben acht theatermakers zich aangesloten bij het gezelschap, we noemen hen gast-acteurs. Daarnaast hebben zorgmedewerkers en stafmedewerkers zich bij het gezelschap gevoegd. Zo is de het gezelschap gegroeid naar 41 acteur-theatermakers. Zij gaan in 2018 gedurende 30 weken drie dagen per week met elkaar werken. Alle producties die zij maken, zijn inclusief. Dit plan is beschreven onder de werktitel “Het inclusieve theaterlaboratorium”.

Dit is de uitwerking van een deel van het oorspronkelijke plan, het deel waarin de acteurs van Theater Babel Rotterdam hun eigen theater verlaten en zich laten zien in de stad. Het is een gezelschap van circa 40 mensen bestaande uit acteurs en theatermakers met en zonder een beperking.

In het plan is een aantal fases ingebouwd.
 We onderscheiden vier fases:
Fase 1 - Opbouw van de karavaan – januari-maart 2018 De acteurs worden geworven en meegenomen in het plan. De eerste gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Doel van deze fase: groep formeren, eenheid creëren, testen werkwijze
Fase 2 - Eerste activiteiten in de stad – april – december 2018 In fase 2 moet duidelijk zijn hoe de groep functioneert en worden de eerste activiteiten buiten de muren van ons eigen theater ondernomen. In samenwerking met makers van voorstellingen bij collega culturele instellingen worden de acteurs in analyse van en reflectie door middel van werkbezoeken en een flankerend educatief programma. Doel van deze fase: verdere groepsvorming, persoonlijke ontwikkeling, vergroting theatraal inzicht en kennis, contacten leggen voor de volgende fase met collega-instellingen
Fase 3 - Intensieve samenwerking met collega-instellingen in de stad – januari – december 2019. De activiteiten uit fase 2 worden voortgezet en uitgebreid.
Fase 4 -Intensieve samenwerking met collega-instellingen in het land – januari – december 2020 – fase moet nog nader worden ingevuld.

Flankerend educatief programma
Ieder werkbezoek wordt voorafgegaan door een voorbereidende les in het kader van de lessen kunstgeschiedenis. Na het bezoek volgt er een reflectiebijeenkomst waarin wordt teruggekeken en gefocust over wat de groep kan gebruiken in hun eigen lessen en productie. De voorbereidende lessen worden zo veel mogelijk georganiseerd voor het te bezoeken theater of de makers van de te bezoeken voorstelling.

Aanvraag Jij maakt het mee.nl
Deze aanvraag gaat over de werkbezoeken en het flankerende educatief programma uit fase 2 en voor dezelfde activiteiten in fase 3.
Voor de 30 weken met elkaar werken is voor een groot deel financiering gevonden, naar een ander wordt nog gezocht, dat ziet er goed uit. De activiteiten waar het omgaat in de jijmaakthetmee aanvraag is een aanvulling op de al geplande activiteiten. De werkbezoeken hebben een tweeledig doel:
1. We willen de stad laten zien dat we een inclusief gezelschap zijn. Voor veel collega instellingen is inclusief werken nog nieuw en onbekend. Daar willen we verandering in brengen, allereerst door gewoon te laten zien dat we bestaan. Wij denken dat een groep van veertig acteurs van een inclusief gezelschap wordt opgemerkt ik in het theater en in het museum.
2. We willen het werk van onze vaste acteurs een culturele bedding geven.
Beide doelen hebben praktische en daarmee financiële haken en ogen. Als we inclusief willen zijn, moeten alle deelnemers uit het gezelschap mee. Onze vast acteurs en de staf doen het in de vrije tijd. De gastacteurs in principe ook, maar zij doen de activiteiten op tijdstippen dat ze normaal werken. Dat betekent dus een avond geen inkomsten. Het grootste deel van onze gastacteurs kan zich dit niet veroorloven. Daarom worden ze gedeeltelijk betaald (1). Een werkbezoek plannen heeft voor onze vaste acteurs doorgaans wat meer voeten in aarde dan voor andere mensen, zo moet er vaak vervoer en/of begeleiding worden verzorgd (2).

De totale kosten van deze activiteiten bedragen ruim € 36.000 per jaar. Aan uw fonds vragen wij een bijdrage van € 15.000. De overige kosten dekken wij met eigen inkomsten en giften van particulieren en andere fondsen.

 


afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Alexander,

Volgens mij heb je alleen nog het eerste tabblad onder Bewerken - Denk mee ontdekt. Er is een tweede tabblad met meer invulvakken en de mogelijkheid om de begroting te uploaden. Daarin staan meer concrete vragen die je helpen het plan verder uit te werken.

Graag lees ik daarin meer over o.a. het werkproces van de deelnemers, de onderlinge samenwerking tussen deelnemers en begeleiding vanuit professionals, de aandacht voor de verschillende disciplines en daarin de artistieke ontwikkeling van deelnemers, en ho dit proces aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de verschillende deelnemers. Ook de rol van samenwerkingspartners mag daarin naar voren komen. 

Daarnaast zou het mooi zijn om meer te lezen over jullie ambitie en stip op de horizon in de toekomst als het gaat om inclusief theater en hoe jullie dat mede door dit project en andere activiteiten hopen te bereiken. Dit geeft een stukje context en inzicht in de potentieel duurzame impact.

Succes! 

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Je meedenkvraag is: wat kan ik aanpassen om het plan nog beter bij het doel van de regeling te laten aansluiten? Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik de website maar eens nauwkeurig bekeken. Theater Babel doet al geweldige dingen! Het antwoord geef ik in de vorm van een wedervraag: wat is er experimenteel, vernieuwend of wild aan het idee van de karavaan die de stad in gaat?

Zoals het nu staat omschreven lijkt de toegevoegde waarde twaalf keer per jaar een dagdeel met de spelers iets buiten de deur doen, waaronder een museumbezoek. En dan denkt de gemiddelde lezer, waaronder ikzelf: dat kan stukken goedkoper. Dus mijn tip is dat je beter aangeeft wat de culturele invulling van die bezoeken inhoudt en hoe de persoonlijke ontwikkeling van de acteurs groeit door deze vorm van actieve cultuurparticipatie.

afbeelding van Alexander Heester

Beste Daniëlle, dank voor je feedback! En dank voor het compliment! Ik heb de aanvraag grondig herzien en mijn collega's en ik gaan onz best doen om mensen te mobiliseren naar deze site te komen. Ik heb geprobeerd aan te geven wat we willlen en hopelijk ook waarom heel wat kost. 
Hartelijke groet,
Alexander Heester

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Je schrijft dat jullie met vaste acteurs en gastacteurs op jaarbasis 250 à 300 voorstellingen en workshops verzorgen. Dat is al een intensieve programmering voor drie dagen per week. Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe activiteiten waarbij de acteurs hun eigen theater verlaten en zich laten zien in de stad?

Je bent nu een maand bezig met de opbouw van de karavaan (fase 1). Wat zijn de meedenkreacties van de geworven acteurs die door jullie worden meegenomen in het plan? Kun je een beeld geven van de eerste gezamenlijke activiteiten om een groep te formeren, eenheid te creëren en de werkwijze te testen? Tip: je kunt een aantal (gast)acteurs uitnodigen om op dit jij maakt het mee platform te helpen om ‘Babel laat zich zien’ goed onder woorden te brengen en het belang van jullie project en deze subsidieaanvraag te onderstrepen.

afbeelding van Alexander Heester

Beste Daniëlle,

Dank voor je reactie.

De voorstellingen worden niet allemaal als onderdeel van de Karavaan gespeeld. Onze vaste acteurs werken vier dagen per week en 40 weken per jaar. De Karavaan ‘rijdt’ 30 weken per jaar, 3 dagen per week, er blijven dus nog ca 70 dagen over waarop ook voorstellingen, workshops en andere activiteiten kunnen worden gepland.
De nieuwe activiteiten, waarbij de acteurs zich laten zien in de stad, zijn extra, een vorm van vrijetijdsbesteding die tegelijk bijdraagt aan hun culturele bagage. Het gaat om 12 bezoeken per jaar. Dat kan bijvoorbeeld ook een museumbezoek zijn aan het einde van een repetitiedag, dat kost minder tijd extra.
De meedenkacties van de acteurs zijn nog niet meegenomen in dit plan. De Karavaan draait nu drie weken en het is voor de vaste acteurs en de gastacteurs een heel intensieve tijd. Er wordt veel van hen gevraagd op het moment. En een nieuwe manier van werken gaat met vallen en opstaan. Dat is de reden dat ik de acteurs nog niet heb gevraagd mee te denken, maar zij weten natuurlijk wel dat het streven is om werkbezoeken af te gaan leggen en dat daar financiering voor wordt gevraagd.
Op mijn actiepuntenlijstje staan wel acties naar de acteurs:
1. Ik wil een mail sturen naar in ieder geval de gastacteurs, waarin ik vertel over dit plan en ze uitnodig er naar te kijken op de site. Dan kunnen ze zelf kiezen of ze willen reageren of niet. De mail gaat ook naar een deel van de vaste acteurs. Niet naar alle acteurs omdat een deel niet kan lezen.
2. Ik zoek naar een moment om de vaste acteurs bij te praten over het plan zodat ze allen weten over dit plan.

De groep werkt in de ochtend in drie groepen. Na een warming up wordt er gewerkt in verschillende disciplines: circus, stem en spel. Ze werken het eerste blok (van 5 weken) in dezelfde groep met dezelfde vakken. In de middag werkt de groep in zes subgroepen aan verschillende producten: Drie groepjes werken aan workshops voor scholen (theaterateliers) rond verschillende thema’s waarin de ontmoeting tussen onze acteurs en de scholieren centraal staat. De andere drie groepjes maken voorstellingen voor scholen rond seksualiteit.
De groepsvorming gaat dus in stapjes, in kleinere subgroepen. Na het blok van vijf weken, worden andere subgroepen geformeerd, zowel voor de ochtend als de middag, zodat iedereen leert te werken met alle andere leden van de groep.

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Alexander, laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken. Heb je binnen en buiten Rotterdam al contact met collega culturele instellingen, inclusieve theatergezelschappen en maatschappelijke organisaties?

In Alkmaar heb ik regelmatig samengewerkt met twee inclusieve theatergroepen die fantastische voorstellingen maken en actief meedoen met publieke evenementen, zoals het BrugTheaterFestival en Kaeskoppenstad. Mijn tip is om contact met hen op te nemen in het kader van samenwerking met makers van voorstellingen bij collega culturele instellingen.

Theatergroep Eenhoorn www.theatergroepeenhoorn.nl

Theatergroep Andersom www.artiance.nl/cursus/theatergroep-andersom

 

afbeelding van Alexander Heester

Beste Daniëlle, dank voor je reactie.  Met diverse (culturele) instellingen hebben wij intensief contact. Een voorbeed is Codarts waarvan de dansacademie deel uitmaakt. Andere inclusieve organisaties kennen wij ook, maar wij zijn een vreemde eend in die bijt. Omdat wij expliciet naar buiten gericht zijn en theater maken op professinele basis. Met onze vaste acteurs (van wie het grootste deel met verstandelijke beperling) en onze gastacteurs maken wij op jaarbabasis 250 à 300 voorstellinen en workshops. Daarbij worden de vaste actuers vier dagen per week getraind en gecoacht, de vaste acteurs doen 3 dagen in de week, gedurende 30 weken met hen mee, als integraal onderdeel van de groep. Dit doen wij allemaal als onderdeel van onze inclusieve missie. Ik zal in het plan verder uitwerken hoe onze groep eruit ziet en wat we precies doen.

afbeelding van Stefanie Weijsters

Beste Alexander,

Welkom op Jij maakt het mee! Als adviseur van het Fonds denk ik de komende weken graag met jullie mee.

In de inleiding wordt gerefereerd naar wijzigingen in een oospronkelijk plan. Betekent dit dat jullie dit plan eerder hier hebben ingediend? Ik kon het zelf niet terugvinden, dus vraag er graag even naar. 

Daarnaast nog een ophelderingsvraag: nemen aan het project enkel betaalde acteurs deel? Jij maakt het mee is gericht op beoefening in de vrije tijd, waarbij de beoefenaars onbetaald deelnemen (vaak betalen deelnemers zelfs om mee te doen).

Via de knop Bewerken - Denk mee (meer projectinformatie) openen zich meer tekstvakken om het plan verder uit te werken. Succes de komende tijd! 

afbeelding van Alexander Heester

Beste Stafanie,
Dank voor je reactie en excuses voor mij trage antwoord. Ik had wat problemen met de site, iedere dat ik inlogde verdewenen de commentaren. Ik doe het nu op een andere computer en dat gaat beter.
Ik heb eerder contact gehad met een collega van jou, Willemijn in 't Veld. Aan haar heb ik het oorspronkelijke plan gestuurd en ook op haar advies heb ik de wijzigingen aangebracht. Ik zie op de site van jijmaakthetmee geen mogelijkheid om een document bij te voegen, alleen een afgbeelding. Of zie ik verkeerd?
Aan het project doen onze vaste acteurs mee. Dat zijn 24 acteurs met een verstandelijke beperking die niet betaald worden. Ze leven van geld dat afkomstig is van regelingen in de zorg. Dat is de kern van het plan. Om hen meer (culturele) bagage te geven, willen de genoemde activiteiten doen.
Daarnaast nemen beroepsacteurs mee aan de activiteiten. Zij worden gedeeltelijk betaald in het plan. Dit doen wij omdat zij hun inkomen bij elkaar moeten schrapen. Als zijn dagdelen (vooral avonden) iets anders doen, kunnnen ze in die tijd niet werken en dus niet voorzien in hun levensonderhoud.
Het is voor ons belangrijk dat deze acteurs ook meedoen omdat we in de eerste plaats onze activiteiten zo veel mogelijk inclusief willen maken en in de tweede plaats omdat deze groep acteurs samenwerkt met onze groep vaste acteurs.

Ik zal mijn prjectbeschrijving aanpassen en -scherpen om dit duidelijker naar voren te laten komen.