menu denk mee beslis mee maak mee

Art Yourself 2017

Culturele zomerschool

Stichting Tout Maastricht
1 september 2017 tot 29 oktober 2017

€15.000

Dit projectidee is in ontwikkeling. Geef je tips! Denk mee Beslis mee Maak mee
Login of registreer om dit project te volgen.

Ga direct naar de reacties

Art Yourself 2017

Culturele zomerschool

afbeelding van Sebastiaan Canton

Ingediend door:

Sebastiaan Canton

Ik zoek meedenkers over deze vraag: 
Hoe kunnen we de doelgroep het beste benaderen om ze uit te nodigen voor deelname?

Wat ga je doen?: 

Art Yourself 2017

Jij maakt kunst en kunst maakt jou!

Om in te spelen op deze situatie en om cultuurparticipatie onder jongeren te bevorderen wil Tout Maastricht in de zomer van 2017 een culturele zomerschool organiseren, bestaande uit twee weekkampen die naast elkaar georganiseerd worden; één kamp gericht op het 'proeven' van verschillende kunst- en cultuurdisciplines, en het andere kamp waarin de deelnemers zich verdiepen in één kunstdiscipline. De kampen zijn inclusief overnachting, om zo een complete ervaring te hebben, om deelnemers nog sterker met elkaar en met de kunstenaars en organisatoren te verbinden. Afsluitend zal er een presentatiemiddag- of avond zijn, waarop de jongeren ook hun netwerk kunnen meebrengen.

Via brainstormsessies met jongeren gaan wij ervoor zorgen dat de inhoud en de vormgeving van de kampen aansluit op de behoeften van de doelgroep. De workshops zullen aangeboden worden door kunstopleidingen, culturele instellingen en experts; ze zullen een hoogwaardig artistiek karakter hebben.

In beide zomerkampen zullen de jongeren in groepjes van ongeveer 3-5 personen begeleid worden door studentencoaches van kunstopleidingen en/of sociaal-maatschappelijke opleidingen (denk aan: docentenopleiding MAFAD, Creatieve Therapie, Social Work).

Aanleiding

Er zijn in Maastricht tal van culturele activiteiten waar jongeren (14-18 jaar) aan kunnen participeren, van innovatieve projecten tot oude tradities. Een deel van de Maastrichtse jongeren beleeft echter nog steeds een afstand als het gaat om cultuurparticipatie, zowel als het gaat om actieve als passieve cultuurparticipatie. Dit valt ook op te maken uit de 'Grote jongerenenquête Maastricht) van de Maastrichtse jongerenraad JONGR. (nulmeting 2016); 27% van de respondenten gaf aan dat zij een vorm van kunst beoefenen. Uit deze enquête valt ook op te maken dat jongerenactiviteiten gemist worden in de stad en dat cultuur als een kans gezien wordt om Maastricht leuker te maken voor jongeren. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de tweespalt in de Maastrichtse samenleving toeneemt en dat een gedeelte van de jongeren over de gehele linie niet participeert en nauwelijks sociale relaties onderhoudt.

Doelgroep

Het project richt zich op jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Er zal een focus worden gelegd op jongeren die een afstand tot (cultuur)participatie hebben, maar er zullen geen potentiële deelnemers uitgesloten worden als ze niet in dit profiel passen. Het maximale aantal deelnemers is 50, oftewel 25 per kamp. Het streven is dat 40% van de deelnemers komt uit de groep jongeren die afstand tot cultuur hebben.

Doelstellingen

 • Deelname aan cultuur vergroten door jongeren met een afstand tot cultuur actief te betrekken in een cultureel zomer project
 • Kans om hun interesses en talenten binnen het culturele veld te ontdekken en/of te ontwikkelen;
 • Met name aan de deelnemers met een beperkte sociale participatie de gelegenheid bieden om zelfvertrouwen te ontwikkelen, zelfbeeld te verbeteren
 • Lesaanbod van hoog niveau en hoge kwaliteit aanbieden vormgegeven door professionals die verbonden zijn aan de stad Maastricht en haar kunstopleidingen/culturele instellingen;
 • Voor alle deelnemers de mogelijkheid om sociaal te participeren, de vaardigheid tot samenwerken te versterken en netwerken voor de langere duur op te bouwen
 • Vervolgactiviteiten organiseren via workshops gedurende het daarop volgende jaar, deelnemers stimuleren zelf cultureel te gaan ondernemen en dit koppelen aan het opstarten van een 'maakplaats',(een separaat project).

Daarnaast geeft het project de kunstopleidingen en culturele instellingen van Maastricht de mogelijkheid om nieuw talent aan te boren en hiermee in contact te treden. Hierdoor kan het aantal deelnemers van de opleidingen of organisaties vergroten. DE deelnemers maken kennis met het gevarieerde aanbod dat er in de stad bestaat.

Samenwerking

Zowel in de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoering als in de follow-up is samenwerking met de doelgroep zelf en met partners die hun expertise kunnen inbrengen van cruciaal belang. Er zijn nu al contacten gelegd met onder meer Trajekt, Kaleidoscoop, Van Eijck academie, Opleiding Social Work Met deze partners worden jongeren benaderd om direct met hen samen te werken qua inhoud, vorm en communicatie. Er wordt contact opgenomen met het filmproject “Oonder drök”, waar jongeren met fimmaker Sjef Zwackhalen succesvol hebben samengewerkt.

Ook is er al overleg met verschillende kunstopleidingen en culturele instellingen die interesse tonen in medewerking als workshopaanbieders of voor het tijdens de kampen.

Planning
 

Fase 1: Voorbereiding (februari – april 2017)

 • Grote lijnen van project uitzetten;
 • Samenwerkingsverbanden leggen met eventuele samenwerkingspartners (sociale en culturele instellingen);
 • Eerste brainstormsessies met jongeren organiseren;
 • Communicatielijn voor werving van deelnemers opzetten;
 • Procedure en werving van studentencoaches (10 – 15) opzetten;
 • Locatie van zomerkampen vastleggen.
 • Werving partners en sponsoren

Fase 2: Werving / fine-tuning (april – juli 2017)
Werven van deelnemers via sociale media, samenwerkingspartners en scholen;

 • Selecteren van studentencoaches bij verschillende opleidingen;
 • Betrekken van de doelgroep bij verder uitwerking;
 • Programma van zomerkampen invullen samen met doelgroep, samenwerkingspartners en studentencoaches;
 • Draaiboek opstellen voor uitvoering van beide kampen.
 • Workshop voor kunstenaars/kunstdocenten ter voorbereiding op deze doelgroep
   

Fase 3: Uitvoering (16 – 21 juli 2017)
Twee parallelle series workshops worden verzorgd volgens hierboven beschreven formule. De deelnemers worden ondergebracht in één van de culturele instellingen.

Fase 4: Evaluatie
Tijdens alle fasen zal meermaals overleg plaatsvinden door de projectgroep, met deelnemers, coaches en samenwerkingspartners. Noodzakelijke bijstellingen worden onmiddellijk gemaakt.
Na afronding van de zomerkampen zal er een uitgebreide evaluatie worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook ingegaan op het vervolgtraject en welke behoeften jongeren op dit gebied hebben. Ook wordt er gekeken naar een vervolg van dit project in 2018.

Fase 5: Follow-up

Aan de hand van het verloop van de pilot en de behoefte die de deelnemers uitspreken zal er na de zomervakantie een serie vervolgacties worden ingericht, bij voorkeur bij diverse culturele instellingen in Maastricht . De doelstellingen daarbij zijn dezelfde als hierboven genoemd. De sociale participatie en de netwerkvorming worden nog eens extra hierdoor versterkt. Voorlopig wordt gedacht aan maandelijks terugkerende activiteiten. De deelnemers worden gestimuleerd hierin zelf in belangrijke en toenemende mate initiatief te nemen.

Deze activiteiten worden zo mogelijk gecombineerd met de ontwikkeling van een culturele 'maakplaats', waar jongeren terecht kunnen met hun vragen en ideeën omtrent cultuurparticipatie en cultureel ondernemerschap.


afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Daniëlle, 

dank voor je bericht. Buitenkunst? Ja dat ken ik erg goed. Daar heb ik vele vakanties doorgebracht!

De opzet van ons project lijkt daar sterk op wat betreft de format van de programmering: steeds verschillende workshops in de ochtend en avond, die eventueel op elkaar kunnen aansluiten. En die zelf een multidisciplinair eindproduct op kunnen leveren aan het eind van de week.

Maar we hebben een aantal verdiepende factoren ingebouwd:

- we willen een mix van deelnemers die een afstand tot cultuur hebben en deelnemers die 'gewend'  zijn om deel te nemen aan cultuur.

- deelnemers worden door de docenten en jongerenwerkers actief gevolgd en gecoacht om ze te helpen eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. En om te ervaren dat cultuur en het uitoefenen van een artistieke activiteit meer is dan alleen de actie op zich. Vandaar ook de ondertitel Jij maakt kunst en kunst maakt jou.

Verduidelijkt dit een en ander voor jou?

 

Groet,

Sebastiaan

afbeelding van Daniëlle Koelemij

Beste Sebastiaan, welkom op jij maakt het mee. Laat ik mezelf kort introduceren: ik ben coach op dit interactieve platform en geef tips, adviezen en inspiratie; zodat je jouw idee voor innovatieve actieve cultuurparticipatie in de vrije tijd kunt vervolmaken.

Je idee lezend, moet ik meteen aan een vergelijkbaar project denken, dat al vele jaren bestaat en succesvol is: Buitenkunst. Ik heb zelf vroeger als deelnemer meegedaan aan de culturele vakantieweken in Drontten en Drenthe. Voor jou ter inspiratie: www.buitenkunst.nl Ik zou als ik jou was zeker contact opnemen met de organisatoren en ze vragen om hun rijke ervaring met actieve cultuurparticipatie door jongeren te delen.

afbeelding van Sebastiaan Canton

Hallo Giovanni, dank voor je waardevolle feedback. We hebben helaas geen cijfermatig onderbouwd materiaal waarin dezelfde vraag is gesteld aan volwassenen wat betreft cultuurparticipatie. OP dit moment wordt er trouwens wel een onderzoek opgestart over de staat van cultuurparticipatie, echter onder de gehele bevolking.

Ook vinden de komende tijd brainstormsessies met de doelgroep (onder andere via jongerenorganisaties en scholen) plaats, om te horen,zien en voelen welke programma-onderdelen waardevol zijn. Als daar uitkomt dat er minder 'klassieke'  kunsten in het programma moeten en juist meer 'moderne', dan wordt daar zeker aan voldaan.

 

afbeelding van Giovanni Campbell

Welkom op het JMHM platform. De komende weken denk ik met jullie mee over het project om het aan te scherpen voor een aanvraag die kan voldoen aan de doelstellingen van JMHM.

Jullie presenteren een uitgebreide analyse over de deelname van Maastrichtse jongeren aan cultuurprojecten. Verschillen deze cijfers met de deelname van volwassenen aan kunst en cultuur? En is er ook een relatie tussen opleidingsniveau en deelname aan kunst en cultuur? Op middelbare scholen en ROCs kun je het grootste deel van jullie doelgroep vinden.
Wellicht zouden jullie eerst een rondje op deze scholen kunnen doen om te peilen welke jongeren geïnteresseerd zijn en om te achterhalen wat het aanbod zou moeten worden om hen te triggeren. Het zou zonde zijn als jullie bijv. sterk inzetten op theater terwijl de jongeren vooral meer willen leren over virtual reality en game-ontwerpen.